Logo Webboard ของ somsakksn
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  

  Topic : แนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟล.กเสือชาวบ้าน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  สมาชิกพิเศษ
somsakksn

  
somsakksn@hotmail.com 125.26.207.248

  โพสต์เมื่อ : 16 มี.ค. 2552 16:43 น.   

แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ 

เรียบเรียงโดย…สุทธิ รู้การนา L.T.

การให้ลูกเสือมาประชุมพร้อมกันรอบกองไฟในเวลากลางคืนในระหว่างที่ไปอยู่ค่ายพักแรมหรือในระหว่าง การฝึกอบรมที่ต้องค้างคืนนั้น เป็นกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งของลูกเสือซึ่ง ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ ได้เป็นผู้ริเริ่มนำมาใช้ในการนำเด็กซึ่งอาจเรียกว่าเป็นลูกเสือรุ่นแรกของโลก ไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) การชุมนุมรอบกองไฟเช่นว่านี้ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Camp Fire ในภาษาไทยเดิมมักเรียกกันว่า การเล่นหรือการแสดงรอบกองไฟ ซึ่งความจริงการเล่นหรือการแสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟ อันอาจกล่าวได้ว่าเป็นบทเรียนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสืออย่างหนึ่ง

๑. ความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ

การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุ่งหมายสำคัญอยู่ ๕ ประการ คือ

(๑) เพื่อเป็นการฝึกอบรมในตอนกลางคืน ดังที่ บี-พี ได้ใช้เป็นหลักในการฝึกอบรมเด็กที่ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ เกาะบราวน์ซี และได้ใช้เป็นแบบในการเรียบเรียงหนังสือเรื่อง Scouting for Boys (การลูกเสือสำหรับเด็กชาย)

(๒) เพื่อให้ลูกเสือได้ร้องเพลงร่วมกัน หรือแสดงกิริยาอาการอย่างเดียวกัน เป็นการปลุกใจหรือเปลี่ยนอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ภายหลังที่ได้ปฏิบัติงานในเวลากลางวันมาแล้ว

(๓) เพื่อให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ เป็นการส่งเสริมความสามัคคีของหมู่ กับให้ลูกเสือแต่ละคนในหมู่รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และกล้าแสดงออกในที่ประชุมโดยไม่เก้อเขิน

(๔) ในบางกรณี อาจใช้เป็นโอกาสสำหรับประกอบพิธีสำคัญ เช่น แนะนำให้ลูกเสือรู้จักผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่คนใหม่ แขกสำคัญที่มาเยี่ยม มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ เครื่องหมายตอบแทน เข็มสมนาคุณ หรือประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น

(๕) ในบางกรณีอาจเชิญบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้านให้มาร่วมการชุมนุมรอบกองไฟ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจการลูกเสือ

ที่แล้วมาเราแปลคำว่า Camp Fire ว่าการเล่นหรือการแสดงรอบกองไฟซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟเท่านั้น ต่อไปเราเรียกการประชุมในเวลากลางคืนว่า “การชุมนุมรอบกองไฟ” โดยจัดให้มีการแสดง หรือ การเล่นรอบกองไฟตามสมควรแก่กรณีและในเวลาอันเดียวกัน เราอาจใช้การชุมนุมรอบกองไฟเพื่อประโยชน์อย่างอื่นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นด้วย

 

 

๒. บริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ

ค่ายลูกเสือทุกแห่งควรมีบริเวณสำหรับการชุมนุมรอบกองไฟ บริเวณเช่นว่านี้ควรอยู่ที่มุมหนึ่งของค่าย มีต้นไม้เป็นฉากหลัง ไม่ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในเวลากลางวัน และควรอยู่ห่างจากที่พักพอสมควร ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือจำเป็นต้องเดินจากที่พักไปยังบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ และต้องเดินกลับเมื่อการชุมนุมเลิกแล้ว ส่วนการที่เสนอแนะว่าบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟควรมีต้นไม้เป็นฉากหลังนั้น เป็นเพราะในระหว่างการชุมนุมรอบกองไฟย่อมจะมีการร้องเพลงหมู่เป็นส่วนใหญ่ และการร้องเพลงกลางแจ้งถ้าไม่มีฉากหลัง เช่น การร้องเพลงกลางทุ่งที่ไม่มีต้นไม้เลย ถึงแม้จะร้องเพลงไพเราะอย่างไรก็ตามย่อมไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร แต่ถ้ามีต้นไม้เป็นฉากหลังจะทำให้บรรยากาศดีขึ้น และจะทำให้การร้องเพลงได้ผลดียิ่งขึ้นด้วย

อนึ่ง ในการเลือกสถานที่สำหรับการชุมนุมรอบกองไฟนี้ ถ้าสามารถหาที่เป็นแอ่งให้ลูกเสือที่นั่งอยู่เหนือกองไฟเล็กน้อยจะดีมาก เช่น ในบริเวณที่มีเนินอาจจัดทำบริเวณการแสดงและกองไฟอยู่ตอนล่าง ส่วนลูกเสือให้นั่งอยู่บนเนิน นอกจากนี้เคยมีผู้จัดทำบริเวณการแสดงและกองไฟให้อยู่บนเกาะ มีคูน้ำล้อมรอบ ผู้ชมนั่งอยู่ริมคูอีกด้านหนึ่ง สะพานข้ามคูทำด้วยไม้แบบสะพานชั่วคราว ปรากฏว่าสถานที่ ชุมนุมรอบกองไฟเช่นว่านี้ใช้การได้ดีอย่างยิ่ง การชุมนุมรอบกองไฟนี้ถ้าไม่สะดวก เช่น ฝนตกหรือมีเหตุผลพิเศษจะจัดภายในอาคารและใช้ที่อื่นแทนได้

๓. กองไฟและการจัดที่นั่งรอบกองไฟ

กองไฟที่ก่อด้วยไม้จริงในปัจจุบันนี้ เรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังมีปัญหาต่อมนุษยโลก จึงไม่สนับสนุน ควรที่จะใช้ไฟอย่างอื่นแทน แต่ถ้าบางกรณีที่จะใช้กองไฟจากฟืน ให้พิจารณาเศษไม้ที่ทิ้งไว้โดยไม่ใช้ประโยชน์ก็คงอนุโลมได้ ถ้าเป็นกองไฟจริงจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำกองไฟและผู้ช่วย มีหน้าที่ก่อไฟให้เรียบร้อยก่อนทำพิธีเปิด คือ จุดให้ไฟติดและจะต้องคอยดูแลกองไฟให้สว่างพอสมควรอยู่ตลอดเวลา โดยเตรียมฟืนและน้ำสำรองเอาไว้ คือ ถ้าไฟชักมอดลงจะต้องเติมฟืนลงไป และถ้าไฟลามมากหรือกระเด็นออก ก็ต้องพรมน้ำลงไป สำหรับในกรณีนี้เมื่อจบการชุมนุมรอบกองไฟผู้เข้าร่วมการชุมนุมรอบกองไฟ และเจ้าหน้าที่ประจำกองไฟจะต้องออกจากบริเวณไปอย่างเงียบๆ ภายหลังอีกสักครู่เจ้าหน้าที่ประจำกองไฟและผู้ช่วยต้องหวนกลับมาที่บริเวณการชุมนุมรอบกองไฟอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจัดการกับกองไฟให้เรียบร้อย ยิ่งกว่านั้นในตอนเช้ามืดวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ประจำกองไฟต้องมาดูแลสถานที่อีกครั้งหนึ่งให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มีเศษไม้หรือเถ้าถ่านเหลืออยู่

