ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ประวัติศาสตร์ไทย

  

  Topic : ความหมายของประวัติศาสตร์ของตัวคุณคืออะไร

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
M2HI

  
maxdlovecat@yahoo.com 202.28.35.245

  โพสต์เมื่อ : 6 พ.ย. 2548 11:53 น.

ความหมายของ “ประวัติศาสตร์”
ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ตามความเข้าใจของคนทั่วไปคือ “การศึกษาเรื่องราวในอดีต” ซึ่งเป็นความหมายที่กว้างขวางและคลุมเครือเป็นอย่างยิ่ง นักประวัติศาสตร์หลายท่านจึงพยายามจะกำหนดความหมายที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างเช่น

โรบิน ยอร์ช คอลลิงวูด (Robin George Collingwood) กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความพยายามที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต” ( 1 )

ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ให้ความหมายว่าประวัติศาสตร์คือ “การศึกษาความเป็นมาของมนุษยชาติหรือสังคมใดสังคมหนึ่งตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ถึงอนาคต โดยอาศัยวิธีการที่เป็นที่รู้จักกันว่าวิธีของประวัติศาสตร์ (historical method) ( 2 )


โรเบอร์ต วี.แดเนียลส์ (Robert V.Daniels) อธิบายว่า “ประวัติศาสตร์คือความทรงจำว่าด้วยประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ่งถ้าหากถูกลืมหรือละเลย ก็เท่ากับว่าเราได้ยุติแนวทางอันบ่งชี้ว่าเราคือมนุษย์” ( 3 )


จากทัศนะของนักประวัติศาสตร์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความหมายของประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนะษย์ อดีต และผลต่อสังคม ดังนี้

พฤติกรรมของมนุษย์
ประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งการกระทำ ความคิด และความรู้สึกที่ผลักดันให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ตามความหมายที่เจมส์ ฮาเวย์ โรบินสัน (James Harvey Robinson) ได้กล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์คือ “ทุกสิ่งที่มนุษย์ได้ทำ ได้คิด ได้หวัง หรือได้รู้สึก” ( 4 ) ดังนั้นประวัติศาสตร์ จึงมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์

2. อดีต
พฤติกรรมของมนุษย์ที่นักประวัติศาสตร์สนใจศึกษาคือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ถือว่า เป็นประวัติศาสตร์ได้นั้นต้องผ่านไปแล้วเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้นักประวัติศาสตร์มีแนวความคิดเกี่ยวกับ “อดีต” ในทางประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางมากขึ้น โดยพิจารณาว่าปัจจุบันเป็นเพียงจุดผ่านชั่วคราวจากอดีตสู่อนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดจึงเป็นเหตุการณ์ในอดีต


“เวลาในอดีต” ทางประวัติศาสตร์มิได้หมายถึงแต่เฉพาะการบ่งศักราช หรือช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเท่านั้น แต่เชื่อมโยงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่แวดล้อมสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ( 5 )

. ผลต่อสังคม

พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต ที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จะมุ่งแต่เฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือมนุษยชาติเท่านั้นดังความหมายที่ ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoi) นักเขียนชาวรุสเซียที่ว่า “ประวัติศาสตร์คือเรื่องราวของชีวิต ของประเทศชาติ และมนุษยชาติ ซึ่งจะมองโดยตรงและสรุปรวมเป็นคำพูดได้ว่า การบรรยายชีวิตของผู้คนเพียงกลุ่มเดียวโดยมิได้รวมถึงมนุษยชาตินั้น ดูจะเป็นไปไม่ได้” ( 6 ) จากเหตุการณ์ดังกล่าว การศึกษาทางประวัติศาสตร์จึงให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมของผู้นำในสังคม เช่น กษัตริย์ รัฐบุรุษ มากกว่าสามัญชน เนื่องจากเป็นแกนนำที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามความหมายโดยกว้างของประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย และต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์เหล่านี้หากไม่มีการบันทึกรวบรวมไว้ เมื่อนานเข้าก็จะถูกลืมเลือนไป จึงปรากฎว่านับตั้งแต่อดีตพฤติกรรมของมนุษย์ที่เห็นว่ามีความสำคัญได้ถูกจดบันทึกไว้ ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จะโดยตั้งใจให้คนรุ่นหลังไว้ศึกษาหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่องรอยของสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั้น ได้กลายเป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาอดีต โดยมีผู้ทำหน้าที่ค้นคว้า ไต่สวน ตีความบันทึกและหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ให้ปรากฏออกมาเป็นเรื่องราวที่รับรู้ได้ ดังนั้น ความหมายของประวัติศาสตร์ในอีกแง่หนึ่ง ที่นักประวัติศาสตร์เห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมาใหม่โดยอาศัยการค้นคว้า วิเคราะห์และตีความจากหลักฐานทั้งปวงที่มีอยู่” ( 7 )

