ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (นบ.2601)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
konjanard

  
law_kru@hotmail.com 124.120.152.48

  โพสต์เมื่อ : 13 ก.ย. 2551 02:23 น.  

โครงการสอน (Course Outline)

รหัสวิชา นบ.๒๖๐๑ ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์กฎหมาย ไทย

จำนวน ๓ หน่วยกิต ภาคการศึกษา ภาค ปลาย / ๒๕๕๑

วัน-เวลา พฤหัส ๑๕.๔๐ - ๑๘.๑๐ น กลุ่ม ๑ ห้อง ๑๓๐๔

ผู้บรรยาย อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข

1. ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์กฎหมาย ไทย (Thai Legal History : LW2601)

2. ชื่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข

3. ระดับชั้นที่สอน นักศึกษาปริญาตรี คณะนิติศาสตร์

4. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม และสังคมไทยดั้งเดิม อันเป็นรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สำคัญของประเทศไทยและศึกษาอิทธิพลของแนวความคิดหลักกฎหมายระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจัดทำประมวลกฎหมายเป็นต้นมาโดยเน้นหนักในแง่ของกฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในระบบกฎหมายไทย

5.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และสามารถอธิบายคุณค่าในการศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายได้

2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถจำแนกระยะเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยได้

3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายแนวความคิดธรรมศาสตร์ราชศาสตร์ในกฎหมายไทยโบราณและเปรียบเทียบกับแนวความคิดในกฎหมายไทยในปัจจุบันได้

6. เอกสารที่ใช้ในการสอน

.๑ ตำราหลัก

..กำธร กำประเสริฐ , สุเมธ จานประดับ. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และระบบกฎหมายหลัก. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๙

..____________, เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ,หน่วยที่ ๑-, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ ,๒๕๔๓

..____________, เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ,หน่วยที่ ๘-๑๕, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ ,๒๕๔๓

..อุกฤษ มงคลนาวิน, ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (สากล) , กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบให้ไทยวัฒนาพานิช จัดพิมพ์, ๒๕๑๔.

.๒ เอกสารประกอบการสอน

..๑ เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย อาจารย์โกญจนาท เจริญสุข

.๓ ตำราอ่านประกอบ

..๑ กรมศิลปากร .เรื่องกฎหมายตราสามดวง.สำนักพิมพ์กรมศิลปากร,พิมพ์ครั้งแรก, กรุงเทพมหานคร,๒๕๒๑.

..พิศาล บุญผูก., ธรรมศาสตร์มอญเค้ากฎหมายไทย(ตอนที่ ๑ถึง ๔), available from http://www.monstudies.com

...แสวง บุญเฉลิมวิลาศ. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. สำนักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพฯ

....แลงกาต์. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช, กรุงเทพฯ

...จรัญ โฆษณานันท์. ปรัชญากฎหมายไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๖

...พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์. การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทย ตั้งแต่ พ..๒๔๑๑ จนถึง พ..๒๔๗๘. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗. ๔ แผ่น (๒๑๗ เฟรม). (วพ MF๐๐๙๒๘)

... ปภัสสร เธียรปัญญา. การศึกษาเปรียบเทียบคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ ฉบับภาษาสันสกฤตกับฉบับภาษามอญ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๙. ๑๓๓ หน้า. (วพ ๘๓๖๘๖)

...ภัคพงศ์ จันทรสนธิ. การจัดการศึกษากฎหมายตามแบบตะวันตกของไทย ระหว่าง พ..๒๔๔๐-๒๔๘๒. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. ๑๔๗ หน้า. (วพ ๙๖๙๔๐)

...ทูนศรี บัวนุช. การศึกษาความหมายในกฎหมายจารีต"มังรายศาสตร์". เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๕. , ๓๗๒ หน้า. (วพ ๕๗๘๒๖)

..๑๐.นิภาพรรณ ไชยมงคล. นิติปรัชญาในมังรายศาสตร์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๑.
, ๑๘๐ หน้า. (วพ ๐๔๒๒๕๙)

..๑๑.ทองสุข จารุเมธีชน. การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องทาสในคัมภีร์พระไตรปิฏกเวรวาทคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และกฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. ๒ แผ่น (๑๐๙ เฟรม). (วพ MF๑๗๔๒๓)

..๑๒.พัชรินทร์ ในพรมราช. ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของฐานความผิดตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวงจนถึงสมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.. ๑๒๗. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. , ๑๓๐ หน้า. (วพ ๖๓๙๖๖)

..๑๓.ณัฐพร จาดยางโทน. ภาพสะท้อนสังคมในกฎหมายตราสามดวง. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒. ๑๘๕ หน้า. (วพ ๙๘๓๗๘)

