Logo Webboard ของ pt10swu  นานาสาระ

  

  Topic : ค่าตอบแทนวิชาชีพ (ข้อมูลจากเว็บ สมาคมกายภาพบำบัด)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป เพื่อนพวกแกนั่นเเหละ

  202.12.97.118:10.148.0.57

  โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2550 20:22 น.

ค่าตอบแทนวิชาชีพ Print E-mail
Sunday, 28 January 2007

ค่าตอบแทนวิชาชีพมีจริง หรือ เป็นค่าตอบแทนอื่น? 

มีนักกายภาพบำบัดจำนวนไม่น้อย ที่มีข้อสงสัย หรือ คำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิชาชีพ รวมทั้งได้ถามมายังเวบบอร์ดสมาคมด้วย เวบมาสเตอร์จึงได้เรียนปรึกษากรรมการบริหารสมาคม เพื่อหาคำตอบให้สมาชิกผู้สนใจ ซึ่งได้รับคำตอบพอสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ ที่พวกเราพูดถึงนั้น  จริง ๆ  ไม่ใช่ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ  แต่เป็นค่าตอบแทน พ.ต.ส.  หรือ  ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  โดยใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะ  เป็นตัวบอกคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้รับเงิน (ถ้าเป็นต่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพแล้ว  วิชาชีพพยาบาลกับนักกายภาพบำบัดควรจะได้ค่าตอบแทนเท่ากัน  เพราะเป็นใบประกอบโรคศิลปะ ที่มีระบบการเรียน 4 ปีเหมือนกัน  แต่เงิน พ.ต.ส.  นอกจากดูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะแล้ว  เขายังดูที่ภาระงานและความรับผิดชอบด้วย เช่น พยาบาลในห้อง ICU  ในห้องผ่าตัด  ก็จะได้รับค่าตอบแทนแตกต่างจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยนอก  หรือแพทย์  ทันตแพทย์ก็เช่นกัน  หากสาขาไหนมีความรับผิดชอบสูง  ก็ได้ค่าตอบแทนมาก  ซึ่งถ้าเป็นค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ควรได้เท่ากัน  เพราะมีใบประกอบวิชาชพแพทย์เหมือนกัน)    พวกเราเข้าใจไม่ถูกต้องไปสรุปว่าเป็นค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ    ขอย้ำว่าเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส.  มิใช่ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ

สำหรับนักกายภาพบำบัด (และนักกิจกรรมบำบัด) ซึ่งได้บรรจุเป็นครูการศึกษาพิเศษนั้น จะมีสถานภาพเป็น "ข้าราชการครู" ซึ่งมีสิทธิเทียบเท่าข้าการครูซึ่งมาจากสายการศึกษา และจะต้องเรียนหรืออบรมเพิ่มเติมเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับเงิน พ.ต.ส. กับครูการศึกษาพิเศษที่มีวุฒิกายภาพบำบัดนั้น ในเมื่อภาระกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการมิใช่การดูแลสุขภาพของประชาชน  แต่เป็นการดูแลงานด้านการศึกษา  จึงไม่มีเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. แต่จะมีเงินค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพครูได้เดือนละ  3,000  บาท

สำหรับรายละเอียด ข้อกำหนดในการรับเงิน พ.ต.ส. นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเป็นประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขฯ ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550

 โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2547  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข  ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนจากงบบุคลากรให้เหมาะสมเป็นธรรม  และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและความในข้อ 4 ของระเบียบก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  พ.ศ.  2548  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขจึงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้รับ  พ.ต.ส.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ในอัตราตามบัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา  พ.ต.ส.  แนบท้ายประกาศนี้

      ประกาศ ณ วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549
                                                                                        (นายปรีชา  วัชราภัย)

                                                      ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

 

บัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา  พ.ต.ส.