เรื่องการทำความสะอาดบริเวณการชุมนุมรอบกงไฟนี้ ไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ควรถือว่าเป็นบทเรียนอันสำคัญในการฝึกอบรมลูกเสือส่วนหนึ่ง

ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประจำกองไฟนี้ ควรมอบหมายลูกเสือหมู่หนึ่งหรือมากกว่าให้ทำหน้าที่หมู่ลูกเสือบริการ เพื่อดูแลกองไฟและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

 

การจัดที่นั่งรอบกองไฟนั้น ควรจัดให้เป็นรูปวงกลมหรือเกือกม้า ให้กองไฟอยู่ตรงกลาง มีที่นั่งพิเศษสำหรับประธาน ผู้ติดตาม และผู้มาร่วมงานซึ่งต้องจัดไว้ทางด้านเหนือลม ที่นั่งของประธานเป็นที่นั่งเดี่ยว ตั้งอยู่ล้ำหน้าที่นั่งของผู้ติดตาม ๒ คน ซึ่งนั่งอยู่ด้านขวาและด้านซ้ายใกล้กับประธาน สำหรับที่นั่งของผู้มาร่วมงาน ให้จัดอยู่ด้านหลังของประธานและผู้ติดตาม ส่วนผู้ร่วมการแสดง โดยปกติให้นั่งเรียงตามลำดับหมู่เหมือนการประชุมรอบเสาธงตอนเช้า การแต่งกายให้แต่งตามเนื้อเรื่องที่จะแสดง ไม่ต้องมี
ผ้าผูกคอ ป้ายชื่อ เพื่อเป็นที่สังเกตให้นายหมู่ นำธงหมู่ไปด้วย

๔. การเตรียมการก่อนเริ่มการชุมนุมรอบกองไฟ

(๑) คณะผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดว่า ในการชุมนุมรอบกองไฟนั้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง จะให้ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกองไฟ ผู้ใดเป็นพิธีกรและจะเชิญผู้ใดเป็นประธาน ถ้าเป็นการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือตามธรรมดา โดยปกติผู้กำกับลูกเสือที่พาลูกเสือไปอยู่ค่ายพักแรมนั่นเองจะทำหน้าที่ประธาน และให้รองผู้กำกับลูกเสือหรือลูกเสือคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่พิธีกร

(๒) พิธีกร คือ ผู้นำในการชุมนุมรอบกองไฟ มีหน้าที่ในการนำประธานมาสู่ที่ชุมนุม ประกาศลำดับกำหนดการต่างๆ เป็นผู้นำหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้นำในการร้องเพลง และในการให้ลูกเสือแสดงกิริยาอาการต่างๆ เพื่อเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ในการนี้พิธีกรควรทำรายละเอียดสำหรับตนเองไว้ว่า จะให้ผู้ใดทำอะไร เช่น จะให้ร้องเพลงอะไร หรือจะรำวงโดยร้องเพลงอะไร ดังนี้เป็นต้น

ในการเลือกเพลงที่จะนำมาใช้นั้น ควรเลือกเพลงที่ทุกคนร้องได้ เมื่อเริ่มเปิดการชุมนุมใช้เพลงปลุกใจหรือเพลงที่มีจังหวะหรือเนื้อเพลงยั่วยุให้ดี เช่น เพลง “ไทยรวมกำลังตั้งมั่น” เพลง “แหลมทอง” เพลง “รักเมืองไทย”

ตอนท้ายของการชุมนุม หลังจากจบทุกรายการแล้ว ก่อนที่จะเชิญประธานในพิธีกล่าวปิด ให้เป็นเพลงจังหวะช้า เป็นคติ เพลงลา ซึ่งผู้ร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ร้องได้ เช่น สร้อยเพลง ลาวดวงเดือน ฯลฯ โดยไม่ใช้เครื่องขยายเสียงและเครื่องดนตรีใดๆ เป็นการสร้างบรรยากาศให้ซาบซึ้งตรึงใจ โน้มน้าวให้มีอารมณ์ที่จะได้ฟังการกล่าวปิดของประธานในพิธี

(๓) เมื่อได้กำหนดให้มีการชุมนุมรอบกองไฟ เวลาใด ต้องนัดหมายให้ทุกคนไปถึงที่ชุมนุมและนั่งตามที่ให้เรีบบร้อยก่อนเวลาประมาณ ๑๐ นาที หมู่บริการจุดไฟก่อนที่จะเชิญประธานเข้ามาในพิธี พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประธานและผู้ติดตามเป็นใคร แล้วออกไปเชิญประธานเข้ามายังบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ

พิธีกร ต้องนัดหมายเวลาที่ประธานจะเดินทางไปถึงบริเวณรอบนอกสถานที่ชุมนุมเวลาใด ทบทวนซักซ้อมการปฏิบัติมีขั้นตอนอย่างใด ผู้ติดตามประธานจะปฏิบัติอย่างไร ยืนอยู่ตรงไหน เมื่อประธานกล่าวเปิดแล้วจะร้องเพลงกี่เพลง เพลงอะไรบ้าง

(๔) ในการชุมนุมรอบกองไฟ ถือว่าเป็นบทเรียนบทหนึ่ง ฉะนั้น ในขณะมีการชุมนุมรอบกองไฟจึงมีข้อกำหนดว่าทุกคนที่ร่วมอยู๋ในการชุมนุมรอบกองไฟ “ห้ามสูบบุหรี่” หากงดไม่ได้จริงๆ ให้หลบออกไปสูบนอกที่ชุมชนได้ชั่วคราว

พิธีกรหรือผู้บรรยาย จะต้องชี้แจงนัดหมายการปฏิบัติขั้นตอนมอบงานให้รับผิดชอบว่า

- การแสดงให้แสดงเป็นหมู่ ให้ทุกคนในหมู่มีโอกาสแสดงโดยทั่วกัน ใช้เวลาหมู่ละประมาณ ๘ -๑๐ นาที โดยปกติ ให้ส่งเรื่องต่อพิธีกรก่อนเวลานัดหมายแสดงไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อพิธีกรจะได้มีเวลาจัดกำหนดการให้เหมาะสม

- เรื่องที่ควรแสดงคือเรื่องสนุกขบขัน ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร์ และเรื่องที่เป็นคติเตือนใจต่างๆ ส่วนเรื่องที่ไม่ควรแสดงคือ เรื่องไร้สาระ เช่น ผีสาง เรื่องลามก อนาจาร เรื่องเสียดสีสังคมหรือบุคคล เรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือเรื่องล้อเลียนศาสนา เป็นต้น

