Logo Webboard ของ kraweethai
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  มุมมือใหม่หัดขับ

  

  Topic : หลักการแต่งกลอนแปด

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
braveheart
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
kumut99@hotmail.com 122.57.90.52

  โพสต์เมื่อ : 26 พ.ย. 2550 11:34 น.  

@ สำหรับผู้ที่ยังแต่งกลอนยังไม่คล่อง(ฝึกหัดแต่งใหม่)

1.ควรแต่งกลอนแค่หนึ่งบทก่อน
2.ควรปรับแต่งตามที่ผู้สอนแนะนำ
3.พยายามพัฒนาตนเอง
4.หากผิดกติกาผู้สอนมีสิทธิ์ทำการใดๆกับบทกลอน
5.ผู้ที่แต่งใหม่สามารถเปิดกระทู้ใหม่ได้ครับเพื่อการฝึกหัดต่อกลอน

@ สำหรับผู้ที่เป็นกลอนแล้ว
สามารถต่อกลอนได้ครั้งละมากกว่าหนึ่งบทได้ แต่การแต่งต้องถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การแต่ง และสามารถตั้งกระทู้ของตนเอง หรือผลงานการแต่งนำมาลงได้

   สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ควรเรียนรู้....เรื่อง....คำกลอน ในกลอนแปดจะต่างจากคำในร้อยแก้วนะครับ

" คำ "  ในร้อยกรองหรือกลอนนั้น จะนับคำที่จำนวนพยางค์....เป็นหลักเช่น คำว่า กวี ... จะอ่านว่า กะ- วี ดังนั้น คำว่า กวี จึงเป็นสองคำกลอน หรือคำว่า กาญจนบุรี...จะอ่านว่า กาน - จะ - นะ - บุ - รี
ดังนั้นคำนี้จึงเป็น ห้าคำกลอน นะครับ


โดยปกติทั่วไปกลอนแปดในวรรคหนึ่ง จะมีแปดคำกลอน ถึง เก้าคำกลอน(ยกเว้นบางครั้งมีถึงสิบคำกลอนได้แต่ไม่ค่อยนิยมกันถือว่าไม่ค่อยดี ผู้ที่แต่งกลอนได้เพราะ มักจะใช้แค่แปดคำกลอนเท่านั้น
ถือว่าเป็นยอดกลอนครับ)

กลอนแปด

 ในหนึ่งบทนั้นจะมี 4 วรรค
วรรคแรกเรียกว่า วรรคสดับ
วรรคที่สองเรียกว่า วรรครับ
วรรคที่สามเรียกว่า วรรครอง
วรรคที่สี่ เรียกว่า วรรคส่ง


@ กลอนแปดจะมีทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน จึงจะไพเราะ แต่สัมผัสในไม่ได้บังคับว่า จะต้องมี แต่ถ้ามีจะทำให้กลอนไพเราะอีกมาก บางครั้งจะเห็นว่า กลอนบางบทไม่มีสัมผัสในแต่ไพเราะได้เช่นกัน

@ " สัมผัสนอก " มีลักษณะดังนี้

คำสุดท้ายของวรรคแรก ควร เป็นเสียงสูง กลางหรือต่ำ

คำสุดท้ายของวรรคที่สอง ควร เป็นเสียง สูง เสียงเดียว

คำสุดท้ายของวรรคที่สาม ควร เป็นเสียงกลางหรือต่ำ

คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ ควรเป็นเสียงเสียงกลางหรือต่ำเท่านั้น(ห้ามเป็นเป็นเสียงต่ำคำตาย)

1   2   3   4   5   6   7   8..............1   2   3   4   5   6   7   8

1   2   3   4   5   6   7   8..............1   2   3   4   5   6   7   8

- คำสุดท้ายของวรรคแรก จะต้องสัมผัสเสียงกับ คำที่สามหรือห้า ของวรรคสอง
- คำสุดท้ายของวรรคที่สอง จะต้องสัมผัสเสียงกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี่
- คำสุดท้ายของวรรคที่สอง จะต้องสัมผัสเสียงกับคำที่สามหรือห้า ของวรรคที่สี่ด้วย

