Logo Webboard ของ qoozaa
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  Admission

  

  Topic : แนวข้อสอบ O-NET A-NET

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2 3   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
qoozaa

  
a_qoo_za@hotmail.com 203.151.140.123:203.113.55.206

  โพสต์เมื่อ : 8 ส.ค. 2548 20:32 น.

O- NET คณิตศาสตร์    ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

1 เซต จำนวนจริง การใช้เหตุผล
2.ควาสัมพันธ์และ ฟังก์ชั่น
3.ลำดับและอนุกรม
4.สถิติและข้อมูล

A-NET คณิตศาสตร์  ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
1.  ตรรกศาสตร์
2.  ระบบจำนวนจริง
3.  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4.  เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
5.  ฟังชั่น
6.  เรขาคณิตวิเคราะห์
7.  ฟั่งชั่นเอกซ์โพเนนเชียลและ ฟั่งชั่นลอกาลิทึม
8.  ฟั่งชั่นตรีโกณมิติ
9.  เวกเตอร์ในสามมิติ
10. จำนวนเชิงซ้อน
11.กำหนดการเชิงซ้อน
12.ควาน่าจะเป็น
13ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันท์
14.แคลคูลัสเบื้องต้น
15.การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น
16 การแจกแจงปกติ
17ความสัมพันธ์เชิงฟั่งก์ชั่นระหว ่างข้อมูล

 

  O-NET วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
    1.1 องค์ประกอบของเซลล์
    1.2 การลำเลียงผ่านเซลล์แบบต่าง ๆ
    1.3 กลไกการรักษาดุลยภาพ - น้ำในพืช น้ำและสารต่าง ๆ ในร่างกาย กรด-เบสในร่างกาย ฯลฯ
    1.4 ลักษณะทางพันธุกรรมและกระบวนการถ่ ายทอดสารพันธุกรรม
    1.5 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
    1.6 เทคโนโลยีชีวภาพ

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
    2.1 ระบบนิเวศ
    2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่ งมีชีวิต
    2.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ
    2.4 คนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม

3. สารและสมบัติของสาร
    3.1 สารชีวโมเลกุล / ไขมันและน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรด
    3.2 ปิโตรเลียม / การกำเนิดและแหล่ง การกลั่นและผลิตภัณฑ์ แก๊สธรรมชาติ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
    3.3 พอลิเมอร์ / พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สัง เคราะห์ พลาสติก ยางสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์
    3.4 ปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
    3.5 โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ
    3.6 ธาตุและสารประกอบ / พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามหมู่ธาตุ

4. แรงและการเคลื่อนที่
    4.1 การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง / ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและเ วลา อัตราเร็ว ความเร็ว ความเร่ง
    4.2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแบบฮาร์ม อนิกอย่างง่าย
    4.3 แรงและสนามของแรง / สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง
    4.4 การเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคใ นสนามต่าง ๆ

5. พลังงาน
    5.1 คลื่น / คลื่นกล องค์ประกอบและสมบัติของคลื่น
    5.2 เสียงและการได้ยิน
    5.3 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    5.4 กัมมันตภาพรังสี แรงนิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร ์

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
    6.1 โครงสร้างของโลก
    6.2 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา / การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ แหล่งภูเขาไฟ
    6.3 แผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่
    6.4 หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค / รอยต่อ รอยแยกแผ่นธรณีภาค อายุหิน ซากดึกดำบรรพ์
    6.5 อายุทางธรณีวิทยา การลำดับชั้นหิน

7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
    7.1 กำเนิดเอกภพ
    7.2 กาแลกซี / กาแลกซีทางช้างเผือก กาแลกซีเพื่อนบ้าน
    7.3 ดาวฤกษ์ / วิวัฒนาการ ความสว่าง สี และอุณหภูมิ ระยะห่าง
    7.4 กำเนิดระบบสุริยะ
    7.5 เทคโนโลยีอวกาศ / ดาวเทียมและยานอวกาศ แระโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ยี
    กระบวนการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การสำรวจตรวจสอบ การสังเกต การเก็บข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การวิเคราะห์ การสรุปผล ซึ่งควรมีสอดแทรกตามเนื้อหาต่าง ๆ ในสาระ 1- 7

