ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้กับนักเรียน

  

  Topic : รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป admin

  203.188.50.107

  โพสต์เมื่อ : 9 ต.ค. 2549 07:09 น.

รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย

        1.ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
       
       2.
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       
       3.
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       
       4.
นายธีระภัทร เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
       
       5.
พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
       
       6.
นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
       
       7.
นายชวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
       
       8.
นายสุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
       
       9.
นายไพบูลย์ วัฒนะศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

               ของมนุษย์
       
       10.
นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
       11.
นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
       12.
พล.ร.อ.ธีระ ห้าวเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
       
       13.
นายสรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
       
       14.
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

                   สิ่งแวดล้อม
       
       15.
นายสิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ   

                   สื่อสาร
       
       16.
นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
       
       17.
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
       
       18.
นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
       
       19.
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
       
       20.
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
       
       21.
นายอภัย จันทนะจุลกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
       
       22.
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
       
       23.
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
       24.
นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       
       25.
น.พ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       
       26.
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
       
      
แหล่งที่มา  [url]http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000125492[/url] 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้