- เพลงประจำหมู่ ให้แต่ละหมู่แต่งเพลงประจำหมู่ให้มีชื่อหมู่เนื้อร้องเป็นการสร้างสรรค์ เช่น เป็นคติปลุกใจ ความรัก ความสามัคคี ระเบียบ วินัย เพื่อที่จะร้องก่อนการแสดงของหมู่

- การจัดสถานที่ชุมนุม การทำสลาก ทำพวงมาลัย ก่อกองไฟ และดูแลตามปกติเป็นหน้าที่ของหมู่บริการประจำวัน และหมู่บริการที่พ้นหน้าที่ในวันนั้นแบ่งหน้าที่กันทำ

๕. พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

เมื่อประธานเข้ามาในบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ พิธีกรสั่งให้ทุกคนตรงด้วยคำว่า “ทั้งหมด-ตรง” หรือ กอง-ตรง หรือ แพค-ตรง แล้ว ประธานจะหยุดรับการเคารพแล้วเดินไปยืนหน้ากองไฟ ยกมือขวาแสดงรหัสของลูกเสือชูขึ้นไปข้างหน้าประมาณ ๔๕ องศา กล่าวข้อความที่เป็นมงคลและกล่าวในตอนสุดท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” และคงยืนอยู่ ณ ที่เดิมจนจบเพลงที่ได้รับทราบจากการนัดหมายของพิธีกรแล้วจึงกลับไปยังที่นั่ง

ในตอนนี้ผู้ติดตามประธานและผู้ร่วมงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่บางคนอาจเดินตามประธานเข้ามา ทุกคนเข้าไปยืนยังที่ของตนขณะที่ประธานหยุดรับการเคารพ มีประธานแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่เดินตรงเข้าไปใกล้กองไฟ เมื่อประธานกลับมานั่งยังที่นั่งซึ่งจัดไว้ ทุกคนนั่งลง

เมื่อประธานกล่าวในตอนสุดท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” พิธีกรให้สัญญาณให้ทุกคนร้องเป็นเสียงไฟลุกว่า “ฟู่ๆ” ๓ ครั้ง

พิธีกรนำร้องเพลง ๑ หรือ ๒ เพลง เช่นเพลงสยามมานุสติ เพลงสดุดีมหาราชา เป็นต้น

เมื่อเพลงจบประธานกลับไปนั่งแล้ว ให้ทุกคนนั่งลง

หมู่บริการจะนำพวงมาลัยและพุ่มสลากชื่อของหมู่สำหรับประธานจับลำดับการแสดงไปให้ประธาน โดยให้มีขบวนแห่ นำโดยหมู่บริการที่จัดทำพวงมาลัยและพุ่มสลาก ทั้งหมู่เป็นต้นขบวน ถ้าจำนวนผู้เข้าร่วมมีจำนวนน้อยให้หมู่อื่นๆเข้าร่วมด้วย แต่ถ้ามีจำนวนมากก็ไม่จำเป็น จะทำให้เกิดการสับสน ต้นขบวนให้ยืนอยู่ด้านหน้าข้างขวาของผู้เป็นประธาน คนที่ถือพวงมาลัยยืนทางขวา คนถือพุ่มสลากยืนทางซ้าย ขบวนเริ่มออกเดินเมื่อพิธีกรเริ่มร้องเพลง การเดินให้เวียนขวาครบ ๓ รอบ ผู้ถือพวงมาลัยและพุ่มสลากยืนตรงหน้าประธาน ทุกคนในขบวนกลับเข้านั่งที่เรียบร้อย ผู้ถือพวงมาลัยมอบให้ประธานเป็นคนแรก คนถือพุ่มสลากมอบทีหลัง เสร็จแล้วกลับที่นั่ง

๖. ลำดับการชุมนุมรอบกองไฟ

พิธีกรเป็นผู้ประกาศกำหนดการชุมนุมรอบกองไฟตามลำดับ ในขั้นแรกก่อนมีการแสดงของหมู่ พิธีกรอาจนำหรือให้ผู้อื่นนำร้องเพลงอีก ๑ หรือ ๒ เพลง เช่น เพลงประจำจังหวัด เพลงสถาบัน เพลงรักเมืองไทย หรือเพลงความฝันอันสูงสุด เป็นต้น แล้วจึงไปขอให้ประธานจับสลากว่าจะให้หมู่ใดแสดงก่อน

หมู่ใดจะแสดงให้นายหมู่ยืนขึ้น (อยู่กับที่ไม่ต้องออกมายืนตรงหน้าประธาน) โดยสั่งว่า “หมู่..(กลุ่ม)..ตรง” นายหมู่ทำวันทยหัตถ์ (ถ้ามีไม้พลองหรือไม้ง่ามทำวันทยาวุธ) แต่เพียงผู้เดียว จากนั้นร้องเพลงประจำหมู่ เมื่อร้องเพลงประจำหมู่จบจึงเริ่มแสดง เมื่อแสดงจบให้กลับไปยืนที่เดิมและสั่งอีกว่า “หมู่…(กลุ่ม)..ตรง” นายหมู่ทำความเคารพเช่นเดิม

เมื่อการแสดงของหมู่จบลง พิธีกรจะขอให้ใครคนหนึ่งกล่าวนำชมเชยแบบลูกเสือ (YELL) ประกอบท่าทางให้แก่หมู่ที่แสดง เพื่อเป็นการแสดงความพอใจและขอบคุณผู้แสดง ด้วยถ้อยคำหรือท่าทางที่สร้างสรรค์ ๓ ครั้ง หลังจากนั้นหมู่แสดงต้องกล่าวตอบสั้นๆ ๑ ครั้ง ครั้นแล้วพิธีกรก็ดำเนินการต่อไปตามกำหนดการและจัดให้มีการแสดงของหมู่ต่างๆ ตามลำดับ

เมื่อการแสดงของหมู่หนึ่งจบแล้ว ก่อนจะให้เริ่มการแสดงของหมู่ต่อไป พิธีกรอาจนำร้องเพลง หรือการเปลี่ยนอิริยาบถมาสลับเป็นตอนๆ ตามที่เห็นสมควร หรือจะให้ผู้ใดนำแทนก็ได้โดยตกลงกันไว้ก่อน

เมื่อจบการแสดงของทุกหมู่ตามที่กำหนดไว้แล้ว พิธีกรจะนำร้องเพลงที่มีจังหวะช้าๆ และมีความหมายแก่มวลสมาชิก เช่น เพลงสร้อยเพลงหรือเพลงลาวดวงเดือน ๑ จบ จากนั้นพิธีกรจะเชิญประธานออกไปกล่าวเรื่องสั้นที่เป็นคติ และกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ไม่ต้องยกมือขึ้นแสดงรหัส

เมื่อประธานกล่าวในตอนสุดท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้”

พิธีกรสั่ง “กอง-ตรง” ให้ทุกคนยืนขึ้นจับมือกันเป็นวงกลม (มือขวาทับมือซ้าย) แล้วร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เมื่อจบเพลงสามัคคีชุมนุมแล้ว หมู่บริการนำสวดมนต์ แล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นทุกคน

แยกย้ายกันออกนอกบริเวณ กลับที่พักอย่างสงบโดยไม่ส่งเสียงเอะอะ ส่วนหมู่บริการ จะกลับมาดับไฟและทำความสะอาด ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

