Logo Webboard ของ somsakksn  การสอบราคา

  

  Topic : คำแนะนำการสอบราคา จาก กศน.อำเภอผาขาว

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page 1
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กสน.อำเภอผาขาว

 หนทหฟาหื๑เทฟรส.แนท 125.26.206.5

  โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2552 21:51 น.  

posted by somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

คำแนะนำ

เอกสารการจ้างโดยวิธีสอบราคานี้ กลุ่มงานคลัง กศน. ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานนำไปถือปฏิบัติ  โดยให้ยึดถือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นหลัก อีกทั้งต้องไม่ขัดกับมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

 

การจ้างโดยวิธีสอบราคา

 

                การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

                1. การเตรียมการ เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องตรวจสอบและเตรียมการดังนี้

            (1) กรณีเป็นเงินงบประมาณ เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรให้ตรวจสอบรายการที่ได้รับการจัดสรรโดยดำเนินการให้เป็นไปตามรายการและแผนการสอบราคาจ้าง  และให้เร่งดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทันที งบประมาณรายการที่ได้รับแจ้งจัดสรรในคราวเดียวกันให้ดำเนินการจัดจ้างในคราวเดียวกัน กรณียังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ระบุในประกาศสอบราคาจ้างและเอกสารสอบราคาจ้าง “โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน” และให้พร้อมที่จะก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน

                  (2) จัดเตรียมแบบรูปรายการ และ/หรือรายละเอียดให้เพียงพอสำหรับผู้ที่จะมาขอรับแบบ

รูปรายการ และ/หรือรายละเอียด

                 (3)  จัดหารายชื่อที่อยู่ของบริษัท  ห้างฯ  ร้าน หรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้างที่เห็น

สมควรแจ้งให้เข้าเสนอราคา

                2 . การดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ดังนี้

                  2.1  จัดทำเอกสารดังต่อไปนี้

                          (1)  รายงานขอจ้าง

                          (2)  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโดยกำหนดวันเริ่มต้นการรับซองสอบราคาใน

วันที่ประกาศเผยแพร่การสอบราคาตามระเบียบฯ  ข้อ   41(1)  และให้ผู้เสนอราคายื่นซองสอบราคาได้

จนถึงวันปิดการรับซองสอบราคา  ซึ่งวันปิดการรับซองดังกล่าวจะต้องกำหนดห่างจากวันเริ่มต้นการรับซอง

ไม่น้อยกว่า 10 วัน

                                   ส่วนวันเวลาเปิดซองใบเสนอราคาให้กำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งหลังจากวันเปิดการ

รับซองสอบราคา    ทั้งนี้   ในการกำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว   ให้คำนึงถึงระยะเวลาที่

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะต้องใช้ในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ

รายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา

หรือไม่ตามระเบียบฯ  ข้อ   15  ตรี   วรรคสอง

                   (3)  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  และคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณี   คณะกรรมการทั้ง  2  คณะ  ประกอบด้วยประธาน

กรรมการ   1   คน  และกรรมการอย่างน้อย  2  คน  โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป

ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วย

ก็ได้  โดยควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานที่จะจ้างเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการตรวจพัสดุ     (การเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง  แล้วแต่กรณีอาจเสนอในขั้นทำสัญญาก็ได้)

                          (4)  จัดทำหนังสือถึงผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้าง    (หากประสงค์จะส่งประกาศไป

โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง   หรือทางอื่นด้วย  ให้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าวด้วย)

                          (5)  จัดเตรียมแบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียด   พร้อมเอกสารแนบท้ายเอกสาร

สอบราคาจ้าง  (ดูข้อ  1  ในเอกสารสอบราคาจ้าง)  เพื่อจัดส่งพร้อมประกาศ  และให้กับผู้มาขอรับ

                          2.2   เสนอรายงานขอจ้างต่อหัวหน้าสถานศึกษา    ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโดยแนบ

เอกสารตามข้อ   2.1  (1) – (4) พร้อมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแจ้งจัดสรร แบบรูป

รายการ  และ/หรือรายละเอียด  หลักฐานการอนุมัติทางการเงิน  (ถ้ามี) โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุลงชื่อ

กำกับตราส่วนราชการในเอกสารสอบราคาจ้าง  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการดังนี้

