Logo Webboard ของ somsakksn  การสอบราคา

  

  Topic : การซื้อโดยวิธีสอบราคา

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.206.5

  โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2552 22:00 น.  

posted by somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

คำแนะนำ

เอกสารการจ้างโดยวิธีสอบราคานี้ กลุ่มงานคลัง กศน. ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานนำไปถือปฏิบัติ  โดยให้ยึดถือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นหลัก อีกทั้งต้องไม่ขัดกับมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

 

 

การซื้อโดยวิธีสอบราคา

                การซื้อโดยวิธีสอบราคาได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  200,000 บาท

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

                1.  การเตรียมการ  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องตรวจสอบ  และเตรียมการ  ดังนี้

                     (1)  กรณีเป็นเงินงบประมาณ  เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรให้ตรวจสอบรายการที่ได้รับการจัดสรรเป็น

ค่าวัสดุที่กำหนดรายการให้ซื้อเป็นการเฉพาะหรือครุภัณฑ์  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามรายการและแผน

การสอบราคาซื้อ  และให้เร่งดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมทันที   กรณียังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ระบุในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบ

ราคา “โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน” และให้พร้อมที่จะก่อนหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน

                     (3)  ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ  และราคามาตรฐาน  ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะซื้อ  (ถ้ามี)

ซึ่งจะต้องระบุในขั้นตอนรายงานขอซื้อ  (วิธีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก)

                     (4)  จัดหารายชื่อ  ที่อยู่ของ บริษัท ห้างฯ ร้าน หรือแหล่งที่มีอาชีพขายวัสดุ  หรือครุภัณฑ์ที่โรงเรียนจะซื้อ

                2.  การดำเนินการ  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

                     2.1  จัดเอกสารดังต่อไปนี้

                                (1)  รายงานขอซื้อ

                                (2)  จัดทำประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อโดยกำหนดวันเริ่มต้นการรับซองสอบราคา

ในวันที่ประกาศเผยแพร่การสอบราคาตามระเบียบฯ   ข้อ  41  (1)  และให้ผู้เสนอราคายื่นซองสอบราคาได้

จนถึงวันเปิดการรับซองสอบราคา  ซึ่งวันเปิดการรับซองดังกล่าวจะต้องกำหนดห่างจากวันเริ่มต้นการรับซอง

ไม่น้อยกว่า  10  วัน

                ส่วนวันเวลาเปิดซองใบเสนอราคา  ให้กำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งหลังจากวันเปิดการรับซอง

สอบราคา  ทั้งนี้  ในการกำหนดวันเปิดซองในเสนอราคาดังกล่าว  ให้คำนึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาจะต้องใช้ในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็น

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือ

ไม่ตามระเบียบฯ ข้อ  15  ตรี  วรรคสอง  เป็นสำคัญ

                                    (3)  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการทั้ง  2  คณะ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  จะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  และควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  (การเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเสนอในขั้นทำสัญญาก็ได้)

                                (4)  จัดทำหนังสือถึงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ  (หากประสงค์จะส่งประกาศไปโฆษณา

ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นด้วย  ก็ให้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าวด้วย)

                                (5)  จัดเตรียมแบบต่าง ๆ  ที่เป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  (ดูข้อ  1  ในเอกสาร

สอบราคาซื้อ)  เพื่อจัดส่งพร้อมประกาศ  และให้กับผู้มาขอรับ

                          2.2  เสนอรายงานขอซื้อต่อหัวหน้าสถานศึกษา  ผ่านหัวหน้าที่พัสดุโดยแนบเอกสาร

ตามข้อ  2.1 (1) - (4) พร้อมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือแจ้งจัดสรร คุณลักษณะเฉพาะ

หรือแบบรูปรายการ  หลักฐานการอนุมัติประจำงวด (ถ้ามี) โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ลงชื่อกำกับตรา

ส่วนราชการในเอกสารสอบราคาซื้อ  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการดังนี้

-          เห็นชอบรายงานขอซื้อ

-          ลงนามประกาศสอบราคาซื้อ

-          ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  และคณะการรมการตรวจสอบรับพัสดุ

-          ลงนามในหนังสือถึงบริษัท  ห้างฯ ร้าน ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ  และหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อ 2.1 (4)

3.  เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และหัวหน้าสถานศึกษาลงนามในเอกสารตามข้อ  2.2  ให้หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังต่อไปนี้

      3.1  ปิดและส่งประกาศก่อนถึงวันเปิดซองไม่น้อยกว่า  10  วัน  โดยให้ดำเนินการดังนี้

             (1)  ปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สถานศึกษาและสถานที่ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและ

อ่านได้สะดวก

                   (2)  ส่งประกาศและเอกสารสอบราคาพร้อมเอกสารแนบท้ายทั้งหมดไปยังผู้มีอาชีพขาย

พัสดุที่จะซื้อ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ตามข้อ  2.1 (4)  การส่งเอกสารดังกล่าวให้ส่งโดยตรง  หรือส่งโดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

                       3.2  ส่งสำเนาประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ  พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งและหน้าที่ของ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

                4.  การให้รายละเอียดให้ดำเนินการดังนี้

                     4.1  ให้กำหนดระยะเวลาการให้รายละเอียดในเอกสารสอบราคา  โดยเริ่มให้ตั้งแต่วันประกาศ

เผยแพร่จนถึงวันเปิดการรับซองสอบราคา  ซึ่งวันเปิดการรับซองจะต้องกำหนดห่างจากวันเริ่มต้นการรับซอง

ไม่น้อยกว่า  10  วัน

                      4.2  หัวหน้าสถานศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ  เพื่อให้รายละเอียดตามวัน  เวลา  และ

สถานที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา  หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้รายละเอียดจำเป็นต้องไปปฏิบัติราชการอื่น

ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อื่นทำหน้าที่แทน

                      4.3  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดรายละเอียด  ประกาศและเอกสารสอบราคา  พร้อมเอกสารและ

แบบฟอร์มที่ระบุว่าเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อข้อ  1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ  4.2  ให้กับ

ผู้มาขอรับ  โดยจัดทำบัญชีผู้มาขอรับรายละเอียดไว้ด้วย

                      4.4  ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ  4.2  มีหน้าที่ให้รายละเอียด  และเอกสารประกอบให้ผู้มาขอรับ

ทุกรายโดยตรวจสอบแต่เพียงว่าผู้มาขอรับเป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วแต่กรณี  หรือได้รับมอบอำนาจให้มาขอรับหรือไม่เท่านั้น  ไม่มีสิทธิขอตรวจสอบคุณสมบัติอื่นว่าถูกต้องตามเอกสาร

สอบราคาซื้อหรือไม่  โดยโรงเรียนต้องจัดเตรียมเอกสารตามข้อ  4.3  ให้เพียงพอที่จะให้ผู้มาขอรับภายในวันและเวลาที่กำหนด

                      4.5  ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคา  และมีการสอบราคาใหม่  ให้แจ้งผู้มาขอรับรายละเอียดในการสอบราคาครั้งก่อน  เพื่อมาขอรับรายละเอียด  และเอกสารสอบราคาใหม่โดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่งโดยตรง  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับทุกราย

                5.  ก่อนวันเปิดซองสอบราคา  หากมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ

ประโยชน์แก่ทางราชการ  หรือมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดและ/หรือคุณลักษณะเฉพาะที่เป็น

สาระสำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้รีบดำเนินการดังนี้

                      5.1  จัดทำรายละเอียดดังกล่าวเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม

                      5.2  ปิดประกาศสารสอบราคาเพิ่มเติมไว้    ที่ทำการของโรงเรียนและจัดส่งไปยัง

หน่วยงานตาม  ข้อ  2.1 (4)  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่มาขอรับรายละเอียดไปแล้วทุกรายด้วย

                กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นนั้น  หากจะทำให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซอง

สอบราคาได้ทันตามกำหนดเดิม  ก็ให้แจ้งเลื่อนวัน  เวลารับซอง  ปิดการรับซองและเปิดซองสอบราคาตามความจำเป็นไปด้วย

                6.  การรับซองสอบราคา  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาทำหน้าที่รับซอง

โดยให้ดำเนินการดังนี้

                      6.1  รับซองโดยไม่เปิดซองและลงทะเบียนรับซองตามวัน  เวลาที่กำหนดในประกาศและเอกสาร

สอบราคา

                      6.2  ออกใบรับซอง

                      6.3  ส่งมอบซองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันทีเพื่อเก็บรักษาซอง

                7.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองไว้ทุกรายโดยไม่เปิดซอง  และเมื่อพ้นกำหนดวันปิดการ

รับซองสอบราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบซองเสนอราคา

ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้เก็บรักษาไว้ตามระเบียบฯ  ข้อ  41 (4)  พร้อมทั้งรายงานผลการ

รับซองสอบราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยทันที

                8.  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาศึกษาระเบียบ  เงื่อนไข

รายละเอียดในเอกสารสอบราคาซื้อ  และให้คณะกรรมหารเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  (ดูบทนิยาม)

ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่  ตามนัยระเบียบฯ ข้อ  15 ตรี  วรรคสอง  โดยตรวจสอบจาก

เอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  ที่ผู้เสนอราคายื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  และให้คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเลือกไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ทำการของ

โรงเรียนโดยพลัน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  15 จัตวา  วรรคสาม  แต่หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาแต่ละรายปรากฏว่า  มีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว

ทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการสอบราคาซื้อในครั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาดังกล่าว

ทราบโดยทันที  ตามระเบียบฯ ข้อ  15  เบญจ  วรรคหนึ่ง

                เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้วหากประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ให้

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการ โดยให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่

เฉพาะข้อ 8.1  แล้วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

                เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองใบเสนอราคา  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทำการเปิดซอง

ใบเสนอราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามวรรคแรกทุกราย  และดำเนินการดังนี้

                      8.1  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

ของผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ  8  วรรคแรก  ทุกราย  โดยเปิดเผย  ตามวัน

เวลา  และสถานที่ที่กำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของ

ผู้เสนอราคาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในในเสนอราคา  และเอกสารประกอบ

ใบเสนอราคาทุกแผ่น

                      8.2  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการ

ละเอียด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร

สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ

ผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าสอบราคาโดยไม่ตัด

ผู้เข้าสอบราคารายนั้นออก

                ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้  แต่จะให้

ผู้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้

                       8.3  พิจารณาคัดเลือกพัสดุของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม  ข้อ  8.2  ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และเสนอให้ซื้อจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

                                8.3.1  กรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าว  ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงเรียน

ในเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

                                8.3.2  กรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกผู้ที่เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้

เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

                                8.3.3  ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อสูงกว่า

วงเงินที่จะซื้อ  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ  8.6

                      8.4  ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียด   และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ  8.3  โดยอนุโลม

                      8.5  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้

ทั้งหมด  ต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อสั่งการ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าที่พัสดุ

                      8.6  ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ  ยังสูงกว่า

วงเงินที่จะซื้อตามรายงานขอซื้อ  ให้คณะกรรมการดำเนินการตามลำดับ  ดังนี้

                                8.6.1  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้  หากผู้เสนอราคา

รายนั้นยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน

ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอราคา

รายนั้น

                                8.6.2  ถ้าดำเนินการตามข้อ  8.6.1  แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรซื้อทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลา

อันสมควร  หากรายใดไม่มายื่นซอง  ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้เสนอราคาต่ำสุด

ในการต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ

ของวงเงินที่จะซื้อ  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น

                                8.6.3  ถ้าดำเนินการตามข้อ  8.6.2  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าสถานศึกษา

เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจำนวน  หรือลดเนื้องาน  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือ

ยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

                                8.6.4  กรณีเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม

ปีงบประมาณในงบรายจ่ายของงานหรือโครงการใด  หากราคาที่ต่อรองแล้วสูงกว่าวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินร้อยละ  10  และคณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

โดยต้องมีเงินสมทบส่วนที่เกินนั้น  เงินที่จะนำมาสมทบดังกล่าวได้แก่  เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือเหลือจากการงดซื้อหรือลดลดซื้อจำนวนครุภัณฑ์ในงบรายจ่ายต่าง ๆ  ภายใต้แผนงานเดียวกัน  หรือ

ใช้เงินนอกงบประมาณอื่น  เช่น  เงินบำรุงการศึกษา  เงินบริจาค  เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา  หรือเงิน

อื่นใดมาใช้โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2545

                8.7  การซื้อมากกว่า  1  รายการ  ด้วยเงินงบประมาณ  กรณีกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา

ราคารวม  หากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอราคารวมไม่เกินวงเงินประจำงวดรวม  คณะกรรมการต้อง

ตรวจสอบราคาที่เสนอแต่ละรายการด้วย  หากครุภัณฑ์รายการใดราคาสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติเงิน

ประจำงวด  ก็ให้ต่อรองราคารายการนั้นลงอีกให้อยู่ในวงเงินประจำงวด  หากไม่ยอมลดราคารายการใด

ก็อาจพิจารณาดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดรายการนั้น  ตามรายละเอียดที่

กล่าวในข้อ  8.6.4  หรืออาจเลือกซื้อเฉพาะรายการที่เสนอราคาอยู่ภายในวงเงินประจำงวด  สำหรับการ

สอบราคาครั้งนั้นก็ได้  ส่วนรายการที่จัดซื้อไม่ได้ให้ดำเนินการจัดซื้อใหม่ตามระเบียบฯ

