ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  ธรรมะ

  

  Topic : ศาสนากับการกำเนิดของ “ระบบทุนนิยม”

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป Luk

  203.155.224.139

  โพสต์เมื่อ : 25 ม.ค. 2548 10:30 น.

ศาสนากับการกำเนิดของ “ระบบทุนนิยม”   
 

ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
อาจารย์ประจำำภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


***

"ระบบทุนนิยม" (Capitalism) เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณคริสตศตวรรษที่ ๑๗ หลังจากนั้นได้เติบโตขึ้นในยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา และขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องไปยังส่วนอื่นของโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน มูลเหตุของการเกิดระบบทุนนิยมในความหมายสมัยใหม่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ โดยที่มนุษย์รู้จักทำการค้าขาย การใช้เงินตรา และการแสวงหากำไรมาหลายพันปีแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในอารยธรรมจีน อินเดีย อียิปต์ กรีซ หรือจักรวรรดิโรมัน และมนุษย์ก็มีความโลภมาทุกยุคทุกสมัย แต่ "การค้า เงิน กำไร และความโลภ" มิได้ก่อให้เกิด "ระบบทุนนิยม" ขึ้นในความหมายอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว "ระบบทุนนิยม" เกิดขึ้นได้อย่างไร และอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการกำเนิดระบบทุนนิยมสมัยใหม่นี้

แม็ค เวเบอร์ (Max Weber) (ค.ศ.๑๘๖๔-๑๙๒๐) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอทฤษฎี "การกำเนิดระบบทุนนิยม" ไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง ในหนังสือเรื่อง Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (จริยธรรมโปรเตสแตนต์กับจิตใจแบบทุนนิยม) เวเบอร์ กล่าวว่า "ระบบทุนนิยมเกิดขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ และรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนที่ถูกครอบงำด้วยศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์รูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิคาลวิน (Calvinism)"

ตามทรรศนะของเวเบอร์ "ระบบทุนนิยม" เป็นผลมาจาก "การสร้างระบบเหตุผล" (rationalization) ขององค์การและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ "ระบบเหตุผล" นี้มิได้เกิดจากความต้องการชีวิตที่สุขสบาย (บ่อยครั้งที่นายทุนในยุคแรกใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เคร่งครัด และอดออมเป็นอย่างยิ่ง) แต่เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า "ตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความโปรดปราน และความรอดจากพระเจ้า" ตามคำสอนของลัทธิคาลวิน ผลกำไรและความมั่งคั่งจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่า ตนเองได้รับพรจากพระเจ้า และถูกรวมอยู่ในบรรดาผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรแล้ว (the elect หรือ the predestined) ให้เป็นผู้รอดพ้น

ผู้ที่ถูกพระเจ้าเลือกสรรแล้ว ไม่เพียงแต่ทำงานที่ดีเป็นเรื่องๆ ไปเท่านั้น แต่จะต้องมี "ชีวิตการงานที่ดี" อีกด้วย "การงานที่ดี" ในที่นี้มิได้หมายถึง "การงานทางศาสนา" แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง "การงานทางโลก" อีกด้วย เพราะฉะนั้น "ความเคร่งวินัย" (asceticism) จึงมิได้ถูกจำกัดอยู่แต่ภายในกำแพงโบสถ์เท่านั้น แต่ยังดำรงอยู่ในโรงงาน และสถานที่ทำงานอีกด้วย

ผลกำไรและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในยุคแรก จึงมิได้ถูกนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเพื่อความสุขสบายของชีวิต แต่กลับถูกนำไปลงทุนเพิ่มในการงาน และธุรกิจของตนเองเป็นหลักใหญ่ ทำให้กำไร และทรัพย์สินกลับเพิ่มเป็นทวีคูณขึ้นมาอีก (อันเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกว่า ตนเองได้รับความรอดจากพระเจ้า) นอกเหนือจากการลงทุนเพิ่มแล้ว นายทุนในยุคแรกได้ใช้เงินส่วนหนึ่งในการบริจาคทานให้แก่ผู้ที่ยากจน

อย่างไรก็ตาม ในยุคหลังแรงจูงใจทางศาสนาที่ผลักดันให้เกิด "ระบบทุนนิยม" ขึ้นนั้น ได้เลือนหายไปเป็นส่วนใหญ่ แต่อุปนิสัยและ "ระบบเหตุผล" ที่เกิดจากแรงจูงใจทางศาสนาตั้งแต่ต้นนั้นยังคงอยู่ และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