-          เห็นชอบรายงานขอจ้าง

-          ลงนามในประกาศสอบราคาจ้าง

-          ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง  แล้วแต่กรณี

-          ลงนามในหนังสือถึง  บริษัท  ห้างฯ   ร้าน  บุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างและหน่วยงานต่าง ๆ  ตามข้อ  2.1  (4)

3.  เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และหัวหน้าสถานศึกษาลงนามในเอกสารตามข้อ  2.2   ให้หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ   ดังต่อไปนี้

              3.1  ปิดและส่งประกาศก่อนถึงวันเปิดซองไม่น้อยกว่า   10  วัน  ดังนี้

                                (1)  ปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สถานศึกษา และ/หรือสถานที่ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง

และอ่านได้สะดวก

                                (2)  ส่งประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง  พร้อมเอกสารแนบท้ายทั้งหมดไปยังผู้มี

อาชีพรับจ้าง   และหน่วยงานต่าง ๆ  ตามข้อ  2.1  (4)  การส่งเอกสารดังกล่าวให้ส่งโดยตรง  หรือส่งโดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

                       3.2  ส่งสำเนาประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง  พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง   และหน้าที่ของ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535   ข้อ   42

ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

                4.  การให้แบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียดให้ดำเนินการ  ดังนี้

                     4.1  ให้กำหนดระยะเวลาการให้แบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียดในเอกสารสอบราคา

จ้างโดยเริ่มให้ตั้งแต่วันประกาศเผยแพร่จนถึงวันเปิดการรับซองสอบราคา   ซึ่งวันเปิดการรับซองจะต้อง

กำหนดห่างจากวันเริ่มต้นการรับซองไม่น้อยกว่า  10  วัน

                      4.2  หัวหน้าสถานศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ   เพื่อให้แนบรูปรายการและ/หรือ

รายละเอียดตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาจ้าง  หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้แบบรูป

รายการและ/หรือรายละเอียดจำเป็นต้องไปปฏิบัติราชการอื่นต้องจัดผู้ทำหน้าที่แทน

                      4.3  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดแบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียด   ประกาศและเอกสารสอบ

ราคาจ้าง   พร้อมเอกสารและแบบฟอร์มที่ระบุว่าเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง  เพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่ตามข้อ  4.2  ให้จ่ายแจกผู้มาขอรับ  โดยจัดทำบัญชีผู้มาขอรับแบบรูปรายการและ/หรือ      รายละเอียดไว้ด้วย

                     4.4  ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ  4.2  มีหน้าที่ให้แบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียด  และเอกสาร

ประกอบให้ผู้มาขอรับทุกรายโดยตรวจสอบแต่เพียงว่าผู้มาขอรับเป็นกรรมการผู้จัดการ   หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดการแล้วแต่กรณี   หรือได้รับมอบอำนาจให้มาขอรับหรือไม่เท่านั้น  ไม่มีสิทธิขอตรวจสอบคุณสมบัติอื่น

ว่าถูกต้องตามเอกสารสอบราคาจ้างหรือไม่  โดยสถานศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารตามข้อ  4.3  ให้เพียงพอที่

จะให้ผู้มาขอรับภายในวันและเวลาที่กำหนด  กรณีแบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียดมีไม่เพียงพอให้

ติดต่อประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอรับแบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียดเพิ่มเติม  หากเป็น

กรณีจำเป็นอาจใช้เงินบำรุงการศึกษาหรือเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษาจ้างทำสำเนาแบบรูปรายการ

และ/หรือรายละเอียด

                    4.5  ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคา  และมีการสอบราคาใหม่  ให้แจ้งผู้มาขอรับแบบรูป

รายการและ/หรือรายละเอียดในการสอบราคาครั้งก่อน  เพื่อมาขอรับแบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียด

และเอกสารสอบราคาใหม่โดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งโดยตรง  หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

ทุกราย

                5.  ก่อนวันเปิดซองสอบราคา  หากมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ

ประโยชน์แก่ทางราชการ  หรือมีความจะเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียดที่เป็นสาระ

สำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้รีบดำเนินการดังนี้

                      5.1  จัดทำรายละเอียดดังกล่าวเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม

                      5.2  ปิดประกาศเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมไว้    ที่ทำการของสถานศึกษาและจัดส่งไปยัง

