Logo Webboard ของ kraweethai  มุมมือใหม่หัดขับ

  

  Topic : หลักการแต่งกลอนแปด

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
braveheart
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
kumut99@hotmail.com 122.57.90.52

  โพสต์เมื่อ : 26 พ.ย. 2550 11:34 น.  

@ สำหรับผู้ที่ยังแต่งกลอนยังไม่คล่อง(ฝึกหัดแต่งใหม่)

1.ควรแต่งกลอนแค่หนึ่งบทก่อน
2.ควรปรับแต่งตามที่ผู้สอนแนะนำ
3.พยายามพัฒนาตนเอง
4.หากผิดกติกาผู้สอนมีสิทธิ์ทำการใดๆกับบทกลอน
5.ผู้ที่แต่งใหม่สามารถเปิดกระทู้ใหม่ได้ครับเพื่อการฝึกหัดต่อกลอน

@ สำหรับผู้ที่เป็นกลอนแล้ว
สามารถต่อกลอนได้ครั้งละมากกว่าหนึ่งบทได้ แต่การแต่งต้องถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การแต่ง และสามารถตั้งกระทู้ของตนเอง หรือผลงานการแต่งนำมาลงได้

   สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ควรเรียนรู้....เรื่อง....คำกลอน ในกลอนแปดจะต่างจากคำในร้อยแก้วนะครับ

" คำ "  ในร้อยกรองหรือกลอนนั้น จะนับคำที่จำนวนพยางค์....เป็นหลักเช่น คำว่า กวี ... จะอ่านว่า กะ- วี ดังนั้น คำว่า กวี จึงเป็นสองคำกลอน หรือคำว่า กาญจนบุรี...จะอ่านว่า กาน - จะ - นะ - บุ - รี
ดังนั้นคำนี้จึงเป็น ห้าคำกลอน นะครับ


โดยปกติทั่วไปกลอนแปดในวรรคหนึ่ง จะมีแปดคำกลอน ถึง เก้าคำกลอน(ยกเว้นบางครั้งมีถึงสิบคำกลอนได้แต่ไม่ค่อยนิยมกันถือว่าไม่ค่อยดี ผู้ที่แต่งกลอนได้เพราะ มักจะใช้แค่แปดคำกลอนเท่านั้น
ถือว่าเป็นยอดกลอนครับ)

กลอนแปด

 ในหนึ่งบทนั้นจะมี 4 วรรค
วรรคแรกเรียกว่า วรรคสดับ
วรรคที่สองเรียกว่า วรรครับ
วรรคที่สามเรียกว่า วรรครอง
วรรคที่สี่ เรียกว่า วรรคส่ง


@ กลอนแปดจะมีทั้งสัมผัสนอกและสัมผัสใน จึงจะไพเราะ แต่สัมผัสในไม่ได้บังคับว่า จะต้องมี แต่ถ้ามีจะทำให้กลอนไพเราะอีกมาก บางครั้งจะเห็นว่า กลอนบางบทไม่มีสัมผัสในแต่ไพเราะได้เช่นกัน

@ " สัมผัสนอก " มีลักษณะดังนี้

คำสุดท้ายของวรรคแรก ควร เป็นเสียงสูง กลางหรือต่ำ

คำสุดท้ายของวรรคที่สอง ควร เป็นเสียง สูง เสียงเดียว

คำสุดท้ายของวรรคที่สาม ควร เป็นเสียงกลางหรือต่ำ

คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ ควรเป็นเสียงเสียงกลางหรือต่ำเท่านั้น(ห้ามเป็นเป็นเสียงต่ำคำตาย)

1   2   3   4   5   6   7   8..............1   2   3   4   5   6   7   8

1   2   3   4   5   6   7   8..............1   2   3   4   5   6   7   8

- คำสุดท้ายของวรรคแรก จะต้องสัมผัสเสียงกับ คำที่สามหรือห้า ของวรรคสอง
- คำสุดท้ายของวรรคที่สอง จะต้องสัมผัสเสียงกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี่
- คำสุดท้ายของวรรคที่สอง จะต้องสัมผัสเสียงกับคำที่สามหรือห้า ของวรรคที่สี่ด้วย

