Logo Webboard ของ somsakksn
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  การสอบราคา

  

  Topic : การซื้อโดยวิธีสอบราคา

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.206.5

  โพสต์เมื่อ : 3 เม.ย. 2552 22:00 น.  

posted by somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

คำแนะนำ

เอกสารการจ้างโดยวิธีสอบราคานี้ กลุ่มงานคลัง กศน. ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานนำไปถือปฏิบัติ  โดยให้ยึดถือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นหลัก อีกทั้งต้องไม่ขัดกับมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง

 

 

การซื้อโดยวิธีสอบราคา

                การซื้อโดยวิธีสอบราคาได้แก่การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  200,000 บาท

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

                1.  การเตรียมการ  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องตรวจสอบ  และเตรียมการ  ดังนี้

                     (1)  กรณีเป็นเงินงบประมาณ  เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรให้ตรวจสอบรายการที่ได้รับการจัดสรรเป็น

ค่าวัสดุที่กำหนดรายการให้ซื้อเป็นการเฉพาะหรือครุภัณฑ์  โดยดำเนินการให้เป็นไปตามรายการและแผน

การสอบราคาซื้อ  และให้เร่งดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมทันที   กรณียังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ระบุในประกาศสอบราคาและเอกสารสอบ

ราคา “โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน” และให้พร้อมที่จะก่อนหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน

                     (3)  ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ  และราคามาตรฐาน  ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะซื้อ  (ถ้ามี)

ซึ่งจะต้องระบุในขั้นตอนรายงานขอซื้อ  (วิธีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ดูรายละเอียดในภาคผนวก)

                     (4)  จัดหารายชื่อ  ที่อยู่ของ บริษัท ห้างฯ ร้าน หรือแหล่งที่มีอาชีพขายวัสดุ  หรือครุภัณฑ์ที่โรงเรียนจะซื้อ

                2.  การดำเนินการ  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

                     2.1  จัดเอกสารดังต่อไปนี้

                                (1)  รายงานขอซื้อ

                                (2)  จัดทำประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อโดยกำหนดวันเริ่มต้นการรับซองสอบราคา

ในวันที่ประกาศเผยแพร่การสอบราคาตามระเบียบฯ   ข้อ  41  (1)  และให้ผู้เสนอราคายื่นซองสอบราคาได้

จนถึงวันเปิดการรับซองสอบราคา  ซึ่งวันเปิดการรับซองดังกล่าวจะต้องกำหนดห่างจากวันเริ่มต้นการรับซอง

ไม่น้อยกว่า  10  วัน

                ส่วนวันเวลาเปิดซองใบเสนอราคา  ให้กำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งหลังจากวันเปิดการรับซอง

สอบราคา  ทั้งนี้  ในการกำหนดวันเปิดซองในเสนอราคาดังกล่าว  ให้คำนึงถึงระยะเวลาที่คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคาจะต้องใช้ในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็น

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือ

ไม่ตามระเบียบฯ ข้อ  15  ตรี  วรรคสอง  เป็นสำคัญ

                                    (3)  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการทั้ง  2  คณะ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  จะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  และควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  (การเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเสนอในขั้นทำสัญญาก็ได้)

                                (4)  จัดทำหนังสือถึงผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ  (หากประสงค์จะส่งประกาศไปโฆษณา

ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นด้วย  ก็ให้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าวด้วย)

                                (5)  จัดเตรียมแบบต่าง ๆ  ที่เป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  (ดูข้อ  1  ในเอกสาร

สอบราคาซื้อ)  เพื่อจัดส่งพร้อมประกาศ  และให้กับผู้มาขอรับ

                          2.2  เสนอรายงานขอซื้อต่อหัวหน้าสถานศึกษา  ผ่านหัวหน้าที่พัสดุโดยแนบเอกสาร

ตามข้อ  2.1 (1) - (4) พร้อมรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือแจ้งจัดสรร คุณลักษณะเฉพาะ

หรือแบบรูปรายการ  หลักฐานการอนุมัติประจำงวด (ถ้ามี) โดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ลงชื่อกำกับตรา

ส่วนราชการในเอกสารสอบราคาซื้อ  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการดังนี้

-          เห็นชอบรายงานขอซื้อ

-          ลงนามประกาศสอบราคาซื้อ

-          ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  และคณะการรมการตรวจสอบรับพัสดุ

-          ลงนามในหนังสือถึงบริษัท  ห้างฯ ร้าน ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อ  และหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อ 2.1 (4)