ตำแหน่ง          นายแพทย์  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง
อัตรา พ.ต.ส.    5,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นายแพทย์  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาต่างๆ  นอกเหนือจากกลุ่มที่  3  จากแพทยสภา หรือ
- เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง  หรือ
- เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน  ก.พ.  และ  กระทรวงการคลังกำหนด  หรือ
-     เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอหรือศูนย์บริการระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีติดต่อกันมากกว่า  4  ปี โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่  1
อัตรา พ.ต.ส.    10,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นายแพทย์  กลุ่มที่  3
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
           ตำแหน่ง  และเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญใน
           การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จากแพทยสภา  ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้
- สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
- สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
- สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
- สาขานิติเวชศาสตร์
- สาขาจิตเวชศาสตร์
- สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  (แขนงระบาดวิทยา)
อัตรา พ.ต.ส.    15,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          ทันตแพทย์  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง
อัตรา พ.ต.ส.    5,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          ทันตแพทย์  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางทันตแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งก.พ.  หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง
อัตรา พ.ต.ส.    7,500  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          ทันตแพทย์  กลุ่มที่  3
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และเป็นทันตแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
                         ชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาต่าง ๆ  จากทันตแพทยสภา
อัตรา พ.ต.ส.    10,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          เภสัชกร  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง
อัตรา พ.ต.ส.    1,500  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          เภสัชกร  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และเป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- การเตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด  หรือ
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง  เช่นเอดส์  วัณโรค  ฯลฯ  ซึ่งจัดเป็นคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจ่ายยาปกติ  หรือ
- งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทำคดี
อัตรา พ.ต.ส.    3,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- ให้บริการพยาบาล  ในแผนกผู้ป่วยนอก  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน  อนามัยโรงเรียน  อาชีวอนามัย  หรือ
- อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย  8  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มข้างต้น
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- ให้บริการพยาบาล  ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ห้องสังเกตอาการ  ห้องคลอด  ห้องผ่าตัด  แผนกผู้ป่วยใน  หรือ
- ให้บริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
๑ งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๑ งานตรวจบำบัดพิเศษโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง  ได้แก่  การพยาบาลในหน่วยเคมีบำบัด  รังสีรักษา  การตรวจรักษาผ่านกล้องหรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์  การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  การตรวจสวนหัวใจ  การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด  การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ปอดและหัวใจเทียม  ไตเทียม  งานปลูกถ่ายอวัยวะ  การบำบัดทางจิต-ประสาท  การบำบัดยาเสพติด  การบำบัดด้วยไฟฟ้า  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/พิการ  การให้คำปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพ  (Counseling)
๑ การตรวจบำบัดพิเศษเฉพาะทางอื่น ๆ  รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นต้น  โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่  4  เดือนขึ้นไปที่สภาการพยาบาลรับรอง  หรือ
- อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยต้องร่วม
       ให้บริการอย่างน้อย  8  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาล
       ในกลุ่มข้างต้น
อัตรา พ.ต.ส.    1,500  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มที่  3
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- ให้บริการพยาบาล  ดังนี้
๑ การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่  1  ปีขึ้นไป
๑ การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ได้รับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ  (Nurse  Practitioner)
๑ การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต  (ICU  หรือ  CCU)   หรือการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนกดังกล่าว  โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
๑ การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงหรืออันตราย  (โรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)
๑ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  โดยผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพฯ (APN)    จากสภาการพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับปริญญาโท
ขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิบัตร
แสดงความรู้  ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ฯ  ของสภาการพยาบาล 
หรือ
- ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการทางการพยาบาลเป็นจำนวนตามาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.  และกระทรวงการคลังกำหนด  หรือ
- อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย  8  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มข้างต้น
อัตรา พ.ต.ส.    2,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักเทคนิคการแพทย์ 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักรังสีการแพทย์ 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักกายภาพบำบัด
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  หรือ
                       นักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักกิจกรรมบำบัด  หรือ   นักอาชีวบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักจิตวิทยาคลินิก  หรือ  นักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน   Admin ลบความคิดเห็นนี้