Logo Webboard ของ RFAC  ศูนย์รวมการติดต่อ พบปะ ข่าวสารของกำลังพลสำรองไทย ทุกหน่วย

  

  Topic : *** คำสั่งแต่งตั้งโยงย้ายนายทหารประจำปี ***

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
kaifa

  
watcharin1@msn.com 125.24.150.17

  โพสต์เมื่อ : 20 ก.ย. 2550 13:35 น.

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

กระทรวงกลาโหม http://www.rta.mi.th/data/comm49/50/1-7.pdf

กองบัญชาการทหารสูงสุด
http://www.rta.mi.th/data/comm49/50/8-13.pdf

กองทัพบก
http://www.rta.mi.th/data/comm49/50/14-21.pdf

กองทัพเรือ
http://www.rta.mi.th/data/comm49/50/22-28.pdf

กองทัพอากาศ
http://www.rta.mi.th/data/comm49/50/29-32.pdf    Admin ลบความคิดเห็นนี้