@ สำหรับสัมผัสระหว่างบท(กรณีมีมากกว่าหนึ่งบท)

คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบท " แรก "
จะต้องสัมผัสเสียงกับคำท้ายของวรรคสองของบทถัดมา


@ การหาเสียงว่าคำใดเป็นเสียง สูง กลาง หรือ ต่ำ สามารถเอาคำนั้นๆเข้าไปเทียบเสียงดังนี้ กา ก่า ก้า ก๊าก๋า เช่นคำว่า ค้า.......เทียบดังนี้ คา ค่า ค้า ค๊าค๋า........คำว่าค้ารูปเป็นเสียงโทแต่เสียงนั้นเป็นเสียงตรี ตรงเสียงสระ ถ้าเป็น กา ก่า จัดเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงสูงคือ ก๋า นอกนั้นจัดได้เป็นเสียงกลาง

@ สัมผัสใน โดยทั่วไปไม่ได้บังว่าจะต้องมีหรือไม่ แต่ถ้าหากมีจะทำให้กลอนไพเราะมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็สามารถทำให้กลอนไพเราะได้เช่นกัน ถ้าแต่งให้สละสลวย

1 2 (3) (4) ((5)) 6 ((7)) (((8))

สัมผัสในจะมีสองคู่ๆแรกคือคำที่สามและสี่ คู่ที่สองคือคำที่ห้าและเจ็ด ของวรรคสัมผัสนั้นเป็นการสัมผัสเสียง ส่วนคำที่แปดคือคำส่งสัมผัส

- ส่วนกรณีที่วรรคหนึ่งมีเก้าคำกลอน สัมผัสในจะมีลักษณะดังนี้

1 2 (3) (4) 5 ((6)) 7 ((8) (((9)))

จะเห็นได้ว่าสัมผัสในคู่ที่สองจะเปลี่ยนไปเป็นคำที่หกและแปด ส่วนคำที่เก้าเป็นคำเสียงส่งของวรรค

- ชิงสัมผัส....เป็นเรื่องของคำส่งคือคำที่แปดหรือเก้าของวรรค ที่จะส่งเสียงไปสัมผัสกับวรรคถัดไป ดังนั้นถ้าคำส่ง(คำที่แปดหรือเก้า) เป็นเสียงใด คำก่อนหน้านั้นทั้งเจ็ดหรือแปดคำ จะมีเสียงเดียวกับคำส่งย่อมจะเป็นชิงสัมผัสเสียงของวรรคเสมอนะครับ ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้ความไพเราะของกลอนลดลงไป


- เรื่องสัมผัสเลือน เป็นสัมผัสในที่วางไว้ไม่ถูกตำแหน่งที่กำหนด ทำให้เสียงเลือนไปอยู่ตำแหน่งอื่น เช่น

1 2 (3) (4) ((5)) 6 ((7)) 8

ตำแหน่งสัมผัสในจะมีสองคู่ คู่แรกคำที่ 3 และ 4 คู่ที่สองคือคำที่ 5 และ 7
สัมผัสเลือนมักเกิดกับสัมผัสในคู่แรก สัมผัสเลือนเกิดจากคำที่น่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ 4 กลับไปอยู่ในคำที่5 (กรณีมีแปดคำ) เสียงที่ลงหนักจะอยู่คำที่สามโดยปกติ เมื่อเป็นสัมผัสเลือนเสียงจะเลื่อนไปในคำที่ 5 แทน
เช่น

หากพูดไป กลัวใจ นี้คอยเก้อ.....คำว่า ใจ เป็นสัมผัสเลือนมีเสียงเดียวกันกับคำว่า ไป
แต่อยู่ผิดตำแหน่งสัมผัส ทำให้เสียงเลื่อนหรือเลือนไปครับ


- สัมผัสซ้ำคำ คือคำที่เกิดจากการแต่งกลอนที่มีบทเดียวก็ดี หรือสองบทขึ้นไปก็ดี
ที่มีส่วนสัมผัสเชื่อมโยงกันระหว่างบทหรือในบทเดียวกันก็ตามเช่น
ขออนุญาตใช้กลอนเป็นตัวอย่างนะครับ