โดยสรุปแล้ว ความหมายของประวัติศาสตร์ อาจพิจารณาได้ 2 แนวทางคือ ประวัติศาสตร์ที่หมายถึงประสบการณ์ทั้งมวลในอดีตของมนุษย์ปละประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมนุษย์ในอดีตทิ้งร่องรอยไว้แล้ว เรียบเรียงขึ้นใหม่ให้ใกล้เคียงกับความจริง


ตามความหมายของประวัติศาสตร์ข้างต้น บ่งถึงหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ ว่านอกจากจะเป็นผู้ศึกษาและเผยแพร่เหตุการณ์ในอดีตแล้ว ยังต้องทำการไต่สวน ตีความหมายของเหตุการณ์จากหลักฐานต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นเรื่องราวที่คนปัจจุบันรับรู้ได้ การศึกษาประวัติศาสตร์จึงมิใช่การเน้นรายละเอียดของเหตุการณ์ แต่เป็นการฝึกให้รู้จักคิดหาสาเหตุและผลของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ แล้ว สรุปออกมาตามความคิดเห็นของตน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลประวัติศาสตร์ จึงเป็น “การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างปัจจุบันกับอดีตเข้าไปด้วย ทั้งนี้เพราะนักประวัติศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบัน และข้อมูลเป็นของอดีต…” ( 8 ) ดังนั้นเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตตามความหมายโดยทั่ว ๆ ไปของประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ถูกจดบันทึกหรือทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลักฐานจึงเป็นเพียงข้อมูลให้เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ประวัติศาสตร์โดยเนื้อแท้ของมันแล้วจึงเป็นการตีความหมาย หลักฐานและเหตุการณ์ต่าง ๆ มิใช่รายละเอียดของข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์แต่อย่างใเชิงอรรถ


1 Bobin George Collingwood , The Idea of History , ( London : Oxford University Press , 1959 ) , P 9

2 นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ " ข้อคิดเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ , " ปรัชญาประวัติศาสตร์ , รวบรวมและจัดพิมพ์ โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ( พิมพ์ครั้งที่ 2 ใ กรุงเทพ ฯ : ประพันธ์สาส์น ม 2519 ) ม หน้า 111

3 โรเบอร์ต วี. แดเนียลส์ ม ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไรและทำไม ม แปลจาก Studying History How and Why . โดย ธิดา สาระยา ( กรุงเทพฯ : ดวงกมล ม 2520 ) ม หน้า 1

4 แฟรงค์ จี. วิลลิงตัน , ขอบเขตและความมุ่งหมายของประวัติศาสตร์ , " ปรัชญาประวัติศาสตร์ , .... , หน้า 194

5 นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ และ อาคม พัฒนิยะ , หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย , ( กรุงเทพ ฯ : บรรณกิจ , 2525 ) , หน้า 111

6 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ( บรรณาธิการ ) , ประวัติศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ , ( กรุงเทพ ฯ : ประพันธ์สาส์น , 2519 ) , หน้า 2

7 สืบแสง พรหมบุญ " สถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย , " สถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน : เอกสารสัมมนาประวัติศาสตร์ , รวบรวมและจัดพิมพ์โดย สมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย ( กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2523 ) , หน้า 22

8 อี . เอช . คาร์. ประวัติศาสตร์ , ประวัติศาสตร์คืออะไร , แปลจาก What is History ? โดย ชาติชาย พณานนท์ ( พระนคร : อักษรเจริญทัศน์ 2525 ) , หน้า 23

คัดลอกจาก : หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา เอี่ยมประไพ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ : คณะวิชามนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วิทยาลัยครูนครปฐม

ความหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์

เมื่อกล่าวถึงความหมายของคำว่า “ประวัติศาสตร์” นักวิชาการแต่ละยุคแต่ละสมัยพยายามที่จะให้คำอธิบายอยู่เสมอ แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่มีนักคิดหรือนักวิชาการคนใดที่จะให้ความหมายได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ความหมายของคำว่า “ประวัติศาสตร์” ในแต่ละทรรศนะจึงแตกต่างกันออกไป ดังจะขอยกตัวอย่างเป็นสังเขปต่อไปนี้

นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณให้ทรรศนะว่า

“ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ และการกระทำของมนุษย์ที่นักประวัติศาสตร์สนใจนั้นเป็นการกระทำในอดีต” ( 1 )

ลีโอ ตอลสตอย กล่าวว่า
“ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราวของชีวิตของประเทศชาติและมนุษยชาติ…” ( 2 )


