ท่านยังไม่ได้ใส่ logo กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใส่ภาพโลโก้ประจำบอร์ดที่ต้องการ  หมวดเว็บบอร์ดเริ่มต้น (ท่านสามารถแก้ไขได้)

  

  Topic : ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์**ทุกวิชาเอก**(ครูเทศบาลแม่ฮ่องสอน)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page 1
  ผู้ชมทั่วไป จริงใจ

  203.151.140.119:203.113.57.69

  โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2548 22:27 น.

วิชาเอกภาษาไทย ( 001 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

0010005300

นางสาวน้ำทิพย์ ศตคุณวิเศษญ์

137

135.5

82.66

355.16

2

0010006200

นายสมุทร์ จันทร์สาย

137

134

80.66

351.66

3

0010005400

นางสาวนุชจรี จิโนเป็ง

140

125.5

83.66

349.16

4

0010008600

นายรัตนะ ไชยยศ

120

143

79.33

342.33

5

0010008000

นางสาวรัชนีวรรณ เสนสังข์

129

131

75

335

6

0010005800

นางสาวจรวยพร ต๊ะสุ

124

128

80.33

332.33

7

0010007500

นายอรุณี วงศ์ประเสริฐ

121

131.5

79.33

331.83

8

0010010300

นางสาวรัตนา พรมโน

124

125.5

80.66

330.16

9

0010009100

นางสาวจิราภรณ์ เมิดไธสง

130

122.5

77.33

329.83

10

0010005200

นายกิตติภพ ผลไชย

126

126.5

76.66

329.16

11

0010012800

นางอนงค์ อินต๊ะยศ

125

124.5

77.66

327.16

12

0010007600

นางสาวรัชดาพรรณ มิ่งขวัญ

124

123

79

326

13

0010003200

นางสาวพิมพิลา อะโนราช

120

123

82

325

14

0010002000

นางสาวลาวัลย์ ไชยคำร้อง

120

124.5

80

324.5

15

0010012200

นายสุรพล ต่างใจ

125

121.5

77.33

323.83

16

0010005900

นายนพดล อินตั๋น

125

121

77.66

323.66

17

00100001300

นายศิริชัย จิตสว่าง

120

120

80.33

320.33

18

0010012400

นายเดชา พันดา

120

120.5

79

319.5

19

0010005000

นางสาวรุ่งอรุณ ไวว่อง

120

121

78.33

319.33

20

0010008700

นางสาวนภัส เสือสิงห์

124

130

0

254

21

0010009200

นางสาวกรนิกา คุ้มสา

126

127.5

0

253.5

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ( 002 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

002000005100

นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์

131

134.5

85.53

351.03

2

002000000400

นายวัชรพล ณ น่าน

127

125

85

337

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกภาษาอังกฤษ ( 003 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

300008500

นายจำนง แดงสี

133

149.5

82.33

364.83

2

300002400

นางสาวอำภา อินทะลา

141

136.5

82.33

359.83

3

300008700

นางสาวธัญลักษณ์ จันทราช

131

145.5

80.66

357.16

4

300003200

นางสาวมยุรา กันทะหลัน

130

146

78

354

5

300008400

นางสาวพันทิวา โพธาพันธ์

132

131

90

353

6

300002300

นายศาสตราวุธ หาญประชุม

124

140

80.66

344.66

7

300001000

นายวิทยา ศรีสุนทร

128

129.5

86

343.5

8

300004400

นายฐิติพงษ์ ชาวดร

120

126

84

330

9

300004900

นายศิริวัฒน์ ชำนาญ

123

130

74

327

10

300005900

นางสาวพัชรี ปันศิริ

128

122.5

75

325.5

11

30003000

นายสาวมยุรี สะสาง

122

120.5

82

324.5

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ( 004 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

004000007000

นายธรรมนูญ เสาร์แก้ว

129

149

82

360

2

004000007500

นายชาติ ตันกุระ

128

133

80.33

341.33

3

004000000200

นายปริญญา รัตนเพ็ญ

125

126.5

85

336.5

4

004000003900

นายสมศักดิ์ สุทธิพงค์เกียรติ

130

122.5

79.66

332.16

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกพลศึกษา ( 005 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

