Logo Webboard ของ DekHealthy  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

  

  Topic : เรื่องที่ 4 วัยรุ่นกับพฤติกรรมเสี่ยง

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
DekHealthy
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
premakorn_kh@hotmail.com 202.57.183.183

  โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2551 22:37 น.

วัยร่นกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

          คุณค่าของการเป็นผู้หญิง

-ภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้หญิง

-รักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะมีความพร้อมทางวุฒิภาวะที่สามารถรับผิดชอบผลที่เกิดตามมาำได้

-ไม่ปล่อยตัวสนิทสนมกับผู้ชายง่ายๆ ความสัมพันธ์กับเพศชายต้องอยู่ในขอบเขต

ที่เหมาะสมและอยู่ในสายตาพ่อแม่

-มีความประพฤติทางเพศที่เหมาะสม เช่น ไม่เปิดโอกาสให้เพศชายสัมผัสเนื้อตัว กอด จูบอันจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด

-รู้จักปฏเสธเมื่ออยู่ในสภาวะคับขัน

          คุณค่าของการเป็นผู้ชาย

-รู้จักให้เกียรติผู้หญิง ไม่ฉวยโอกาสล่วงเกิน

-ให้ความคุ้มครองผู้หญิงให้ปลอดภัยจากภัยอันตราย

รู้จักควบคุมจิตใจของตน

 

          ผลกระทบในการคบเพื่อนต่างเพศ

ทางบวก

-ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

-สามรถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

-ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ทางลบ

-ความใกล้ชิดอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

-เมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วอาจทำให้ไม่สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดได้

-ทำให้แผนชีวิตล้มเหลว

 

วัยร่นกับพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสารเสพติด

สารเสพติดกับการป้องกัน สารเสพติด  หมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้ร่างกายต้องการสารนั้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถหยุดได้  มีผลทำให้ร่างกายทรุดโทรมและสภาวะจิตใจผิดปกติ

ประเภทของสารเสพติด

          ประเภทของสารเสพติดแบ่งได้ 2 ประเภท  ดังนี้

1.  สิ่งเสพติดตามธรรมชาติ  ส่วนใหญ่ได้มาจากพืช  เช่น  ฝิ่น  กัญชา  กระท่อม  เป็นต้น

2   สิ่งเสพติดสังเคราะห์  เกิดจากมนุษย์จัดทำขึ้น  เช่น  เฮโรอีน  ยานอนหลับ  ยาระงับประสาท  ยาบ้า  เป็นต้น

สิ่งเสพติดที่พบในประเทศไทยแบ่งออกได้ดังนี้

          1.  สิ่งเสพติดประเภทฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น  ได้แก่

1.1  ฝิ่น  เป็นพืชล้มลุก  สารเสพติดได้จากยางฝิ่นดิบ  ซึ่งกรีดจากผล  มีลักษณะเหนียว  สีน้ำตาลไหม้   

1.2  มอร์ฟีน  เป็นสารแอลคาลอยด์สกัดจากฝิ่น  เป็นผลึกสีขาวนวล  มีฤทธิ์รุนแรงกว่าฝิ่น 10 เท่า

1.3  เฮโรอีน  เป็นสารที่สังเคราะห์ได้จากมอร์ฟีน  มีพิษรุนแรงกว่ามอร์ฟีน 10 เท่า

          2.  สิ่งเสพติดประเภทยานอนหลับแลพยาระงับประสาท  ได้แก่

          2.1  เชกโคนาล  เป็นแคปซูลสีแดงเรียกว่า  เหล้าแห้ง

          2.2  อโมบาร์บิทอล  เป็นยานอนหลับบรรจุในแคปซูลสีฟ้าที่เรียกว่า  นกสีฟ้า

          2.3  เพนโทบาร์บิทอล  เป็นยานอนหลับบรรจุในแคปซูลสีเหลืองที่เรียกว่า  เสื้อสีเหลือง