..๑๔.นพรัตน์ มุสสธรรม. การปฏิรูปกฎหมายที่ดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐. ๖ แผ่น (๓๒๘ เฟรม). (วพ MF๐๐๖๘๕)

..๑๕.กอบพร จันทนาคร. บทวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาในกฎหมายตราสามดวงและกฎหมายปัจจุบัน : กฎหมายครอบครัว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐. (), ๙๒ หน้า. (วพ ๐๔๒๕๓๙)

..๑๖.สาวณีย์ พรรณาภพ. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายโพษาราช ในฐานะที่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๙. ๕๒๔ หน้า. (วพ ๗๕๗๒๕)

..๑๗.กนิษฐา ชิตช่าง. มูลเหตุของการร่างกฎหมาย ลักษณะอาญา ร.. ๑๒๗. กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๒. (), ๑๖๔ หน้า. (วพ ๕๖๗๑๙)

..๑๘.สมภาร พรมทา. ความสัมพันธ์ระหว่างศีลธรรมกับกฎหมายในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. ๘๗ หน้า. (ว ๙๓๑๒๘)

..๑๙.จุงโซ อิอิดะ. การรับกฎหมายสมัยใหม่จากตะวันตกในประเทศญี่ปุ่น : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐. ๔ แผ่น (๑๙๘ เฟรม). (วพ MF๑๖๓๐๘)

..๒๐.อักขราทร จุฬารัตน์. กฎหมายกับการพัฒนาสังคมไทย. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๓. , ๗๓ หน้า. (ว ๕๐๘๖๒)

..๒๑.เจนจรัญ รักชูชื่น. ความผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของฐานความผิด ตั้งแต่กฎหมายตราสามดวง จนถึงกฎหมายลักษณะอาญา ร..๑๒๗. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. ๒๐๑ หน้า. (วพ ๑๐๘๗๔๖)

..๒๒.ฉันชาย โรจนสโรช. การศึกษาทฤษฎีกฎหมายอาญาใหม่ในร่างพระราชกำหนดลักษณะประทุษฐร้ายแก่ร่างกายแลชีวิตรมนุษย์ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. ๑๖๔ หน้า. (วพ ๑๒๒๑๓๐)

..๒๓. กำธร เลี้ยงสัจธรรม , หลักไชย : ตำรากฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยา , กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๖.

..๒๔.กฎหมายตราสามดวงกับคนไทย.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๓๕.

..๒๕.สิทธิของเมียน้อย / ตราสามดวง. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๓๔.

..๒๖. นิกร ทัสสโร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ,นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น,กรุงเทพฯ, ๒๕๔๙.

..๒๗.สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,๑๐๐ ปีโรงเรียนสอนกฎหมาย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , กรุงเทพฯ ๒๕๔๐.

..๒๘. พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, รัชกาลที่ ๕ กับการปฏิรูปเมืองสยาม , พิมพ์ครั้งแรก, สำนักพิมพ์กู๊ดมอร์นิ่ง,กรุงเทพฯ , ๒๕๔๙.

..๒๙. พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔ , พิมพ์ครั้ง ๕, สำนักพิมพ์วันเวิลด์,กรุงเทพฯ , ๒๕๕๐.

..๓๐. อนันต์ อมรรตัย, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พลิกแผ่นดินสยาม , พิมพ์ครั้งแรก, สำนักพิมพ์ฉัตรเฉลิม,กรุงเทพฯ , ๒๕๔๒.

..๓๑. ดนัย ไชยโยธา , อารยธรรมไทย , พิมพ์ครั้งแรก, สำนักพิมพ์โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์ ,กรุงเทพ,๒๕๕๐.

..๓๒. นันทนา กปิลกาญจน์ , ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมโลก ,พิมพ์ครั้งที่ ๗ , สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , กรุงเทพ , ๒๕๔๖.

.๔ แผนการสอน และเค้าโครงการบรรยาย

๗. สื่อการสอน

.๑ แผ่นใส่ กระดาน และปากกา White Board

.Power point

.๓ สื่อมัลติมีเดีย และอินเตอร์เน็ต

๘. การประเมินผล

.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

..๑ การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

..๒ การโต้ตอบเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย

.๒ การประเมินผล

..๑ คะแนนเก็บ ๔๐ คะแนน

..๒ สอบกลางภาค ไม่มี

..๓ สอบปลายภาค ๖๐ คะแนน

.. กณฑ์การวัดผลและประเมินผล

๘๐ คะแนนขึ้นไป A ๗๕ – ๗๙ คะแนน B+

๗๐ – ๗๔ คะแนน B ๖๕ – ๖๙ คะแนน C+

๖๐ – ๖๔ คะแนน C ๕๕ – ๕๙ คะแนน D+

๕๐ – ๕๔ คะแนน D ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน F

. กระบวนการเรียน

หัวข้อและกำหนดการสอน

ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายสากล

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน

งานที่มอบหมายให้อ่าน

ก่อนเข้าเรียน/การบ้าน

แนะนำเกี่ยวกับการเรียน เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงมอบหมายงานต่าง ๆ ในเรื่องความรู้เบื้องต้นอันเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

