Logo Webboard ของ pt10swu
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  นานาสาระ

  

  Topic : ค่าตอบแทนวิชาชีพ (ข้อมูลจากเว็บ สมาคมกายภาพบำบัด)

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  ผู้ชมทั่วไป เพื่อนพวกแกนั่นเเหละ

  202.12.97.118:10.148.0.57

  โพสต์เมื่อ : 6 ส.ค. 2550 20:22 น.

ค่าตอบแทนวิชาชีพ Print E-mail
Sunday, 28 January 2007

ค่าตอบแทนวิชาชีพมีจริง หรือ เป็นค่าตอบแทนอื่น? 

มีนักกายภาพบำบัดจำนวนไม่น้อย ที่มีข้อสงสัย หรือ คำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิชาชีพ รวมทั้งได้ถามมายังเวบบอร์ดสมาคมด้วย เวบมาสเตอร์จึงได้เรียนปรึกษากรรมการบริหารสมาคม เพื่อหาคำตอบให้สมาชิกผู้สนใจ ซึ่งได้รับคำตอบพอสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ ที่พวกเราพูดถึงนั้น  จริง ๆ  ไม่ใช่ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ  แต่เป็นค่าตอบแทน พ.ต.ส.  หรือ  ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  โดยใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะ  เป็นตัวบอกคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้รับเงิน (ถ้าเป็นต่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพแล้ว  วิชาชีพพยาบาลกับนักกายภาพบำบัดควรจะได้ค่าตอบแทนเท่ากัน  เพราะเป็นใบประกอบโรคศิลปะ ที่มีระบบการเรียน 4 ปีเหมือนกัน  แต่เงิน พ.ต.ส.  นอกจากดูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะแล้ว  เขายังดูที่ภาระงานและความรับผิดชอบด้วย เช่น พยาบาลในห้อง ICU  ในห้องผ่าตัด  ก็จะได้รับค่าตอบแทนแตกต่างจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยนอก  หรือแพทย์  ทันตแพทย์ก็เช่นกัน  หากสาขาไหนมีความรับผิดชอบสูง  ก็ได้ค่าตอบแทนมาก  ซึ่งถ้าเป็นค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ควรได้เท่ากัน  เพราะมีใบประกอบวิชาชพแพทย์เหมือนกัน)    พวกเราเข้าใจไม่ถูกต้องไปสรุปว่าเป็นค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ    ขอย้ำว่าเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส.  มิใช่ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ

สำหรับนักกายภาพบำบัด (และนักกิจกรรมบำบัด) ซึ่งได้บรรจุเป็นครูการศึกษาพิเศษนั้น จะมีสถานภาพเป็น "ข้าราชการครู" ซึ่งมีสิทธิเทียบเท่าข้าการครูซึ่งมาจากสายการศึกษา และจะต้องเรียนหรืออบรมเพิ่มเติมเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับเงิน พ.ต.ส. กับครูการศึกษาพิเศษที่มีวุฒิกายภาพบำบัดนั้น ในเมื่อภาระกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการมิใช่การดูแลสุขภาพของประชาชน  แต่เป็นการดูแลงานด้านการศึกษา  จึงไม่มีเงินค่าตอบแทน พ.ต.ส. แต่จะมีเงินค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพครูได้เดือนละ  3,000  บาท

สำหรับรายละเอียด ข้อกำหนดในการรับเงิน พ.ต.ส. นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำเป็นประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขฯ ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550

 โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2547  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข  ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินเดือนจากงบบุคลากรให้เหมาะสมเป็นธรรม  และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและความในข้อ 4 ของระเบียบก.พ.  ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  พ.ศ.  2548  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขจึงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขได้รับ  พ.ต.ส.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  ในอัตราตามบัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา  พ.ต.ส.  แนบท้ายประกาศนี้

      ประกาศ ณ วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549
                                                                                        (นายปรีชา  วัชราภัย)

                                                      ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

 

บัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา  พ.ต.ส.