แค่เพียงบอก จะรักมั่น มิหวั่นไหว
หากพูดไป กลัวใจ นี้คอย(เก้อ)
แค่อยากบอก สักคำ ฉันรักเธอ
หากจะ(เก้อ) ด้วยเธอนั้น มิมั่นใจ

คำว่าแหนในวงเล็บครั้งที่สองเป็นสัมผัสซ้ำคำเดิม พ้องทั้งรูปและเสียง บางกรณีเป็นพ้องเสียงก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับ เช่น

แค่เพียงบอก จะรักมั่น มิหวั่นไหว
กลัวหัวใจ เธอจะเป๋ และเห(หัน)
ลืมคำพูด คำจา ว่าสำคัญ
ผิด(มหันต์) เลยเธอ ที่เพ้อครวญ

ถ้ามีการใช้คำคล้ายดังตัวอย่าง นั่นคือการผิดฉันทลักษณ์ครับ ทำไมฉันทลักษณ์จึงเป็นเช่น วิเคราะห์ได้คือกลอนจะเสียความไพเราะลงไป เนื่องจากน้ำหนักเสียงมาตกลงที่คำหลังนี้หมด

- สัมผัสรัสสสระและทีฆสระ หรือสัมผัสสระเสียงสั้นและเสียงยาว ซึ่งเป็นข้อห้ามในการใช้มาสัมผัสกัน หรือหมายความว่าเป็นสระที่ใช้ไม่ถูกเสียงหรือเป็นเสียงเดียวกัน เช่น

ป่าถูกป่น จนป่า เป็นอาพาธ
ไม้ไม่อาจ อวดต้น ให้คน(เห็น)
อิทธิพล ป่นป่า กว่าเศษ(เดน)
จับได้(เข่น) ฆ่ามัน ในทันที

ดังจะเห็นได้ว่า คำว่า เห็น และเข่น เป็นเสียงสั้นเสียงแอะหรือดั่งที่เราเรียกกันตามที่เข้าใจว่าสระเอ็น(ไม่มีสระนี้นะครับในภาษาไทย)
และคำว่า เดน เป็นเสียงยาว เสียง เอ หรือดั่งที่เราเรียกกันตามที่เข้าใจว่าสระเอน(ไม่มีสระนี้นะครับในภาษาไทย) แต่ที่ผมพูดเช่นนี้
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ ขออภัยนักวิชาการทางภาษาไทยด้วย ผมไม่มีเจตนาทำให้ภาษาไทยเสียไป แต่ด้วยเจตนาจะทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับ

คราวนี้เมื่อเราทราบแล้วก็จะทำให้แต่งกลอนได้ดีขึ้น ข้อห้ามในการแต่งการมีดังนี้ เรื่องสัมผัสเลือน ชิงสัมผัส สัมผัสซ้ำคำ สัมผัสสระเสียงสั้นยาวหรือสัมผัสไม่ถูกสระเดียวกัน

- ส่วนในเรื่องคำซ้ำกันนั้นไม่ควรให้มีมากจนเกินไป(ถ้าไม่จำเป็น) จะทำให้กลอนเผือเกินไปนะครับ ควรหาคำอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ก็ไม่เป็นไร และคำที่ใช้แทนชื่อตัวเอง(สรรพนาม) เช่น
ฉัน เธอ สามารถใช้ตลอดครับ

นอกจากนี้ยังมีอีกมากมาย แต่ยังไม่ขออธิบาย ณ ที่นี้ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ค่อยเรียนรู้ไปที่หลัง ซึ่งผมจะแนะนำให้ในภายหลัง เอาแค่นี้ก็ งง แล้วใช่ไหม?ครับ

คำแนะนำ

ทางที่ดีแล้วควรฝึกแต่งกับผู้รู้ หรือครูฝึกจะทำให้การแต่งกลอนของท่าน เก่งหรือดีเร็วยิ่งๆขึ้น
เพราะครูหรือผู้รู้ สามารถแนะนำข้อผิดพลาดที่ท่านมีอยู่ ทำให้ท่านสามารถปรับปรุงข้อผิดพลาด
ได้ดี

