Logo Webboard ของ somsakksn  กศน.ตำบล

  

  Topic : เกณฑ์การประเมินครูศูนย์การเรียนชุมชน ปี 2552

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page 1
  ผู้ชมทั่วไป somsakksn/กศน.อำเภอผาขาว

 somsakksn@gmail.com 125.26.192.207

  โพสต์เมื่อ : 23 ก.ย. 2552 06:32 น.  

 

 แบบประเมินครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

  

 

 

 

 

 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                                       กันยายน ๒๕๕๒

 

 

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

ชื่อผู้รับการประเมิน...................................................................เลขประจำตัวประชาชน.......................................

 

วุฒิ....................................................................วิชาเอก/สาขาวิชา...................................................................

 

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน/กศน.ตำบล....................... ............................... ............................... .....................

 

ตำบล.............................. .......................... อำเภอ......... ....................................      จังหวัด...............................

 

วันเริ่มต้นสัญญาจ้าง............................... .......................วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง..........................................................

 

รวมระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบการประเมิน............................... เดือน  

 

รวมระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน.........................ปี.....................เดือน.

 

 คณะกรรมการประเมิน

                    ๑.  ......................... ............................... ............................... ........... ประธาน

                         ตำแหน่ง ............................... ...... ............................... ......................

                    ๒.  ......................... ............................... ............................... ........... กรรมการ

                         ตำแหน่ง ............................... ...... ............................... ......................

            ๓.  ......................... ............................... ............................... ........... กรรมการ

                         ตำแหน่ง ............................... ...... ............................... ......................

            ๔.  ......................... ............................... ............................... ........... กรรมการ

                         ตำแหน่ง ............................... ...... ............................... ....................

                     ๕.  ......................... ............................... ............................... ....กรรมการและเลขานุการ

                         ตำแหน่ง ............................... ...... ............................... .................

 

         

                            

               

ตอนที่ ๑   ผลการปฏิบัติงาน

     

                คำแนะนำในการกรอกแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน

 

ระดับคะแนน

รายละเอียด

ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเกินกว่าที่กำหนด

ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กำหนด

ปฏิบัติหน้าที่ได้ต่ำกว่าที่กำหนด

  

ข้อแนะนำสำหรับคณะกรรมการในการกรอกแบบประเมิน

๑,   การกรอกแบบประเมินให้พิจารณา ข้อมูล  เอกสาร หลักฐานและอื่น ๆ  ที่ตรวจสอบได้

๒.     ให้ผู้ประเมินพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ เป้าหมายผลผลิต โดยพิจารณาจาก

              กิจกรรมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  และคำสั่งที่มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งนี้ให้กำหนด      

              ผลงานที่จะต้องปฏิบัติในรอบการประเมิน  

       ๓.  การกำหนดเป้าหมายผลผลิตให้พิจารณาจากรายการดังต่อไปนี้

                  ๓.๑   ปริมาณงาน      พิจารณาจากปริมาณผลงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

                  ๓.๒   คุณภาพงาน    ให้พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบครัน  ความสมบูรณ์และ

                                                     ความประณีต  ร้อยละของความผิดพลาด หรือคุณภาพอื่น ๆ

                     ๓.๓ ความทันเวลา   ให้พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฎิบัติงานในแต่ละภารกิจ  เปรียบเทียบ

                                                    กับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการปฎิบัติงานในภารกิจนั้น ๆ

                                                    (พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ)

๓.      การจัดลำดับความสำคัญของงาน

       เนื่องจากครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลายด้าน  แต่ละด้านจะมีความสำคัญไม่เท่ากัน  จึงควรจัดลำดับความสำคัญที่มอบหมาย และให้น้ำหนักคะแนนตามความสำคัญ โดยคะแนนรวมจะเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน

 

 

 

 

 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ

น้ำหนัก

เป้าหมายผลผลิต

ผลการประเมิน

ระดับ  ๓ , ๒, ๑.

เฉลี่ย

๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

๔๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๖๐ คน

 

 

คุณภาพ

 

ความทันเวลา

 

๒.การศึกษาเพื่อพัฒนา

     ทักษะชีวิต

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๒๐ คน

 

 

คุณภาพ

 

ความทันเวลา

 

๓.การศึกษาเพื่อพัฒนา

     สังคมและชุมชน

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๖๐ คน

 

 

คุณภาพ

 

ความทันเวลา

 

๔.การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๒๐ คน

 

 

คุณภาพ

 

ความทันเวลา

 

๕. กระบวนการเรียนรู้ตาม

     หลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ  ๑๐๐  คน

 

 

คุณภาพ

 

ความทันเวลา

 

๖.กิจกรรมการศึกษา

    ตามอัธยาศัย

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๑๐๐  คน

 

 

คุณภาพ

 

ความทันเวลา

 

๗.หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับ

     มอบหมาย

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ............. คน

 

 

คุณภาพ

 

ความทันเวลา

 

รวม

๑๐๐

 สรุปผลการประเมินด้านผลงาน  =

 

 

ผลการประเมินด้านผลงาน  เป็นผลรวมของแต่ละ

รายการคูณด้วยน้ำหนักแต่ละรายการแล้วหารด้วย ๑๐๐                  =          (คะแนน X น้ำหนัก)

                                                                                     ๑๐๐

 

 

ให้กรรมการประเมิน บันทึกร่องรอย  ข้อมูล เอกสาร หลักฐานอ้างอิงที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อการตรวจสอบ

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ ๒   คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

        

คำแนะนำในการกรอกแบบประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

 

ระดับคะแนน

รายละเอียด

ดีมาก

ดี

ต้องปรับปรุง

 

