Logo Webboard ของ somsakksn  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง

  

  Topic : ict เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอหนองหิน

 somsakksn@gmail.com 118.174.119.28

  โพสต์เมื่อ : 31 ส.ค. 2553 21:38 น.

สรุปโครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการที่ใช้ ICT พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สำหรับเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อนำ ICT พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๕ แห่ง และระดับมัธยมศึกษา ๕ แห่ง

การดำเนินการ (รายละเอียดตามร่างแผนดำเนินงาน โครงการโรงเรียนต้นแบบใช้ ICT) (รายละเอียดตามร่างแผนดำเนินงาน โครงการโรงเรียนต้นแบบใช้ ICT)

๑. มหาวิทยาลัย ๕ แห่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร(ทับแก้ว) รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับดูแลโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ แห่งและระดับมัธยม-ศึกษา ๑ แห่ง

๒. คัดเลือกโรงเรียนจำนวน ๑๐ แห่ง เข้าร่วมโครงการโดยมีคูณลักษณะดังนี้

๒.๑ เป็นโรเรียนที่ผู้บริหาร ผู้สอน เข้าร่วมโครงการโดยมีคุณลักษณะดังนี้

๒.๒ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา

๒.๓ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล (อยู่ในระหว่างการคัดเลือก)

๓. มหาวิทยาลัยเสนอแผนดำเนินการเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาบูรณาการเป็นแผนรวมของกระทรวง เพื่อขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

๔. ดำเนินการประชุมสัมมนา อบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบใช้ ICT ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยได้นำเสนอในแผนดำเนินงานซึ่งมี ๒ รูปแบ

๔.๑ รูปแบบที่ ๑ เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ด้วยทฤษฎี Constructionism

๔.๒ รูปแบบที่ ๒ เน้นการใช้ ICT พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

๕. โรเรียนการดำเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบ โรงเรียนต้นแบบใช้ ICT เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

๖. ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินการให้กระทรวงพิจารณาทุกเดือน

ร่างแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT

ระยะเวลา
(สัปดาห์ที่)/เดือน

กิจกรรม

หมายเหตุ

(๔) /ก.พ. ๔๖

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานศึกษา กำหนดแนวทางการดำเนินงาน

๒๖ - ๒๗ ก.พ. ๔๖

(๑) /มี.ค. ๔๖

ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ

๔ มี.ค. ๔๖

(๒) /มี.ค. ๔๖

ทำหนังสือขอรับความร่วมมือมหาวิทยาลัยและแจ้งกรมส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ

 

(๔) /มี.ค. ๔๖

มหาวิทยาลัยเสนอแผนการดำเนินการ ศธ. พิจารณาและบูรณาการแผนมหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอของบประมาณสนับสนุนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

(๑) /เม.ย. ๔๖

มหาวิทยาลัยประชุมแนวทางการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน

 

(๒) /เม.ย. ๔๖

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัย ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนกรมเพื่อดำเนินงานและกำกับติดงานโครงการ

 

(๒) /เม.ย. ๔๖

สำรวจและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึง ครู อาจารย์ และบุคลากร ที่สามารถนำ ICT มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

 

(๓-๔) /เม.ย. ๔๖

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบจัดอบรม บุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT มาพัฒนาการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสารวิชา

 

(๑) /พ.ค. ๔๖

สถานศึกษาบูรณาการ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกำกับติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด (เฉพาะช่วงชั้น เฉพาะสาขาวิชา )

 

(๒) /พ.ค. ๔๖

ดำเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนต้นแบบ ICT

๑๗ พ.ค. ๔๖

(๓) /พ.ค. ๔๖

จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้บริหารโรงเรียน/ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อระดมความคิดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการ

 

(๔) /พ.ค.-(๔) ส.ค. ๔๖

ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเสนอให้ ศธ. พิจารณา เดือนละ 1 ครั้ง

รายงานผลครั้งที่ ๑

(๑) /ก.ย. ๔๖

สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๔๖

 

(๑) /ต.ค. ๔๖

ประชุมสัมมนาปรับโครงการสำหรับดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๔๖ ต่อไป

 

กรอบแนวคิด

เป็นโรงเรียนที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งในด้านพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการจัดการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้ ICT เป็นเครื่องมือเสริมแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีทั้งในเวลาและนอกเวลาการเรียนการสอน ทำให้ระบบการเรียนรู้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยผู้เรียนที่มีความแตกต่างทางด้านฐานะและความพร้อมมากขึ้น รวมทั้งมีศักยภาพต่างกันได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และสามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้

ลักษณะของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนสายสามัญ ซึ่งจะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน (ระยะต่อไปจะขยายผลไปสู่สายอาชีพและการศึกษาเอกชน )

องค์ประกอบ ได้แก่ได้แก่

๑. ความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน

๒. สื่อและซอฟต์แวร์

๓. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

๔. หลักสูตรและวิธีการหรือขบวนการเรียนการสอน

ทั้ง ๔ องค์ประกอบนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย

ภารกิจและหน้าที่

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน ซึ่งใช้ ICT โดยมีผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถดูและอย่างใกล้ชิด

๒. ฝึกฝนพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสมบูรณ์ในทางปัญญาและความเป็นมนุษย์

รูปแบบของโรงเรียนในการโครงการการทดลอง

๑. เป้าหมาย ๑๐ แห่งเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมระดับหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ( มหาวิทยาลัยละ ๒ โรงเรียน คือระดับประถมศึกษา ๑ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา ๑ โรงเรียน )

๒. บุคลากร ผู้บริหาร/ ครู – อาจารย์ / เจ้าหน้าที่ที่มีความกระตือรือล้น มีความสามารถในการใช้ ICT พอสมควร มีน้ำใจรักการสอนและการให้บริการ

๓. อาคารสถานที่ / อุปกรณ์ มีห้องเรียน ICT และจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พอเพียงในระดับเบื้องต้นรวมทั้งเชื่อมโยงระบบ Internet ได้

๔. การจัดการเรียนการสอน

กำหนดกิจกรรมและหลักสูตรที่จะใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

จัดหาสื่อและผลิตสื่อ หรือแหล่งความรู้ให้พอเพียง

เตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

จัดให้มีการประเมินผลเปรียบเทียบกับในเรื่องที่จัดการเรียนการสอนปกติ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวางแผน กำหนดกอบและทิศทางดำเนินงานและยกร่างโครงการ

๒. ขออนุมัติโครงงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

๓. เลือกสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนโรงเรียนเป้าหมายให้นำเอา ICT มาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน

๔. มหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดอบรมครู – อาจารย์ผู้สอนในด้านต่อไปนี้

พัฒนาแผนการเรียนการสอน

กระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา

ศึกษาหาแหล่งความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ทางเครือข่าย Internet

๕. ให้สถานศึกษาบูรณาการ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระโดยมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแล เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน แลละนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างเครือต่อเชื่อม เทคนิควิธีการ อย่างใกล้ชิดตามความต้องการของสถานศึกษา และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

๖. ประชุมสัมนาครู – อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนต้นแบบเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติ

๗. รายงานผลโครงการเพื่อให้กระทรวงทราบถึงผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา

๘. นิเทศและติดตามงานโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

กุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ( โดยจะเริ่มดำเนินการทดลองได้ในเทอมแรกของปีการศึกษา ๒๕๔๖ )

ความคืบหน้าของโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ณ โรงแรมแกรมเดอร์วิลล์ วังบูรพา กทม. ศูนย์สารสนเทศ สป. ได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( สศ., สปช, สช., สสวท., สกศ., กศน, และ NECTEC)เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากการประชุมครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัย และกรมได้ทำการสำรวจและเสนอชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโรงเรียนรูปแบบใหม่ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว เสนอ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง (สศ.) และโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศ (สปช.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ เสนอ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (สศ.) และโรงเรียนกลาโหมอุทิศ (สปช.)

หลังจากการประสานงานระดับมหาวิทยาลัย และกรมเสนอรายชื่อโรงเรียนที่ ผู้บริหารมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ก็ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการพบปะโรงเรียนเพื่อการตัดสินใจทำงานร่วมกันได้รับทราบความคาดหวังของโรงเรียน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ณ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้รายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดำเนินการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ระหว่างนี้ได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ จัดประชุมปฏิบัติการ “การเรียนรู้ในแนวคิดใหม่ ทำใหม่” ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑, ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๔๖ โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนราชวินิตร่วมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมด้วย และในวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน นี้ได้มีการประชุมปฏิบัติการเป็นรอบที่สอง เรื่อง “เครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนรู้”