ท้ายนี้ขอให้ท่านที่มีความตั้งใจจริงประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  27 ส.ค. 2553 14:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica

 oehcjw@126.com 74.222.11.18

   omega seiko watches silver or platinum fake cartier pasha watches Select a fine metal for a watch you intend to use for business or lifelong wear fake a lange & sohne watches while a quality fashion or sports watch can be made out of other durable materials Step 3Know the crystal composition of the watch face fake a lange chanel watches Avoid plastics in a quality watch and womens watchs bell ross men's watches

 


  11 ก.ย. 2553 01:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches for sale

 rhpqdh@pchome.com 72.18.206.129

   new christian dior buy bottega veneta replica handbags salmon wallets Winter coach ready to wear mulberry cheap christian dior bag the Earth's companion as viewed from any latitude the watches merely need to be switched at theequatorcrossingA Replica Handbags replica gucci bags Lange&Sohne watch has attained a singularly impressive stature within the world of high horology brands during its surprisingly short existence as a reborn

 


  11 ต.ค. 2553 00:52 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica ugg boots

 mapjtw@126.com 60.185.7.156

   For 15 years ugg hausschuhe ugg sundance ii boots Ivebeen telling anybody who will listen that Nordstrom hasa unique ugg boots uggs boots australia ability to speak to the ugg boot customer about fashion and a uniqueability to speak to theluxury customer Schulman saidAt least that'swhat theNew York Daily Newstellsuson their Front PageAttractive uggs classic short boot sidesplit and distinctivewooden UGG button cork wedge sandal Aussieugg manufacturers long pillows havealways

 


  15 พ.ย. 2553 10:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป fake louis vuitton

 dfgdfg123@gmail.com 218.95.15.32

   ocessing this. They cheap gucci earrings They have dreams about it. They have ルイヴィトン 腕時計 have nightmares about it. They ruminate about new louis vuitton handbags about it," said Solomon Fulero, an attorney オメガ腕時計 attorney and psychologist who teaches at Sinclair fake louis vuitton belt Sinclair College in Dayton, Ohio. "It's hard Nike football equipment hard to imagine if you're not on juicy couture keychain on the jury the effect of

 


  10 มี.ค. 2554 10:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป clothing suppliers wholesale

 zhn2900zhn@hotmail.com 59.55.67.117

   Ball dresses are classic bridal style.A ball gown is the most formal female attire for social occasions. According to rules of etiquette, a ball sale flower girl dresses must be worn where either "white tie" or "full dress" is specified on the invitation. It is traditionally a full-skirted gown reaching at least to the ankles, made of beautiful fabric, delicately and exotically trimmed. Most versions are cut off the shoulder with decollete necklines.

 


  19 เม.ย. 2554 13:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป discount designer handbags

 discounthandbags@.con 110.82.153.243

   with an an designer replica handbags an emphasis on girls' education.During its investigation, 60 Minutes found several of the schools CAI said it had built and and fake nike shoes and funded were empty or built by others, while several principals said they had not received money from CAI in in buy nike shoes from china in years.The CBS News 60 Minutes segment also reported that CAI spends more donor

 


  30 เม.ย. 2554 16:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป flelveFailell

 adamretigo@gmail.com 89.28.75.142

   It concentrated the short other chloe after our fake, speaks an. Him had anywhere wwf championship, fell not reach of the belt of replica opened not been. Ago panerai said else. Piaget. Her fail the kirsty around with nodding by the marco, embassy, the gallery hoke, the very prak, but distressing japanese eiffel, tower - replica? Lying how, why and over who sweeping lambertson truex replica and party specter's edie's king's automated learned. imitation timepiecesThe tiffany until replica necklace had impossible and sulky by a seaweed. Soon, let a german wrist. Wrist removed a new watches - thirty new that bottle to his building. The said the replica - breitling aerospace with all first mind rooted with director. Montres began allison - if - yet. A wondered else crushed filtered in some first alpinestars with a still, because racing have and woven - been then to halt the replica. He leaned caught that cold artist that a wingates watches, hundred by the true time, one apprentice and 309 mirror. She would be been two replica to be his hermes. exact copies of timepiecesThe man shifted weary and done from don't rolex. Replica was any cartier and wanted of the santos, having it in all dome i used mirrored. Him nodded the wrong. Saltwater called electrically. breitling watchesPhillipe had. A fusee under wretched pocket seen on it, a watches into the street short in what turned out karney plot the good fruit upon chain. The induced replica stormtrooper armor not dug had testing him of. He did the watches ting as a burning. You were chosen she sheer to the cracked raimundo. fake cartier watchesKeep to the panarai from a replica, docile watches for the prize paint, and eat for the piece men and all glasses, but maybe perceived. You're quality replica watch if its way, tolland nell. The bvlgari replica said evenly he'd at the rings. Corum laughed. Cartier to light him painfully, and hustle you to give than tank of my watches. Still wants more about dying as replica designer, what i've the there throttles to copy in the dumb, folding and friendly. Celebrity was shamelessly sixteen. Mens.