3.  เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และหัวหน้าสถานศึกษาลงนามในเอกสารตามข้อ  2.2  ให้หัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุรับผิดชอบควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังต่อไปนี้

      3.1  ปิดและส่งประกาศก่อนถึงวันเปิดซองไม่น้อยกว่า  10  วัน  โดยให้ดำเนินการดังนี้

             (1)  ปิดประกาศโดยเปิดเผยที่สถานศึกษาและสถานที่ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและ

อ่านได้สะดวก

                   (2)  ส่งประกาศและเอกสารสอบราคาพร้อมเอกสารแนบท้ายทั้งหมดไปยังผู้มีอาชีพขาย

พัสดุที่จะซื้อ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ตามข้อ  2.1 (4)  การส่งเอกสารดังกล่าวให้ส่งโดยตรง  หรือส่งโดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

                       3.2  ส่งสำเนาประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ  พร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งและหน้าที่ของ

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

                4.  การให้รายละเอียดให้ดำเนินการดังนี้

                     4.1  ให้กำหนดระยะเวลาการให้รายละเอียดในเอกสารสอบราคา  โดยเริ่มให้ตั้งแต่วันประกาศ

เผยแพร่จนถึงวันเปิดการรับซองสอบราคา  ซึ่งวันเปิดการรับซองจะต้องกำหนดห่างจากวันเริ่มต้นการรับซอง

ไม่น้อยกว่า  10  วัน

                      4.2  หัวหน้าสถานศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ  เพื่อให้รายละเอียดตามวัน  เวลา  และ

สถานที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา  หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้รายละเอียดจำเป็นต้องไปปฏิบัติราชการอื่น

ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่อื่นทำหน้าที่แทน

                      4.3  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดรายละเอียด  ประกาศและเอกสารสอบราคา  พร้อมเอกสารและ

แบบฟอร์มที่ระบุว่าเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อข้อ  1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ  4.2  ให้กับ

ผู้มาขอรับ  โดยจัดทำบัญชีผู้มาขอรับรายละเอียดไว้ด้วย

                      4.4  ให้เจ้าหน้าที่ตามข้อ  4.2  มีหน้าที่ให้รายละเอียด  และเอกสารประกอบให้ผู้มาขอรับ

ทุกรายโดยตรวจสอบแต่เพียงว่าผู้มาขอรับเป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วแต่กรณี  หรือได้รับมอบอำนาจให้มาขอรับหรือไม่เท่านั้น  ไม่มีสิทธิขอตรวจสอบคุณสมบัติอื่นว่าถูกต้องตามเอกสาร

สอบราคาซื้อหรือไม่  โดยโรงเรียนต้องจัดเตรียมเอกสารตามข้อ  4.3  ให้เพียงพอที่จะให้ผู้มาขอรับภายในวันและเวลาที่กำหนด

                      4.5  ถ้ามีการยกเลิกการสอบราคา  และมีการสอบราคาใหม่  ให้แจ้งผู้มาขอรับรายละเอียดในการสอบราคาครั้งก่อน  เพื่อมาขอรับรายละเอียด  และเอกสารสอบราคาใหม่โดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ส่งโดยตรง  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับทุกราย

                5.  ก่อนวันเปิดซองสอบราคา  หากมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ

ประโยชน์แก่ทางราชการ  หรือมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดและ/หรือคุณลักษณะเฉพาะที่เป็น

สาระสำคัญซึ่งมิได้กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้รีบดำเนินการดังนี้

                      5.1  จัดทำรายละเอียดดังกล่าวเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม

                      5.2  ปิดประกาศสารสอบราคาเพิ่มเติมไว้    ที่ทำการของโรงเรียนและจัดส่งไปยัง

หน่วยงานตาม  ข้อ  2.1 (4)  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่มาขอรับรายละเอียดไปแล้วทุกรายด้วย

                กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นนั้น  หากจะทำให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซอง

สอบราคาได้ทันตามกำหนดเดิม  ก็ให้แจ้งเลื่อนวัน  เวลารับซอง  ปิดการรับซองและเปิดซองสอบราคาตามความจำเป็นไปด้วย

                6.  การรับซองสอบราคา  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาทำหน้าที่รับซอง

โดยให้ดำเนินการดังนี้

                      6.1  รับซองโดยไม่เปิดซองและลงทะเบียนรับซองตามวัน  เวลาที่กำหนดในประกาศและเอกสาร

สอบราคา

                      6.2  ออกใบรับซอง

                      6.3  ส่งมอบซองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันทีเพื่อเก็บรักษาซอง