          3.  สิ่งเสพติดประเภทแอมเฟตามีน  เป็นยาประเภทกระตุ้นประสาท  มีชื่อเรียกหลายชื่อ  เช่น  ยาแก้ง่วง  ยาขยัน  ยาบ้า  เป็นต้น  ยาบ้าหรือแอมเฟตามีนมีลักษณะ
เป็นผง  มีผลึกสีขาว  บรรจุในแคปซูลหรืออัดเม็ดอาจพบปลอมปนในยาคลอร์เฟนิรามีน  พาราเซตามอล

โทษของยาเสพติด

          โทษเนื่องจากการเสพสิ่งเสพติดแบ่งออกได้ดังนี้

                   1.  โทษต่อร่างกาย  สิ่งเสพติดทำลายทั้งร่างกายและจิตใจ  เช่น  ทำให้สมองถูกทำลาย  ความจำเสื่อม  ดวงตาพร่ามั่ว  น้ำหนักลด  ร่างกายซูบผอม  ตาแห้ง  เหม่อลอย
ริมฝีปากเขียวคล้ำ  เครียด  เป็นต้น

          2.  โทษต่อผู้ใกล้ชิด  ทำลายความหวังของพ่อแม่และทุกคนในครอบครัว  ทำให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย

          3.  โทษต่อสังคม  เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม  สูญเสียแรงงาน  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปราบปรามและการบำบัดรักษา

          4.  โทษต่อประเทศไทย  ทำลายเศรษฐกิจของชาติ

การป้องกันสิ่งเสพติด

          วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเสพติดมีดังต่อไปนี้    

                   1.  การป้องกันตนเอง  ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอ  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และพักผ่อนให้เพียงพอ  เลือกคบเพื่อนที่ไม่มั่วสมสิ่งเสพติด

          2.  การป้องกันในครอบครัว  ต้องให้ความรักความเข้าใจ  และอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษของสิ่งเสพติด

          3.  การป้องกันในสถานศึกษา  ควรให้ความรู้ซึ่งสิ่งเสพติด  จัดนิทรรศการและการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  ไปศึกษาดุงาน ณ สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

          4.  การป้องกันในชุมชน  ควรจัดสถานที่ออกกำลังกาย  และจัดกลุ่มแม่บ้านให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด

 

วัยร่นกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านสื่อมวลชน
          สื่อมวลชน (mass media) เป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจำนวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ การเผยแพร่ในสื่อมวลชนส่วนหนึ่งต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลา ซื้อพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตามองค์กรสามารถใช้สื่อมวลชนแบบให้เปล่าได้ หากองค์กรนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจแก่การเผยแพร่ หรือบังคับโดยข้อกฎหมาย

 ประเภทขอลสื่อมวลชน

1.สื่อทัศน์ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ หนังสือ นตยสาร วารสาร

2.สื่อโสต ประกอบด้วยวิทยุ เทป ซีดี

3.สื่อโสตทัศน์ ประกอบด้วยโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต

 

บทบาทของสื่อมวลชน ให้ความรู้ ความบันเทิง และข่าวสาร

สภาพปัญหาของการรับสื่อมวลชน  ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของสื่อลามก สื่อความรุนแรง

ผลกระทบจากการรับสื่อที่ไม่เหมาะสม

          ก่อให้เกิดการหมกมุ่นเรื่องลามกอนาจาร ใช้เวลาไม่เหมาะสม ขาดการพัฒนาในเรื่องต่างๆ และอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องเพศและความรุนแรง

          แนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

-รับสื่อที่มีประโยชน์

-เลืกรับสื่อที่ให้ความรู้ ข่าวสาร บันเทิง ในเนื้อหาที่เหมาะสม

-ใช้เวลาในการรับสื่อที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป

 

วัยร่นกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านความรุนแรง

          ความรุนแรงในวัยรุ่นก็มีให้เห็นบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่ม การข่มขืนกระทำชำเรา การฆ่าตัวตาย

    Admin ลบความคิดเห็นนี้