๗. การเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เข้าชุมนุม

ในการชุมนุมรอบกองไฟ การเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เข้าชุมนุมให้สนุกสนานร่าเริงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมิฉะนั้นผู้เข้าชุมนุมอาจจะรู้สึกเบื่อและง่วงเหงาหาวนอน การเปลี่ยนอิริยาบถของผู้เข้าชุมนุมนี้อาจทำได้หลายวิธี ตามแต่โอกาสอันเหมาะสม และเป็นหน้าที่ของพิธีกรที่จะต้องเป็นผู้นำหรือมอบหมายให้ผู้รู้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้นำ เช่น นำให้ร้องเพลง นำให้แสดงกิริยาอาการต่างๆ ที่ขบขันหรือปลุกให้ตื่น เช่น ให้ร้องเพลง “หากว่าเรากำลังสบาย จงตบมือพลัน” หรือจัดให้มีการรำวงหรือนำตบมือเป็นจังหวะ แล้วให้ผู้อื่นตบตาม ฯลฯ

๘.เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียน

ในกรณีที่จะมีบุคคลมาเยี่ยมเป็นหน้าที่พิธีกรจะจัดที่นั่งอันเหมาะสมให้ และขอทราบความประสงค์ แล้วจัดให้นำสิ่งของมอบให้ในระหว่างจบการแสดงของหมู่หนึ่งหมู่ใด โดยมอบให้กับประธานในพิธีซึ่งประธานอาจรับไว้ แล้วให้ผู้แทนของหมู่รับต่อไป พิธีกรจัดให้มีผู้แทนกล่าวชมเชยตามแบบลูกเสือ

หมายเหตุ

๑. เพลงประจำหมู่ที่ใช้ร้องให้มีเนื้อร้องระบุชื่อหมู่/กลุ่ม มีสาระ, ปลุกใจ, เป็นคติ

๒. เรื่องที่จะแสดง ควรเป็นเรื่องเป็นคติเตือนใจ, ประวัติศาสตร์ ปลุกใจให้รักชาติ ส่งเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณี, สนุกสนาน

๓.ไม่ควรแสดงเรื่องไร้สาระ, เสียดสีบุคคล, เรื่องการเมือง, ผีสาง ลามก อนาจาร ล้อเลียน

ศาสนา

๔. ห้ามใช้อาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง

๕. ห้ามสูบบุหรี่ในขณะนั่งอยู่ในบริเวณชุมนุม

๖. ห้ามดื่มของเมา รวมทั้งนำมาใช้ประกอบการแสดง

๗.ไม่ควรแตะต้องหรือนำสิ่งของข้ามกองไฟหรือใช้กองไฟประกอบการแสดงในทาง

ไม่เหมาะสม

๘.ให้นายหมู่นำธงหมู่มาด้วย เมื่อสั่งให้ทุกคน “ตรง” นายหมู่ทำวันทยา-วุธ และเรียบ-อาวุธ
เมื่อสั่งพัก

ตัวอย่างคำกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

1. ด้วยจิตใจอันดีและสปิริตอันสูงของลูกเสือที่มาชุมนุม ณ กองไฟนี้ จากทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ข้าพเจ้าขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานในการชุมนุมรอบกองไฟนี้ จงนำโชคดีมาสู่ท่าน และขอให้กิจการลูกเสือจงเจริญรุ่งโรจน์เหมือนแสงไฟอันรุ่งโณจน์ สิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายขอจงมอดไหม้เป็นเถ้าถ่านในกองไฟนี้

พี่น้องลูกเสือทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้

2. จากแสงไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ ณ บัดนี้ เปรียบประดุจกิจการของลูกเสือที่รุ่งโรจน์ ส่วนเถ้าถ่านที่มอดดับเหมือนกับสิ่งที่เราทำผิดพลาดไว้ขอให้สลายไป ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้

3. ขอเดชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้กิจการลูกเสือเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปทั้ง 4 ทิศ

ดุจเปลวเพลิง ที่ส่องแสงสว่างรุ่งโรจน์อยู่นี้ บัดนี้เป็นวาระฤกษ์อันควรเปิดการชุมนุมรอบกองไฟแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

4. ท่ามกลางกองไฟอันรุ่งโรจน์ที่อยู่ตรงหน้าเรานี้ เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งวิญญาณและความรุ่งเรืองของกิจการลูกเสือ ส่วนความชั่วร้ายอันจะพึงเกิดขึ้นกับกิจการของคณะลูกเสือ ขอให้สลายหมดสิ้นไปเหมือนกับเถ้าถ่านของกองไฟ ที่กำลังจะมอดดับไป ณ บัดนี้ ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

 

ลำดับขั้นตอน

1. ลูกเสือพร้อมกันที่บริเวณพิธีจัดชุมนุมรอบกองไฟ

2. นัดหมายแจ้งให้ลูกเสือทราบว่าใครเป็นประธาน
และผู้ติดตาม 2 คน

ชื่อ………………………ตำแหน่ง………..…….วุฒิทางลูกเสือ…………………………………..

3. เตรียมกองไฟให้เรียบร้อย (นิยมจุดรอไว้ก่อน)

4. เมื่อประธาน และผู้ติดตาม มาถึง (แต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ) พิธีกรสั่งตรง

5. ประธานเดินไปที่กองไฟ แสดงรหัส (มือขวา

เหยียดขึ้นประมาณ 45 องศา) แล้วกล่าวเปิด

6. ร้องเพลง

  • สยามมานุสติ
  • สดุดีมหาราชา (ไม่มีดนตรีประกอบ)
  • อาจมีเพลงอื่นๆ ที่เหมาะสม

7. ประธานกลับเข้าที่นั่ง

8. หมู่บริการนำแห่พวงมาลัย – พุ่มฉลาก (เวียนขวา
เริ่มที่ด้านขวาของประธาน เวียนครบ 3 รอบ)

9. เริ่มการแสดง จับฉลาก

  • นายหมู่ทำความเคารพ (นายหมู่สั่งตรง แล้วทำวันทยาหัตถ์คนเดียว) อาจมีเพลงประจำหมู่

10. แสดงจบ กลับเข้าที่ ทำความเคารพเหมือนเดิม

11. เชิญกล่าวชมเชย

12. ตอบรับคำชมเชย

13. อาจมีกิจกรรมอื่นๆสลับตามสมควร เกม ,รำวง,
ปรบมือ

14. แสดงครบทุกหมู่ พิธีกรนำร้องเพลงช้า
ที่ทุกคนร้องได้

15. ประธานเล่าเรื่องสั้น และกล่าวปิด

16. ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม

17. หมู่บริการนำสวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี

18. แยกย้ายกลับที่พัก

หน้าที่ของพิธีกร

 1. นัดหมายสมาชิก
  1. เรื่องการแสดง
  2. เวลาส่งเรื่อง
  3. เพลงประจำหมู่
  4. การแต่งกาย
  5. ข้อห้าม
  6. ข้อปฏิบัติ
  7. ขั้นตอน
  8. หน้าที่หมู่บริการ
 2. นัดหมายประธานในพิธี
  1. เวลา
  2. ขั้นตอน
  3. การกล่าวเปิด
  4. การเล่าเรื่องสั้น
 3. ก่อนการชุมนุม
  1. ตรวจสถานที่ /อุปกรณ์/ กองไฟ
  2. รับเรื่องที่จะแสดง (ไม่ควรซ้ำกัน)
  3. จัดรายการให้เหมาะสม

หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ: กิจกรรมลูกเสือ  ชุมนุมรอบกองไฟ  สุทธิ รู้การนา  แค้มป์ไฟ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: ศ. 16 พ.ย. 2550 @ 22:54   แก้ไข: ศ. 16 พ.ย. 2550 @ 22:54   ขนาด: 49752 ไบต์
ความคิดเห็น
P
1. อาจารย์เก
เมื่อ ศ. 23 พ.ย. 2550 @ 15:51
467672 [ลบ] [แจ้งลบ]

เยี่ยมมากเลยพี่เรา เดี๋ยวนี้หันไปเล่นลูกเสือแล้วหรือ มาช่วยแม่ฮ่องสอนบ้างสิ เราก็มีคู่มือการเปิดกองลูกเสืออยู่เล่นหนึ่ง เก็บซ่อนไว้อย่างดี ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้นำเอามาใช้ เขียนเล่าเรื่องดีๆต่อไปนะ เราจะติดตามเรื่องเล่าของนาย

ประเสริฐ ประดิษฐ์ (อาจารย์เก)แม่ฮ่องสอน

 

ไม่มีรูป
2. ม
เมื่อ พฤ. 23 ต.ค. 2551 @ 15:54
895637 [ลบ] [แจ้งลบ]

ดี

ไม่มีรูป
3. ครูกระนวน
เมื่อ อ. 02 ธ.ค. 2551 @ 09:32
977591 [ลบ] [แจ้งลบ]

ขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่เยื่ยมมาก เพราะที่โรงเรียนกำลังจะเข้าค่ายลูกเสือพอดี ได้รับความรู้อย่างละเอียดมากเลยในการชุมนุมรอบกองไฟนี้ ขอบคุณที่ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างนี้ ขอให้มีคนอย่างนี้เพิ่มขึ้นทุกวินาทีด้วย ประเทศชาติจะได้เจริญ ๆ   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  16 มี.ค. 2552 16:51 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
somsakksn

  
somsakksn@hotmail.com 125.26.207.248

  
ความคิดเห็นที่8
ผมเองมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง กล่าวถึงพิธีการรอบกองไฟ ซึ่งเขียนโดย อาจารย์อภัย จันทวิมล เรื่องการเล่นรอบกองไฟ
หาดูได้จากหนังสือวารสารลูกเสือฉบับพิเศษ 1 กรกฏาคม 2515
มีถึง 14 หน้า ซึ่งว่าง ๆ ผมจะ scan ให้ครูลูกเสือ ไว้ลงใน เวป น่ะครับ แต่ข้อมูลคร่าว ๆ อ.อภัยฯ ท่านค้นคว้ามาจาก แนวปฎิบัติของคณะลูกเสืออังกฤษ และ คณะลูกเสืออเมริกัน จากหนังสือต่าง ๆ ดังนี้ The Camp Fire Leader s Book by Rex HaZlewood and John Thurman. The Gilwell Camp Fire Books. Scout master s HandBook: Boy Scouts of America. Troop Activities:Boy scouts of America ซึ่งท่านอาจารย์อภัย ได้ให้ อาจารย์ ทิพย์ เขตบรรพต ซึ่งเคยเป็นผู้บรรยายในเรื่องดังกล่าว เป็นผู้ชี้แจงให้ อาจารย์อภัยฯ ได้ทราบ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
1. ความมุ่งหมายของการเล่นรอบกองไฟ
ซึ่งในสมัย บี.พี. ได้ใช้การเล่นรอบกองไฟเพื่อประโยชน์หลัก 2ประการคือ -เพื่อการฝึกอบรม -เพื่อการบันเทิง
ต่อมาการเล่นรอบกองไฟได้แพร่หลายไปในหลายประเทศ หลักใหญ่จะคล้ายกัน แต่แนวปฎิบัติปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง โดยอนุโลมไปตามประเพณีท้องถิ่น
2.การจัดสถานที่
การจัดการเล่นรอบกองไฟ คล้ายการเล่นละคร คืองานจะต้องทำอยู่ สองฝ่าย คือ ฝ่ายจัดสถานที่ และ ฝ่ายจัดการแสดง แบ่งเป็น
2.1 บริเวณการเล่นรอบกองไฟ
2.2 กองไฟ มีแบบกระโจม แบบเชิงตะกอน (อ้างตามตำราฝ่ายอังกฤษ หนังสือ Camp Fire Leader s Book)
2.3 การจัดที่นั่ง
ตำราอังกฤษ ให้นั่งเป็นรูปเกือกม้า มีกองไฟอยู่ตรงกลาง โดยลูกเสือนั่งตามรูปเกือกม้า ส่วนช่องว่างปลายเกือกม้า เป็นที่นั่งผู้กำกับ และผู้นำการเล่นฯ
แต่เคยมีผู้ถามว่า Camp Fire Leader คือใครกันแน่ ระหว่างประธาน หรือ พิธีกร คำตอบคือ
ประธานเรียกว่า Camp Fire Leader
พิธีกร เรียกว่า Master of Ceremony (M.C.)
2.4. ผู้ดูแลกองไฟ (fire mender หรือ fire guard)
มีหน้าที่ก่อกองไฟให้เรียบร้อยก่อนทำพิธีเปิด คือจุดแล้วให้ไฟติด
และดูแลกองไฟให้ติดดีตลอด เวลาเลิกผู้ดูแลกองไฟจะต้องออกจากบริเวณไปอย่างเงียบ ๆ และโดยใช้ความคิด เช่นเดียวกับลูกเสืออื่น ๆ แต่ต่อมาภายหลังอีกสักครู่ ต้องหวนกลับมาพร้อมด้วยผู้ช่วยฯ เพื่อจัดการดับไฟให้เรียบร้อย ไม่ควรถือเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ควรถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในการฝึกอบรมลูกเสือส่วนหนึ่ง
ในทางปฎิบัติ ผู้ดูแลไฟ คนเดียวทำไม่ไหว ต้องมอบหมายให้ลูกเสือหมู่ใดหมู่หนึ่งทำหน้าที่หมู่ลูกเสือบริการ เพื่อคอยดูแลกองไฟ และทำหน้าที่ต่าง ๆ ข้างต้น
3. พิธีและระเบียบในการเล่นรอบกองไฟ
เมื่อถึงกำหนดเวลา ลูกเสือหมู่ต่าง ๆ ต้องเดินทางที่พักไปนั่งรอบรกองไฟ ผู้ควบคุมลูกเสือในตอนนี้ได้แก่ ผู้กำกับกอง Troop Leader มีหน้าที่เร่งลูกเสือให้เข้าประจำที่ให้เรียบร้อย
ลำดับพิธีและการแสดงรอบกองไฟ (แนว อ.ทิพย์ เขตต์บรรพต)
3.1 ได้เวลา ให้จุดไฟ ก่อนเชิญประธาน หรือ เมื่อประธานมา จะเชิญประธานเป็นผู้จุดก็ได้ (แต่ในทางปฎิบัติ ควรจุดไว้ก่อน เพราะว่าหากประธานจุดแล้วไม่ติด หรือไม่ติดดี จะขลุกขลัก)
3.2 หัวหน้าแคมป์ไฟ เป็นผู้ไปเชิญประธานมายังบริเวณรอบกองไฟ ในทางปฎิบัติ ประธานพร้อมผู้ติดตาม 2 คน ต้องไปรอใกล้ ๆ
3.3 ประธานเข้ามา ทุกคนยืนขึ้น ประธานเดินไปใกล้กองไฟ มือขวาแสดงรหัสของลูกเสือยื่นไปข้างหน้า กล่าวข้อความที่เป็นมงคล แล้วกล่าวในตอนสุดท้ายว่า "ข้าพเจ้าขอเปิดการเล่นรอบกองไฟ ณ บัดนี้" ในตอนนี้ ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ อื่น ต้องไปอยู่ในที่ของตน โดยให้ประธานยืนอยู่กลางวงผู้เดียว
3.4 ประธานกล่าวเปิดตอนสุดท้ายว่า -"ข้าพเจ้าขอเปิดการเล่นรอบกองไฟ ณ บัดนี้" ทุกคนร้องเสียงไฟลุกว่า " พู่" 3 ครั้ง
3.5 หัวหน้าแคมป์ไฟ นำร้องเพลงเปิดการเล่นรอบกองไฟ อาจเป็นเพลงปลุกใจ บทรักชาติบ้านเมือง หรือเพลงประจำจังหวัดตน
3.6 เพลงจบ ประธานไปนั่งที่
3.7 หมู่บริการนำพวงมาลัยไปมอบให้ประธาน ก่อนมอบเพื่อความสนุกสนานอาจทำการแห่แหนก็ยิ่งดี หรืออาจจะมีพานดอกไม้เสียบรายการแสดงของแต่ละหมู่ก็ทำได้
3.8 หัวหน้าแคมป์ไฟจะเริ่มการแสดง โดยคัดเลือกรายการแสดงของแต่ละหมู่ว่า หมู่ไหนควรจะแสดงก่อนหลัง หรือจะขอให้ประธานจับสลากที่เสียบไปกับพานดอกไม้นั้น ส่งให้หัวหน้าแคมป์ไฟก็ได้ แ
หัวหน้าแคมป์ไฟจะประกาศให้หมู่นั้นออกมาแสดง
3.9 หมู่ใดจะแดสง ให้นายหมู่บอกหมู่ยืนขึ้น (ยืนอยู่กับที่ ไม่ต้องออกมายืนตรงหน้าประธาน) โดยสั่งว่า "หมู่-ตรง" นายหมู่ทำวันทยหัตถ์คนเดียว ไม่ต้องรายงานใด ๆ จากนั้นก็เริ่มแสดง พอแสดงจบ ให้กลับไปยืนที่เดิม และสั่งอีกว่า "หมู่-ตรง" นายหมู่ทำความเคารพเช่นเดิม ทุกคนในที่นั่น ปรบมือให้
3.10 เมื่อแสดงจบ จะมีใครคนหนึ่ง(เว้นหมู่แสดง) ก้าวออกมาข้างหน้า หนึ่งก้าว นำเย็ลให้ เมื่อเย็ลจบ หมู่แสดงกล่าวตอบ
3.11 ระหว่างแสดง อาจมีการสลับฉากของแขกหรือครูฝึก ก็ทำได้
3.12 เมื่อแสดงครบทุกหมู่ หัวหน้าแคมป์ไฟจะเชิญท่านประธานไปเล่าเรื่องสั้น ๆ ที่เป็นคติ หรือให้โอวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ประมาณ 10-15 นาที
3.13 เมือ่ประธานกล่าว...ในตอนสุดท้าย "ข้าพเจ้าขอปิดการแสดงการเล่นรอบกองไฟ ณ บัดนี้"
3.14 ทุกคนยืนขึ้น จับมือเป็นวงกลม (มือขวาทับมือซ้าย) ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
3.15 เมื่อจบเพลงสามัคคีชุมนุม หมู่บริการนำสวดมนต์ แล้วร้องเพลงสรรเสริฯพระบารมี
3.16 จากนั้นทุกคนแยกย้ายกันนอกบริเวณ กลับที่พัก ส่วนหมู่บริการจะกลับเข้ามาทำความสะอาดต่อไปในเวลาอันสมควร