 

A-NET วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

1. กลศาสตร์
    1.1 การเคลื่อนที่ / ตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง เวกเตอร์ของปริมาณต่าง ๆ ความเร็วสัมพัทธ์และกรอบอ้างอิง
    1.2 กฏของการเคลื่อนที่ / แรง มวล น้ำหนัก จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์กลางของความโน้มถ่วง แรงเสียดทาน
    1.3
การเคลื่อนที่บางแบบ / โพรเจกไทล์ วงกลม ฮาร์มอนิกอย่างง่าย
    1.4 งานและพลังงาน / ความหมายและกฏเกี่ยวกับงานและพลัง งาน
    1.5 โมเมนตัมและการดล / ความหมายและหลักการเกี่ยวกับการดล และโมเมนตัมในการชน
    1.6 การเคลื่อนที่แบบหมุน / หลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ หมุน โมเมนต์ของความเฉื่อย โมเมนตัมเชิงมุม
    1.7 หลักการเกี่ยวกับสภาพสมดุล สภาพยืดหยุ่น

2. กลศาสตร์ของการไหล
    2.1 สมบัติต่าง ๆ ของการไหล
    2.2 ไลศาสตร์ของของไหล / หลักการของแบร์นูลลี

3. ความร้อน
    3.1 อุณหภูมิและความร้อน
    3.2 การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร ้อน การเปลี่ยนสถานะ การถ่ายโอนความร้อน
    3.3 สมบัติของแก๊สเกี่ยวกับ อุณหภูมิ วามดัน และปริมาตร
    3.4 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
    3.5 พลังงานภายในระบบของแก๊ส

4. คลื่น
    4.1 คลื่นกล คลื่นผิวน้ำ
    4.2 หลักการซ้อนทับของคลื่น
    4.3 สมบัติของคลื่นเกี่ยวกับ การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
    4.4 คลื่นนิ่งและปรากฏการณ์การสั่นพ้อ

5. เสียง
    5.1 คลื่นเสียง การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว ความเข้มเสียงและการได้ยินของหู
    5.2 เสียงดนตรี ระดับและคุณภาพ สเปกตรัมความถี่
    5.3 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก บีตส์
    5.4 การประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเรื่ องเสียง

6. แสง
    6.1 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง
    6.2 เกรติงและสเปกตรัมของแสง
    6.3 การกระเจิง
    6.4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
    6.5 การเกิดภาพจากการสะท้อนที่กระจกเง าราบ และกระจกโค้งทรงกลม
    6.6 การเกิดภาพจากการหักเหของแสงผ่านเ ลนส์บาง
    6.7 ทัศนอุปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์
    6.8 ปรากฏการณ์บางประการของแสง เช่นการกระจายแยกสี การสะท้อนกลับหมด รุ้ง มิราจ
    6.9 ความสว่าง
    6.10 ตาและการมองเห็นสี
    6.11
การผสมสารสีและการผสมแสงสี

7. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
    7.1 ไฟฟ้าสถิต / แรงระหว่างประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ การประยุกต์ความรู้
    7.2 ไฟฟ้ากระแส / กระแสไฟฟ้าในตัวนำ กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
    7.3 การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่ การหากระแสไฟฟ้าในวงจร
    7.4 เครื่องวัดไฟฟ้าต่าง ๆ
    7.5 สนามไฟฟ้าและฟลักซ์แม่เหล็ก
    7.6 ความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้ากับสนามแ ม่เหล็ก
    7.7 แรงระหว่างประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่หร ือกระแสไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก
    7.8 การประยุกต์ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า แกลวานอมิเตอร์
    7.9 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเหนี ่ยวนำ
    7.10 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
    7.11 ไฟฟ้ากระแสสลับ
    7.12 กำลังและพลังงานไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าก ระแสสลับ
    7.13 อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนและการใช้ อย่างปลอดภัยที่ควรทราบ

8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    8.1 ทฤษฎีของแมกเวลล์และการทดลองของเฮ ิรตซ์
    8.2 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    8.3 ความรู้เกี่ยวกับสเปกตรัมคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าในช่วงต่าง
    8.4 โพลาไรเซชั่น