00500006000

นายโอภาส โพธิ์วงศ์

126

153.5

83.66

363.16

2

00500000400

นางอุษนีพร สุมาจักร์

128

149

85.66

362.66

3

00500011600

นายสิทธิกร บริกุล

134

146

82

362

4

00500004000

นายนิลนรัตน์ แสนชัย

122

155

84.33

361.33

5

00500017900

นายสมคิด แก้วคำ

124

154.5

81.66

360.16

6

00500014000

นายวรวิทย์ กิตติวงค์

120

154

82.33

356.33

7

00500000500

นายธวัชชัย ทิมินกุล

130

146

80.16

356.16

8

00500014100

นายธิติ บุญประสพ

120

155.5

80.5

356

9

00500010800

นายวัชรพงษ์ เป็งเมืองลอง

127

149

79

355

10

00500002200

นายนพดล เครือปละ

123

148.5

81.33

352.83

11

00500014900

นายรัฐวัฒน์ แก้วสีขาว

123

150.5

79.33

352.83

12

0050001990

นายธวัชชัย ชวนผดุง

122

148.5

78.5

349

13

00500008000

นายวีรศักดิ์ กล้าหาญ

128

139.5

80.83

348.33

14

00500021600

นายสุรชัย ศรีจาด

122

143.5

82.16

347.66

15

00500000900

นายสมเกียรติ เรือนตื้อ

123

139

82.66

344.66

16

00500001900

นายมงคล นายวัน

120

143.5

78.5

342

17

00500019000

นางสาววันเพ็ญ อินทะนะ

121

136.5

80.5

338

18

00500019800

นายจามร วันโนมัย

125

149.5

0

274.5

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกนาฏศิลป์ ( 006 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

006000000400

นางสาวสุดารัตน์ คำทิพย์

124

139.66

80.66

344.32

2

006000000300

นางสาวศิริลักษณ์ หมุดเชื้อ

120

136.83

84.66

341.49

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกศิลปะ ( 007 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

00700000800

นายประวัติ ประทุมอินทร์

129

122.16

80

331.16

2

00700001300

ว่าที่ ร.ต.ศรนารายณ์ เหมะธุลิน

123

123.66

80.66

327.32

3

00700000300

นายสายันต์ กันทะเดช

120

120.16

80

320.16

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกแนะแนว ( 008 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

00800003700

นายสุรพล จริยา

135

133.5

79.83

348.33

2

00800003600

นางสาวสายทิพย์ เวียงมูล

133

124.5

83.66

341.16

3

00800000100

นางสาวศิขริน ไพโรจน์สกุลกาล

128

129.5

83.5

341

4

00800001100

นางสาวนงลักษณ์ มาอ้าย

120

138

82.66

340.66

5

00800000700

นางบัญฑรวรรณ ยุงสันเทียะ

129

126.5

81

336.5

6

00800003500

นางสาวอัญชลี สมประสงค์

123

125

81.66

329.66

7

00800003100

นางขจีรัตน์ สุวรรณสิงห์ราช

120

129.5

79.66

329.16

8

00800002000

นางสาวศมน สุรจิตต์

121

127.5

79.83

328.33

9

00800000300

นายอนันต์ เฮือนแก้ว

120

121

81.66

322.66

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกวัดผลและประเมินผล ( 009 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

009000011900

นายอัศวิน วงศ์พุ่ม

126

121

81.33

328.33

2

009000003600

นายนฤพล นนจันทร์

122

120.5

80

322.5

3

009000001000

นางสาววิลาสินี หาญยุทธ

126

121.5

74.33

321.83

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกการเงินและบัญชี ( 010 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

01700001100

นางสาวสิริพร กันทา

127

120.5

84.66

332.16

2

01700001600

นายธีระชัย ทะจันทร์

129

121

81.16

331.16

3

01700008800

นางสาวพรรณี ปัญญาว่อง

128

120.5

79.83

328.33

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกบรรณารักษ์ ( 011 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