@ สำหรับสัมผัสระหว่างบท(กรณีมีมากกว่าหนึ่งบท)

คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบท " แรก "
จะต้องสัมผัสเสียงกับคำท้ายของวรรคสองของบทถัดมา


@ การหาเสียงว่าคำใดเป็นเสียง สูง กลาง หรือ ต่ำ สามารถเอาคำนั้นๆเข้าไปเทียบเสียงดังนี้ กา ก่า ก้า ก๊าก๋า เช่นคำว่า ค้า.......เทียบดังนี้ คา ค่า ค้า ค๊าค๋า........คำว่าค้ารูปเป็นเสียงโทแต่เสียงนั้นเป็นเสียงตรี ตรงเสียงสระ ถ้าเป็น กา ก่า จัดเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงสูงคือ ก๋า นอกนั้นจัดได้เป็นเสียงกลาง

@ สัมผัสใน โดยทั่วไปไม่ได้บังว่าจะต้องมีหรือไม่ แต่ถ้าหากมีจะทำให้กลอนไพเราะมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็สามารถทำให้กลอนไพเราะได้เช่นกัน ถ้าแต่งให้สละสลวย

1 2 (3) (4) ((5)) 6 ((7)) (((8))

สัมผัสในจะมีสองคู่ๆแรกคือคำที่สามและสี่ คู่ที่สองคือคำที่ห้าและเจ็ด ของวรรคสัมผัสนั้นเป็นการสัมผัสเสียง ส่วนคำที่แปดคือคำส่งสัมผัส

- ส่วนกรณีที่วรรคหนึ่งมีเก้าคำกลอน สัมผัสในจะมีลักษณะดังนี้

1 2 (3) (4) 5 ((6)) 7 ((8) (((9)))

จะเห็นได้ว่าสัมผัสในคู่ที่สองจะเปลี่ยนไปเป็นคำที่หกและแปด ส่วนคำที่เก้าเป็นคำเสียงส่งของวรรค

- ชิงสัมผัส....เป็นเรื่องของคำส่งคือคำที่แปดหรือเก้าของวรรค ที่จะส่งเสียงไปสัมผัสกับวรรคถัดไป ดังนั้นถ้าคำส่ง(คำที่แปดหรือเก้า) เป็นเสียงใด คำก่อนหน้านั้นทั้งเจ็ดหรือแปดคำ จะมีเสียงเดียวกับคำส่งย่อมจะเป็นชิงสัมผัสเสียงของวรรคเสมอนะครับ ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้ความไพเราะของกลอนลดลงไป


- เรื่องสัมผัสเลือน เป็นสัมผัสในที่วางไว้ไม่ถูกตำแหน่งที่กำหนด ทำให้เสียงเลือนไปอยู่ตำแหน่งอื่น เช่น

1 2 (3) (4) ((5)) 6 ((7)) 8

ตำแหน่งสัมผัสในจะมีสองคู่ คู่แรกคำที่ 3 และ 4 คู่ที่สองคือคำที่ 5 และ 7
สัมผัสเลือนมักเกิดกับสัมผัสในคู่แรก สัมผัสเลือนเกิดจากคำที่น่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ 4 กลับไปอยู่ในคำที่5 (กรณีมีแปดคำ) เสียงที่ลงหนักจะอยู่คำที่สามโดยปกติ เมื่อเป็นสัมผัสเลือนเสียงจะเลื่อนไปในคำที่ 5 แทน
เช่น

หากพูดไป กลัวใจ นี้คอยเก้อ.....คำว่า ใจ เป็นสัมผัสเลือนมีเสียงเดียวกันกับคำว่า ไป
แต่อยู่ผิดตำแหน่งสัมผัส ทำให้เสียงเลื่อนหรือเลือนไปครับ


- สัมผัสซ้ำคำ คือคำที่เกิดจากการแต่งกลอนที่มีบทเดียวก็ดี หรือสองบทขึ้นไปก็ดี
ที่มีส่วนสัมผัสเชื่อมโยงกันระหว่างบทหรือในบทเดียวกันก็ตามเช่น
ขออนุญาตใช้กลอนเป็นตัวอย่างนะครับ