ตำแหน่ง          นายแพทย์  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง
อัตรา พ.ต.ส.    5,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นายแพทย์  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาต่างๆ  นอกเหนือจากกลุ่มที่  3  จากแพทยสภา หรือ
- เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง  หรือ
- เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน  ก.พ.  และ  กระทรวงการคลังกำหนด  หรือ
-     เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอหรือศูนย์บริการระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีติดต่อกันมากกว่า  4  ปี โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่  1
อัตรา พ.ต.ส.    10,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นายแพทย์  กลุ่มที่  3
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
           ตำแหน่ง  และเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญใน
           การประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จากแพทยสภา  ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้
- สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
- สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
- สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
- สาขานิติเวชศาสตร์
- สาขาจิตเวชศาสตร์
- สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  (แขนงระบาดวิทยา)
อัตรา พ.ต.ส.    15,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          ทันตแพทย์  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง
อัตรา พ.ต.ส.    5,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          ทันตแพทย์  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางทันตแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งก.พ.  หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง
อัตรา พ.ต.ส.    7,500  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          ทันตแพทย์  กลุ่มที่  3
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และเป็นทันตแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
                         ชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาต่าง ๆ  จากทันตแพทยสภา
อัตรา พ.ต.ส.    10,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          เภสัชกร  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง
อัตรา พ.ต.ส.    1,500  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          เภสัชกร  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และเป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- การเตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด  หรือ
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง  เช่นเอดส์  วัณโรค  ฯลฯ  ซึ่งจัดเป็นคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจ่ายยาปกติ  หรือ
- งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทำคดี
อัตรา พ.ต.ส.    3,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มที่  1
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- ให้บริการพยาบาล  ในแผนกผู้ป่วยนอก  การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน  อนามัยโรงเรียน  อาชีวอนามัย  หรือ
- อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย  8  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มข้างต้น
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มที่  2
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- ให้บริการพยาบาล  ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ห้องสังเกตอาการ  ห้องคลอด  ห้องผ่าตัด  แผนกผู้ป่วยใน  หรือ
- ให้บริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
๑ งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
๑ งานตรวจบำบัดพิเศษโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง  ได้แก่  การพยาบาลในหน่วยเคมีบำบัด  รังสีรักษา  การตรวจรักษาผ่านกล้องหรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์  การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  การตรวจสวนหัวใจ  การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด  การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ปอดและหัวใจเทียม  ไตเทียม  งานปลูกถ่ายอวัยวะ  การบำบัดทางจิต-ประสาท  การบำบัดยาเสพติด  การบำบัดด้วยไฟฟ้า  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/พิการ  การให้คำปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพ  (Counseling)
๑ การตรวจบำบัดพิเศษเฉพาะทางอื่น ๆ  รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นต้น  โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่  4  เดือนขึ้นไปที่สภาการพยาบาลรับรอง  หรือ
- อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยต้องร่วม
       ให้บริการอย่างน้อย  8  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาล
       ในกลุ่มข้างต้น
อัตรา พ.ต.ส.    1,500  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มที่  3
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง  และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
- ให้บริการพยาบาล  ดังนี้
๑ การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่  1  ปีขึ้นไป
๑ การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ได้รับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ  (Nurse  Practitioner)
๑ การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต  (ICU  หรือ  CCU)   หรือการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนกดังกล่าว  โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต
๑ การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงหรืออันตราย  (โรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)
๑ การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  โดยผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพฯ (APN)    จากสภาการพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับปริญญาโท
ขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิบัตร
แสดงความรู้  ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ฯ  ของสภาการพยาบาล 
หรือ
- ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการทางการพยาบาลเป็นจำนวนตามาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.  และกระทรวงการคลังกำหนด  หรือ
- อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา  โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย  8  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่มข้างต้น
อัตรา พ.ต.ส.    2,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักเทคนิคการแพทย์ 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักรังสีการแพทย์ 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักกายภาพบำบัด
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  หรือ
                       นักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักกิจกรรมบำบัด  หรือ   นักอาชีวบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักจิตวิทยาคลินิก  หรือ  นักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน

ตำแหน่ง          นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
ลักษณะงาน     ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
                       ตำแหน่ง 
อัตรา พ.ต.ส.    1,000  บาท/เดือน   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  7 ส.ค. 2550 01:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อันน่ารัก

 live_un@hotmail.com 203.144.187.18

   สรุปแล้วเพื่อนๆที่ทำงานใน ร.พ. ได้กันทุกคนมั้ยอ่ะ แล้ว ร.พ. เอกชนได้มั้ย อยากรู้ ช่วยบอกหน่อย

 


  7 ส.ค. 2550 23:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป บอล PT10 SWU/O35

  202.12.97.118:10.148.0.57

   เอกชนให้มากกว่าหนึ่งพันนะอัน(ส่วนใหญ่น่ะ)

 


  8 ส.ค. 2550 15:26 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป รุ่ง PT 10

  61.7.160.107:unknown

  

เพื่อน ๆ ได้ตอบแบบสอบถามของสมาคมหรึอยัง  เพื่อนก็ถามเรื่องนี้ไปเหมือนกัน  แล้วก็ได้คำตอบออกมาว่า  ดังนี้นะ

เงิน พตส เป็นเงินค่าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งให้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ  ต้นตอมาจากสมัยยุคทักษิณ
และมาด้วยเรื่องของแพทย์ ที่พบว่ามีสมองไหลไปภาคเอกชนมาก
จึงคิดวิธีที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับแพทย์  แต่ว่ามันเต็มสเกล คือ แพทย์
ได้ทุกทาง ทั้งเบี้ยกันดาร ฯลฯ  แต่ไม่พอ  ก้อเงินทักษิณให้มาแล้ว
จะมากองก็ไม่ได้
  ก็เลยเป็นดังว่า คือมีความเหลื่อมล้ำอยู่  มันเป็นเม็ดเงินงบประมาณ
คราวนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเงินงบประมาณ นั้น
ให้กับคนที่ถูกจ้างด้วยเงินงบประมาณ มีเหตุผลสองประการ คือ (1)
รัฐไม่สามารถทราบได้ว่ามีปริมาณเท่าใดที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ได้แต่ประมาณการ  มีสิทธิควบคุมโดยการจำกัดวงเงินการจ่ายค่าประกันสังคม
เพราะรัฐต้องจ่ายให้ส่วนหนึ่ง  รัฐจ่ายในนามของ โรงพยาบาล  แต่ก่อน
รัฐควบคุมมาก จึงไม่ปล่อยให้มีการจ้างมาก  (2) คำว่า ลูกจ้างชั่วคราว
หมายถึง ถูกจ้างด้วยเงินนอกระบบงบประมาณอยู่แล้ว
รัฐจึงวางแผนการใช้เงินตรงนี้ไม่ได้  ดังนั้นการจ้าง ลชค จึงถูกกำกับด้วย
กรมบัญชีกลาง  ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ดูเงินนอกระบบ  นั่นคือ
ไม่ให้มันโป่งเกินไป (คำว่า บัญชีกลาง หมายถึง เงินฉุกเฉิน
เงินที่มีความยืดหยุ่น ดังนั้นจึงไม่แน่นอน)
  คุณต้องเข้าใจก่อนว่า รัฐจ่าย พตส ให้ข้าราชการ เพราะได้กันงบประมาณไว้
และต้องเข้าใจระบบงบประมาณว่า คือการวางแผนเงินระยะยาว
(ที่จริงก็ไม่ยาวเท่าไร หรอก เพราะเป็นปีต่อปี ไม่มีการผูกพันข้ามปี