01100000400

นางสาวนิชนันท์ ต๊ะคำ

131

121

83.33

335.33

2

01100000700

นางสาววรรณพร กองมงคล

122

124.5

79

325.5

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกโภชนาการ ( 012 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

012000001500

นางสาวณัฎฐพร ราชแผ้ว

136

122.5

79.33

337.83

2

012000000200

นางสาวอัจจนา คำแสน

123

124

88

335

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกปฐมวัย (013 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

013000005300

นางสาวคนึงนิตย์ แก้วศักดิ์

138

123

82.83

343.83

2

013000015300

นางสาวจินตนา กุยลา

124

125.5

85.5

335

3

013000016400

นางสาววราภรณ์ ชัยมงคล

127

122.5

85.5

335

4

013000006100

นางสาวกฤษณา เชื้อสะอาด

123

126.5

79.16

328.66

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกประถมศึกษา (014 )

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

01400004700

นางรัชนี สุปัญญาวิโรจน์

129

144

86

359

2

01400011900

นางสาวดาราวรรณ พรมจันทร์

127

135.5

91

353.5

3

01400006700

นายอาทิตย์ ขันธะสีมา

133

130

87.67

350.67

4

01400017000

นางสาวสุจิรา บุตรใจ๋

131

124

87.33

342.33

5

01400006100

นายพงษ์พิทักษ์ ศรีอุดม

138

124

80

342

6

01400020700

นายธวัชชัย สิงห์คำ

130

123

87.67

340.67

7

01400006400

นายสมัย ทะจันทร์

128

129.5

81.67

339.17

8

01400001500

นางมาลัยวรรณ ไชยวงค์

125

124

90

339

9

01400008200

นายณรงค์ศักดิ์ หมั่นสอน

123

127.5

85.33

335.83

10

01400015300

นางสาววาสนา ศรีชัย

122

130

83.33

335.33

11

01400012300

นางศศิธร บรรเลง

128

121.5

84

333.5

12

01400003000

นางสาวเครือวัลย์ วาวแวว

122

124

86.67

332.67

13

01400011800

นางสุพรรษา เสรีรัตน์

126

121

85.67

332.67

14

01400009500

นายคมณัฎฐ์ ภูวดล

130

122

80.33

332.33

15

01400001000

นายธารินทร์ อินนั่งแท่น

126

121.5

84.67

332.17

16

01400013500

นางสาวจิตราภรณ์ ชีวะเจริญ

124

122.5

85.38

331.88

17

01400003100

นางสาวรัชนี ธงชัย

121

124.5

86

331.5

18

01400012600

นายภิญโญ โสตถิฤทธิ์

124

128

78.67

330.67

19

01400023100

นางสาวสุกัญญา แสงกล้า

120

126

82

328

20

01400021500

นางสาวมนต์ทิพา ใจแปง

123

122.5

81.33

326.83

21

01400006800

นายวิทยา มูลไว

121

120

81.33

322.33

22

01400005400

นางธวัลยา จันทิมา

127

133

0

260

23

01400011300

นายเชิด กิติมา

126

126.5

0

252.5

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล(ครูผู้ช่วย)โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2548

วิชาเอกการพยาบาล (015)

ลำดับ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

รวม 500 คะแนน

200 คะแนน

200 คะแนน

100 คะแนน

( 3 ภาค )

1

01500000400

นางสาวดาราวรรณ ปัญญาภู

128

149

78.66

355.66

2

01500000100

นางภารดี มะโนรา

128

124.5

84.66

337.16

3

01500000200

นางสาวพีรดา เพ็ชรฎา

129

126

81

336

4

01500000500

นางสาวอรพิน พิศไหว

124

130.5

80

334.5

5

01500001000

นางสาวกฤติกา คำมาสาร

132

124

77

333

6

01500001100

นางสาวศราวดี คงแดง

124

125

78.33

327.33

7

01500000300

นางสาวพรทิพย์ กัญญูมา

122

127.5

77

326.5

หมายเหตุ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ในเวลา 09.00 น.   Admin ลบความคิดเห็นนี้