หน่วยงานตาม  ข้อ  2.1  (4)  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่มารับแบบรูปรายการและ/หรือรายละเอียดไปแล้ว

ทุกรายการด้วย

                     กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นนั้น  หากจะทำให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซอง

สอบราคาได้ทันตามกำหนดเดิม  ก็ให้แจ้งเลื่อนวัน  เวลารับซอง  ปิดการรับซองและเปิดซองสอบราคา

ตามความจำเป็นไปด้วย

                6.  การรับซองสอบราคา  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  ทำหน้าที่รับซอง

โดยให้ดำเนินการดังนี้

              6.1  รับซองโดยไม่เปิดซองและลงทะเบียนรับซอง  ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศและ

เอกสารสอบราคาจ้าง  และตรวจสอบเอกสารที่เสนอให้ตรงกับบัญชีเอกสารส่วนที่  1  และเอกสารส่วนที่  2

ของผู้เสนอราคา

                      6.2  เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ  6.1  แล้วให้ออกใบรับซองให้ผู้เสนอราคา

                    6.3  ส่งมอบซองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันทีเพื่อเก็บรักษาซอง

                7.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองสอบราคาไว้ทุกรายการโดยไม่เปิดซอง  และเมื่อพ้นกำหนด

วันเปิดการรับซองสอบราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบซอง

เสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   ที่ได้เก็บรักษาไว้   พร้อมทั้งรายงานผลการรับซอง

ต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทันที

                8.  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาศึกษาเงื่อนไข  รายละเอียด

ในเอกสารสอบราคาจ้าง  และให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  (ดูบทนิยาม) 

วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่  ตามนัยระเบียบฯ  ข้อ  15  ตรี  วรรคสอง  โดยตรวจสอบจาก

เอกสารหลักฐานส่วนที่  1  ที่ผู้เสนอราคายื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  และให้คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีประสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย    สถานที่ทำการของ

โรงเรียนโดยพลัน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  15  จัตวา  วรรคสาม  แต่หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาแต่ละรายปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา

รายอื่น    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

ดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการสอบราคาจ้างในครั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคา

รายดังกล่าวทราบทันทีตามระเบียบฯ  ข้อ  15  เบญจ  วรรคหนึ่ง

                    เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองใบเสนอราคา  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทำการเปิดซอง

ใบเสนอราคาเฉพาะของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามวรรคแรก  และหากประธานกรรมการ

ยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการ  โดยให้

คณะกรรมการฯ  ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ  8.1  แล้วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาแต่งบตั้ง

เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  โดยคณะกรรมการเปิดซองราคามีหน้าที่  ดังนี้

                    8.1  เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของ

ผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามนัยข้อ  8  วรรคแรก  ทุกราย  โดยเปิดเผยตาม วัน

เวลา  และสถานที่ที่กำหนดในประกาศ  และเอกสารสอบราคาจ้าง  และตรวจสอบรายการเอกสารตาม

บัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา  และเอกสาร

ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น

                    8.2  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจ้าง

                    8.2.1  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น  ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าสอบราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าสอบราคารายนั้นออก

                     8.2.2  ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจตรวจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้

                     8.2.3  ในกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว  หรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวหากคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และราคาอยู่ในวงเงินที่กำหนดไว้ให้ดำเนินการตามข้อ  8.3

              8.2.4.  ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่

กำหนดให้เสนอให้หน้าสถานศึกษายกเลิกการสอบราคาครั้งนั้นเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่  หาก

หัวหน้าสถานศึกษาเห็นว่า  การสอบราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้

                      8.3  พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตามข้อ  8.2  ที่มี  คุณภาพ

และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และเสนอหัวหน้าสถานศึกษาให้จ้างจากรายที่คัดเลือกไว้

แล้ว  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

                      8.3.1  การพิจารณาการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุด  (กรณีงานก่อสร้าง)  ให้

ดำเนินการดังนี้

                               (1)  ตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอราคาโดยคำนวณตัวเลขของราคาที่

เสนอต่อหน่วยในบัญชีรายการที่เสนอเป็นหลัก  หากไม่ถูกต้องให้ขอปรับลดตัวเลขลงมา

                               (2)  เปรียบเทียบราคาที่แสดงในบัญชีรายการก่อสร้างของผู้เสนอราคากับราคา

กลางในรายการที่เป็นหัวข้อใหญ่  หากปรากฏว่าราคาของรายการใดสูงผิดปกติไม่ถูกต้องตามความเป็น