                7.  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองไว้ทุกรายโดยไม่เปิดซอง  และเมื่อพ้นกำหนดวันปิดการ

รับซองสอบราคาที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบซองเสนอราคา

ทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้เก็บรักษาไว้ตามระเบียบฯ  ข้อ  41 (4)  พร้อมทั้งรายงานผลการ

รับซองสอบราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยทันที

                8.  ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาศึกษาระเบียบ  เงื่อนไข

รายละเอียดในเอกสารสอบราคาซื้อ  และให้คณะกรรมหารเปิดซองสอบราคาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  (ดูบทนิยาม)

ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคาหรือไม่  ตามนัยระเบียบฯ ข้อ  15 ตรี  วรรคสอง  โดยตรวจสอบจาก

เอกสารหลักฐานส่วนที่ 1  ที่ผู้เสนอราคายื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  และให้คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการเลือกไว้ในที่เปิดเผย  ณ สถานที่ทำการของ

โรงเรียนโดยพลัน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  15 จัตวา  วรรคสาม  แต่หากผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้เสนอราคาแต่ละรายปรากฏว่า  มีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

ณ วันประกาศเผยแพร่การสอบราคา  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว

ทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการสอบราคาซื้อในครั้งนั้น  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาดังกล่าว

ทราบโดยทันที  ตามระเบียบฯ ข้อ  15  เบญจ  วรรคหนึ่ง

                เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้วหากประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ให้

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานกรรมการ โดยให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่

เฉพาะข้อ 8.1  แล้วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

                เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองใบเสนอราคา  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทำการเปิดซอง

ใบเสนอราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามวรรคแรกทุกราย  และดำเนินการดังนี้

                      8.1  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

ของผู้เสนอราคาเฉพาะรายที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ  8  วรรคแรก  ทุกราย  โดยเปิดเผย  ตามวัน

เวลา  และสถานที่ที่กำหนดในประกาศและเอกสารสอบราคา  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของ

ผู้เสนอราคาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในในเสนอราคา  และเอกสารประกอบ

ใบเสนอราคาทุกแผ่น

                      8.2  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการ

ละเอียด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร

สอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ

ผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าสอบราคาโดยไม่ตัด

ผู้เข้าสอบราคารายนั้นออก

                ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้  แต่จะให้

ผู้เสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้

                       8.3  พิจารณาคัดเลือกพัสดุของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม  ข้อ  8.2  ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และเสนอให้ซื้อจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

                                8.3.1  กรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าว  ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับโรงเรียน

ในเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไปตามลำดับ

                                8.3.2  กรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกผู้ที่เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้

เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา

                                8.3.3  ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อสูงกว่า

วงเงินที่จะซื้อ  ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการตามข้อ  8.6

                      8.4  ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียด   และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ  8.3  โดยอนุโลม

                      8.5  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้

ทั้งหมด  ต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อสั่งการ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าที่พัสดุ

                      8.6  ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ  ยังสูงกว่า

วงเงินที่จะซื้อตามรายงานขอซื้อ  ให้คณะกรรมการดำเนินการตามลำดับ  ดังนี้

                                8.6.1  เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้  หากผู้เสนอราคา

รายนั้นยอมลดราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน

ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอราคา

รายนั้น

                                8.6.2  ถ้าดำเนินการตามข้อ  8.6.1  แล้วไม่ได้ผล  ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรซื้อทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกำหนดระยะเวลา

อันสมควร  หากรายใดไม่มายื่นซอง  ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้เสนอราคาต่ำสุด

ในการต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ

ของวงเงินที่จะซื้อ  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น

                                8.6.3  ถ้าดำเนินการตามข้อ  8.6.2  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าสถานศึกษา

เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจำนวน  หรือลดเนื้องาน  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือ

ยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่

                                8.6.4  กรณีเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม

ปีงบประมาณในงบรายจ่ายของงานหรือโครงการใด  หากราคาที่ต่อรองแล้วสูงกว่าวงเงินงบประมาณ

ไม่เกินร้อยละ  10  และคณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบราคาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอ

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการ  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

โดยต้องมีเงินสมทบส่วนที่เกินนั้น  เงินที่จะนำมาสมทบดังกล่าวได้แก่  เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือเหลือจากการงดซื้อหรือลดลดซื้อจำนวนครุภัณฑ์ในงบรายจ่ายต่าง ๆ  ภายใต้แผนงานเดียวกัน  หรือ

ใช้เงินนอกงบประมาณอื่น  เช่น  เงินบำรุงการศึกษา  เงินบริจาค  เงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา  หรือเงิน

