Logo Webboard ของ orboto
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


 

ข่าวสอบ อบต.

  

  Topic : อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
orboto

boonnad@hotmail.com 203.151.140.117:203.113.55.211

  โพสต์เมื่อ : 27 พ.ค. 2548 12:46 น.

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

.............................

                  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดฯ ได้ร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดฯ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ก.อบต.จังหวัดฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วน-ตำบล  รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

          1.1 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

(1) ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3                                    

(2)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ3               

(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3

(4) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3

(5) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3

(6) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3

                             1.2 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2           

(2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ 2                       

(3) ตำแหน่งนายช่างโยธา  ระดับ 2                            

(4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2  

(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2

                     1.3 ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1                  (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1              

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1                           

3) ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1                       

(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1         

(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1                         

6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1                  

(7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1

 

 

                2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

                     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

                      2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดฯ ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน-บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

                             (1) มีสัญชาติไทย

                             (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                             (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น-พระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ     

                             (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

                             (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิต-ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อบต.กำหนด ดังนี้

                                      ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                      ข.วัณโรคในระยะอันตราย

                                      ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                      ง.โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                      จ.โรคพิษสุราเรื้องรัง

                             (6)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

                             (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                             (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (10)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ-ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                        (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                             (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วย-ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

 

 

 

                        (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ-บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น

                        (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

                      ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตาม

                                      (1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (7),(9),(10)หรือ(14)

                                      (2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกิน-สองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

                                      (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติ (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่

                      ก.อบต.จังหวัดฯ อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ โดยการพิจารณายกเว้น อาจพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ โดยมติของ ก.อบต.จังหวัดฯ  ในการประชุมปรึกษายกเว้นฯ จะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับ

                      สำหรับ พระภิกษุหรือสามเณร ไม่รับสมัครสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 , หนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

                  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ก.อบต.กำหนด ตาม ผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ นี้

                   3.เงินเดือนที่จะได้รับ

                      3.1 ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 จะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อันดับ ท.1 ขั้น 5,260 บาท

                      3.2 ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 จะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้

                             -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี จะได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น 5,920 บาท

                        -คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจะได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท.2 ขั้น 6,490 บาท

 

 

 

 

 

 

                      3.3 ผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 จะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี อันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท

                4.วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

                      4.1 การจำหน่ายคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบ

                      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อคู่มือสมัครสอบและใบสมัครสอบในราคาชุดละ    บาท ได้ ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3(หลังใหม่)  ใน วัน เวลา และ  สถานที่รับ -สมัคร

                      4.2 วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

                      ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ใน วัน เวลา ราชการ ณ ศาลา-ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ)

                      4.3 เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัคร

                             -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

                             -สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                             -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(ติดรูปถ่าย) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                             -สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ-การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ-ภายในวันปิดรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

                             -ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบลตามประกาศ ก.อบต. ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545

                             -เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

                      4.4 การยื่นใบสมัคร

                      ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมเอกสารหลักฐาน ด้วย-ตนเอง ใน วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร

                      ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันใน-ตำแหน่งที่ระดับไม่สูงกว่าที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ จะต้องมีหนังรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบ-รายใดไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้-สอบแข่งขันได้                   

 

 

 

                ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศฯนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด          ขาดคุณสมบัติฯ  ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่ต้น

                   5.ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

                        -ตำแหน่งระดับ 1 และตำแหน่งระดับ 2     ค่าธรรมเนียม 100 บาท

                             -ตำแหน่งระดับ 3                                      ค่าธรรมเนียม 200 บาท

                      ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มี –การยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่-มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

                   6.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

                      ก.อบต.จังหวัดฯ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3(หลังใหม่) และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.sisaket.go.th และหมายเลขโทรศัพท์ 0  4561  3786 , 0  4564  3120-1  มท.38333

                   7.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

                      7.1 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 3 ภาค คือ

                             ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน

                             ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 200 คะแนน

                             ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                      รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ นี้

                      7.2 การสอบแข่งขัน สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) ก่อน ผู้ที่ผ่านการสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค สัมภาษณ์)

                   8.เกณฑ์การตัดสิน

                     การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค-ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

                   9.การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                      9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้-สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

 

 

 

ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                      9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ใน-กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ง-ก่อน ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ 2 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี

                      9.3 ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น- อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

                             (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

                             (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ ก.อบต.จังหวัดฯหรือ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

                             (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้ง- ในตำแหน่งที่สอบได้

                             (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับ- การบรรจุ

                             (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี-ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

                      9.4 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้น-ยังไม่ยกเลิก และ ก.อบต.จังหวัดฯ พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ สำหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้า-  รับราชการในตำแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

                   10.การบรรจุและแต่งตั้ง

                  10.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน-แต่ละตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฯ ก่อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดฯ

                      10.2 ก.อบต.จังหวัดฯ เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขัน มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ที่มีความประสงค์จะใช้บัญชีสอบแข่งขันฯ เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งสายงานเดียวกันในส่วนราชการนั้น โดยให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ ตามบัญชีการสอบนั้น

 

                      ก.อบต.จังหวัดฯ ดำเนินการสอบแข่งขันในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลัก ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม กระบวนการในการ ออกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การ-ตรวจข้อสอบ การประมวลผล ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าว-ประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้ โปรดแจ้ง ก.อบต.จังหวัดฯ(สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฯศาลากลางจังหวัดฯ หลังใหม่ ชั้น 3 โทร.0 – 4561 – 3786 ,0- 4564 3120-1 , มท 38333 ) ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ    วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ.2548

 

 

(นายถนอม  ส่งเสริม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประธาน ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ก

แนบท้ายประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที่           พฤษภาคม  2548

เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

************

 

                ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในแต่ละตำแหน่งในประกาศฯ นี้จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง รายละเอียดแนบท้ายดังนี้

 

**********************

(1) ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3                  รหัสตำแหน่ง 3301

          - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

          - ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3     รหัสตำแหน่ง 3302

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง กฎหมาย การปกครอง การบริหาร- รัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ-ตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับปริญญาโททาง การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนปลัดอำเภอ จากวิทยาลัยการปกครอง กรมการ-ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

                  

(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3             รหัสตำแหน่ง 3303

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทาง-สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง การวางแผน การบริหาร วิจัยทาง-สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(4) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3             รหัสตำแหน่ง 3304

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พานิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พานิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                (5) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3                     รหัสตำแหน่ง 3305

        - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ.,ก.ค.,หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

          - ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง การพัฒนาชุมชน การบริหาร การ-ปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(6) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3                     รหัสตำแหน่ง 3306

        - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พานิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสาร-ศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                  

 

 

 

 

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

(1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2           รหัสตำแหน่ง 2201       

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พนิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พนิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                   (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ 2                       รหัสตำแหน่ง 2202       

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พนิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี  เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พนิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่าง-เครื่องกล หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                  

(3) ตำแหน่งนายช่างโยธา  ระดับ 2                            รหัสตำแหน่ง 2203       

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง เทคนิควิศวกรรม-โยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา   หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง เทคนิควิศวกรรม-โยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา   หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

                  

(4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2                          รหัสตำแหน่ง 2204

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค.,หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ-ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค.,หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ-ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2                รหัสตำแหน่ง 2205

        -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์    หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

        -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที่ยว การโรงแรม -ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์       หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

                   ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1            

(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1              รหัสตำแหน่ง 1101       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้อง-ศึกษาวิชาบัญชี มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)   หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้-เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

 

 

         

(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1               รหัสตำแหน่ง 1102

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชการ เลขานุการ การตลาด การขาย ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน  หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้-เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

         

(3) ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1              รหัสตำแหน่ง 1103       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างก่อสร้าง ช่าง-โยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้       

 

(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1                             รหัสตำแหน่ง 1104       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต., ก.พ.หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

         

(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1               รหัสตำแหน่ง 1105

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต., ก.พ.หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง-ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

         

(6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1                  รหัสตำแหน่ง 1106       

          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และ-การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้    

 

(7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1                  รหัสตำแหน่ง 1107

                        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือทางอื่นที่     ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้    

 

 

 

ผนวก ข

แนบท้ายประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ     ลงวันที่      พฤษภาคม  2548

เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

**********************************************

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งในระดับ 1 และระดับ 2

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

          ให้ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ    ที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในแต่ละระดับด้วย

1.วิชาความสามารถทั่วไป

ให้ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่ง หรือหลายทางก็ได้ทั้งนี้ เมื่อจะใช้ข้อมูลทางใดทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

2.วิชาภาษาไทย

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน ทั้งนี้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง โดยกำหนดคะแนนเต็มวิชาละหรืออย่างละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่ง 50 คะแนน ก็ได้เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย

ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม     ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพเป็นต้น กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งในระดับ 3

ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

          ให้ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ    ที่ต้องการของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในแต่ละระดับด้วย

1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุ

ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

2.วิชาภาษาไทย

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน ทั้งนี้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง โดยกำหนดคะแนนเต็มวิชาละหรืออย่างละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่ง 50 คะแนน ก็ได้ เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถ    ในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย

ค.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  27 พ.ค. 2548 13:25 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อยากรู้

  165.21.7.103:203.126.243.202

  

สมัครวันได้เฉพาะวัน เวลา ราชการเท่านั้นเหรอ  แต่ทำไมที่อื่นยังสมัครวัน เสาร์-อาทิตย์ได้

ยังไงช่วยตอบด้วยนะค่ะ

 

 


  27 พ.ค. 2548 13:31 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปรีชา

  203.151.140.111:203.113.55.211

   ก.อบต.จังหวัดฯ ดำเนินการสอบเอง    มิใช่ อบต.เปิดนะครับ

 


  29 พ.ค. 2548 17:57 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป aaaa

 aa.hunsa.com 210.203.161.246

  

ไม่เปิดสมัคร เสาร์-อาทิตย์บ้างเหรอค่ะ

 


  2 มิ.ย. 2548 11:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หัวอกเดียวกัน

 หวังดี 202.129.52.170:172.16.194.252

   เห็นใจคนที่ไม่มีวันหยุดราชการบ้างเถอะครับผมอยากให้เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ด้วยจะเป็นอันดีมากเลยจะได้สะดวกในการเดินทางด้วย

 


  6 มิ.ย. 2548 20:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนไม่เข้าใจ

  203.156.131.72

  

อยากถามว่าจบช่างเครื่องยนต์  ปวส.  มา  จะสมัครตำแหน่งอื่นได้หรือนอกจากพัสดุ  1  แล้ว  จะสมัคร  พัสดุ  2  ได้ไหม  และมีตำแหน่งอะไรบ้างที่สามารถสมัครได้  ช่วยตอบที่

จาก  คนไม่เข้าใจ

 

 

 


  7 มิ.ย. 2548 13:41 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนอยากรู้

  203.113.81.7

   วุฒิจริงยังไม่ได้ใช้ใบรับรองแทนได้ไหม

 


  15 ก.พ. 2549 13:47 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ขุนเดช

  58.147.23.2

   ทำไมเข้าดูไม่ได้เลยคับ

 


  15 ก.พ. 2549 20:38 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป น้องเน

  202.129.25.120

   ต้องการทราบประกาศผลสอบ อบต.ศรีสะเกษ  พอเปิดดูเวปท์ล่มซะแล้วหมายความว่ายังไงคะ  ไม่เข้าใจเลย เพราะตั้งตาคอย  ช่วยกรุณาแก้ไขด้วย

 


  15 ก.พ. 2549 22:58 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จิตรภูมิศักดิ์ 2

  58.147.86.75

   การสอบ  อบต  ในครั้งนี้ถือเป็นการสอบเพื่อเป็นไปในทางระบบราชการเท่านั้น  (จริง  ๆ  แล้วน่าจะประมูลกันให้เสร็จ  ม่ต้องมาทำเป็นสอบ)  แต่ในทางที่จริงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องนี้ท่านไปนอนหลับอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลย  นี่หรือคนกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน  น่าสงสารคนศรีสะเกษจังเลย  แล้วประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไป 

 


  22 มี.ค. 2549 09:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เน

  203.151.82.4

  

 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์เมื่อไหร่

           

 


  22 มี.ค. 2549 10:14 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หลุยส์

  203.151.82.4

  

เรียน   ท่าน ผอ. สำนักงานท้องถิ่นศรีสะเกษ  (อบต.)

