Logo Webboard ของ orboto 

ข่าวสอบ อบต.

  

  Topic : อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
orboto

boonnad@hotmail.com 203.151.140.117:203.113.55.211

  โพสต์เมื่อ : 27 พ.ค. 2548 12:46 น.

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

.............................

                  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดฯ ได้ร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดฯ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ก.อบต.จังหวัดฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน-ตำบล  รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

          1.1 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

(1) ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3                                    

(2)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ3               

(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3

(4) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3

(5) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3

(6) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3

                             1.2 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2           

(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ 2                       

(3) ตำแหน่งนายช่างโยธา  ระดับ 2                            

(4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2  

(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2

                     1.3 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1                  (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1              

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1                           

3) ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1                       

(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1         

(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1                         

6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1                  

(7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1

 

 

                2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

                     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

                      2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน-บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                             (1) มีสัญชาติไทย

                             (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                             (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น-พระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ     

                             (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                             (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิต-ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อบต.กำหนด ดังนี้

                                      ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                      ข.วัณโรคในระยะอันตราย

                                      ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                      ง.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                      จ.โรคพิษสุราเรื้องรัง

                             (6)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

                             (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                             (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (10)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ-ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                        (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                             (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วย-ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

 

 

 

                        (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ-บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

                        (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

                      ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม

                                      (1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (7),(9),(10)หรือ(14)

                                      (2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน-สองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

                                      (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

                      ก.อบต.จังหวัดฯ อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ โดยการพิจารณายกเว้น อาจพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ โดยมติของ ก.อบต.จังหวัดฯ  ในการประชุมปรึกษายกเว้นฯ จะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับ

                      สำหรับ พระภิกษุหรือสามเณร ไม่รับสมัครสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 , หนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

                  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.อบต.กำหนด ตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ นี้

                   3.เงินเดือนที่จะได้รับ

                      3.1 ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 จะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อันดับ ท.1 ขั้น 5,260 บาท

                      3.2 ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 จะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

                             -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี จะได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น 5,920 บาท

                        -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น 6,490 บาท

 

 

 

 

 

 

                      3.3 ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 จะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี อันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท

                4.วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

                      4.1 การจำหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ

                      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ    บาท ได้ ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3(หลังใหม่)  ใน วัน เวลา และ  สถานที่รับ -สมัคร

                      4.2 วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

                      ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ใน วัน เวลา ราชการ ณ ศาลา-ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ)

                      4.3 เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัคร

                             -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

                             -สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                             -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(ติดรูปถ่าย) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                             -สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ-การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ-ภายในวันปิดรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                             -ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบลตามประกาศ ก.อบต. ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

                             -เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

                      4.4 การยื่นใบสมัคร

                      ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมเอกสารหลักฐาน ด้วย-ตนเอง ใน วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

                      ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันใน-ตำแหน่งที่ระดับไม่สูงกว่าที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ จะต้องมีหนังรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบ-รายใดไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้-สอบแข่งขันได้                   

 

 

 

                ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศฯนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด          ขาดคุณสมบัติฯ  ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้น

                   5.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

                        -ตำแหน่งระดับ 1 และตำแหน่งระดับ 2     ค่าธรรมเนียม 100 บาท

                             -ตำแหน่งระดับ 3                                      ค่าธรรมเนียม 200 บาท

                      ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มี –การยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่-มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

                   6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

                      ก.อบต.จังหวัดฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3(หลังใหม่) และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.sisaket.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 0  4561  3786 , 0  4564  3120-1  มท.38333

                   7.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

                      7.1 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 3 ภาค คือ

                             ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน

                             ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน

                             ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                      รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ นี้

                      7.2 การสอบแข่งขัน สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ก่อน ผู้ที่ผ่านการสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค สัมภาษณ์)

                   8.เกณฑ์การตัดสิน

                     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค-ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

                   9.การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                      9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้-สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

 

 

 

ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                      9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ใน-กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง-ก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

                      9.3 ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น- อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

                             (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

                             (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ ก.อบต.จังหวัดฯหรือ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

                             (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง- ในตำแหน่งที่สอบได้

                             (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับ- การบรรจุ

                             (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี-ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

                      9.4 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้น-ยังไม่ยกเลิก และ ก.อบต.จังหวัดฯ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ สำหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้า-  รับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