ด้วยเหตุนี้ พอจะจ่าย พตส ปีต่อไป กระทรวงฯ ต้องวิ่งเต้นกันหูตูบ)
รัฐจึงจ่าย พตส ให้กับ พนักงานราชการไม่ได้
เพราะพนักงานราชการไม่ใช่ระบบงบประมาณ  เป็นพนักงานราชการแบบเงินรายได้
  ลูกจ้างชั่วคราว ก็เป็นเงินรายได้ รัฐจึงจ่ายด้วยระเบียบ พตส ไม่ได้
  แต่คราวนี้มีพวกแหกกฏ  พวกนี้ดี ผมชอบ  เพราะกฏย่อมคู่กับการแหก
ยิ่งกฏมีช่องโหว่มากเท่าไร ยิ่งแหกได้ดี
บางแห่งเลยเอาเงินรายได้มาจ่ายเป็นขวัญและกำลังใจ บางโรง ก็เลยเรียกว่า
ค่าตอบแทนวิชาชีพ แต่พนักงานฯ จะไม่ได้ เนื่องจากจะได้เงินช่วยค่าครองชีพ
เงินช่วยค่าครองชีพ ก็มีระเบียบรองรับ
  อ้าว แล้วที่จ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ ให้กับ ลูกจ้างชั่วคราวกันเนี่ย
ไม่มีระเบียบรับรองหรือครับ  ไม่เลย
ถ้าคุณศึกษาระเบียบให้ดี จะพบว่า ระเบียบกำหนดให้ ผอ.รพ.
มีอำนาจในการสั่งจ่าย ถ้าอยากรู้ต้องไปคุยกับพวกพ่อบ้าน
ถามเจ้านุชก็อาจจะรู้  เพราะฉะนั้น ที่จ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพ นั้น จ่ายในนาม
ผอ.รพ. ด้วยระเบียบที่ให้อำนาจ ผอ. ไม่ใช่ ระเบียบค่าตอบแทน พตส.
  แต่ ผอ.มักจะกั๊ก ว่า ต้องให้คณะกรรมการบริหาร รพ.ยินยอมเสียก่อน
ในบางจังหวัด จะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือน
เนื่องจากเงินเดือนมาเป็นรายหัวประชากรตามระบบ 30 บาท
แล้วมาแบ่งงบประมาณที่ สสจ เท่าที่ทราบแต่เดิมอยู่ที่ 45%
จัดสรรให้กับเงินเดือน  เพราะบางแห่งจะมีปัญหานะครับ โดยเฉพาะ
รพ.ใหญ่ที่มีประชากรในความดูแลน้อย  แต่มีบุคลากรมาก  ตรงนี้
ระบบจังหวัดจึงไกล่เกลี่ยกันเองภายใน  บางจังหวัด ตกลงว่าจะให้เงินเดือน PT
เท่านี้ แบ่งเป็นเขตๆเลย
  ผมจึงบอกว่า หากเราต้องการได้ เราต้องเข้าไปผลักดันในตัวระบบท้องถิ่น
สองตัวนี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
  คราวนี้คงจะพอเข้าใจนะครับ ว่า เงิน พตส ที่ข้าราชการ กับ
เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ ที่ ลูกจ้างชั่วคราวได้รับ ไม่เหมือนกัน
ด้วยระเบียบการจ่ายที่แตกต่างกัน
  สำหรับพนักงานราชการ บางแห่ง ก็มีเงินค่าตอบแทนวิชาชีพ นอกเหนือจาก
เงินช่วยเหลืออีกนะครับ ดูให้ดี  เท่าที่ผมได้ข้อมูล ก็คือ
ที่นครศรีธรรมราช ได้เงินค่าตอบแทนวิชาชีพเท่ากับพยาบาลคือ 2,000 บาท
และถ้าเงินไม่ถึง ก็จะได้เงินช่วยค่าครองชีพอีก 1,000 ด้วย
(ลดลงตามเงินเดือน)
  ต้องรู้ระเบียบมากๆ นะครับ จะได้ตามทัน และก็ต้องรู้จักวิธีผลักดันด้วย
สุวิทย์
 
ตอนนี้เพื่อนได้เงินค่า พตส  ด้วยนะ แต่ต้องให้หัวหน้าหน่วยงานขึ้นคุยกับ ผอ โรงบาล  ฃึ่งของเพื่อนเป็นพนักงานของรัฐคนเดียวในโรงบาลก็ยากหน่อย  โดยที่เพื่อนต้องทำหนังสือยื่นทุกเดือน เพื่อนได้ 1000 นะ  แต่โรงบาลก้อยใหญ่ไม่ต้องนะเพราะว่าพนักงานของรัฐเยอะอะ