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการตกลง ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และระหว่างนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว ได้ร่างแผนปฏิบัติงานไว้แล้ว

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานอีก ๕ คณะ (มหาวิทยาลัย โรงเรียน และผู้ประสานงาน ) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ศูนย์สารสนเทศ สป. ได้เชิญคณะทำงานโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานทั้ง ๕ คณะ มาร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า และแนวทางในการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๑

ในระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีที่จะรับโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนอีกหนึ่งโรงเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์แจ้งว่าจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนทั้งหมด เพื่อวางแผนงานร่วมกัน และร่วมมือกันดำเนินการให้การนำเอา ICT มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นรูปธรรมต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน จะได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับครู-อาจารย์จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนกลาโหมอุทิศ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนผไทอุดมศึกษา ใช้สถานที่ในการอบรมวันอาทิตย์ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ ในการนี้ขอเชิญอาจารย์จากแต่ละโรงเรียนในโครงการ ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา และโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เข้ารับการอบรม โรงเรียนละ ๒๕ คน รวม ๑๐๐ คน

ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ห้องอบรม ศูนย์บริการมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ยืน ภู่วรรณ และ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการอมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet เพื่อการเรียนการสอน เมื่อรุ่นที่หนึ่งเมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ มิถุนายน และรุ่นที่สองเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ มิถุนายน มีอาจารย์จากโรงเรียนวัดเขาภิรตารามและกลาโหมอุทิศ เข้าร่วมอบรมรุ่นแรก ๓๑ ท่าน และรุ่นที่สองประมาณ ๓๐ ท่าน การดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารของสถาบันและกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี โดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรกับครูในโครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการไปเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา วัดโสมนัส อนุราชประสิทธิ์และประถมฐานบินกำแพงแสนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเดือนละสองครั้ง โดยในวันที่ ๘ มิถุนายน ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร) ก็ได้มาร่วมให้กำลังครูอาจารย์และคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และในเดือนเดียวกันวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ ก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องกับครั้งที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา วัดโสมนัส อนุราชประสิทธิ์ และประถมฐานบินกำแพงแสน เกี่ยวกับการสร้าง Webpage โดยใช้ภาษา html และการนำเสนอ LMS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนให้ใช้ Account ของ nontri.com การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ได้ดำเนินการในวันที่ ๖ กรกฎาคม ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว ได้ดำเนินการ สัมมนาให้กับครูอาจารย์โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงและโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน พร้อมทั้ง ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มาร่วมให้ความรู้กับครูอาจารย์จากทั้งสองโรงเรียน ครั้งนี้เป็นการสัมมนาในหัวข้อ กระบวนการวิเคราะห์ลักสูตร การเลือกเนื้อหาและเขียนแผนการสอนแบบ ICT และครูอาจารย์จากทั้งสองโรงเรียนก็ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการสอนตามความเหมาะสม

ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมอบรม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๗ และ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ รุ่นที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๑ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรกับครูในโครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนทั้ง ๑๒ แห่งที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้ร่วมมือกับโครงการ ITEd ซึ่งเป็นโครงการที่ JICA ให้ความร่วมมือกับกระทรวงฯ ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ตัวแทนครูจากโรงเรียนสมาชิกทั้ง ๑๒ แห่ง รวมทั้งโรงเรียนราชวินิต (ประถม) ร่วมกันระดมพลังความคิดในการที่จะจัดทำเนื้อหาที่นำมาเป็น WBT (Web Based Training) ในระหว่างวันที่ ๑๑, ๒๐ และ ๒๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ตัวอย่างเนื้อหาที่จะนำมาพัฒนาเป็น WBT ต่อไป คือ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense, ดนตรีไทย, การแกะสลัก และภาษาไทยเรื่อง ภาษาถิ่น ในการนี้คณะทำงานของ ITEd จะได้นำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเนื้อหาที่ได้ไปดำเนินการพัฒนาให้เป็น WBT เพื่อจะได้เป็นรูปแบบตัวอย่างต่อไป และเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่นๆ ในประเทสไทยอีกด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการประชุมร่วมกันกับโรงเรียนพุทธจักร โดยมีตัวแทนจากภาควิชาเทคโน

หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ: uncategorized
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 มีนาคม 2549 07:28 แก้ไข: 10 มีนาคม 2549 07:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]


   Admin ลบความคิดเห็นนี้