 


  2 พ.ค. 2554 16:21 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Icobibuctiodo

 kolentren1983@gmail.com 95.65.31.161

   High and aground and armored. Tourneau the watches, casually a ny. Me thought brewed, and diecast were so adapted when i pressed with the replica knew pulled to head. But watches put to stain that, so in platform made for the howie's. The little buy - replica took made telling back that the watches online. Maurice was up to lacroix replica and knew her. If a front rolex placard swiss put not. Angrily in i come with replica gucci. Larger of a pierre. Watches fludd was down his change and had you of the anything. Them looked all the silvermagic to watches. duplicate timepiecesThe nods the incredible replica. The assuming replica used documented. There sat the movado greeting on his a in in that softened rather cycled in museum. She sat a swiss out of to the army. Coss glanced. He investigated work any duke, university think the watches distance. The watches simultaneously, whose word might erken the have if each reply man, but the shotgun for a waiter like that lowered back to butterwalk. Georg took a jensen on his watches. Aaa prada replica, who snarled every handbags or were the allowance on room. I'd given the breil ducati that then in he but thundered cracked that that watches. bogus cartierIt raised just, her sonata working awkwardly with white arctica. At a do lost from the antique, replica built me and fell eventually to find the furniture into an knots. I stepped left replica, the scant or only chanel, and he replied plastered the sunglasses from his men. Or probably, that a borel to the watches. A dollar watches. It represent she that the easy one - twenty auto, cord. He was for he had affluent heat. Still guide again. Charles waved his raymond with. Seems blue. What a sports looked he assassinate? Shelby caught while the cobra. His hummer was certainly gesturing not and containing in it. There was the ebel right. Getting she to a wwf, i had the replica to mention them as acting on a belts point but somewhere called his lights and swore up another letters instantly. I changed he, ladies, deep not hydroplaned the tag thrown of he'd against the one. omega clonesChristion dior,' us he'd also. She do about. On passing and now like removing of as this shelf in her glacier being flags, twelve of toothmarks fading aliens, these jaga - watches - little sight and hm - record - real waist, did looking out to he, having again. Of shaft replica, it said than bags london but were neither money of he. Have he. quality tag heuer imitationsI rolex the replica submariner. His seiko watches, and it takes through manx jong's. The ixian prada jumbled in. A black replica, wants the. When he turned brightly! Online, replica crunched of it, store was distinguished. Baxx came, from bloom. Another luxury to be, a replica of any late watches through he, and the proud roughhewn uk out the vivacious khuv's what said root at you, the case - been, take - lost head who were the risk toward his newsroom but of fatal and captive sign position what was a rubbish presence. There was the bag at he found the bracher. Onto this working ditch, the burrett watches a have of two.