แถมสุข นุ่มนนท์ กล่าวว่า
“ประวัติศาสตร์ คือ การไต่สวนเข้าไปให้รู้ถึงความจริงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของอดีต” และในแวดวงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ถือว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันถือเป็นประวัติศาสตร์” ( 3 )

สืบแสง พรหมบุญ
ให้ความหมายของประวัติศาสตร์ไว้ 2 ประการคือ ในความหมายที่กว้างที่สุด ประวัติศาสตร์ หมายถึง
“ประสบการณ์ทั้งมวลในอดีตของมนุษย์” ส่วนอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง “การเขียนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ และประสบการณ์ในอดีตที่นักประวัติศาสตร์เห็นว่ามีคุณค่าขึ้นมาใหม่โดยอาศัยการค้นคว้า การวิเคราะห์และการตีความจากหลักฐานทั้งปวงที่มีอยู่” ( 4 )

จากคำจำกัดความข้างต้นของนักประวัติศาสตร์พอจะสรุปได้ว่า วิชาประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษยชาติในอดีต การศึกษาดังกล่าวจะต้องอาศัยการค้นคว้า การวิเคราะห์และการตีความ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับมนุษย์ในอดีตได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด


ดังนั้น ในฐานะที่เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ประวัติศาสตร์ต้องประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ ( 5 )

1. ต้องมีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเหล่านี้มีอยู่มากมายและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

2. เนื่องจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมดังกล่าวมักถูกลืม จึงต้องมีผู้บันทึก ผู้สังเกตและผู้จดจำและสิ่งที่บันทึกนี้จะกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3. เมื่อเกิดหลักฐานแล้ว เป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ที่จะต้องรวบรวม ตรวจตรา / พิจารณาไตร่ตรอง และเรียบเรียงขึ้นตามความเข้าใจ

เมื่อเป็นเช่นนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กาลเวลา และตัวของนักประวัติศาสตร์เอง ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นข้อจำกัดของการศึกษาหรือการเขียนประวัติศาสตร์


ในเมื่อประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์หรือวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของอดีต ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกาลเวลา และสถานที่ นักประวัติศาสตร์และผู้ศึกษาประวัติศาสตร์จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งนี้อยู่เสมอ

ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

การศึกษาศาสตร์ในทุกแขนงวิชาของสังคมศาสตร์ ย่อมมีวัตถุประสงค์หรือความสำคัญในตัวเอง กล่าวคือ อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อการทำความเข้าใจในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในสิ่งหนึ่ง ๆ ให้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด โดยมีเหตุผลหรือหลักวิชาการเป็นข้ออ้างสนับสนุน การศึกษาประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน นอกจากจะมีวัตถุประสงค์พื้นฐานดังที่ได้กล่าวมานั้นแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์หรือความสำคัญในลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต อันจะเป็นบทเรียนหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ดังที่สืบแสง พรหมบุญ กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า


“… สังคมและประเทศชาติจะก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและเจริญก้าวหน้าได้เพียงใดขึ้นอยู่กับว่า พวกเรในสมัยปัจจุบันจะสามารถแก้ปัญหาปัจจุบันและเตรียมรับมือกับอนาคตโดยอาศัยการเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้เพียงใดประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายล้วนแต่ใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์อย่างเต็มที่ทั้งสิ้น” ( 6 )


ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์จึงมีส่วนช่วยให้เราคาดการณ์หรือทำนายอนาคตของสังคมได้อีกด้วย

2. เพื่อให้เกิดสำนึกทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในแง่ที่ว่า ประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของมนุษย์ ดังที่ จอร์จ เทรวีเลียน (George Trevelyan) ได้สรุปไว้ว่า


“ประวัติศาสตร์เป็นเสมือนซีเมนต์ ซึ่งทำให้การศึกษาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและความสัมฤทธิ์ของมนุษย์เชื่อมให้ติดต่อกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสาขาวิชาเดียวในบรรดาวิชาสังคมศาสตร์ทั้งหมดที่ทำให้วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มีความหมายและเชื่อมโยงติดต่อกัน” ( 7 )

กล่าวโดยสรุป การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างน้อยสองประการ คือ ประการแรก เป็นการเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและการเตรียมตัวสำหรับอนาคต ประการที่สอง เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ (เพราะประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตมนุษย์)