จริง  ก็ให้เชิญผู้เสนอราคารายต่ำสุดนั้นมาเจรจาปรับลดราคาลงมา

                                  (3)  บันทึกแก้ไขราคาแต่ละรายการและยอดรวมจากการปรับลดราคาตาม  (1)

และ (2)  ให้ตรงกันซึ่งเมื่อประเมินราคาปรับลดแล้วจะทำให้ยอดรวมใหม่ต่ำกว่ายอดรวมที่ผู้เสนอราคาไว้เดิม

(การเจรจาปรับลดราคาต้องบันทึกรายละเอียดผลการเจรจา  โดยให้ผู้เสนอราคาลงนามไว้เป็นหลักฐาน)

                                 (4)  หากราคาตาม (3) อยู่ภายในวงเงินงบประมาณให้เสนอจ้างรายต่ำสุดนั้น

                       8.3.2  กรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายให้คณะกรรมการเรียกผู้เสนอราคา

เท่ากันดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา  เมื่อได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดให้

ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ  8.3.1

                       8.3.3  กรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ยอมมาทำสัญญาตามเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสาร

สอบราคาให้คณะกรรมการฯ  พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป

                       8.3.4  กรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นสมควรจ้างเสนอ

ราคาเกินวงเงินงบประมาณให้ดำเนินการดังนี้

                                  (1)  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้  หาก

ผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง (วงเงินงบประมาณ) โดย

ตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอราคา  และเปรียบเทียบกับราคากลางเป็นหลักในการต่อรองราคา

แล้วเสนอให้จ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

                                  (2)  ถ้าต่อรองตาม  (1)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็น

สมควรทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลา

อันสมควร  หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม

                                  (3)  ถ้าดำเนินการตาม  (2)  แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าสถานศึกษา

เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจำนวน  หรือลดเนื้องาน  หรือขอเงินเพิ่มเติม

หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

                                กรณีเป็นการจ้างด้วยเงินงบประมาณ  ที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ในงบรายจ่ายของงานหรือโครงการใดหากราคาที่ต่อรองแล้วสูงกว่าวงเงินงบประมาณไม่เกินร้อยละสิบ

และคณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบราคาและเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมให้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  โดยต้องมีเงินสมทบส่วนที่เกินได้แก่  เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือเหลือจากการงดซื้อ/จ้างหรือลดจำนวนซื้อครุภัณฑ์ในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกันหรือใช้เงินนอกงบประมาณอื่น  เช่น  เงินบำรุงการศึกษาเงินบริจาค หรือเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา  หรือเงินอื่นใดมาใช้โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2545

                      8.4  การจัดจ้างมากกว่า 1 รายการด้วยเงินงบประมาณกรณีกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวมและผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอราคารวมไม่เกินวงเงินประจำงวดรวม  คณะกรรมการต้องตรวจสอบราคาที่เสนอแต่ละรายการด้วย  หากการก่อสร้างรายการใดราคาสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติทางการเงินให้ต่อรองราคาลงอีกให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด  หากไม่ยอมลดราคารายการใดสถานศึกษาอาจพิจารณาดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดรายการนั้นตามรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 8.3.4 วรรคสุดท้าย  หรืออาจเลือกจ้างเฉพาะรายการที่เสนอราคาอยู่ภายในวงเงินที่กำหนดสำหรับการสอบราคาครั้งนั้นก็ได้ ส่วนรายการที่จ้างไม่ได้ก็ดำเนินการจัดจ้างใหม่ตามระเบียบ ฯ

                     8.5  การต่อรองราคาทุกกรณีถ้าผู้เสนอราคายินยอมลดราคา  ให้ผู้เสนอราคาบันทึกการ

ยินยอมและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย  (ถ้าเงื่อนไขการลงนามทำนิติกรรมของผู้เสนอราคาใน

หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ต้องประทับตราก็ให้ประทับตราด้วย)

                    8.6  รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ

หัวหน้าสถานศึกษาเพื่ออนุมัติการสั่งจ้าง  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                9.  หลังการสอบราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญากับผู้เสนอราคารายใด   ถ้ามีความจำเป็นเพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในเอกสารสอบราคา  ซึ่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกันให้หัวหน้า