คิดถึงเพื่อน ๆ นะจ๊ะ

 


  13 ส.ค. 2550 14:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เปิ้ล

  222.123.194.104

  

โรงพยาบาลเอกชนก็ได้จ้ะ น่าจะเฉพาะ full time นะ ของเรา(กรุงเทพระยอง)ได้ 2,500 บาท ส่วนที่อื่นอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้นะ แต่น่าจะเกิน1,000 บาทหแหละจ้า

คิดถึงเพื่อนๆจัง

 

 


  15 ธ.ค. 2550 14:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป สมชาย

  125.26.163.99

  

อยากทราบว่าพยาบาลวิชาชีพ ที่ทำงานเวชปฏิบัติครอบครัวแล้วได้รับหน้าที่พิเศษเป็นหัวหน้าทีมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทุกโรคในระดับอำเภอด้วย (ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาจาก มหาวิทยาลัยของรัฐ) จัดเข้าในกลุ่มใด 

 


  24 ส.ค. 2551 12:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ประไพพิมพ์ ธีระภา

 nong_k03@hotmail.com 117.47.168.146

  

แล้วถ้าได้รับราชการ C 3 แล้วจะได้ค่าตอบแทนวิชาชีพปะคะ

 

 


  17 ก.พ. 2553 04:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Hallie

 twinkletoes3303@msn.com 72.67.209.25

   Good afternoon. I don't generally feel anything until noon; then it's time for my nap. Help me! I find sites on the topic: Airline ticket for cheap. I found only this - really really cheap airline tickets. Airline tickets, there are cheap mobile means that will give rates on cost of their cars as one ticket marketing, or an pre-produced travel. Airline tickets, take in luggage when inviting passenger, the depending documentation to the route must be the most schedule cheap for the university. Thanks :cool:. Hallie from Andorra.

 


  31 ธ.ค. 2557 03:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Sac ? Main Longchamp Pas Cher

 bpomzb@gmail.com 27.159.226.198

   Sac Longchamp Pas Cher Dessin? par Rebecca Resnick,Nikki portait une robe Nanette Lepore,
Sacoche Longchamp Pas Cher Appropri? pour un cadeau de f?te des p?res.Il y aura ?galement de petites bouch?es et des boissons.
Sac Longchamp Pas Cher

 


  17 ม.ค. 2558 23:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Sac Michael Kors

 mcxenob@gmail.com 117.26.199.251

   Sac Michael Kors http://edu.siaraya.com/members/stefaniesxbxlq/activity/161139/;
NFL Jerseys http://gpar.org/member/17125;
NFL Jerseys http://www.jngi.org/forum/profile/v3yyihircj;
NFL Jerseys http://www.aiminuo.net/forum.php?mod=viewthread&tid=96464;
NFL Jerseys http://jy.boyie.com/home.php?mod=space&uid=235806;
Sac Michael Kors http://www.cool-smiley.com/top/index.php?a=stats&u=jeanett68d;
Sac Longchamp http://www.68zb.com/home.php?mod=space&uid=10006;
Sac Michael Kors http://hubsa.net/?document_srl=613912;

 


  19 ม.ค. 2558 15:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac longchamp pas cher

 ueedhrdvn@gmail.com 27.159.216.247

   Sac Longchamp Sac Longchamp Nike Air Max Air MaxNike Air Max

 


  7 ม.ค. 2559 18:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac longchamp solde pas cher

 azzhpyjaga@gmail.com 107.191.47.40

   la redoute sac longchamp pas cher xy sacs longchamp pas cher , sac a main cuir longchamp pas cher quebec sac de cours longchamp pas cher femme, sac longchamp solde pas cher

 


  10 ม.ค. 2559 06:35 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sacoche longchamp pour homme

 gucpxy@gmail.com 27.151.94.79

   sac sequoia longchamp sac pas cher fr org besace gratuit, sac à main longchamp pas cher sac longchamp pliage pas cher , sacoche longchamp pour homme

 