9. ฟิสิกส์อะตอม
    9.1 การค้นพบอิเล็กตรอน
    9.2 แบบจำลองต่าง ๆ ของอะตอม
    9.3 สเปกตรัมจากอะตอม
    9.4 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
    9.5 ทฤษฎีของโบร์
    9.6 การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์
    9.7 รังสีเอ็กซ์
    9.8 ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค
    9.9 อะตอมตามแนวคิดกลศาสตร์ควอนตัม
    9.10 เลเซอร์


10. ฟิสิกส์นิวเคลียร์
    10.1 องค์ประกอบของนิวเคลียสของอะตอม
    10.2 กัมมันตรังสีและการเปลี่ยนนิวเคลี ยส
    10.3 แรงนิวเคลียร์และพลังงานยึดเหนี่ย
    10.4 ไอโซโทปและเสถียรภาพของนิวเคลียส
    10.5 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชันและฟิวชัน
    10.6 การใช้ประโยชน์จากกัมมันตรังสีและ พลังงานนิวเคลียร์
    10.7 อันตรายจากกัมมันตรังสี

11. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรับรู้แ ละควบคุมที่ควรทราบ

 

A-NET วิทยาศาสตร์-เคมี

1.อะตอมและตารางธาตุ
    1.1 แบบจำลองอะตอม
    1.2 สเปกตรัมของแสงจากอะตอม
    1.3 แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
    1.4 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
    1.5 ตารางธาตุ
    1.6 สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ

2. พันธะเคมี
    2.1 พันธะไอออนนิก
    2.2 พันธะโควาเลนต์
    2.3 พันธะโลหะ

3.  สมบัติของธาตุและสารประกอบ
    3.1 สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
    3.2 ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธ าตุตามหมู่ / หมู่ IA IIA และ VIIA
    3.3
ธาตุแทรนซิชัน
    3.4 ธาตุกึ่งโลหะ
    3.5 ธาตุกัมมันตรังสี
    3.6 ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม

4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
    4.1 มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล
    4.2 ความเข้มของสารละลาย
    4.3 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
    4.4 สมการเคมี
    4.5 การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี

5.
ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
    5.1 สมบัติของของแข็ง / การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะ
    5.2 สมับติของของเหลว / ความตึงผิว การระเหย ความดันไอ จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
    5.3 สมบัติของแก๊ส / กฏของบอยล์ กฏของชาร์ลและกฏแก๊สสมบูรณ์ การแพร่ของแก๊ส
    5.4 เทคโนโลยีเกี่ยวกับสมบัติของของแข ็ง ของเหลวและแก๊ส / การทำน้ำแข็ง การทำไนโตรเจนเหลว การสกัดโดยใช้ CO2 ในรูปของไหล

6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
    6.1 พลังงานกับปฏิกิริยเคมี
    6.2 ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกริรยาเคมี

7. สมดุลเคมี
    7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
    7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสภาวะส มดุล
    7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นขอ สารต่าง ๆ ณ สภาวะสมดุล
    7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสมดุล
    7.5 หลักการเลอชาเตอลิเอ
    7.6 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวด ล้อม

8. กรด - เบส
    8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็ กโทรไลต์
    8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส
    8.3 ทฤษฎีกรด-เบส
    8.4 คู่กรด-เบส
    8.5 การแตกตัวของกรดและเบส
    8.6 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
    8.7 pH ของสารละลาย
    8.8 อินดิเคเตอร์สำหรับกรดและเบส
    8.9 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต
    8.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส ปฏิกิริยาไฮโดรลิซีส
    8.11 การไทเทรดกรด-เบส
    8.12 สารละลายบัฟเฟอร์

9. ไฟฟ้าเคมี
    9.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
    9.2 การดุลสมการรีดอกซ์
    9.3 เซลล์ไฟฟ้าเคมี / เซลล์กัลวานิก เซลล์อิเล็กโทรไลต์ การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
    9.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ย วข้องกับไฟฟ้าเคมี

10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
    10.1 อุตสาหกรรมแร่
    10.2 อุตสาหกรรมเซรามิกส์
    10.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดีย มคลอไรด์
    10.4 อุตสาหกรรมปุ๋ย

