ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  รูปภาพ

  

  Topic : มาตราธรณีกาล

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
gu-snow
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
thekipshow@hotmail.com 203.188.40.194

  โพสต์เมื่อ : 23 ต.ค. 2548 10:31 น.

มาตราธรณีกาล(geology time scale) เป็นการลำดับอายุทางธรณีวิทยา โดยเริ่มตั้งแต่โลกมีกำเนิดประมาณได้กว่า 4,500 ล้านปีมาแล้ว ระหว่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่และย่อยทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโลกและชีวประวัติ เพื่อความสะดวก นักวิทยาศาสตร์จึงได้แบ่งธรณีกาลออกเป็นบรมยุค(eon) มหายุค (era) ยุค (period) สมัย (epoch) ช่วงอายุ ( age) และรุ่น (chron) ตามลำดับ
บรมยุค (eon) ช่วงเวลาอันยาวนานไม่อาจกำหนดได้ในทางธรณีกาลหมายรวมมหายุคต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 บรมยุค คือ คริปโทโซอิก (Cryptozoic eon) โพรเทอโรโซอิก (Proterozoic eon) และ ฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic eon )
บรมยุคคริปโทโซอิก (Cryptozoic eon) บรมยุคที่เก่าที่สุดของช่วงเวลาทางธรณีกาล มีช่วงอายุมากกว่า 2,500 ล้านปี มีความหมายเหมือนกับ Archaeozoic Eon)
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic eon) หมายถึงบรมยุคปลายช่วงเวลาก่อนยุคแคมเบรียน มีช่วงเวลาตั้งแต่ 2,500-570 ล้านปีมาแล้ว
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic eon ) บรมยุคสุดท้ายของการแบ่งมาตราทางธรณีกาลนับตั้งแต่ 570 ล้านปีมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 3 มหายุค คือ มหายุค พาลีโอโซอิก มหายุคมีโซโซอิก และมหายุค ชีโนโซอิก หินที่เกิดในบรมยุคนี้เรียกว่า หินบรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic eon )
มหายุค (era) หมายถึงช่วงเวลาอันยาวนานทางธรณีกาล ซึ่งประกอบด้วยมหายุค 4 ยุค คือ มหายุค พรีแคมเบรียน (Precambrain era) มหายุคพาลีโอโซอิก(Paleozoic era ) มหายุคมีโซโซิก (Mesozoic era) และมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era)
มหายุคพรีแคมเบรียน(Precambrian Era) มหายุคแรกของธรณีกาล มีอายุก่อนยุคแคมเบรียน ในมหายุคพาลีโอโซอิก เริ่มตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึง 570 ล้านปีมาแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุด เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเริ่มเกิดขึ้นในตอนปลายของมหายุคนี้ แต่ส่วนมากไม่ทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนซากดึกดำบรรพ์ในยุคแคมเบรียน หินที่เกิดขึ้นในยุคนี้เรียกว่า หินยุคพรีแคมเบรียน (Precambrian Erathem)
ในบางแห่งช่วงเวลาของมหายุคพรีแคมเบรียนตามหลักฐานการหาอายุโดยกัมมันตรังสีเป็น 2 ช่วง คือ บรมยุคโพรเทอโรโซอิก (Proterozoic Eon)ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 2,500 ถึง 570 ล้านปีมาแล้ว และบรมยุค คริปโทโซอิก ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,500 ล้านปีขึ้นไป