  10 ม.ค. 2559 11:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac longchamp cuir bandoulière

 bfgiszdnn@gmail.com 27.151.94.79

   sac longchamp taille l sac longchamps pas cher paris, sac longchamp ligne roseau pas cher kate moss for longchamp, sac longchamp cuir bandoulière

 


  11 ม.ค. 2559 02:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac pliable longchamp pas cher

 qqfganrl@gmail.com 27.151.94.79

   http://www.mgz.ovh/viewtopic.php?pid=9300 http://www.pointercomputertechnologies.com/forumf/index.php?topic=202380.0 http://club-foton.ru/viewtopic.php?id=270824 http://www.takshilaonline.com/forum/viewtopic.php?pid=420089 http://narp.tk/index.php?topic=10920.0 sac pliable longchamp pas cher

 


  11 ม.ค. 2559 02:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac longchamp beige pas cher

 qqfganrl@gmail.com 27.151.94.79

   http://www.pairidaeza.net/forums/index.php?topic=264260.0 http://tamildownload.in/viewtopic.php?id=2339 http://tsvo-basketball.de/search/node/http%3A/%252Fwww.thegoodlifecellar.com/Longchamp-13gqd/u-parapluie-prix-Jc/ http://tsvo-basketball.de/search/node/http%3A/%252Fwww.thegoodlifecellar.com/Longchamp-xaCKu/n-le-pliage-Fe/ http://flamesicariopage.altervista.org/viewtopic.php?pid=10609 sac longchamp beige pas cher

 


  11 ม.ค. 2559 02:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac longchamp pliage pas cher neuf

 qqfganrl@gmail.com 27.151.94.79

   http://nexsoftware.net/-7-/index.php?topic=48584.0 http://www.pairidaeza.net/forums/index.php?topic=264048.0 http://www.takshilaonline.com/forum/viewtopic.php?pid=419257 http://ramlawoffice.net/index.php/blog/blog-user/item/7-robi-anugrah-marpaung-penegakan-hukum-dan-wacana-pembubaran-kpk?limit=10&start=50 http://lookinginmn.com/forum/index.php?topic=401724.0 sac longchamp pliage pas cher neuf

 


  11 ม.ค. 2559 02:55 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป longchamp a paris

 bmxmevzudf@gmail.com 27.151.94.79

   http://www.sepp-moser.at/j-soldes-france-Cd.htmllongchamp soldes france longchamp a paris

 


  11 ม.ค. 2559 02:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป longchamp paris boutique

 bmxmevzudf@gmail.com 27.151.94.79

   http://www.sepp-moser.at/Longchamp-pMxxf/w-paris-P7.htmlsac longchamp paris pas cher longchamp paris boutique

 


  11 ม.ค. 2559 03:00 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac longchamp pliage pas cher

 ruhvrsphyo@gmail.com 27.151.94.79

   http://csgs.or.kr/xe/?document_srl=33517 http://tsvo-basketball.de/search/node/http%3A/%252Fwww.mariotonjones.com/Longchamp-D1y77/5-le-pliage-black-Zv/ http://emrl.gntech.ac.kr/?document_srl=807119 http://tsvo-basketball.de/search/node/http%3A/%252Fbeautysphere.com.au/Longchamp-xj7wB-z-portefeuille-homme-A7.aspx http://111.gagau.org/index.php?topic=345254.0 sac longchamp pliage pas cher

 


  11 ม.ค. 2559 03:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sac longchamp noir pas cher

 ruhvrsphyo@gmail.com 27.151.94.79

   http://www.pawsforabetterlife.net/forum/viewtopic.php?pid=653918 http://impulsormochis.com/index.php/categories/item/321-headline-3-for-salud http://lookinginmn.com/forum/index.php?topic=401402.0 http://tsvo-basketball.de/search/node/http%3A/%252Fwww.thegoodlifecellar.com/Longchamp-r9cfa/1-prix-bandouliere-Ti/ http://tsvo-basketball.de/search/node/http%3A/%252Fwww.thegoodlifecellar.com/f-le-pliage-navy-Wj/ sac longchamp noir pas cher

 


page [1] 2   Next >>

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010