กล่าวโดยสรุป เวเบอร์ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับชีวิตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดระบบทุนนิยมขึ้นในตะวันตก เวเบอร์ได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างคำสอนของลัทธิคาลวิน กับท่าทีใหม่ต่อการแสวงหาความมั่งคั่งในอังกฤษ และยุโรปยุคหลังการปฏิรูป (Post-Reformation) กล่าวคือ คำสอนที่ว่า "ผู้ซึ่งพระเจ้าเลือกสรรแล้ว" จะมีสัญญาณบอกโดยการเป็นผู้ประสบความสำเร็จจากการงานที่ดี ทำให้ผู้ที่นับถือลัทธิคาลวินใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการอดออมเพื่อการลงทุน และความสำเร็จทางธุรกิจ อันเป็นข้อพิสูจน์ว่าตนเองก็เป็น "คนที่พระเจ้าเลือกแล้ว" คนหนึ่งเช่นกัน อันก่อให้เกิดการสะสมทุน และระบบทุนนิยมขึ้นในเวลาต่อมา นับเป็นท่าทีใหม่ของศาสนาคริสต์ที่ยอมรับการที่มนุษย์แสวงหาความมั่งคั่งในทรัพย์สิน และบางครั้งถึงขนาดสนับสนุนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนา

ปัจจุบันนักวิชาการด้านไทยศึกษา พยายามที่จะอธิบายการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมในประเทศไทย ปีเตอร์ แจ๊กสัน (Peter Jackson) เสนอว่า นักปฏิรูปพุทธศาสนาของไทยได้เน้นคำสอนทางจริยธรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณค่า และคุณภาพชีวิต อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชนชั้นกลาง นักปฏิรูปพุทธศาสนาหลายท่าน (เช่น ปัญญา นันทะภิกขุ และพระพยอม กัลยาโณ เป็นต้น) ได้สอนเน้นเรื่องของการอดออม ประหยัด และชีวิตที่มัธยัสถ์ในทางโลก การสอนให้ประหยัด และอดออมนั้น มิได้หมายความว่าให้เกียจคร้านหรือเฉื่อยชา แต่ให้ขยันหมั่นเพียรและประกอบหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์ในทางโลก

การเน้นเรื่องการงานและความประหยัดนี้อาจถือได้ว่า เป็นการให้เหตุผล และความชอบธรรมแก่การสะสมความมั่งคั่ง ซึ่งจำเป็นสำหรับการลงทุนในระบบทุนนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นชนชั้นกลาง นั่นก็คือ ลัทธิความมัธยัสถ์อดออมในทางโลก ซึ่งนักปฏิรูปพุทธศาสนาของไทยยึดถืออยู่นั้น ได้กลายเป็นเหตุผลทางศาสนาแก่การประกอบการเชิงพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่จะต้องละเว้นการบริโภคในปัจจุบัน เพื่อการสะสมทุนอันจำเป็นต่อการลงทุนในธุรกิจของตน ดังนั้น จึงอาจตีความได้ว่า พุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปของชนชั้นกลางไทย ได้กลายเป็นตัวแทนของระบบการสร้างความชอบธรรมทางศาสนาแก่ระบบทุนนิยมของไทย

ทฤษฎีของแจ๊กสันเป็นแนวคิดที่น่าสนใจยิ่ง แต่ก็เกิดคำถามขึ้นว่า ถ้าระบบทุนนิยมในสังคมไทยมีรากฐานอยู่บนหลักของความประหยัดมัธยัสถ์ ซึ่งเป็นคำสอนในพุทธศาสนาของไทยตามคำกล่าวของแจ็คสันแล้ว ระบบทุนนิยมก็น่าที่จะเติบโต และเฟื่องฟูอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนหน้านั้นเป็นต้นมา เพราะคำสอนของพุทธศาสนาได้อยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ ทำไมระบบทุนนิยมไทยจึงเพิ่งเกิดและเติบโตเมื่อไม่กี่ทศวรรษมานี้เองถ้ามิใช่เพราะปัจจัยอื่น อีกประการหนึ่งถ้าหากระบบทุนนิยมไทยตั้งอยู่บนรากฐานของความประหยัดมัธยัสถ์ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาแล้ว คนไทยภายใต้ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ก็ไม่น่าที่จะใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินตัว จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๖ ขึ้นได้

ในพุทธศาสนาของไทยนั้น ไม่มีแรงกดดันที่จะต้องให้ประสบความสำเร็จในการงาน และธุรกิจดังเช่นในลัทธิคาลวิน "กฎแห่งกรรม" ในพุทธศาสนาของไทยตัดสินกันที่ "ความดีความชั่ว" มิได้ตัดสินกันที่ "ความสำเร็จหรือความล้มเหลว" ในการงาน และธุรกิจทางโลก การวิเคราะห์ของแจ๊กสันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปกับระบบทุนนิยมไทย จึงมีความแตกต่างจากศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป

***

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน. ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙๕๐๑. คอลัมน์หน้าต่างความจริง, หน้า ๖.   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  9 พ.ย. 2553 13:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป steelersjerseys

 moneygo@163.com 222.47.33.172

  

Thank you comes to our web about Steelers jerseys. We offer the authentic, Premier, replica jerseys, our jerseys are high quality, all names, numbers and letters are stitched,  free shipping, welcome to our shop to choose your favorite jersey, if have any we can do for you please feel free to contact us!