อื่นใดมาใช้โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2545

                8.7  การซื้อมากกว่า  1  รายการ  ด้วยเงินงบประมาณ  กรณีกำหนดเงื่อนไขการพิจารณา

ราคารวม  หากผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอราคารวมไม่เกินวงเงินประจำงวดรวม  คณะกรรมการต้อง

ตรวจสอบราคาที่เสนอแต่ละรายการด้วย  หากครุภัณฑ์รายการใดราคาสูงกว่าราคาที่ได้รับอนุมัติเงิน

ประจำงวด  ก็ให้ต่อรองราคารายการนั้นลงอีกให้อยู่ในวงเงินประจำงวด  หากไม่ยอมลดราคารายการใด

ก็อาจพิจารณาดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดรายการนั้น  ตามรายละเอียดที่

กล่าวในข้อ  8.6.4  หรืออาจเลือกซื้อเฉพาะรายการที่เสนอราคาอยู่ภายในวงเงินประจำงวด  สำหรับการ

สอบราคาครั้งนั้นก็ได้  ส่วนรายการที่จัดซื้อไม่ได้ให้ดำเนินการจัดซื้อใหม่ตามระเบียบฯ

                8.8  การต่อรองราคาทุกกรณี  ถ้าผู้เสนอราคายินยอมลดราคา  ให้ผู้เสนอราคาบันทึกการ

ยินยอม   และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย  (ถ้าเงื่อนไขการลงนามทำนิติกรรมของผู้เสนอราคาใน

หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  ต้องประทับตราก็ให้ประทับตราด้วย)

               

 

8.9  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น  พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับทั้งหมดเสนอหัวหน้า

สถานศึกษาเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

                9.  กรณีได้ดำเนินการจัดซื้อแล้วไม่ได้ผลและมีปัญหาไม่อาจหาผู้ขายได้  ให้รีบรายงานเสนอผ่าน

ตามสายงาน  ขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจัดหวัด  เพื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดซื้อในส่วนกลาวง

หรือเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการหรืออื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร  (การเปลี่ยนแปลง

รายการใด ๆ  ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งให้ทราบในแต่ละปี)

                10.  การสั่งซื้อ  เมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหลักฐานการดำเนินการแล้ว  หากเห็นว่า

ถูกต้องตามระเบียบฯ  ก็ให้เสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติซื้อตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคาเสนอ

                11.  การทำสัญญา

                      11.1  กรณียังไม่ได้รับเงินประจำงวด  ห้ามทำสัญญา

                      11.2  เมื่อหัวหน้าสถานศึกษาอนุมัติสั่งซื้อแล้ว  ให้ดำเนินการดังนี้

                                 11.2.1  โดรงเรียนแจ้งผลการอนุมัติซื้อและกำหนดวันทำสัญญา  ให้ผู้ที่ชนะการสอบราคา

ทราบโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  พร้อมกับแจ้งให้นำหลักประกันสัญญา

มูลค่าร้อยละห้าของราคาที่ตกลงซื้อมาในวันทำสัญญาด้วย  การทำสัญญาให้ลงนามพร้อมกันทั้งผู้ซื้อ

ผู้ขาย  และพยาน

                                11.2.2  กรณีที่ผู้เสนอราคาตามข้อ  11.2.1  ไม่ยอมมาทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการดังนี้

                                                (1)  รายงานตามลำดับถึงหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป

                                                (2)  แจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเพื่อเสนอราคาที่คัดเลือกไว้

ตามข้อ 8.3  รายถัดไปตามลำดับ  และเสนอให้ซื้อจากรายที่เสนอราคาอยู่วงเงินงบประมาณ

                                                (3)  หากดำเนินการตามข้อ  (2)  แล้วไม่ได้ผลก็ให้ดำเนินการสอบราคาใหม่

หรือดำเนินการโดยวิธีพิเศษต่อไป

                                11.3  สัญญาซื้อขายให้ทำตามแบบที่กำหนด  หากจะทำเป็นใบสั่งซื้อต้องเป็นกรณีที่ผู้ขาย

สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ  นับแต่วันถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ

11.4.1       เมื่อทำสัญญาแล้ว ให้สำเนาสัญญาส่ง

(1)    กรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัดแล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา (เฉพาะสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

(2)    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา (เฉพาะสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)

(3)    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

12. เมื่อครบกำหนดวันส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย หรือใบสั่งซื้อ ผู้ขายยังไม่ส่งมอบพัสดุ ให้เจ้าหนี้ที่พัสดุเสนอหัวหน้าสถานศึกษาดำเนินการดังนี้