อย่างไรก็ดี ตามแบบของกิลเวลล์ ปาร์ค นั่น หัวหน้าแคมป์ไฟจะเป็นผู้กล่าวเปิด เมื่อกล่าวเปิดแล้ว ลูกเสือจะนั่งลง และหัวหน้าแคมป์ไฟก็จะดำเนินการต่อไปตามโปรแกรมของตนที่ได้เตรียมไว้ทันที
ในเรื่องพิธีการนี้ มีสองเรื่องที่ใคร่ขอเสนอให้พวกเรานำไปพิจารณา คือ
ก. คำกล่าวเปิด ตามตำราอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก และได้ให้ตัวอย่างไว้หลายอย่างคือ ก่อนที่จะกล่าวว่า "ข้าพเจ้าขอเปิดการเล่นรอบกองไฟ ณ บัดนี้" ผู้กระทำพิธีเปิด จะต้องใช้คำกล่าวเปิดให้เหมาะสมแก่โอกาส เช่น สำหรับวันธรรมดา ก็อาจจะกล่าวว่า
From the North,
From the South.
From the East.
From the West:
And from the West:
May Good Luck Come to you.
แปลเป็นไทยว่า
จากทิศเหนือ
จากทิศใต้
จากทิศตะวันออก
จากทิศตะวันตก
ขอให้โชคดีจงมาสู่ท่าน