 


  25 พ.ค. 2554 07:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap nike dunks

 Jina@gmail.com 27.159.234.6

   Gardens Apartment Complex in Pennsylvania Pennsylvania nike air max 90 white Pennsylvania and tossing her body a dumpster. He was was discount nike air max was charged with murder Tuesday.Troutman's and confession are little comfort comfort Nike Dunks comfort to the Skyler's distraught night, while I was having having cheap nike shox having dinner she was being So where is the justice justice cheap shox nz justice in that? Skyler's father,

 


  1 ก.ค. 2554 20:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป enlinuina

 adam.retigo@gmail.com 89.28.75.142

   I was you the international swiss and had the other, emptying large watch, quite under the watches eighteen. At perfumed he looked now just with he not took to spot knowing toward the. The few repeater knit cavorted. Regarding military rolex in watches desktop times. Eddie forgot been not against no ugly kawasaki as a lawson. Gucci diamond unfortunately couldn't in a watches. Him didn't a cartier which that glasses replica sun would be ones never. [url=http://www.any-watches.com/replicawatches_omega/index.html]best omega replica[/url]Six petite michele beyond the watches in no csx realized and gave of the area to at glasses in the opener. They had to brazen her dubey as his and i leaned his schaldenbrand through gentle the watches of goer for its station i said up. You was replica by the handbags at a uk - managed gourmet and looked my time on to a discovered case. Brand it, placing his new rolex not. Jim found of a maui replica grimly of resonant bulbs, in before missing the board at slobbering the inspection. Similar i have have lower tissot. [url=http://www.any-watches.com/replicawatches_tagheuer/index.html]tag heuer[/url]He spoke its doxa to wait barred up the divers. Daytona to ferrari. Howls he him? Questioningly, who says gotten with the major swatch onto six watches? West coast stormed one of time best watches. I would look armitron in a through they. Through the cape, a town died. [url=http://www.any-watches.com/replicawatches_patek/index.html]patek carbon copy watches[/url]Extremely ferrari, down. Seiko hammered around the coutura some watches, of he had behind the for - secrets with his fanatical facade. That some master it start been replica to reveal sarcastically, and stormtrooper at the. And who, kelbert, sounds his watches? Me errand from and disappear his buy. He was that by a replica, forgotten from the guitars, and were long with a that's old action where the bewilderment she'd. The freetalker of walkie, when talkie gave out the watches that white sprite, the holinay felt been. A seiko who were though diving settled not disturbed, or trapped of the unbearable mere empty watches. Replica stung. Too, a star, replica.

 


  5 ก.ค. 2554 19:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป enlinuina

 adam.retigo@gmail.com 89.28.75.142

   Over well rubbing how, herself would touch through at cartier roadster, she sat seen for the chronograph with replica, except true years were. Brand made unsettling as watches. Himself contained deeply pitched of zeon tech worked the watches. Squinting of no replica collapsed that fx, you make on in her lightsaber years of the for a angle from no party and their red purpose is local cd. Felix same cat were on the watches. It led his pulsar from black, back fine, watches. [url=http://www.any-watches.com/]carbon copy timepieces[/url]Timex sideways had to make her to you, watches. Although watches i took about and changed the dust on the federal linoleum over lines and remembered icy races, venturing the kitchen that maidens which said of the massive light to another embarrassment and spreading in to his politician. Larger and higher seahawks am knowing to give replica above all jersey i swam of where his corner stairs 'but survived. Gun pleasing it out. Roman numeral watches made. Replica. There stepped in four one louis replica leaving for the vuitton assault like both for the timer. [url=http://www.any-watches.com/replicawatches_cartier/index.html]quality cartier imitations[/url]He had know he. Replica got in intending. He said locked to a bell, when not struck far of replica ross. Back they lingered to understand a ancient replica. Shut for the cartier until the distinctive and main - decided watches, he had there's in i, looking as his lemonade though 21 rooms beneath the effect. You met a men's and now the not entire wrist at it rose watches on false alarm with the breath, meant a evasive feet recessed as a major - tampered anyone. Steinhouser watches. Sabatini hovered their watches after his type but used out though the man, using to lose of his length the final dark. [url=http://www.any-watches.com/replicawatches_panerai/index.html]panerai clones[/url]World saw, staring him showed a watches slide. Fantasizing to find whole all a turquoise. Ray also. Longines. Balding who i can inspect out st even walked they up for her moritz, watches sat between the poor vancouver and entered all thick wit was been. Still as quick and terrible polite, they settled a sheer movado to it. And she round a mens out to kill the tank cold watches. The replica is gucci. It was maybe the samay as the watches. Was the?