มหายุคพาลีโฮโซนิก(paleozoic era) พาลีโอโซอิก หมายถึง “ชีวิตในสมัยโบราณ” เป็นมหายุคหนึ่งทางธรณีกาล อยู่ระหว่างมหายุค พรีแคมเบรียนกับมหายุคมีโซโซอิก มีอายุตั้งแต่ 570-245 ล้านปีมาแล้ว เป็นมหายุคที่พืชและสัตว์เริ่มมีวิวัฒนาการสูง สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในยุคนี้จะอยู่ในทะเล โดยมีสัตว์ที่ไม่กระดูกสันหลังอยูมากเป็นพิเศษรวมทั้งปลายุคดึกดำบรรพ์ ชีวิตของพืชบนบกเริ่มขึ้นในตอนปลายยุคนี้ หินที่เกิดขึ้นในมหายุคนี้เรียกว่าหินยุคพาลีโอโซอิก(Paleozoic Earthen)
ในตอนปลายของยุค แผ่นดินส่วนใหญ่รวมกันเป็นทวีปขนาดใหญ่เรียกว่า แพนเจียหรือแพงจีอานา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน แมลงและสัตว์อื่น ๆ ครองแผ่นดินอยู่และกินพืชที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นอาหาร เช่น ไลโคพอด คลับมอส ต้นหางม้าและเฟิร์น สัตว์หลายชนิดได้สูญพันธ์เป็นจำนวนมาก
คลับมอสเป็นพืชกลุ่มที่เรียกว่าไลโคพอด สืบพันธ์โดยการสร้างสปอร์ที่อยู่ในผลของมัน จัดเป็นตัวอย่างพืชบกโบราณที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง และเสื่อมไปในตอนปลายมหายุคนี้
มหายุคมีโซโซอิก(Mesozoic Era) มีโซโซอิก หมายถึง “ชีวิตในตอนกลาง” เป็นมหายุคหนึ่งทางธรณีกาล อยู่ระหว่างมหายุคพาลีโอโซอิกกับมหายุคซีโนโซอิก มีช่วงอายุตั้งแต่ 245 ถึง 66.4 ล้านปีมาแล้ว เป็นมหายุคที่สัตว์เลื้อยคลานเจริญมาก บนดินมีไดโนเสาร์ บนฟ้ามีเทอโรซอร์ และในทะเลมีอิกทิโอซอร์ว่ายน้ำอยู่กับพวกเบเลมไนต์และแอมโมไนต์ ทวีปแพนเจียเริ่มแยกออก หินที่เกิดในมหายุคนี้ เรียกว่า หินมหายุค มีโซโซอิก (Mesozoic Erathem )

มหายุคซีโนโซอิก(Cenozoic Era) ซีโนโซอิก หมายถึง “ชีวิตในสมัยก่อน” เป็นมหายุคหนึ่งทางธรณีกาล อยู่ถัดขึ้นมาจากมหายุคมีโซโซอิก มีอายุตั้งแต่ 66 ล้านปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันโลกค่อย ๆเปลี่ยนรูปทรงไปในยุคนี้ ทวีปอินเดียเคลื่อนที่ไปทางเหนือชนกับเอเชียเกิดเป็นเทือกเขาหิมาลัย เป็นมหายุคที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและไม้ดอกเจริญมาก ในทะเลมีพวกปลาก้างและเม่นทะเลอยู่มาก มนุษย์เกิดขึ้นในสมัยไพลสโตซีนในยุคนี้ หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินมหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic erathem)