                   10.การบรรจุและแต่งตั้ง

                  10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน-แต่ละตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฯ ก่อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดฯ

                      10.2 ก.อบต.จังหวัดฯ เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขัน มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ที่มีความประสงค์จะใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งสายงานเดียวกันในส่วนราชการนั้น โดยให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีการสอบนั้น

 

                      ก.อบต.จังหวัดฯ ดำเนินการสอบแข่งขันในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลัก ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม กระบวนการในการ ออกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การ-ตรวจข้อสอบ การประมวลผล ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าว-ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้ง ก.อบต.จังหวัดฯ(สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฯศาลากลางจังหวัดฯ หลังใหม่ ชั้น 3 โทร.0 – 4561 – 3786 ,0- 4564 3120-1 , มท 38333 ) ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ    วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ.2548

 

 

(นายถนอม  ส่งเสริม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประธาน ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ก

แนบท้ายประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที่           พฤษภาคม  2548

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

************

 

                ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในแต่ละตำแหน่งในประกาศฯ นี้จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดแนบท้ายดังนี้

 

**********************

(1) ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3                  รหัสตำแหน่ง 3301

          - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

          - ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3     รหัสตำแหน่ง 3302

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง กฎหมาย การปกครอง การบริหาร- รัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ-ตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับปริญญาโททาง การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนปลัดอำเภอ จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการ-ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

                  

(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3             รหัสตำแหน่ง 3303

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทาง-สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง การวางแผน การบริหาร วิจัยทาง-สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(4) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3             รหัสตำแหน่ง 3304

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พานิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พานิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                (5) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3                     รหัสตำแหน่ง 3305

        - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ.,ก.ค.,หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

          - ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การ-ปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(6) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3                     รหัสตำแหน่ง 3306

        - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พานิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสาร-ศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                  

 

 

 

 

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2           รหัสตำแหน่ง 2201       

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พนิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พนิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                   (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ 2                       รหัสตำแหน่ง 2202       

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พนิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พนิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง-เครื่องกล หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                  

(3) ตำแหน่งนายช่างโยธา  ระดับ 2                            รหัสตำแหน่ง 2203       

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง เทคนิควิศวกรรม-โยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา   หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง เทคนิควิศวกรรม-โยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา   หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

                  

(4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2                          รหัสตำแหน่ง 2204

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค.,หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ-ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค.,หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ-ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2                รหัสตำแหน่ง 2205

        -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์    หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

        -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม -ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์       หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                   ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1            

(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1              รหัสตำแหน่ง 1101       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้อง-ศึกษาวิชาบัญชี มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)   หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้-เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

 

 

         

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1               รหัสตำแหน่ง 1102

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชการ เลขานุการ การตลาด การขาย ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน  หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้-เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

         

(3) ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1              รหัสตำแหน่ง 1103       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างก่อสร้าง ช่าง-โยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้       

 

(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1                             รหัสตำแหน่ง 1104       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต., ก.พ.หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

         

(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1               รหัสตำแหน่ง 1105

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต., ก.พ.หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง-ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

         

(6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1                  รหัสตำแหน่ง 1106       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ-การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้    

 

(7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1                  รหัสตำแหน่ง 1107

                        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้    

 

 

 

ผนวก ข

แนบท้ายประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ     ลงวันที่      พฤษภาคม  2548

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

**********************************************

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งในระดับ 1 และระดับ 2

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

          ให้ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ    ที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในแต่ละระดับด้วย

1.วิชาความสามารถทั่วไป

ให้ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่ง หรือหลายทางก็ได้ทั้งนี้ เมื่อจะใช้ข้อมูลทางใดทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

2.วิชาภาษาไทย

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน ทั้งนี้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง โดยกำหนดคะแนนเต็มวิชาละหรืออย่างละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่ง 50 คะแนน ก็ได้เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย

ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม     ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพเป็นต้น กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งในระดับ 3

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

          ให้ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ    ที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในแต่ละระดับด้วย

1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุ

ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

2.วิชาภาษาไทย

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน ทั้งนี้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง โดยกำหนดคะแนนเต็มวิชาละหรืออย่างละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่ง 50 คะแนน ก็ได้ เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถ    ในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย

ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้