                        ลูกจ้างชั่วคราวของ อบต. รุ่นบุกเบิก สอบข้อเขียนผ่านแล้ว (คงเหลือสอบสัมภาษณ์ยังไม่ประกาศผลสอบ)  ขอให้ท่านผู้บริหารฯ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบครั้ง  ให้ตรวจสอบดูอีกครั้งคะ

มีลูกจ้างชั่วคราวของ อบต. สอบผ่านข้อเขียนหลายตำบล หลายอำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ

ควรให้โอกาสพวกหนูบ้างนะคะท่าน  เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการทำงานของ อบต.ต่อไป

ลูกจ้างชั่วคราว ของ อบต. มีสอบข้อเขียนผ่าน ระดับ 3   และระดับ 2   อีกหลายๆ ตำแหน่ง มีนะคะท่าน

ทำงานอยู่ อบต. ตำบล มานาน มีประสบการณ์ บุคคลในท้องถิ่น  ขอกราบเรียนให้ท่านผู้บริหารฯ ทุกท่าน พิจารณาบ้างนะคะ   เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างเถอะคะ 

กราบขอบคุณมากค่ะ

 

 


  22 เม.ย. 2549 15:10 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กดอยเต่า

  203.151.140.122:203.113.55.203

  

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ  2  บรรจุรอบแรกกี่คนค่ะ

 

 


  9 ก.ค. 2549 17:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ฟ้า

  58.9.192.235

  

ช่วยตามหาคนให้หน่อยเป็นผู้ชายสูง170 ซม. ไปอยู่ศรีสะเกษชื่อทรงศัก ศรีสุข  รูปร่างหล่อพอดูได้ น้ำหนัก57กก.  สีผิวสีแทน  หนีออกจากบ้านโดยไม่แจ้งให้ใครทราบเลยติดต่อเขาไม่ได้ และเขาก็ไม่ติดต่อกลับด้วย  เขานำรถมอเตอร์ไซด์  ฮอด้าเวฟ สีบรอน เลขทะเบียน715 ออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2549 ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรทางบ้านเป็นหวงและคิดถึง ให้รีบกลับบ้านที่กรุงเทพด่วน  แม่เป็นหวงมากเลย อายุ34 ปี ใบหน้ามีสิวด้วย  วานตามหาให้ด้วยนะ    

 

                                                ขอบคุณมากค่ะ

 


  9 พ.ย. 2549 09:57 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จู

  203.156.100.47

  

การเงินและบัญชี  2  ต้องการที่บรรจุอยู่ที่  จังหวัดนครราชสีมา  ติดต่อ  09-5828979

 


  1 ธ.ค. 2549 12:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พัสดุ2ต้องการบร

  203.113.112.242:203.113.17.133

   พัสดุ  2  ต้องการบรรจุที่  อบต เชียงดา  ติดต่อด่วน  042216517  (อุดรธานี)

 


  23 มิ.ย. 2551 12:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป globaloccasion

 tlss2008@gmail.com 124.121.66.209

  

  

ข่าวการสอบเข้าราชการ:เจาะประเด็น " เส้นทางสิงห์ 2551 "

เจาะประเด็น " เส้นทางสิงห์ 2551 "
กำหนดวันสอบ 26 ส.ค. 51 สมัคร 25 มิ.ย. ถึง 15 ก.ค. 51 ตามประกาศกรมการปกครอง 17 มิ.ย. 51
จาก www.dbdmart.com/globaloccasion/

ผ่าหลักสูตรการสอบ
กฎหมายใช้สอบยกเลิก 35% แก้ไข 32% คงเดิม 33%

แทน โดย ; “ รัฐธรรมนูญ 2550 , พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551, โรงแรม 2547 - 2551 , กลุ่ม กกต. 2550 แทนที่ฉบับยกเลิก

แก้ไขมาก แพ่ง - วิ แพ่ง - อาญา - วิ อาญา - ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน - งานสารบรรณ - ลักษณะปกครองท้องที่ - สัญชาติ - การทะเบียนราษฎร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 ฯลฯ

