Logo Webboard ของ somsakksn
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  การเรียนกศน.แบบพบกลุ่ม,ทางไกลและเทียบโอน

  

  Topic : การจัดการศึกษา กศน. 3 รูปแบบ (พบกลุ่ม,ทางไกลและเทียบโอน

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 หนทหฟาหื๑เทฟรส.แนท 125.26.206.98

  โพสต์เมื่อ : 10 เม.ย. 2552 08:38 น.

posted by somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธี กศน.  มี  3  รูปแบบ  คือ

 

                                1.  การศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม  เน้นหนักการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก  มีการพบกลุ่มเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า  แล้วมานำเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

                                2.  การศึกษาวิธีเรียนทางไกล  เป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยผ่านสื่อการศึกษาทางไกล  ได้แก่  ชุดการเรียนทางไกล  CD  VCD  รายการทางวิทยุและโทรทัศน์  Internet   เป็นต้น

                                3.  การประเมินเทียบระดับการศึกษา  เป็นการประเมินจากความรู้  ทักษะ  ผลงาน  ประสบการณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน  โครงงาน  การสอบ  ปฏิบัติ  สัมภาษณ์  และทำกิจกรรมเข้าค่ายหรือกิจกรรม กพช. (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต)

 

 

รายละเอียดวิธีเรียนแบบพบกลุ่ม

 

 

การลงทะเบียน

1. ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวด โดยลงทะเบียนในกลุ่มหมวดพื้นฐาน 1 หมวด และกลุ่มหมวดประสบการณ์ 1 หมวด โดยยกเว้นหมวดวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียน

 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวดวิชา  โดยลงทะเบียนในหมวดวิชาพื้นฐาน 1 หมวดและหมวดประสบการณ์ 1 หมวด

* ยกเว้นหมวดวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “0 “ หรือหมวดวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3 หมวดวิชา  ทั้งนี้ไม่นับรายหมวดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน

3. การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา ต้องลงไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง  ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  จึงจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  จึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละระดับการเรียนได้

4. การลงทะเบียนรักษาสภาพ กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถลงทะเบียนรักษาได้ ต้องลงทะเบียนย้อนหลังทุกภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 ภาคเรียนติดต่อกัน และต้องเป็นไปตามวัน เวลา วิธีการที่สถานศึกษากำหนด

 

ระยะเวลารับสมัคร

กศน.อำเภอผาขาว จะประกาศเปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียนปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา

                ภาคเรียนที่ 1            รับสมัครเดือน เมษายน

                                                เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม

                ภาคเรียนที่ 2            รับสมัครเดือน ตุลาคม

                                                เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน

จัดกระบวนการเรียนการสอนหรือนักศึกษาต้องมาพบกลุ่ม  18 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  นักศึกษาต้องมีเวลาพบกลุ่มไม่น้อยกว่า 80 % ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง จะทำให้หมดสิทธิ์สอบ 

เวลาเรียนแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ โดยกำหนดให้ทุกระดับ ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน หรือ 2 ปี ยกเว้น ผู้ที่มีเทียบโอนผลการเรียนสามารถจบก่อน 4 ภาคเรียน

 

หลักฐานการรับสมัคร

1. ใบสมัคร

2.  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และสวมเสื้อสีขาวมีปก

3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง

4 . สำเนาหนังสือแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริง

5. สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง

 

 

สถานที่รับสมัคร

-  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว (กศน.อำเภอผาขาว)

-  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนปอแดง

- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโนนป่าซาง

- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าช้างคล้อง

- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลผาขาว

- ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านเพิ่ม

 

การวางแผนการจัดการเรียนรู้

                 1. ครูและนักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานและสาระการเรียนรู้แล้วจัดแบ่งเนื้อหาสาระ เป็น 3 ส่วน ดังนี้

                                  1.1 เนื้อหาที่ง่ายนักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.) ตลอดสัปดาห์ต้องมีเวลาสำหรับการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง (เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง) มีการจดบันทึก  เรียบเรียงความรู้นั้น  ไว้เป็นหลักฐานและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวลาพบกลุ่ม  ผู้เรียนก็ช่วยกันเรียนและเติมเต็มความรู้แก่กัน

                                  1.2 เนื้อหาที่ยากปานกลาง  ครูและนักศึกษาต้องร่วมกันจัดแผนการเรียนรู้  โดยครูเป็นผู้สอนในแต่ละสัปดาห์

                                   1.3 เนื้อหาที่ยากมาก  ครูและนักศึกษาร่วมกันจัดแผนการเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสอนแทน

                  2. นักศึกษาและครู ร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนและนักศึกษาจะต้องจัดทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองทุกสัปดาห์ตลอดภาคเรียน

                  3. นักศึกษาและครูร่วมกันวางแผนการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมตลอดภาคเรียน

 

การจัดกระบวนการเรียนร

           1.  กิจกรรมพบกลุ่ม (พก.) นักศึกษาต้องมีเวลาพบกลุ่มอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์

                  2.  การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.) นักศึกษาต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละ 3 ชั่วโมง

                  3.    การทำโครงงาน  นักศึกษาต้องเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  หมวดวิชาละ 1