ขอยกตัวอย่างคำกล่าวเปิดมาให้ดูอีก 3 ตัวอย่าง คือ สำหรับวันสำคัญ ในกรณีพิเศษ อาจกล่าวว่า
As the flames point upward-
So be our aims;
As the red logs glow-
So be our sympathies;
As the grey ash fades-
So be our errors;
As the camp-fire warms the circle-
So may the Scout ideal warm the world
    (John Thurman)
สำหรับวันที่มีเรื่องยุ่งยาก
A little bit of Kindness to each other now and then.
A little bit of blindness to th faults of other men,
A little bit of happiness. a lively Boy Scout smile
and then as on through life we go, we go. we well find its all worth while.
    (John Thurman)
ข. การแสดงความพอใจ (Applause) ตำราฝ่ายอังกฤษ ให้หลักไว้ดังนี้
1. ถ้ามีการแสดงแล้ว ทุกคนเงียบหมด เพราะไม่พอใจ หรือไม่เห็นชอบกับการแสดง เป็นหน้าที่ของหัวหน้าแคมป์ไฟจะต้องพูดอะไรสักเล็กน้อย เช่น "ขอบคุณหมู่สีเท่า" และแล้วในวันรุ่งขึ้น หัวหน้าแคมป์ไฟจะต้องเรียกหมูที่เกี่ยวข้องไปว่ากล่าวตักเตือน
2. สมควรจัดให้มีผู้นำเชียร์ (Cheer leader) ซึ่งไม่ใช่หัวหน้าแคมป์ไฟ และอาจเป็นผู้กำกับกอง หรือ ผู้ช่วยผู้กำกับ เพระมิฉะนั้น อาจมีผู้เสนอตนเองเป็นผู้นำเย็ล และอาจทำให้เกิดมีการเย็ลพร้อมกันขึ้น 3-4 ย ซึ่งจะทำให้เกิดการสับสนไม่เป็นระเบียบ
3. การแสดงความพอใจ อาจแบ่งเป็น 4 ขั้นคือ
(ก.) สำหรับการแสดงความพอใจธรรมดา ควรใช้วิธีปรบมือพร้อมกัน เช่นในกรณีที่ทุกคนได้ร้องเพลงบทหนึ่งจบแล้ว ก็อาจแสดงความยินดีแก่ตนเองโดยการปรบมือพร้อมกัน
(ข.) เมื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และความนิยมชมชอบในการแสดงของหมู่ ซึ่งแสดงได้ดีพอสมควร
ผู้นำเย็ล อาจกล่าวว่า
"B-R-A-V-O "บอ-รอ-อา-โอ-วอ
BRAVO!" บราโว!"
ถ้าไม่ชอบภาษาฝรั่ง ผู้นำเย็ลก็อาจกล่าวเป็นไทย เช่น
"ท่านทำดี! ท่านทำดี! ท่านทำดี!"
(ค.) เมื่อมีก่ารแสดงที่ดีมาก ผู้นำเย็ลอาจกล่าวว่า
"Good! Good! Good! "ดี! ดี! ดี!
Very Good!   ดีมาก!
phenomina!!!!  วิเศษ!!!!
(ง.) เมื่อมีการแสดงที่ดีเยี่ยม ผู้นำเย็ล จะต้องกล่าวชมเชย และนำเย็ลให้ตามที่เห็นสมควร
4. ในการนำเย็ลนั้น ห้ามใช้คำหยาบ หรือ เยาะเย้ย และควรพยายามจัดหาคำที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงว่าการแสดงนั้น ๆ ดีแค่ไหน เพียงไรด้วย
ตามตำราฝ่ายลูกเสืออเมริกัน ดังที่ปรากฏในหนังสือ Troop Activities: Boy Scout of America ปรากฏว่า ผู้กำกับ จะต้องอธิบายให้ลูกเสือรู้จักวิธีแสดงความพอใจการแสดงในการเล่นรอบกองไฟ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ชั้นคือ
ก. ถ้าชอบการแสดงพอสมควร ให้ลูกเสือเปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันว่า "เฮา" สองหรือสามครั้ง คือ เฮา-เฮา-เฮา
ข. ถ้าขอบการแสดงมาก ให้ลูกเสือเปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันว่า "เฮา" สองหรือสามครั้ง คือ เฮา- เฮา-เฮา
ค. ถ้าชอบการแสดงมากเป็นพิเศษ ให้ลูกเสือเปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันว่า "เฮา" สามครั้ง แล้วต่อท้ายด้วยคำว่า "อุมพะ"
คือ "How-How-How-Oomph"
ง. ส่วนการแสดงความพอใจอย่างอื่น ให้รอฟังและร้องตามผู้นำเย็ล

4. ข้อควรปฎิบัติในการแสดง
นายทิพย์ เขตต์บรรพต ได้บันทึกไว้ดังนี้
1. ควรได้แสดงทั้งหมู่
2. ในบางกรณีอาจชักชวนให้ผู้อื่นได้ร่วมแสดงด้วย
3. เนื่อเรื่องและการแสดง อาจเป็น
3.1 เรื่องอิงประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี
3.2 ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
3.3 นิยายที่เป็นคติ
3.4 เรื่องตลกขบขันต่าง ๆ อาจแต่งเป็นเพลงพวงมาลัย
  เพลงฉ่อย ฯลฯ
4. เนื้อเรื่องอย่าให้หยาบคาย
5. อย่าให้เกินเวลากำหนดให้
6. ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานของ

ในหนังสือ Camp Fire Leader s Handbook ซึ่งมิสเตอร์เรกซ์ เฮเชิลวูด กับ มิสเตอร์จอน เธอแมน ได้เรียบเรียงไว้ มีคำแนะนำประการหนึ่ง สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้าแคมป์ไฟ คือ หัวหน้าแคมป์ไฟต้องเรียนรู้โดยต้องเป็นผู้ที่รู้จักเพลงประเทศต่าง ๆ สามารถนำการร้องเพลงได้ดีพอสมควร หลักสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับหัวหน้าแคมป์ไฟคือ จะต้องไม่เป็นผู้ที่เอาดีเอาเด่นแต่ผู้เดียวแต่จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นได้แสดงนำบ้าง
ขอยกตัวอย่างโปรแกรมการเล่นรอบกองไฟของลูกเสืออังกฤษ สำหรับกรณีที่มีลูกเสือมาร่วมด้วยเป็นจำนวน 150 - 200 คน ซึ่งหนังสือ Camp Fire Leader s Book กล่าวไว้ดังนี้
1. เพลงและเย็ลสำหรับพิธีเปิด :Ding dong
2. เพลงที่มีลูกคู่ Chours: she ll be coming round the mountain
3. เพลงที่มีลูกคู่เพิ่มขึ้น Cumulative Chorus: A poor old man was crossing th road
4. เพลงทีมีลูกคู่และการแสดงท่าทางประกอบ Chrus with action: My bonny
6. และ 7. เลือกจากเพลง
-Shenandoah
-Red River Valley
-Boney was a warrior
-Early one morning
8. การแสดงของหมู่หรือของกอง Patrol or Troop item
9. เพลงที่มีลูกคู่ the Orderly Song
10. เพลงที่แบ่งผู้ร้องออกเป็น 3 พวง Three-part round:Great Tom is cast
11. การแสดงของหมู่หรือของกอง
12. เพลงเดี่ยวและลูกคู่: Ain t you coming out ma Juliet?
13. และ 14 เลือกจากเพลง
-My old Kentucky Home
-Off to philadelphia
- Cock RoBin
-Old Father Thames
15. การแสดงพิเศษ
16. เย็ล : Guilotine
17. การเล่าเรื่อง Yarn
18. เพลงโบราณ ที่มีลูกคู่
-My old man
-Any old iron
-My old Dutch
-Just a song at twilight
19. เพลง We ll be going down the valley
20. เพลง When you come to th end of a perfect day
สวดมนต์ Camp Prayers