Steelsers Jerseys Ben Roethlisberger Jersey Hines Ward Jersey James Harrison Jersey Troy Polamalu Jersey Willie Parker Jersey Maurkice Pouncey Jersey

Cole Haan Shoes Cole Haan Men's Shoes Air Conner Boots Air Conner Shoes Air Conner Venting Shoes

Colts Jerseys Bob Sanders Jersey Dallas Clark Jersey Jeff Saturday Jersey Johnny Unitas Jersey Peyton Manning Jersey Reggie Wayne Jersey

Vikings Jerseys Brett Favre Jersey Adrian Peterson Jersey Percy Harvin Jersey Sidney Rice Jersey Jared Allen Jersey

 


  15 พ.ย. 2553 09:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป costume jewellery uk

 gaolion@gmail.com 218.95.15.32

   recently joined their ranks. tiffany necklaces on sale ranks. John Andre, already gaining fame tiffany rings on sale fame as a soldier, a poet, a Gucci replica shoes a duelist and above all else a louis vuitton earrings a gentleman with courage, who had just mens jackets just been released in exchange as a breitling watches for sale a prisoner, was

 


  14 เม.ย. 2554 22:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป christian louboutin shoes

 ghenoe@126.com 175.44.9.18

   Christian Louboutin Cheap Christian Louboutin Shoes CL shoes Discount Louboutin shoes louboutin Christian Louboutin shoes

 


  5 ส.ค. 2556 16:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Toro Bravo 4s

 rdspblhqokf@gmail.com 36.248.168.234

   http://www.refugeecaselaw.org/rss/Bred%2011s.html http://www.refugeecaselaw.org/rss/Bred%2011s.html [url=http://www.refugeecaselaw.org/rss/Bred%2011s.html]Jordans For Sale[/url] [url=http://www.i-drogist.nl/torobravo4s.html]Toro Bravo 4s[/url] Toro Bravo 4s

 


  16 ส.ค. 2556 14:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Knockoff Handbags

 kznirgjf@gmail.com 113.64.174.214

   It's a nice post. Knockoff Handbags

 


  15 ก.ย. 2557 14:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Purchase NFL Jerseys online

 oqrlztlti@gmail.com 27.150.211.246

   I had been simply 7.Five weeks, nevertheless i actually feel gloomy. Come accross to my place Purchase NFL Jerseys online. Purchase NFL Jerseys online

 


  15 ก.ย. 2557 14:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป NFL JERSEYS

 qnznzyu@gmail.com 27.150.211.246

   Now you might have something NFL JERSEYS to dress in as you last of all get that reservation at Slash. NFL JERSEYS

 


  15 ก.ย. 2557 14:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป trm-limited-nfl

 evvmfarcm@gmail.com 27.150.211.246

   I pay a visit daily a few web sites and blogs to read articles, however this weblog gives quality based posts such as Cheap NFL Jerseys. trm-limited-nfl

 


  15 ก.ย. 2557 14:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป NFL jerseys wholesale

 lcbagziluc@gmail.com 27.150.211.246

   Since the admin of this web page is working, no uncertainty very soon it will be renowned, due to its feature contents NFL jerseys wholesale. NFL jerseys wholesale

 


  5 พ.ย. 2557 18:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป woolwich nj weather

 cqgbkui@gmail.com 36.248.187.95

   Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast offered vibrant clear idea woolwich nj weather

 


  5 พ.ย. 2557 18:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป the north face zaino surge ii

 cqgbkui@gmail.com 36.248.187.95

   Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol the north face zaino surge ii

 


  6 พ.ย. 2557 20:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป louboutin outlet

 kikaycuwj@gmail.com 36.250.176.23

   Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol louboutin outlet

 


  7 พ.ย. 2557 06:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG 7540

 kikaycuwj@gmail.com 175.42.95.1

   Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol UGG 7540

 


  7 พ.ย. 2557 06:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป louboutin outlet

 kikaycuwj@gmail.com 175.42.95.1

   Hello there, There's no doubt that your site may be having browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great site! louboutin outlet

 


  7 พ.ย. 2557 12:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Ugg Classic Short 5825 Boots

 kikaycuwj@gmail.com 58.22.70.238

   We're a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website offered us with helpful info to work on. You have performed an impressive process and our whole community will probably be grateful to you. Ugg Classic Short 5825 Boots

 


  7 พ.ย. 2557 12:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป duvetica piumini

 kikaycuwj@gmail.com 58.22.70.238

   This article offers clear idea in support of the new users of blogging, that in fact how to do running a blog. duvetica piumini

 


  7 พ.ย. 2557 19:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG Classic breve 5825 Boots Sand

 kikaycuwj@gmail.com 112.111.165.42

   You are so awesome! I do not suppose I have read through something like this before. So good to discover another person with some unique thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with a little originality! UGG Classic breve 5825 Boots Sand

 


page [1]

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010