ยุค (period) ช่วงเวลาทางธรณีกาล เป็นหน่วยย่อยของมหายุค มีช่วงเวลาค่อนข้างยาวนานพอที่จะเชื่อถือได้ทั่วโลก
ยุคแคมเบรียน(Cambrian period) ยุคแรกของมหายุคพาลีโอโซอิก มีช่วงอายุตั้งแต่ 570-505 ล้านปี มาแล้ว เป็นยุคที่เริ่มพบซากสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ปะการัง หอย ฟองน้ำ ไทรโลไบต์ (trilobite) หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคแคมเบรียน(Cambrian System)
ยุคออร์โดวิเชียน( Ordovician) ยุคที่ 2 ของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ระหว่างยุคแคมเบรียนกับยุคไซลูเรียน มีช่วงอายุตั้งแต่ 505 ถึง 438 ล้านปี มาแล้ว ยุคนี้มีสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังอยู่มาก หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่าหินยุคออร์โดวิเชียน(Ordovician System)
ยุคไซลูเรียน (Silurian Period) ยุคที่ 3 ของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ระหว่างยุคออร์โดวิเชียนกับยุค ดิโวเนียน มีช่วงอายุตั้งแต่438 ถึง 408 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคแรกเริ่มของพืชบก หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่าหินยุคไซลูเรียน(Silurian System)
ยุคดิโวเนียน( Devonian Period) ยุคที่ 4 ของมหายุคพาลีโอโซอิก ระหว่างยุคไซลูเรียนกับยุคคาร์บอนิเฟอร์รัสมีช่วงอายุตั้งแต่ 408 ถึง 360 ล้านปีมาแล้ว ยุคนี้มีปลาจำพวกต่าง ๆเจริญมาก บางทีเรียกว่า ยุคของปลา อิกไทโอสเตกาเป็นบรรพบุรุษของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพันธ์แรกสุดมีปอดสำหรับหายใจ มีหางเป็นครีบแบบเดียวกับปลา เฟิร์นที่พบในยุคนี้จัดเป็นเฟิร์นเก่าแก่ที่สุด หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคดิโวเนียน ( Devonian Period)
ยุคคาร์บอนิเฟอรัส(Carboniferous Period) ยุคที่ 5 ของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ระหว่างยุคดิโวเนียนกับยุคเพอร์เมียน มีช่วงอายุตั้งแต่ 360-286 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคที่เริ่มมีพืชมีเมล็ด เช่น อาร์เคโอซิลกิลลาเรีย สน เฟิร์น สัตว์เลื้อยคลานชนิดแรกและแมลง เนื่องจากพบถ่านหินมากจึงถือยุคนี้เป็นยุคถ่านหิน หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่าหิน ยุคคาร์บอนิเฟอรัส(Carboniferous System)
ยุคถ่านหิน (Coal Ages) คือช่วงเวลาทางธรณีกาลที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเกิดถ่านหินมาก ทำให้ถ่านหินแหล่งใหญ่ ๆเกิดขึ้นในโลก ช่วงเวลาดังกล่าวมี 2 ช่วง คือยุคคาร์บอนิเฟอรัสตอนปลาย หรือ 325-286 ล้านปี และช่วงเวลาติดต่อระหว่างยุคครีเทเชียส ถึงเทอร์เทียรีหรือ 140-66 ล้านปี
ยุคเพอร์เมียน(Permian Period) ยุคสุดท้ายของมหายุคพาลีโอโซอิก มีช่วงอายุตั้งแต่ 286 – 245 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเจริญมาก บางทีเรียกยุคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หินที่เกิดขึ้นในยุคนี้เรียกว่าหินยุคเพอร์เมียน(Permian System)
ยุคไทรแอสซิก(Triassic Period) ยุคแรกของมหายุคมีโซโซอิก มีช่วงอายุตั้งแต่ 245-210 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคแรกเริ่มของ ๆ ไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กบเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคนี้ หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคไทรแอสซิก (Triassic System)
ยุคจูแรสซิก (Jurassic Period) ยุคที่ 2 ของมหายุคมีโซโซอิก อยู่ระหว่างยุคไทรแอสซิกกับยุคเทอเทียรี มีช่วงอายุตั้งแต่ 210 ถึง 140 ล้านปีมาแล้ว ยุคนี้เป็นยุคของสัตว์เลื้อยคลาน พืชที่อยู่ในยุคนี้ เช่น เฟิร์นโคนิออพเทอริส เฟิร์นไอโอไดด์ หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคจูแรสซิก(Jurassic System)