ที่ยกโปรแกรมข้างต้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาอย่างเขา ข้าพเจ้ามีความประสงค์แต่เพียงว่า เราควรพยายามศึกษาเรื่องเพลงต่าง ๆ ให้มากยิ่งขี้น ตลอดจนวิธีการร้องเพลงที่มีการแบ่งเพลงและผู้ร้องเป็นตอน ๆ แล้วให้ร้องพร้อมกันในตอนสุดท้าย...
หัวหน้าแคมป์ไฟ พยายามจัดสรรเพลงที่เหมาะสมมาให้ผู้เข้าร่วมการเล่นรอบกองไฟได้ร้องพร้อมๆ กัน แล้ะให้มีโอกาสได้องเพลงต่าง ๆ มากยิ่งขี้นด้วย
นอกจากร้องเพลงแล้ว ขอเสนอแนะให้สนใจในเรื่องการตบมือเข้าจังหวะให้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเรื่องสนุก สอนให้เกิดความพร้อมเพรียงและอาจนำมาใช้ในการเล่นรอบกองไฟได้เป็นอย่างดี ในการนี้หัวหน้าแคมป์ไฟจะต้องเป็นผู้นำในการตบมือเป็นจังหวะแล้ะให้ผู้อื่นตบมือตาม เช่น ลูกเสืออเมริกา มีการสอนให้ตบมือเป็นจังหวะ ดังนี้
(1-2-3-4) (1-2) (1-2)
(1-2-3-4) (1-2) (1-2)
(1-2-3-4) (1-2-3-4)
การตบมือครั้สุดท้าย จะต้องตบให้ดังมาก ๆ การตบมือเป็นจังหวะนี้ จะเปลี่ยนจังหวะอย่างไรก็ได้และจะให้มีท่าทางประกอบก็ได้ เช่นในการตบมือทำเป็นฝนตก ตำราฝ่ายอเมริกันว่า ให้ตบมืออย่างเร็วมาก ๆ เหมือนฝนตก โดยหัวหน้าชูมือขึ้นเหนือศีระ พอลดมือลงตำลง เสียงก็เบาลงตามลำดับจนในที่สุดไม่ได้ยินเสียง ซึ่งแปลว่า ฝนหยุดตก
ส่วนตำราอังกฤษ กล่าวถึงเรื่องการตบมือเหมือนกัน แต่มีวิธีไม่เหมือนกับลูกเสืออเมริกัน คือเริ่มด้วยใช้หัวแม่มือตบฝ่ามือของอีกข้างหนึ่งเป็นเสียงฝนครั้งแรกที่ตกถูกใบไม้ ต่อจากนั้นให้ใช้สองนิ้ว สามนิ้ว ตบมือเบา ๆ ตบมือดัง ๆ ตามลำดับ แล้วย้อนกลับไปหาการตบมือด้วยหัวแม่มือซึ่งเป็นการเริ่มต้นในเรื่องนี้ ใคร่ขอเสนอแนะให้ลองทำดูทั้งสองวิธี

(คัดย่อ มาจาก วารสารลูกเสือฉบับพิเศษ 1 ก.ค. 2515 เขียนโดยอาจารย์ อภัย จันทวิมล)

ขอโทษที่ copy มายาวเลย แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างน่ะ
เสนีย์ เจริญสุข L.T.C. <knn170@hotmail.com> (2547-08-14 23:26:41)
ความคิดเห็นที่9
ขอบคุณท่านอาจารย์เสนีย์ มากครับ ไม่ได้สอนลูกเสือซะนานได้อ่านงานของท่านอาจารย์อภัย จันทวิมล ที่ท่านนำมาเล่าสู่กันอ่าน
อยากให้ครูผู้สอนลูกเสือที่คิดว่าเก่งๆ การเป็นพิธีกรรอบกองไฟ ได้อ่าน ได้อิงตำรากันบ้าง ไม่ใช่จำจำกันมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการ หรือความน่าจะเป็น หรือเห็นจากหลายอย่าง เลยเอามาผสมกลมกลืนกัน จนไม่รู้ว่าลูกเสือเรามีรูปแบบ คุณลูกเสือสาวพราวเสน่ห์ คงเข้าใจดีนะ ขอบคุณกับคำถามของคุณด้วยที่ทำให้สมาชิกลูกเสืออย่างผมได้ทบทวนความรู้เดิม ท่ไม่ใช่ความเข้าใจเดิม
เพชรบงกช <mr.moot.m@chaiyo.com> (2547-08-18 17:11:23)
ความคิดเห็นที่10
แนวทางในการเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ตามข้อเสนอแนะในคู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูก***ล่าวไว้เพียง
1. ก่อนประธานมาถึงเล็กน้อยให้หมู่บริการจุดไฟ
2. คำกล่าวของประธานให้กล่าวข้อความที่เป็นมงคลและกล่าวในตอนสุดท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้”
รายละเอียดดูได้ในคู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ” ดังนั้น การที่มีซูลู หรือลูกไฟลอยมาจากฟ้า นั้นเป็นการเสริมเพิ่มสีสันในการชุมนุมรอบกองไฟ แต่ละครั้งของผู้จัดดำเนินการ ไม่มีในข้อเสนอแนะครับ
สำนักการลูกเสือ ฯ (2547-08-20 11

 


  1 ก.ย. 2553 15:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป tattoo supplies

 ghost@gmail.com 112.123.231.17

   Organised by Element Tattoo render, we are the freehand Jehovah* of the 1 1/2″ clutch for tattoo ink liquid thermionic tube. These thermionic vacuum tube*, “Sumo” are commended because everyone; from artists with larger helping hand to artists who prefer a bigger grip than the usual 1.” With the tattoo artist in mind, these tubes were created to reduce the muscle strain Tattoo Machine of the tattooing hand. The Sumos are helpful especially when you’re working on a full back piece. It doesn’t feel like you’re holding a tattoo machine when you’re using a Sumo tube.

 


  5 ต.ค. 2553 10:03 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rosetta stone

 ghost@gmail.com 112.122.230.56

   On top of this, near likening to a great extent to thinly fished Rosetta Stone italian expanses successful the Galapagos shipboard soldier modesty, scientists found out that overfishing Rosetta Stone german hurt the World Wide Web of liveliness stylish Galapagos direct cascading gists of the expanding upon of overseas urchin populations, which stylish deform erode its resilience.

 


  8 ม.ค. 2560 15:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป AntonViguarm

 agromash@domainseoforum.com 31.184.238.55

   Gb Finoecia Prescription [url=http://sukvit.com]viagra online[/url] Shelf Life Of Cephalexin Cross Sensitivity To Amoxicillin Is Amoxicillin The Same As Penicillin Priligy 60 Mg Precio Viagra 48 Ore [url=http://igf-lr3.com]cialis[/url] Drugs Similar To Cephalexin Birth Control Shipping Is Keflex An Antibiotic E Drugstog Viagra [url=http://bhdrugs.com]viagra[/url] Viagra Britain Buy Now Generic Dutasteride Mastercard Accepted Store Overnight Levitra 10mg Belgique Propecia Dolore Prostata Propecia Doping Receta Medica [url=http://cod24hs.com]online pharmacy[/url] Viagra No Prescription Online Kamagra Flavoured Oral Jelly Producto Propecia Acheter Du Viagra En Toute Confiance [url=http://giwes.com]viagra cialis[/url] Best Pill Splitter Cialis Super Active For Sale Cialis 2.5 mg online

 


page [1]

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010