11. เคมีอินทรีย์
    11.1 พันธะคาร์บอน / สูตรโครงสร้าง ไอโซเมอริซึม
    11.2 หมู่ฟังก์ชั่น
    11.3 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน / สมบัติและประเภท
    11.4 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเ จนเป็นองค์ประกอบ
    11.5 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเ จนเป็นองค์ประกอบ
    11.6 สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเ จนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภั ณฑ์
    12.1 ถ่านหิน / การเกิด การใช้ประโยชน์
    12.2 หินน้ำมัน / การเกิด การใช้ประโยชน์
    12.3 ปิโตรเลียม / การเกิด การสำรวจ การกลั่น การแยกแก๊สธรรมชาติ ปิโตรเคมีภัณฑ์
    12.4 พอลิเมอร์ / ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โครงสร้างและสมบัติ ผลิตภัณฑ์
    12.5 ภาวะมลพิษจากการผลิตหรือใช้ผลิตภั ณฑ์จากเชื้อเพลิง

13. สารชีวโมเลกุล
    13.1 โปรตีน / พันธะ โครงสร้าง ชนิดและหน้าที่ เอนไซม์ การแปลงสภาพ
    13.2 คาร์โบไฮเดรต / ชนิดและโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยา
    13.3 ลิพิด / ไขมันและน้ำมัน ฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์
    13.4 กรดนิวคลีอิค โครงสร้างของ DNA และ RNA

 

A-NET วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา
    1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
    1.2 การศึกษาชีววิทยา
    1.3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
    1.4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

2. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์แ ละสัตว์
    2.1 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารเพื่ อให้ได้พลังงาน
    2.2 การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
        2.2.1 ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพ
        2.2.2 ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพ
        2.2.3 ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุล ยภาพ

3. การประสานงานในร่างกายและการสืบพั นธุ์ของมนุษย์และสัตว์
    3.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
    3.2 การรับรู้และการตอบสนอง
    3.3 ระบบต่อมไร้ท่อ
    3.4 พฤติกรรมของสัตว์
    3.5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

4. การดำรงชีวิตของพืช
    4.1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
    4.2 การสังเคราะห์แสง
    4.3 การสิ้นพันธุ์ของพืชดอก
    4.4 การตอบสนองของพืช

5. พันธุ์ศาสตร์
    5.1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
    5.2 ยีนและโครโมโซม
    5.3 พันธุศาสตร์
    5.4 วิวัฒนาการ
    5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

6.นิเวศวิทยา
    6.1 ระบบนิเวศ
        6.1.1 ความหลากหลาย
        6.1.2 ความสัมพันธ์
        6.1.3 การถ่ายทอดพลังงาน
        6.1.4 การเปลี่ยนแปลงที่
    6.2 ประชากร
        6.2.1 ความหนาแน่นและการแพร่กระจาย
        6.2.2 ขนาดของประชากร
        6.2.3 แบบแผนการเจริญเติบโตของประชากร
        6.2.4 แบบแผนการมีชีวิตรอด
        6.2.5 ประชากรมนุษย์
    6.3 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้ อม
        6.3.1 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
        6.3.2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  22 ส.ค. 2548 17:34 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป the_tar

  203.151.140.115:203.113.55.206

   โอเน็ตพอรัได้  แต่เอเน็ต***  โหดโคด  ออกทุกเรื่อง  แล้วจะรุมั๊ยว่ามันจะออกตรงไหนวะ

 


  24 ส.ค. 2548 19:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป DezibelL

  210.203.160.37:192.168.0.134

  

3 ล้อคันเท่าไหร่ ?

 


  1 ต.ค. 2548 16:02 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป MayDay

  203.151.140.114:203.113.55.211

  

เหอๆ...!!~ ฝากซื้อด้วยอีกคันสิ....อ่านะ!!