สถานศึกษาพิจารณายกเลิกการสอบราคาครั้งนั้น

                10.  กรณีได้ดำเนินการจัดจ้างแล้วไม่ได้ผลและมีปัญหาไม่อาจหาผู้รับจ้างได้  ให้รีบรายงาน

เสนอผ่านตามสายงานขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการ

จัดจ้างในส่วนกลางหรือเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการหรืออื่น ๆ  ตามที่เห็น

สมควร  (การเปลี่ยนแปลงรายการใด ๆ  ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด)

                11.  การสั่งจ้าง   เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหลักฐานการดำเนินการแล้วหากเห็นว่า

ถูกต้องตามระเบียบฯ  ก็ให้เสนอหัวหน้าสถานศึกษาขออนุมัติสั่งจ้างตามที่คณะกรรมการฯ  เสนอ

                12.  การทำสัญญา

                       12.1  กรณียังไม่ได้รับอนุมัติทางการเงิน   ห้ามทำสัญญาและห้ามอนุญาตให้ผู้เสนอราคา

ก่อสร้างก่อนการทำสัญญา

                        12.2  เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติสั่งจ้าง  และได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว  ให้ดำเนินการดังนี้

                                    12.2.1  โรงเรียนแจ้งผลการอนุมัติจ้างและกำหนดวันทำสัญญาให้ผู้ที่ชนะการสอบ

ราคาทราบโดยตรงหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  พร้อมกับแจ้งให้นำหลักประกันสัญญามูลค่า

ร้อยละห้าของราคาที่ดกลงจ้างมาในวันทำสัญญาด้วย  การทำสัญญาให้ลงนามพร้อมกันทั้งผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างและพยาน  สำหรับการปิดอากรแสตมป์   กรณีราคาที่ตกลงจ้างไม่ถึง  200,000  บาท  ให้ใช้

อากรแสตมป์ปิดสัญญา  โดยค่าอากร  1  บาท  จากทุกจำนวนเงิน  1,000  บาท  หรือเศษของ  1,000  บาท

ของราคาตามสัญญาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  กรณีค่าจ้างตั้งแต่  200,000  บาทขึ้นไป  ให้นำสัญญาจ้างไป

สลักหลังตราสารก่อนทำสัญญาหรือภายใน  15  วันนับแต่ถัดจากวันทำสัญญา    สำนักงานสรรพากร

                                     12.2.2  กรณียังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

(กรณีเป็นงานก่อสร้าง)   ให้หัวหน้าสถานศึกษาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม

งานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจะประกอบด้วยประธานกรรมการ   1  คน  และกรรมการ

อย่างน้อย  2  คน  เช่นเดียวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามข้อ  2.1 (3)

                                       12.2.3  กรณีที่ผู้เสนอราคาตาม  12.2.1  ไม่ยอมมาทำสัญญาตามระยะเวลาที่

กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

                                                     (1)  รายงานตามลำดับถึงหัวหน้าส่วนราชการ  พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป

                                                     (2)  แจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เพื่อเรียกผู้เสนอราคาที่ได้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับและเสนอให้จ้างจากรายที่เสนอราคาในวงเงินที่กำหนดไว้

                                                      (3)  หากดำเนินการตาม  (2)  แล้วไม่ได้ผลก็ให้ดำเนินการสอบราคาใหม่หรือดำเนินการโดยวิธีพิเศษต่อไป

                                12.3  เมื่อทำสัญญาแล้วให้ส่งสำเนาสัญญาให้

                                         (1)  กรมสรรพากรหรือสำนักงานสรรพากรจังหวัดแล้วแต่กรณีภายใน  30  วัน  นับแต่

วันทำสัญญา  (เฉพาะสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่  1  ล้านบาทขึ้นไป)

                                          (2)  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

แล้วแต่กรณี  ภายใน  30  วันนับแต่วันทำสัญญา  (เฉพาะสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่  1  ล้านบาทขึ้นไป)

                                          (3)  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  (กรณีงานก่อสร้าง)

                                          (4)  หัวหน้าส่วนราชการ  และหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำหรับหน่วยงานตาม  (2)  และ  (3)  ให้ส่งแบบรูปรายการและเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทุกรายการด้วย

                13.  การส่งมอบรายงานของผู้รับจ้างให้มีหนังสือแจ้งงานมอบให้แก่สถานศึกษา  (ส่งงานสารบรรณ

เจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือควบคุมงาน)  ผู้รับหนังสือส่งมอบงานจะต้องนำหนังสือไปให้งานสารบรรณลงรับใน

วันนั้นทันที่  เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน   ให้ลงรับในวันทำการถัดไป  และให้ส่งมอบให้แก่

ผู้ควบคุมงานต่อไป

                14.  การควบคุมงานก่อสร้าง   ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องศึกษาแบบรูปรายการก่อสร้างและ

รายละเอียดประกอบ  รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาโดยละเอียดรวมตลอดจนหน้าที่ตามระเบียบฯ  และเมื่อ

ผู้ควบคุมงานได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งการส่งมอบงานของผู้รับจ้างให้

ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบเพื่อนัดกรรมการไปตรวจรับงาน  โดยผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้

                                (1)  ตรวจและควบคุมงาน    สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร   และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป

รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา   ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ

ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน   จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง  และ

ให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

                                (2)  ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป  รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน

หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน

สัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน

นั้นไว้ก่อน  แล้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

                                (3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อม

ทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  2  ฉบับ  เพื่อรายงานให้คณะ

กรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละ

งวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ทีหน้าที่

                                      การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

                                (4)  ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา   และในวันถึงกำหนดส่งมอบงาน

แต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจ

การจ้างทราบภายใน  3  วันทำการนับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

                                กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดดำเนินการตรวจงานให้แล้วเสร็จไปโดยเร็ว

ที่สุด  อย่างช้าไม่เกิน  3  วันทำการโดยการนับวันดำเนินการของผู้ควบคุมงานจะเริ่มนับจากวันถัดจากวัน

ที่ผู้ควบคุมงานได้รับมอบหนังสือส่งงานแล้ว

                                ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ให้รายงาน

ประธานกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็น

                14.  การตรวจการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องศึกษาสัญญาจ้างก่อสร้าง  แบบรูป

รายการก่อสร้าง   และเอกสารที่เป็นส่วนประกอบของสัญญาจ้าง   รวมทั้งหน้าที่ตามระเบียบโดย

คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้

                        (1)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง   และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน

รายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด   และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์รวมทั้งรับทราบ

หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน   หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน   แล้วรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อ

พิจารณาสั่งการต่อไป

                        (2)  การดำเนินการตาม  (1)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่

น่าจะเป็นไปได้   ให้ออกตรวจงานจ้าง    สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ

โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชา

การช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา

                          (3)  คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเร่งรัดดำเนินการตรวจการจ้างให้แล้วเสร็จไปโดย

เร็วที่สุด  และในแต่ละงวด  (ยกเว้นงวดสุดท้าย)  จะต้องไม่เกิน  3  วันทำการ  และงวดสุดท้ายไม่เกิน 5 วัน

ทำการ  การนับวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้

ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ   ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการ

จ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้   (หากมีการขยายเวลาให้ผู้ควบคุมงานไป

ก่อนแล้ว  จะต้องนำมาคำนวณหักออกจากวันดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่กำหนดไว้ด้วย)

ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็น  พร้อมกับสำเนาแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย

                                (4)  เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ

ข้อกำหนดในสัญญาแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างนั้น  (ให้ดูบันทึก

การรายงานของผู้ควบคุมงานประกอบด้วย   หากวันแล้วเสร็จไม่ตรงกันโดยวันแล้วเสร็จของผู้รับจ้างเร็ว

กว่าให้ถือวันที่ตามที่ผู้ควบคุมงานรายงาน)  และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  (ใบตรวจการจ้าง)

สำหรับงวดนั้น ๆ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  2  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  1  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่

พัสดุ  1  ฉบับ  เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการคลัง  และรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ

                ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบงวดใดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด

ในสัญญา  ให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษาผ่านหัวหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

                (5)  ในกรณีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน  โดยทำความเห็นแย้งไว้ให้

เสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  จึง

จะดำเนินการตาม  (4)

                15.  เมื่อครบกำหนดวันส่งมอบตามสัญญา   และผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงานจ้างให้หัวหน้าสถาน

ศึกษาดำเนินการดังนี้ 

                        15.1  ทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ  ให้รับจ้างลงนามรับทราบหรือแจ้งให้ผู้จ้างทราบ