                8.8  การต่อรองราคาทุกกรณี  ถ้าผู้เสนอราคายินยอมลดราคา  ให้ผู้เสนอราคาบันทึกการ

ยินยอม   และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย  (ถ้าเงื่อนไขการลงนามทำนิติกรรมของผู้เสนอราคาใน

หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ต้องประทับตราก็ให้ประทับตราด้วย)

               

 

8.9  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น  พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับทั้งหมดเสนอหัวหน้า

สถานศึกษาเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                9.  กรณีได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วไม่ได้ผลและมีปัญหาไม่อาจหาผู้ขายได้  ให้รีบรายงานเสนอผ่าน

ตามสายงาน  ขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจัดหวัด  เพื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดซื้อในส่วนกลาวง

หรือเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการหรืออื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร  (การเปลี่ยนแปลง

รายการใด ๆ  ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งให้ทราบในแต่ละปี)

                10.  การสั่งซื้อ  เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหลักฐานการดำเนินการแล้ว  หากเห็นว่า

ถูกต้องตามระเบียบฯ  ก็ให้เสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติซื้อตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาเสนอ

                11.  การทำสัญญา

                      11.1  กรณียังไม่ได้รับเงินประจำงวด  ห้ามทำสัญญา

                      11.2  เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติสั่งซื้อแล้ว  ให้ดำเนินการดังนี้

                                 11.2.1  โดรงเรียนแจ้งผลการอนุมัติซื้อและกำหนดวันทำสัญญา  ให้ผู้ที่ชนะการสอบราคา

ทราบโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  พร้อมกับแจ้งให้นำหลักประกันสัญญา

มูลค่าร้อยละห้าของราคาที่ตกลงซื้อมาในวันทำสัญญาด้วย  การทำสัญญาให้ลงนามพร้อมกันทั้งผู้ซื้อ

ผู้ขาย  และพยาน

                                11.2.2  กรณีที่ผู้เสนอราคาตามข้อ  11.2.1  ไม่ยอมมาทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

                                                (1)  รายงานตามลำดับถึงหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป

                                                (2)  แจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อเสนอราคาที่คัดเลือกไว้

ตามข้อ 8.3  รายถัดไปตามลำดับ  และเสนอให้ซื้อจากรายที่เสนอราคาอยู่วงเงินงบประมาณ

                                                (3)  หากดำเนินการตามข้อ  (2)  แล้วไม่ได้ผลก็ให้ดำเนินการสอบราคาใหม่

หรือดำเนินการโดยวิธีพิเศษต่อไป

                                11.3  สัญญาซื้อขายให้ทำตามแบบที่กำหนด  หากจะทำเป็นใบสั่งซื้อต้องเป็นกรณีที่ผู้ขาย

สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ  นับแต่วันถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

11.4.1       เมื่อทำสัญญาแล้ว ให้สำเนาสัญญาส่ง

(1)    กรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัดแล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา (เฉพาะสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

(2)    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา (เฉพาะสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

(3)    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

12. เมื่อครบกำหนดวันส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย หรือใบสั่งซื้อ ผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุ ให้เจ้าหนี้ที่พัสดุเสนอหัวหน้าสถานศึกษาดำเนินการดังนี้

12.1 ทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายลงนามรับทราบ หรือแจ้งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

                12.2 หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุตามสัญญา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้

                                (1) บอกเลิกสัญญา หรือ

                                (2) ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา หากผู้ขายยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

                                กรณีหัวหน้าสถานศึกษา มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ซื้อขายได้ ให้บอกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายรับทราบโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แล้วรายงานตามสายงานถึงส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อพิจารณาดำเนินการเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป          

                12.3 เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุภายหลังเวลาที่กำหนดไว้ ให้โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ เมื่อทำการรับมอบพัสดุอีกด้วย ส่วนวิธีการแจ้งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแจ้งการเรียกค่าปรับ

          13. การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องศึกษาสัญญาซื้อขายอย่างละเอียด เมื่อผู้ขายมีหนังสือแจ้งกำหนดวันส่งมอบพัสดุ หรือนำพัสดุมาส่งมอบ ให้โรงเรียนลงทะเบียนรับตามระเบียบงานสารบรรณ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนัดวันเวลากรรมการไปตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

                                (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของสถานศึกษา หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน

                                (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

                                ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

                                (3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์

                                กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ ให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็น พร้มกับสำเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเป็นหลักฐานในการลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนทรัพย์สน  

                                (5) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจำนวนหรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

                                (6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือผู้ขายยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ตรวจพบ

                                (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอบรับพัสดุ โดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี

 

               

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้