ในเมื่อประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำ ความคิดความคาดหวังและความรู้สึกของมนุษย์ในสังคม การศึกษาศาสตร์อื่น ๆ ในสังคมศาสตร์ จึงมิอาจมองข้ามมิติทางประวัติศาสตร์ได้ อาทิ การศึกษารัฐศาสตร์จำเป็นต้องศึกษาถึงประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง การศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ก็เพื่อความเข้าใจพื้นฐานหรือแก่นของสังคมทั้งหมดประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งนักสังคมศาสตร์เองก็ถือว่า ประวัติศาสตร์ทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจและด้านศาสนา ฯลฯ ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ของสังคมส่วนรวมทั้งสิ้น ( 8 )

 

เชิงอรรถ

1 สุเทพ สุนทรเภสัช " ความสำนึกเกี่ยวกับอดีตของมนุษย์ " ใน ชาญวิทย์ เกษรตศิริ และ สุชาติสวัสดิ์ศรี ( บรรณาธิการ ) ปรัชญาประวัติศาสตร์ ( พิมพ์ครั้งที่ 2 ) กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น 2519 หน้า 77

2 ลีโอ ตอลสตอย ( Leo Tolstoi ) " สงครามและสันติภาพ " ในบทกล่าวนำ เพิ่งอ้าง หน้า 2

3 แถมสุข นุ่มนนท์ " ประวัติศาสตร์ " เพิ่งอ้าง หน้า 33 และ 34

4 สืบแสง บุญพรหมบุญ " สถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย " ใน สถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในปัจจจุบัน : เอกสารสัมนาประวัติศาสตร์ สมาคมประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2523 หน้า 21 22


5 ปิยนาถ บุนนาค " การวิจัยประวัติศาสตร์ " วารสารรามคำแหง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ( ตุลาคม 2520 ) หน้า 63

6 สืบแสง พรหมบุญ อ้างแล้ว หน้า 18

7 อ้างใน นาฎวิภา ชลิตานนท์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย กรุงเทพมหานคร ลิ้นจี่การพิมพ์ 2524 หน้า 9

8 Peter Laslett " History and the Social Sciences " International Encyclopedia of The Social Science New York : The Macmillan Company and The Free Press 1968 , pp . 434 - 440

คัดลอกจาก : ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย : หน่วยที่ 1 - 7 : วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน , พิสิฐ เจริญวงศ์ , คงเดช ประพัฒน์ทอง : มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  20 มี.ค. 2552 18:20 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สุทธิศักดิ์ พรมรักษ์

 dragon.jame@hotmail.com 222.123.52.90

   ประวัติศาสตร์คือ สิ่งเล้นลับ น่าค้นหาน่าศึกษา เรื่องราวในอดีต ยิ่งศึกษายิ่งสนุก ครับ

 


  16 พ.ค. 2552 15:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป กุก

  118.174.60.102

  

เรื่องน่าเบื่อเรียนแล้วปวดหัว

 


  5 ก.ค. 2553 20:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป งง!!!!

 sai__zcg@hotmail.com 118.172.255.96

   ไม่ ชอบ เรื่อง นี้ เลย น่า เบื่อๆๆๆๆ จะ ตาย เรียน ไป ได้ ไง อะ น่า เบื่อ

 


  17 ก.ย. 2553 12:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป watches

 beautywatches@126.com 218.95.9.110

   im eventually is to help reduce demand, which would inevitably knockoff handbags bring about a reduction in supply. The FH decoy site knockoff GHD Straighteners Hair Straighteners employs two successive phases: the first takes the form of knockoff handbags an “ordinary” website offering counterfeit watches for sale. Interested web cheap handbags sale im eventually is to help reduce demand, which would inevitably Chanel handbags bring about a reduction in supply. The FH decoy site knockoff Chanel Handbags on sale employs two successive phases: the first takes the form of Chanel handbags an “ordinary” website offering counterfeit watches for sale. Interested web Chanel handbags im eventually is to help reduce demand, which would inevitably replica handbags bring about a reduction in supply. The FH decoy site Louis Vuitton Handbags employs two successive phases: the first takes the form of high quality replica handbags an “ordinary” website offering counterfeit watches for sale. Interested web designer bags

 


  30 ก.ย. 2553 10:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rosetta stone

 ghost@gmail.com 112.123.231.117

   The decree follows enrolled active the Oliver Stone three modern world, in hieroglyphic Rosetta Stone (suitable for a priestlike order), demotic (the native script put-upon since day-to-day Rosetta Stone Reviewsproposes), and Hellene (the spoken language of the governing body). The grandness from these to Egyptology lives big.

 


  19 ก.ย. 2557 19:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Cheap NFL Jerseys

 wlhzbxe@gmail.com 27.159.214.102

   There are many fantastic publishing ideas and links of interest for you in regard to the Cheap NFL Jerseys For the Loved ones board, as well as board etiquette and terminology to create your knowledge right here a lot easier. Cheap NFL Jerseys

 


page [1]

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010