สรุปค่าวิชา
ภาค ก. 200 คะแนน ติวด้วยหนังสือ 6 เล่ม กับ MP3 อีก 5 CD
ภาค ข. 200 คะแนน ติวด้วยหนังสือ 25 เล่ม กับ MP3 อีก 4 CD
ภาค ค. 100 คะแนน ติวด้วยหนังสือ 1 เล่ม
ในราคา 4,700 บาท

รับของแถม ที่ไม่ได้ให้แบบไม่มีสาระ ใช้ควบคู่ประกอบการสอบด้วย 4 รายการ มูลค่า 2,000 บาท
คู่มือปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ 1 เล่ม ( 384 หน้า )
5 MP3 รัฐธรรมนูญ Constitution Eng - ไทย และ Eng ล้วน
ภาคผนวกเตรียมสอบสู่ทางสิงห์ 2551
VCD สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯ

รวมมูลค่าเต็มที่ได้รับ 6,770 บาท
พิเศษอีกชั้น ฟรีค่าส่ง EMS ทั่วประเทศ น้ำหนักรวมกว่า 10 กิโลฯ เป็นค่าส่ง กว่า 500 บาท

ประเมินการการลงทุน
ตำแหน่งอันทรงเกียรติ เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความภูมิฐาน ฐานะของวงค์ตระกูล และอัตราตอบแทน ลงทุนไปแสนคุ้มค่า
คุ้มอีกต่อ สอบผ่านแล้ว ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานได้ทันที

++ คำแนะนำ ++

เทียบกับเทศกาลน้ำมันแพง จาก 1X พุ่งพรวดเป็นจะ 50
หากไปติว แพงกว่านับสิบเท่า บวก เดินทาง ยิ่งทวีคูณ (หากมีกำลัง ไม่ว่ากัน)
หากเลือกแบบรวมเล่ม แนะนิดเดียว ให้มั่นใจ ว่าใช่ปรับปรุงล่าสุด (ตามกฎหมายใช้สอบยกเลิก 35% แก้ไข 32% คงเดิม 33%)
(โปรดใช่วิจารณญาน ในการตัดสินใจ เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของตัวท่านเอง)


คำเตือน 1  : การซื้อเล่มเดียว รวมเล่ม ไม่หวังผล วิชาล่ะ เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเสียโอกาส
คำเตือน 2  : ทั้งศาตร์แห่งวิชา พัฒนาการ หลักกฎหมาย เปลี่ยนไปตามสมัย จะเลือกใช้เตรียม-ติวต้องตรวจ-เลือก
คำแนะนำ 1  : หวังผลควรยกชุด ดีที่สุด กรณีทยอยสั่งก็ OK ทำได้อยู่แล้ว ต้องการคำแนะนำ เทคนิดการเตรียมตัวสอบ เราจัดให้
ท่านควรรู้ 1  : ชุดสอบนี้ถอดจากหลักสูตรการสอบ มุ่งให้ท่านหวังผลในการสอบ
การสอบเข้าทุกครั้งทุกที่ มีเข้มงวดเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต การเป็นผู้อยู่ในความภูมิ ทั้งกาย วาจา ใจ วิชา และหลักวิชาการ
ข้อคิด 1 : คนออกข้อสอบ "นักวิชาการระดับสูง" "คณาจารย์ผู้ทรงเกียรติ" กางตำราเฟ้นหาคนเก่ง หากจะสอบต้องพร้อม แม่นหลักวิชา สำรวมกิริยา

++ สอบครั้งนี้คุณแข่งกับใคร ?. เป็นคำถามที่ต้องตีให้แตก ++

เกณฑ์ส่วนใหญ่ ตั้วว่าต้องผ่าน 60 % ของคะแนนตัดสิน
หากสอบได้ 60% คือ เข้าเป้า อยู่ในเกณฑ์ ติดในกลุ่ม
หากสอบได้ถึง 70% เลื่อนลำดับชั้น เหนือขึ้นมาน่าพิจารณา
หากสอบได้ถึง 80% - 90% - เข้าใกล้ 100% - หรือเต็ม 100% ลำดับชื่อคือความหมาย ได้ลำดับก่อนรับเลือกก่อน บรรจุได้ดังใจหมาย
เตรียมเล่น สอบวัดดวง หรือ ลองตัวเองว่าเก่ง ลองย้อนกลับไปอ่าน "ข้อคิด 1"
ตอบได้แล้วคู่แข่งคือใคร ???