Pre –test มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้า บรรยาย

การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย ที่เป็นการศึกษานิติศาสตร์เชิงข้อเท็จจริงความหมายของประวัติศาสตร์ และคุณค่าในการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

การจำแนกยุคสมัยในทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และกระบวนวิธีในการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

 ศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายสากล ยุคเมโสโปเตเมีย กฎหมายของพระเจ้าฮัมบูราบี

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

 กฎหมายยุคของอียิปต์ กฎหมายฮิบบู

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

 กฎหมายุคกรีก ศึกษาแนวความคิดทางด้านกฎหมายของยุคกรีก ทางด้านปรัชญากฎหมาย   โดยทำการศึกษาปรัชญาของสำนักกฎหมายธรรมชาติ  สำนักกฎหมายบ้านเมืองในยุคต้น

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

กฎหมายยุคโรมันโบราน ศึกษากฎหมายในยุคโรมันตอนต้น มีกฎหมาย 12 โต๊ะ และยุคจักรวรรดโรมันตอนปลาย กฎหมายของพระเจ้าจัสติเนียน

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

 กฎหมายในภาคพื้นยุโรป และกฎหมายของโลกภายหลังอาณาจักรโรมันล่มสลาย (ในช่วง ค.ศ.16- 19)

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

 แนวความคิดของกฎหมายตะวันตกที่เข้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายไทย

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

๑๐

 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาแนวความคิดและอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ศึกษาอารยธรรมอินเดีย  มอญ และขอม ที่เป็นรากฐานต่อกฎหมายไทย

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

๑๑

 กฎหมายสมัยสุโขทัย ศึกษาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  สังคม การปกครองและกฎหมายในสมัยสุโขทัย โดยศึกษาจาก

๑ หลักศิลาจารึก หลักที่ ๑ (หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง)

๒.หลักศิลาจารึก หลักที่  ๓๘ (กฎหมายลักษณะโจร๗

๓. มังรายศาสตร์ (กฎหมายของพ่อขุนมังรายแห่งอาณาจักรล้านนา)

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

๑๒

 กฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา ศึกษาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  สังคม การปกครองและกฎหมายในกรุงศรีอยุธยาโดยศึกษาจากพระธรรมศาสตร์ และราชศาสตร์ ตลอดถึงกฎหมายตราสามดวง ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่ได้อิทธิพลในสมัยอยุธยา และกรุงธนบุรี

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

๑๓

 กฎหมายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.๑-๔)ศึกษาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  สังคม การปกครองและกฎหมายในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

๑๔

 กฎหมายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย (ร.๕-๗)ศึกษาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่  สังคม การปกครองและกฎหมายในกรุงรัตนโกสินทร์ปลาย ตลอดถึงสมัยปัจจุบันภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (หลังปี พ.ศ.๒๔๗๕)

บรรยาย มอบหมายให้ไปศึกษามาก่อน
ล่วงหน้าแล้วซักถามในชั้นเรียน

๑๕

สรุป และทบทวน

ศึกษาทบทวนคำบรรยายในเอกสาร ประกอบการสอน และการบรรยายในชั้นเรียนของเนื้อหาทั้งหมดมา ล่วงหน้าและตรียมประเด็นคำถาม Post – test

วัน เวลาสอบ กลางภาค ไม่มี

วันเวลาสอบปลายภาค วัน ศุกร์ ที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น

หมายเหตุ หัวข้อที่จะบรรยายอาจปรับและยืดหยุ่นได้ภายในจำนวนครั้งที่มีการ เรียนการ

สอน ๑๕ ครั้ง

ข้อแนะนำนักศึกษา

นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าเรียนอย่างน้อย ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบไล่

นักศึกษาต้องแต่งกายให้เรียบร้อยถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์เข้าชั้นเรียนได้

นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตรงเวลา

นักศึกษาต้องเซ็นชื่อเข้าชั้นเรียนด้วยตนเองทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน

ห้ามนักศึกษาเซ็นชื่อแทนกัน ถ้าถูกจับได้จะถูกตัดคะแนนทั้งผู้ที่เซ็นชื่อให้และผู้ถูกเซ็น

นักศึกษาที่เข้าห้องเรียนช้า คือภายหลังจากเริ่มมีการเรียนการสอนไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ให้เซ็นชื่อและจะถือว่าขาดเรียน   Admin ลบความคิดเห็นนี้