โครงงาน ในแต่ละภาคผู้เรียนจะต้องรวมกลุ่มกันประมาณ 5-7 คน เพื่อทำโครงงาน 1 โครงงาน ต่อ 1 หมวดวิชา  โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าจะทำโครงงานใดในหมวดวิชานั้น  วางแผนและลงมือปฏิบัติ  นำเสนอความก้าวหน้าของการทำโครงงานในการพบกลุ่มเป็นระยะ ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความคิดต่อยอดเพื่อนำไปพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจนสิ้นสุดภาคเรียน

                  4.   การจัดการเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการพบกลุ่ม  และเป็นเงื่อนไขของการจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ    เป็นกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนทำตามความสนใจความถนัด  โดยเน้นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา / เรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งผู้เรียนจะทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคเรียนใด ภาคเรียนหนึ่งก็ได้  และสามารถทำร่วมกับผู้เรียนในระดับการศึกษาอื่น  โดยทำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

การเทียบโอนการศึกษา

                ตามเจตนารมณ์ ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้กำหนดรูปแบบ การศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประชาชนจะเลือกรูปแบบใดก็ได้ และสามารถนำผลการเรียน มาเทียบโอน

                การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษา ทั้ง 3 รูปแบบ มาประเมินเป็นส่วนหนึ่ง

ขอบข่ายการเทียบโอนผลการเรียน

1.  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และ การศึกษานอกระบบ

2.  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ

3.  การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ

4 . การเทียบโอนประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ทหารกองประจำการ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น เป็นต้น

 5.  การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาอาชีพ

 

วิธีการเทียบโอนผลการเรียน

1.   การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และ การศึกษานอกระบบ

2.   การเทียบความรู้และประสบการณ์

 

การเตรียมตัวของผู้ต้องการเทียบโอนผลการเรียน

1. จัดเตรียมเอกสารทางการศึกษา เป็นใบ ป.05  รบ. 1 ต

2. จัดเตรียมเอกสารการเทียบโอน ใบ สด.8 , บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุข

3.  หลักฐานอื่นๆ

 

หลักฐานการขอจบหลักสูตร  

                 การยื่นเรื่องขอจบหลักสูตร สามารถทำได้ 2 ภาคเรียน คือ

ภาคเรียนที่  1   ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์

ภาคเรียนที่  2   ประมาณต้นเดือนกันยายน

เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติผ่านระดับการศึกษาและจบหลักสูตรแต่ละระดับแล้ว นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องขอจบการศึกษาพร้อมหลักฐาน ดังนี้

1.   ใบคำร้องขอจบหลักสูตร

2.   รูปถ่าย 4x5 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เป็นรูปประเภทโพลาลอยด์

3.   สำเนาทะเบียนบ้าน

4.   สำเนาหนังสือสำคัญ แสดงวุฒิเดิมก่อนเข้าเรียน

5.   สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – เปลี่ยนสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

                                                   .........................................

 

 

   Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  14 มี.ค. 2553 23:53 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป นาง

 nang.virachinee@hotmail.com 124.120.26.231

    อยากทราบว่าจะสมัครที่ไหนได้บ้างเพราะตอนนี้อยู่กรุงเทพคะ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ และจะต้องเรียนกี่ปีถึงจะจบมีหลักสูตรเร่งรัด 1  ปีจบมั๊ยคะ ? รบกวนตอบหน่อยนะคะ

 


  1 มิ.ย. 2553 23:50 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป <a href=http://www.watchbeef.com/replica-watches.html>replica watches</a>

 cwhbtp@gmail.com 125.118.131.55

   Fine tissot bvlgari watches super prices Free shipping on all watches omega seamaster rolex watch

 


  4 มิ.ย. 2553 00:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica rolex

 ndtfhc@gmail.com 115.193.39.150

   We prefer buying fake rolex for sale replica rolex air king watches rolex watch for sale

 


  16 มิ.ย. 2553 20:56 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป iwc

 nbqkbh@gmail.com 125.121.215.204

   Receive Your New Customer Discount Save 15% On replica hublot watches replica panerai watches for sale breitling watches fake watches

 


  1 ก.ย. 2553 07:54 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป UGG Boots

 theendof24@qq.com 117.26.221.96

   utopia I love these shoes. i even got the oreo laces. theyre pretty comfortable. Ronnie UGGS Boots once again turns his creative eye toward the Asics Gel Lyte III. The silhouette has garnered quite a bit of attention lately mostly in part to the work Ronnie has MBT Shoes Sale. His latest creation, photographed in Aruba with Colombian model nike dunks Yd, feature a blue suede upper slightly MBT Sneakers with white over the Asics logo on the side UGG Boots Sale. White laces play a major part of the design and blend with the dunk shoes off-white midsole. Finally, a black outsole carries the weight of the entire sneaker. Stay tuned as release information will be nike dunk shoes. I have to get a good feel what I can do. Have MBT Discount break in, but good Cheap UGG Boots.

 


  30 ก.ย. 2553 13:01 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป rosetta stone

 ghost@gmail.com 112.123.231.117

   Incoming 1801, later on cardinal geezerhood from warding off duty attempts of the the rosetta stone British people, and subsequently their overcome at Abuquir Bay, the Gallic forces in Arab Republic of Egypt gave up. Under the price of the Treaty of Capitulation, whole antiquities incoming the rosetta stone discount self-will from the French, including the Rosetta lapidate, made up surrendered to the the British.

 


page [1]

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010