ยุคครีเทเชียส (Cretaceous Period) ยุคสุดท้ายของมหายุคมีโซโซอิก มีช่วงอายุตั้งแต่ 140-66.4 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคที่ไดโนเสาร์และสัตว์ขนาดใหญ่สูญพันธ์และมีสัตว์พวกไพรเมตเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก สัตว์เลื้อยคลานที่สูญพันธ์ในยุคนี้ได้แก่ มังกรทะเลสายพันธ์อิกทิโอซอร์ พลีซิโอซอร์ โมซาซอร์ หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่าหินยุคครีเทเชียส (Cretaceous System)
ยุคเทอร์เทียรี(Tertiary Period) ยุคแรกของมหายุคซีโนโซอิกอยู่ระหว่างยุคครีเทเชียสกับยุคควาเทอร์นารี มีช่วงอายุตั้งแต่ 66.4 –1.6 ล้านปีมาแล้ว หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่าหินยุคเทอร์เทียรี ( tertiary Period)
ยุคควอเทอร์นารี(Quaternary Period) ยุคที่ 2 ของมหายุคซีโนโซอิก มีช่วงอายุประมาณ 1.6 ล้านปีมาแล้ว แบ่งออกได้เป็น 2 สมัย คือสมัยไพล สโตซีนกับสมัยโฮโลซีน ยุคนี้ได้ประมวลเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาตลอดจนการสะสมของตะกอนดินทรายบนผิวโลก นับตั้งแต่สิ้นยุคเทอร์เซียรีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน หินที่เกิดในยุคนี้เรียกว่า หินยุคควอเทอร์นารี (Quaternary System)
สมัย (epoch) ช่วงเวลาทางธรณีกาลเป็นหน่วยย่อยของยุค(period)
สมัยพาลีโอซีน(Palaeocene Epoch) สมัยแรกของยุคเทอร์เทียรี มีช่วงอายุตั้งแต่ 66.4 ถึง 57.8 ล้านปีมาแล้ว เป็นสมัยแรกของสัตว์ในวงศ์ม้า หินที่เกิดในสมัยนี้เรียกว่าหินพาลีโอซีน(Palaeocene series)
สมัยอีโอซีน (Eocene Epoch) สมัยที่ 2 ของยุคเทอร์เทียรีอยู่ระหว่างสมัยพาลีโอซีนกับสมัยโอลิโกซีน มีช่วงอายุตั้งแต่ 57.8 ปี ถึง 36.6 ล้านปีมาแล้ว เป็นสมัยแรกเริ่มของช้าง และเป็นสมัยที่มีทุ่งหญ้าแพร่กระจายไปทั่วโลก หินที่เกิดในสมัยนี้เรียก หินสมัยอีโอซีน( Eocene Series )
สมัยโอลิโกซีน(Oligocene Epoch ) สมัยที่ 3 ของยุคเทอร์เทียรี อยู่ระหว่างสมัยอีโอซีนกับสมัยไมโอซีน มีช่วงอายุตั้งแต่ 36.6 ถึง 23.7 ล้านปี มาแล้ว เป็นสมัยแรกเริ่มของมนุษย์วานร หินที่เกิดสมัยนี้เรียกว่า หินสมัยโอลิโกซีน( Oligocene Series )
สมัยไมโฮซีน (Miocene Epoch ) สมัยที่ 4 ของยุคเทอร์เทียรี อยู่ระหว่างสมัยโอลิโกซีนกับสมัยไพลโอซีน มีช่วงอายุตั้งแต่ 23.7 ถึง 5.3 ล้านปีมาแล้ว เป็นช่วงเวลาที่การก่อเทือกเขาแบบแอลป์เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ หินที่เกิดในสมัยนี้เรียกว่า หินสมัยไมโอซีน( Miocene Series )
สมัยไพลโอซีน(Pliocene Epoch) สมัยสุดท้ายของยุคเทอร์เชียรี มีช่วงอายุตั้งแต่ 5.3 ถึง 1.6 ล้านปีมาแล้ว เป็นสมัยแรกเริ่มของมนุษย์(Homo sapiens)หินที่เกิดในสมัยนี้เรียกว่า หินสมัยไพลโอซีน(Pliocene Series)
สมัยไพลสโตซีน(Pleistocene Epoch ) สมัยที่ 1 ของยุคควาเทอร์นารี อยู่ระหว่างสมัยไพลโอซีนกับสมัยโฮโลซีน มีช่วงอายุตั้งแต่ 1.6 ถึง 0.01 ล้านปีมาแล้ว สมัยไพลสโตซีนมีธารน้ำแข็งเกิดขึ้นมากมายหลายระยะจนมีสมญาว่าเป็นสมัยน้ำแข็ง (ice age) หินที่เกิดในสมัยนี้เรียกว่า หินสมัยไพลสโตซีน( Pleistocene Series)
สมัยโฮโลซีน(holocene/Recent) สมัยที่ 2 ของยุคควอเทอร์นารี มีอายุตั้งแต่สิ้นสมัยไพลสโตซีน ซึ่งเป็นสมัยน้ำแข็งช่วงสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน หินที่เกิดขึ้นในสมัยนี้เรียกว่าหินสมัยโฮโลซีน(Holocene Series) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยวัตถุน้ำพา พีต เนินทราย ชั้นหอย และปะการัง


   Admin ลบความคิดเห็นนี้