คำแนะนำสุดท้าย
ตั้งมั่น มุ่งมั่น จัดเวลา
ขยันศึกษาตำรา ฟัง MP3 เพลิน ๆ ไป หลังการอ่าน
ไม่มั่นในพลิกอ่านใหม่
ไม่พลาด ครั้งเดียวผ่าน

" หากท่านประสบความสำเร็จ จากการใช้ชุดสอบเรา แจ้งกลับมา ยินดีมอบของขวัญพิเศษ เป็นกำลังใจ "

ลองนึกถึงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ หรือลูกหลาน ท่านบอกกล่าว สิ่งดีๆ ให้กับเขา ได้ทั้งภูมิใจ เป็นที่เคารพ นับถือ เสริมบารมี

หากการนี้เป็นการรบกวนแก่ท่าน เรียนขออภัยมา ณ.ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ
Global Occasion
เข้าดูรายล่ะเอียดได้ที่ www.dbdmart.com/globaloccasion/

 


  29 มิ.ย. 2551 20:19 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป คนที่จำโทษ 1ปีสมัคร อบต.ได้ไหม

 fern_viw001@hotmail.com 124.120.137.125

   คนที่จำโทษมาแล้วประมาณ  1  ปี สามารถสมัคร อบต. ได้ไหม

 


  14 ส.ค. 2551 23:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป siam

 chancon9@yahoo.com 125.27.206.233

  

  

CHANCON: Steel Expert is Engineering Steel Manufacturer from direct factory. The majority of our products excel in value added engineering/architectural design, either by our own design or made-to-order by professional fabricators.

 

Products:

Formwork, Form work, Formworks, Form works, Formtie, Form tie, TieRod, Tie Rod, Hot roll, Cold rolled, DYWIDAG, Threaded, Thread bar, Threadbar, Thread rod, Wingnut, Wing Nut, Hex bolt, Hexagon nuts, Square Nuts, Watertight Coupling, Coupler, Water Stopper, Wedge Clamp, Spring Clip, High Strength Steel, Plastic Cap, Plastic Spacer, Plastic Cone, Steel Cone, Tension Rod, Anchor Bolt, Rock Bolt, Forged eye bolt, Soil Nail, Earth rods, Rock Anchors, Base plate, Flat Plate, Dome Face Plate, Steel Plate

GFRP, FRP, Glass Fiber Reinforcement Rebar Polymer, Flowerpots, flower pots, sculpture in decoration, garden plaza, hotel, air port,  Steel Fiber, Composite materials, Hooked ends,

Galvanized, Hot Dip, HDG., Galvanizing, Bearing plate, Plate Rib Washer, Spherical Washer, Dowel Bar, Post tensioning, Heavy lifting, Head Link,  Precasting, Dam, Tunnel Construction, made to order, engineering steel, Foundation, Turn Buckle, Bolt A325, Bolt 8.8, Jack Base, U-Head, J-Bolt, Jbolts, j bolt, L-bolts, LBolts, L bolts,  U-Bolts, Ubolts, U bolt,  Machine Bolt, Screw, Stud, Stud Bolt, Pile Anchorage, Scaffolding, Hold down Strap for steel pipe, Shaft, hardware

Manhole Cover, Grating and Frame, Drain, Drainage, Sewer, Recesses Cover, Gully Grating, Riveted Grating, Pedestrian Grating, Flange, Ductile, Cast Iron

Fastening, Fastener, ss400, a36, s45c, scm4, ASTM, JIS, DIN, BSW, UNC, UNF

 

Manufacturer in CNC, wire cut, wirecut, EDM, Pressing, Stamping, Auto Lathe Machining, spot & welding, Drilling, Milling, Tapping, Punching, Grinding, Threading, Rolling, powder coating, plating,  zinc, chromium, nickel, tin plate, galvanize, anodize of metal, steel, stainless, aluminum, brass, copper, wire, mold, mould, Jig, Fixture, Automotive, lock, precision, auto parts, body spare

 