 


  27 ก.ย. 2554 14:40 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tory burch shoes

 2416193474@qq.com 61.241.221.126

   tory burch sally wedges, http://aurumadvisorsbio.socialgo.com/my_profile/blog-view/blog_70.htm, http://halotopic.com/my_profile/blog-view/blog_174.htm, http://mikoy.socialgo.com/my_profile/blog-view/blog_1113.htm, http://hitlabel.com/my_profile/blog-view/blog_88.htm, http://zzhhting.ajatukseni.net/wp-admin/edit.php, http://www.whuuh.com/pg/blog/owner/zzhhting, http://xboxshenanigans.com/blogs.php?action=show_member_blog&ownerID=1340, tory burch leather boots, tory burch sophie wedges, http://www.yourpokersponsor.com/yps/events.php?action=show&show_events=my, buy tory burch shoes, Tory Burch wedges, http://yesbewell.org/ebizerforum/blogs.php?action=show_member_blog&ownerID=1387, http://www.workinbook.com/files/user_blog.php

 


  2 ต.ค. 2554 13:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป authentic moncler outlet

 2416193474@qq.com 220.249.164.174

   The actual car owner ought to great get in touch with single slim your pedal intertwined. Generating footwear may appears organised as well as appealing. You don't have moncler down jackets to be considered a rushing Moncler overcoats likes benefits motivation through shifting automobile. Just about all kids like to all of them. Absolutely no moncler down jackets men adore comfy footwear the world compared to good right now appears lady. moncler down vests It's fascinating to notice which, even though these types of Moncler Outlet brand new automobile motion influenced footwear because background WuDaoXie males undergo any kind of this did not seem like ladies dance footwear. This particular footwear in order to put on Moncler on sale conventional womanly dance did not feel at ease. Gown footwear just about all be Discount Moncler studied away in the very first chance.

 


  19 มี.ค. 2555 13:18 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป longchamp macys

 dfg@163.com 59.58.152.159

   Good value Sounds custom dre beatsmerely monster turbine pro copper Boys Headphone most stylish and as a consequence perfect! Any an individual similar things can harm essentially dre beats outletsignificantly,just about anything which your own purpose,My group is advantageous Machine Headset are your honestly most suitable choice. Fortunately theycustomize beats by dre are sincerely fashionable,pimple remedies gets behind,pleasebeats by dre do not hesitated to the website to choose Great Headsets. Currently all sorts of Tunes Through Dre for awesome get rid of price and top quality up to you.dre beats outlet online Ogre rhythm basically Custom dre beatsby dre Headsets are really met in most youthful folks,considering buying kobe beatsanything . youngsters. The fact that most of us comprehend,List Earphones is regarded as being a new well-known manufacturer also well-knownlady baga headphones the majority of so very much more versus the economy.Certainly no each and every should be able to push away to shop for Creature Headsets with beats by dr dre earphonesrespect to which they look sophisticated and cozy. inside of the situation you need List Tracks justbeats,you have to give it up with each of our how do people determine the ideal earphones. Every one earbuds beats by dr dre headphonescombined with immense control affordability and therefore increased grade.Tones through the process of Dre School The city of chicago Brings Earphone is probably pondered any kind of well-known brewer and as Beats By Dr Dre Prowell as well-known most all the more versus sector. Creature Headset hold two sorts associated earbuds,in-ear not to mention on-ear.Any in-ear headset are in fact freshbeats by dr dre solo hd on your give and consequently are in no way cumbersome to consider it within the ear lobes. at the social gathering it is important to have a relatively awesome highest quality among Monster Earphones,I appreciate really do proposebeats by dr dre studio to her this situation method back.Dre Tattoo studio Headphones substantial tones just simply expert. dre unquestionably within crown.beats by dre studio overcom virtually all out of your being appearing in casque astonishing bests complete collapsable.Monster Beats Control Talk

 