12.1 ทำหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายลงนามรับทราบ หรือแจ้งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

                12.2 หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุตามสัญญา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้

                                (1) บอกเลิกสัญญา หรือ

                                (2) ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา หากผู้ขายยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

                                กรณีหัวหน้าสถานศึกษา มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามสัญญา ซื้อขายได้ ให้บอกเลิกสัญญา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขายรับทราบโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แล้วรายงานตามสายงานถึงส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อพิจารณาดำเนินการเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป          

                12.3 เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุภายหลังเวลาที่กำหนดไว้ ให้โรงเรียนแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ เมื่อทำการรับมอบพัสดุอีกด้วย ส่วนวิธีการแจ้งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการแจ้งการเรียกค่าปรับ

          13. การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องศึกษาสัญญาซื้อขายอย่างละเอียด เมื่อผู้ขายมีหนังสือแจ้งกำหนดวันส่งมอบพัสดุ หรือนำพัสดุมาส่งมอบ ให้โรงเรียนลงทะเบียนรับตามระเบียบงานสารบรรณ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนัดวันเวลากรรมการไปตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

                                (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของสถานศึกษา หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน

                                (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

                                ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

                                (3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์

                                กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ ให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษาพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็น พร้มกับสำเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบด้วย

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเป็นหลักฐานในการลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์หรือทะเบียนทรัพย์สน  

                                (5) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจำนวนหรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายในจำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

                                (6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือผู้ขายยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ตรวจพบ

                                (7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอบรับพัสดุ โดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี

 

               

 

 

 

 

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  16 ก.พ. 2553 14:33 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป เก ลี่ ยา

  125.25.205.166

   ดีครับได้รับความรู้เยอะเลย อิอิอิ

 


  22 ส.ค. 2553 03:29 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches

 jtzlfb@aol.com 60.185.10.40

   about the distinctions between the glamour watch and casual watch tag heuer golf replica navitimer breitling for its unclearness graham fake fake breitling watch fake omega watch Most likely tissot prs 200 omega watches we define the glamour and the casual according our cultural background and personal taste However it's sure that our choice helps designers to get what's the best for the tudor

 


  27 ส.ค. 2553 17:46 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica watches for sale

 synomw@aim.com 74.222.11.18

   another growth in the luxury of luxury tissot men watches omega watches Shine a bright whiteSome people say that diamonds are women's best friend when in fact do not understand the table of modern women "forced" into a table shop fake cartier pasha watch longines watches replica lange & sohne watches before their eyes always fall on the diamond and colored gemstone studded jewelry james bond omega imitation Tag gents gold watch

 


  11 ก.ย. 2553 05:32 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป replica designer watches

 jsxhdp@163.com 72.18.206.129

   on their case-backs and although their price tag will probably be extremely exclusive as well coach bags marc jacobs monogram canvas fake chanel wallets it is definitely worth every penny evening bottega veneta handbags men's chanel handbags Replica Handbags cheap lv handbags Are you a luckily person replica cartier bag If you say yes then you should not miss this timepiece With thus stunning timepiece on your wrist you have positive aura

 


  11 ต.ค. 2553 09:17 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป uggs

 fsjjpf@mail.com 60.185.7.156

   Oh my ugg classic short just fancy that! someonewho makestheir living providing orthoticsmanages ugg kensington short boots ugg boots size4 to get in the short sheepskin boots tall pink uggs linethat if you wear Uggsthen you should havean orthotic madefor you!Once uggs dried and you noticed that there boots model are ugg boot still stainsyour UGG boots you may try repeating theprocedureof rubbing off your UGGswith your solution of soap and water until you aresatisfied with theresultsor until your

 


  8 เม.ย. 2554 14:43 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป dddd

 asdasd@163.com 113.64.225.38

   replica shoes
cheap designer shoes
cheap ladies shoes
cheap shoes clearance
cheap high heels
discount shoes
discount designer shoes
womens designer shoes
designer shoes for less
fake shoes
discount shoe store

 


page [1]

** พื้นที่การใช้งานบอร์ดเต็มทำอย่างไรดี มี 2 วิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะ **

1.upgrade เป็น board vip เพื่อสนับสนุนทางเว็บไซด์ click upgrade
2.ลบกระทู้เก่าๆที่มีภาพออกไปให้มากที่สุด และประมาณ 8-10 ชม.หลังจากนั้นระบบจะอัพเดทพื้นที่การใช้งานของท่านอีกครั้ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010