บริษัทแชนคอน ผลิตและจำหน่าย เหล็ก Tie rod (เหล็กเส้นกลมที่มีเกลียวตลอดทั้งเส้น) สำหรับงานยึดแม่แบบเทคอนกรีต หรืองานยึดวัตถุที่ต้องรับแรงดึงสูง ผลิตชิ้นงาน โลหะ งานโลหะ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เหล็กหล่อเหนียว เหล็กเกรด หล่อเหล็กกล้า หล่อโลหะ เหล็กหล่อเทา ทองเหลือง ชุบซิงค์ ชุบกัลวาไนซ์

นั่งร้าน, รีดเกลียว, ยึดแบบ, งานเหล็ก หล่อ กลึง เจาะ  เชื่อม  ตัด  ไส ปั๊ม  มิลลิ่ง  พับ เจียร์  ขึ้นรูป  รีดเกลียว, ยึดจับ นำร่อง  เฟือง เพลา, ฟอร์มไท, ฟอร์มทาย, ไทลอท, ไทร็อด สตัด  สตัส สลัก  โบลท์  สตัสโบลท์  สตัดโบลท์ โบล์ท โบล์ต  เจโบลท์  แอลโบลท์  ยูโบลท์  นอต น๊อต  สกรู สกรูน็อต  สลัก สกรูเกลียวเหล็ก สกรูเกลียวมิล สกรู แหวน แป้นเกลียว คลิป เกลียวปล่อย เกลียวมิล เกลียวหุน     แบบเหล็กก่อสร้าง งานกลึง ด้วยเครื่อง CNC, M/C เครื่องปั๊ม

ฝาบ่อ ฝาบ่อพัก บ่อพัก  ฝาท่อ ฝาแมนโฮล ฝาเหล็กหล่อ ฝาท่อเหล็กหล่อ ฝางานระบบน้ำเสีย  ตะแกรง ระบายน้ำ ตะแกรงรางน้ำ  ฝาบ่อพักรวบรวมน้ำเสีย  ฝาท่อระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบฝาเปิดปิด  พร้อมเฟรม ช่องระบายน้ำ  

เราเป็นผู้นำในการรีด กลึงเกลียว ทำแผ่นเพลทเหล็ก งานหล่อเหล็ก  สำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ เขื่อน ท่าเทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ำ ตึกสูง โครงสร้าง หลังคา กำแพง หน้าผา ภูเขา สนามบิน ตึกสูง สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่   โดยสามารถออกแบบและงานผลิตวัสดุเหล็กตามคำสั่งทุกชนิด

 

Head office

CHANCON COMPANY LIMITED   (http://www.chancon.co.th)

481/324   Soi Wadplengwipussana   Charansanitwong road   Bangkhunsri   Bangkoknoi   Bangkok  10700     Thailand

Tel: 66 2 4510780-1 Fax: 66 2 4510786   #Hot Line: 086 0319783, 086 6154261, 081 9327894   E-mail: info@chancon.co.th

 

Steel Expert Factory: Formworks, Tie Rod, Thread bar, Wing Nut, Hex bolt, nuts, J-bolt, U-bolt, Tension Rod, Rock Bolt, Soil Nail, Steel Plate, GFRP, Steel Fiber, หล่อ กลึง เจาะ  เชื่อม  ตัด  ไส, ปั๊ม  มิลลิ่ง  พับ  เจียร์  ขึ้นรูป  รีดเกลียว

 


  21 ก.ค. 2553 10:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป a4490302sc

 11256@qq.com 59.55.49.232

   beccause replica Pandora for cheap you could solve adding fine jewelry sale to mask a fraudulent Chanel wholeslae alone. The internet ofdfers replica Bvlgari for sale you a occure to replica jewelry for sale channel trenchant traverse befoore cheap Juicy Couture a purchase.The number one discount Links of London Charms copy aboput shoopping due Cartier Bracelet on sale to an online sh cheap Christian Dior wholeslae discount Pandora

 


  2 ก.ย. 2553 07:37 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tattoo supplies

 ghost@gmail.com 58.243.111.114

   Fashionable the human race of body art and personify tattoo, creativity and artistry is verytattoo supplies more incoming need, especially if one’s work personifies meticulously come with flawless tattoo kitsprecision and details. A great tattoo is appreciated and lauded with admiration from enthusiasts and artists alike. In the midst of the appreciation one can really make good money out of this body art.

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010