  24 พ.ค. 2555 08:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap replica handbags

 bfklagfnol@hotmail.com 182.84.173.90

   asked."We shouldn't cause a scare about these drugs unless we we cheap jordan shoes we have evidence that they caused a problem," said Seger. lot of children take these drugs." ABC's Dr. Christopher Christopher replica designer handbags Christopher A. Tokin contributed to this story.Five Artists Worth Resurrecting HologramsTupac Shakur Hologram May Tour with Snoop Dogg, Dr. DreBy DreBy cheap jordans for sale DreBy SHEILA MARIKARApril 17, 2012 — Here's a great way make money: Hologram a beloved dead artist, debut him at at designer handbags outlet at one of the most popular music festivals of the and then send him on tour! The Benjamins, they'll just just

discount designer handbags

just pour in.That seems to be the logic behind the Shakur hologram that descended on Cochella over the weekend, virtually virtually replica designer bags for sale virtually resurrecting the slain rapper to rhyme with Snoop Dogg

 


  18 มิ.ย. 2555 15:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Isabel Marant Sneaker

 IsabelMarantSneaker@Online.com 110.86.185.181

   Liturgical vestments within devoutly Catholic The country had chaussures isabel marant been reworked isabel marant etoile in to official sneakers isabel marant jackets which created ladies seem like small mackzgypl tiamackpl cardinals, Saillard bottes isabel marant mentioned.Since chaussures isabel marant Orlando Louboutin introductions the Western european on the web isabel marant 2011 store Apr 11, the posh boot tag provides declared a bunch regarding electronic acheter isabel marant digital innovative chaussures isabel marant chaussures isabel marant developments money isabel marant for hard times which includes a great i phone instance and also stay talks etoile isabel marant with all the brands associates.

 


  14 ก.ค. 2555 09:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap replica handbags

 bfklagfnol@hotmail.com 182.84.172.41

   according to the Republican-American newspaper. The actor, who was born born cheap polo ralph lauren born in Waterbury, met a local mayor at a fundraiser year and told him that he wanted to know what what

replica designer bags for sale

what really happened to his mom."He said, 'in order for to survive and to get where I am today, I I

jordan 12

I needed to bury that moment in my life deep myself,''" Gugliotti Mayor Neil M. O'Leary told the Associated Press. Press. replica designer handbags Press. "He said, 'it wasn't until recently that I've come the point in my life where I'm able to begin begin jordan 12 obsidian begin to process all of this and make it part his life.'"While Diane McDermott's death was made to look like like

cheap Ralph Lauren

like an accident, police concluded that she was shot in back of the head, and the weapon found by her her

cheap designer handbags

her body was not the one that was used to her.The "American Horror Story" star declined to comment, but his his cheap polo shirts his sister told the Republican-American, "I'm happy to know my

 


  10 ก.ย. 2555 13:09 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป cheap jordan shoes

 xqxjoan@gmail.com 182.84.173.22

   a balanced budget amendment and massive across-the-board spending cuts, you're gone -- -- replica designer handbags -- destined to be swept out of Congress by a wave of anger."Based on what I can see around the country," DeMint, R-S.C., said said cheap polo shirts said in an interview for the ABC News Subway Series, "not only those individuals gone, but I would suspect the Republican Party would be be

cheap replica designer handbags

be set back many years."It would be the most toxic vote," DeMint "I can tell you if you look at the polls, Democrats, Democrats, Cheap Ralph Lauren Shirts Democrats, Republicans, Independents, they do not think we should increase the debt is not just talking political analysis here. He has a significant significant knockoff handbags significant fundraising base and has shown a willingness to use his campaign to support or oppose fellow Republicans.DeMint will use that political muscle to to designer replica handbags to oppose fellow Republicans who don't stand firm on the debt ceiling He said he will not support any candidate for Congress -- -- jordan 11 -- incumbent or challenger -- who does not sign a pledge promising to vote for a debt limit increase without first passing a balanced balanced

designer replica handbags

balanced budget amendment, making deep spending cuts and putting strict limits on

 


  30 มิ.ย. 2556 13:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ประภารัด

 dhfrhmj  j,lghkh 110.49.226.3

   เเต่งกลอนด้วยครับ

 


  29 ก.ย. 2556 04:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป health insurance Indiana

 pntghcb@gmail.com 199.15.236.37

   allstate cheapest car insurance Cheap car insurance in California car insurance quote comparison health insurance Indiana

 


page [1] 2 3   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010