แค่เพียงบอก จะรักมั่น มิหวั่นไหว
หากพูดไป กลัวใจ นี้คอย(เก้อ)
แค่อยากบอก สักคำ ฉันรักเธอ
หากจะ(เก้อ) ด้วยเธอนั้น มิมั่นใจ

คำว่าแหนในวงเล็บครั้งที่สองเป็นสัมผัสซ้ำคำเดิม พ้องทั้งรูปและเสียง บางกรณีเป็นพ้องเสียงก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับ เช่น

แค่เพียงบอก จะรักมั่น มิหวั่นไหว
กลัวหัวใจ เธอจะเป๋ และเห(หัน)
ลืมคำพูด คำจา ว่าสำคัญ
ผิด(มหันต์) เลยเธอ ที่เพ้อครวญ

ถ้ามีการใช้คำคล้ายดังตัวอย่าง นั่นคือการผิดฉันทลักษณ์ครับ ทำไมฉันทลักษณ์จึงเป็นเช่น วิเคราะห์ได้คือกลอนจะเสียความไพเราะลงไป เนื่องจากน้ำหนักเสียงมาตกลงที่คำหลังนี้หมด

- สัมผัสรัสสสระและทีฆสระ หรือสัมผัสสระเสียงสั้นและเสียงยาว ซึ่งเป็นข้อห้ามในการใช้มาสัมผัสกัน หรือหมายความว่าเป็นสระที่ใช้ไม่ถูกเสียงหรือเป็นเสียงเดียวกัน เช่น

ป่าถูกป่น จนป่า เป็นอาพาธ
ไม้ไม่อาจ อวดต้น ให้คน(เห็น)
อิทธิพล ป่นป่า กว่าเศษ(เดน)
จับได้(เข่น) ฆ่ามัน ในทันที

ดังจะเห็นได้ว่า คำว่า เห็น และเข่น เป็นเสียงสั้นเสียงแอะหรือดั่งที่เราเรียกกันตามที่เข้าใจว่าสระเอ็น(ไม่มีสระนี้นะครับในภาษาไทย)
และคำว่า เดน เป็นเสียงยาว เสียง เอ หรือดั่งที่เราเรียกกันตามที่เข้าใจว่าสระเอน(ไม่มีสระนี้นะครับในภาษาไทย) แต่ที่ผมพูดเช่นนี้
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ ขออภัยนักวิชาการทางภาษาไทยด้วย ผมไม่มีเจตนาทำให้ภาษาไทยเสียไป แต่ด้วยเจตนาจะทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับ

คราวนี้เมื่อเราทราบแล้วก็จะทำให้แต่งกลอนได้ดีขึ้น ข้อห้ามในการแต่งการมีดังนี้ เรื่องสัมผัสเลือน ชิงสัมผัส สัมผัสซ้ำคำ สัมผัสสระเสียงสั้นยาวหรือสัมผัสไม่ถูกสระเดียวกัน

- ส่วนในเรื่องคำซ้ำกันนั้นไม่ควรให้มีมากจนเกินไป(ถ้าไม่จำเป็น) จะทำให้กลอนเผือเกินไปนะครับ ควรหาคำอื่นที่ใช้ทดแทนกันได้ แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ก็ไม่เป็นไร และคำที่ใช้แทนชื่อตัวเอง(สรรพนาม) เช่น
ฉัน เธอ สามารถใช้ตลอดครับ

นอกจากนี้ยังมีอีกมากมาย แต่ยังไม่ขออธิบาย ณ ที่นี้ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ค่อยเรียนรู้ไปที่หลัง ซึ่งผมจะแนะนำให้ในภายหลัง เอาแค่นี้ก็ งง แล้วใช่ไหม?ครับ

คำแนะนำ

ทางที่ดีแล้วควรฝึกแต่งกับผู้รู้ หรือครูฝึกจะทำให้การแต่งกลอนของท่าน เก่งหรือดีเร็วยิ่งๆขึ้น
เพราะครูหรือผู้รู้ สามารถแนะนำข้อผิดพลาดที่ท่านมีอยู่ ทำให้ท่านสามารถปรับปรุงข้อผิดพลาด
ได้ดี

ท้ายนี้ขอให้ท่านที่มีความตั้งใจจริงประสบความสำเร็จทุกประการเทอญ

    Admin ลบความคิดเห็นนี้