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

                        15.2  หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา   ให้เจ้าหน้าที่

พัสดุเสนอหัวหน้าสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้

                                    (1)  บอกเลิกสัญญา  หรือ

                                    (2)  ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ

โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น

                          15.3  เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างภายหลังเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาที่กำหนดไว้

ให้โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการปรับเมื่อทำการรับมอบงาน  ส่วนวิธีการแจ้งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแจ้ง

การเรียกค่าปรับ

                                    กรณีได้มีการแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว  หัวหน้าสถานศึกษาจะยกเลิกการบอกเลิก

สัญญานั้น   และอนุญาตให้ผู้รับจ้างรายเดิมกลับมาทำงานอีกไม่ได้   งานก่อสร้างที่ค้างอยู่ต้องดำเนินการ

จัดจ้างใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ  โดยให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ

คำนวณราคาค่างานที่ค้างอยู่ก่อนดำเนินการและพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน

                16.  การเบิกจ่ายเงิน   เมื่อได้รับใบรับรองผลการปฏิบัติงาน   (ใบตรวจการจ้าง)    จาก

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่การเงินทันทีเพื่อดำเนินการเสนอหัวหน้า

สถานศึกษาทราบผลการตรวจการจ้างและอนุมัติจ่ายเงิน   โดยให้รีบดำเนินการวางใบเบิกเงินกับหน่วย

เบิกทันที   หรืออย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับงานถูกต้อง

                 สัญญาจ้างก่อสร้างที่มีการแบ่งจ่ายเงินออกเป็นหลายงวด   หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ

ตามเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดสถานศึกษาจะอ้างเหตุตามข้อสัญญาดังกล่าวมาปรับผู้รับจ้างไม่ได้เพราะ

การกำหนดวันแล้วเสร็จของแต่ละงวดนั้นเป็นวันที่กำหนดไว้เพื่อกำหนดงานแบ่งจ่ายเงินค่าจ้าง  มิใช่วัน

ผิดสัญญาโดยตรง   การปรับผู้รับจ้างให้ปรับเมื่อผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดใน

สัญญา   โดยนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์จนถึงวันที่งานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญา

นอกจากนี้กรณีวันครบกำหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์ตรงกับวันหยุดราชการของโรงเรียนให้ถือวันทำการถัดไปเป็นวันครบกำหนด

                17.  เมื่อตรวจรับงานที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้

                       17.1  รายงานเสนอผ่านสายงานตามลำดับ   เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุภายใน  30  วัน  นับ

แต่วันตรวจรับงานแล้ว

                       17.2  จัดให้มีการดูแล  บำรุงรักษา  และตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของอาคารที่อยู่ใน

ระหว่างการรับประกันก่อนการคืนหลักประกันโดยถือปฏิบัติดังนี้

                                    (1)  หัวหน้าสถานศึกษาจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาและ

ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของสิ่งปลูกสร้าง   โดยแจ้งกำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุด

บกพร่องตามหลักประกันสัญญาให้ทราบ

                                    (2)  หากปรากฏความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในระยะเวลาของการประกัน

ความชำรุดบกพร่องตามสัญญาให้ผู้มีหน้าที่ผิดชอบตาม  (1)  รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทันทีเพื่อ

-          แจ้งผู้รับจ้างให้มาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันที

-          แจ้งผู้ค้ำประกันทราบ

      (3)  ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องภายใน  30  วัน   ให้ผู้มี

หน้าที่รับผิดชอบตาม  (1)  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของอาคารและรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษา

ทราบอีกครั้งหนึ่ง   หากปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่องให้รีบดำเนินการดังนี้

-          แจ้งผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสัญญาสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญา

-          แจ้งผู้ค้ำประกัน

กรณีที่แจ้งให้มาแก้ไขหรือซ่อมแซมแล้ว  ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติตามภายในกำหนดเวลาให้

หัวหน้าสถานศึกษารายงานหัวหน้าส่วนราชการตามสายงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

                การแจ้งผู้รับจ้างและผู้ค้ำประกัน   (ถ้ามี)  ดังกล่าวข้างต้น  ไม่สามารถแจ้งโดยตรงก็ให้แจ้ง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

                18.  เมื่อหมดกำหนดประกันตาสัญญาแล้ว  หากสิ่งก่อสร้างดังกล่าวไม่เกิดการเสียหายหรือ

เสียหาย  แต่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้