 


  9 ก.พ. 2549 00:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ผู้ชมเหมือนกัน

  202.28.21.4

   สงสัยจะสอบติดน๊า...ยากจัง

 


  21 ก.พ. 2549 12:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Tonsickie

  58.147.12.247

  

เวปนี้เชื่อถือได้ปะเนี่ย

 


  22 ก.พ. 2549 09:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ยังไม่ได้อ่านหนังสือเลย

  203.188.54.62

   ทำไมมันยากจังเลยยยยยยยยยยยยยยยยยบางตัวยังไม่รุ้จักเลย

 


  4 มี.ค. 2549 14:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป 111

  203.113.77.4

   โครตๆๆๆๆๆยากเลยเฟ้ยยยยยยยยย

 


  4 ส.ค. 2549 11:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กเรียน

 panuwztzrt@thaimail.com 203.172.149.186:192.168.1.125

  

ผมต้องขอขอบคุณเว็บนี้เป็นอย่างมากที่ทำให้ผมและเพื่อนได้รูว่าจัฃะต้องเตรียมตัวในการสอบอย่างไรและแนวทางข้อสอบจะออกในเริ่องใดและออกแบบไหนผใก้จะอ่านหนังสือมาก ๆและจะดูตามที่ได้ศึกาจากเว็บนี้ว่าจะออกแบบใด ให้เต็มความสามารถ     ผมก็ต้องขอขอบคุนฃรอีกครั้งที่มีเว็บดี ๆอย่างนี้คับ    ขอบพระคุณอย่างสูงคับ

 


  8 ส.ค. 2549 09:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ญานา

  124.157.196.162

   จะยากยังงัยก็สู้โว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

 


  16 ส.ค. 2549 17:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กขยัน

  202.143.139.226:unknown

  

ขอขอบคุณท่านที่เขียนเว็บนี้ขึ้นมานะครับ ผมได้แนวทางมาก แต่อยากให้พี่ เอาตัวอย่างข้อสอบ A-NET มาบอกบ้างนะครับพี่ที่มีพระคุณ

 


  30 ก.ย. 2549 19:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กดดี

  203.172.49.161

   จริงสิอยากให้มีตัวอย่างขอสอบด้วยจะได้ลองทำดู

 


  10 ต.ค. 2549 08:11 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป JomX

 jombeow@gmail.com 202.44.14.194:10.7.2.158

   ยากเกินจะรับไหว...จากเด็กโง่

 


  12 ต.ค. 2549 20:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป กงกงซี่

 no_name@hotmailcom 203.113.57.104

  

 

 


  12 ต.ค. 2549 20:23 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป sponty

 no_name@hotmail 203.113.57.104

  

อยากให้นำตัวอย่างมาแสดงให้เราวิเคราะห์ได้  ในบางข้อที่ยาก 

อยากฟิสิกส์  เคมี  อาจเตรียมตัวได้ดีกว่าเดิมเยอะขึ้น   สาธุ!!!!!!!

 

 


  3 พ.ย. 2549 13:39 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กฮิพ

 rat_lovelove@hotmail.com 202.29.21.51:192.168.37.123

  

ปีที่แล้วเราเอนท์ไม่ติดอ่ะ ปีนี้เราจะสู้ๆสู้ตายค่า

 


  4 พ.ย. 2549 19:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กหัวเตียน

 sumet_chan@hotmail.com 203.113.39.10

  

น่ามีข้อสอบเยอะๆนะ ...............เด็กอ้วน

 


  11 ธ.ค. 2549 19:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป \'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'\'

 wan_nut@hotmail.com 222.123.4.242

  

ขอบคุณสำหรับแนวข้อสอบ

 


  11 ธ.ค. 2549 19:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กสตรี

 wan_nut@hotmail.com 222.123.4.242

  

เบื่อจังต้องอ่านหนังสือแต่อ่านไม่เต็มที่ต้องมารอน้องอีก เซ็งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 


  2 ก.พ. 2550 11:57 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เด็กเรียน

 waroot_ya@hotmail.com 203.172.161.4:192.168.2.76

  

ใครก็ได้ที่เป็นเด็กเรียนเหมือนกันช่วยบอกเเนวข้อสอบ o-net ด้วยเถอะครับ

 


  17 มี.ค. 2550 05:16 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป อยากรู้

  203.113.55.211

  

แล้ววิชาอื่นล่ะคะ  พอจะมีบางมั้ย  อย่าง สังคม  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

 


page [1] 2 3   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ
* สมาชิกเท่านั้น
ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010