ข้อแนะนำสำหรับคณะกรรมการในการกรอกแบบประเมิน

 

๑.       การกำหนดคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

                        ให้คำนึงถึง ลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน      

       ต้องปฏิบัติ  ว่าต้องการให้ครูประจำศูนย์การเรียนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในแต่ละ

       ภารกิจอย่างไร    เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

๒.   การจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานหลายภารกิจ แต่ละภารกิจอาจมีความสำคัญไม่เท่ากัน จึงควรจัดลำดับความสำคัญของคุณลักษณะฯ และ   ให้น้ำหนักคะแนนตามความสำคัญ  โดยคะแนนรวม  จะเท่ากับ ๑๐๐

 

       การประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน    

 ให้ผู้ประเมิน  ประเมินคุณลักษณะตามที่ได้ระบุไว้ โดยเทียบกับคุณลักษณะในการ

            ปฏิบัติงานของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนแสดงออก    เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่

             กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

รายการประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

น้ำหนัก

ผลการประเมิน

 ( ระดับ ๓,๒,๑)

คะแนนถ่วงน้ำหนัก

๑.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑๐

 

 

๒.การบริการที่ดี

๑๐

 

 

๓.การสั่งสมความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ

 

 

๔.จริยธรรม

 

 

๕.การทำงานเป็นทีม

๑๐

 

 

๖. การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร

 

 

๗.ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการเรียนรู้

 

 

๘.ความเชื่อถือไว้วางใจและความเอาใจใส่ในงาน

 

 

๙.การมาทำงานและการตรงต่อเวลา

 

 

๑๐.การปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา

 

 

๑๑.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

๑๒.การวางแผนการทำงาน

๑๐

 

 

๑๓.การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน

 

 

๑๔.ความสามารถในการสื่อสาร

๑๐

 

 

๑๕.ความสามารถในการเป็นผู้นำทีม

 

 

                               รวม

๑๐๐

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะฯ  =        

 

รายละเอียดการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของครูประจำศูนย์การเรียนดูคำอธิบายแนบท้าย

 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะฯ  เป็นผลรวมของแต่ละ

รายการคูณด้วยน้ำหนักแต่ละรายการแล้วหารด้วย ๑๐๐             =           (คะแนน X น้ำหนัก)

                                                                                                                                                 ๑๐๐

 


ผลการประเมินทั้งสองด้าน       =    (ผลการประเมินด้านผลงาน x ๐.๗) + (ผลการประเมินด้านคุณลักษณะ X ๐.๓)

(ผลงาน และ คุณลักษณะ)

                                             =

                                           

                                             =

 

 

สรุปผลการประเมิน      0   ผ่านการประเมิน     (ระดับดี)           (๒.๕๑-๓.๐๐)     

         0    ผ่านการประเมิน     (ระดับพอใช้)    (๑.๕๑-๒.๕๐)  

         0   ไม่ผ่านการประเมิน                         (๑.๐๐-๑.๕๐)

ความเห็นของคณะผู้ประเมินเกี่ยวกับผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน

(ให้คณะประเมินพิจารณารายละเอียดผลการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีเต่นและข้อที่ควรปรับปรุงให้ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนทราบ)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

 

                  ๑. (ลงชื่อ) .............................................................................ประธานคณะกรรมการ

                                    (.........................................................................)

                      (ตำแหน่ง) .............................................................................

                            วันที่  .............................................................................

 

                   ๒.(ลงชื่อ) .............................................................................กรรมการ

                                    (.........................................................................)

                      (ตำแหน่ง) .............................................................................

 

                     ๓. (ลงชื่อ) .............................................................................กรรมการ

                                    (.........................................................................)

                      (ตำแหน่ง) .............................................................................

 

                     ๔.(ลงชื่อ) .............................................................................กรรมการ

                                    (.........................................................................)

                      (ตำแหน่ง) .............................................................................

 

                      ๕. (ลงชื่อ) .............................................................................กรรมการและเลขานุการ

                                    (.........................................................................)

                       (ตำแหน่ง) .............................................................................

 

         ความเห็นของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต

                      (กรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความเห็นแตกต่างจากที่คณะกรรมการประเมิน บางรายการ) 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................

                      (ลงชื่อ) .............................................................................

                                    (.........................................................................)

                                ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ..................................

 

ได้รับแจ้งผลการประเมินแล้วเมื่อวันที่..........................................................

                      (ลงชื่อ) .............................................................................ผู้รับการประเมิน

                                    (.........................................................................)

                                           ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                            วันที่  .............................................................................

 

ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานให้ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ได้รับทราบ โดยให้ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนลงชื่อรับทราบด้วย  ในกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนาม ให้ผู้ประเมินบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้แจ้งผลการประเมินแก่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนแล้ว เมื่อใด

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม)

             

                       0     เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น

                       0    มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น

........................................................................................................................................................................................ ................................................................................... ..................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................

                   

                         (ลงชื่อ) .............................................................................

                                    (.........................................................................)

 

                           วันที่  .............................................................................

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบประเมินครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

 

๑.      องค์ประกอบในการประเมิน   

           การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน เน้นความสำคัญที่

     ผลสำเร็จเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยประเมินใน ๒ องค์ประกอบ คือ

                ๑.๑ ผลงาน  ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

            ๑.๒ คุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของครูประจำ 

                    ศูนย์การเรียนชุมชน

 

๒.การกำหนดสัดส่วนของผลงานและคุณลักษณะ

             ๒.๑ การกำหนดสัดส่วนของผลงาน  มีสัดส่วนของผลงาน ร้อยละ ๗๐

             ๒.๒ การกำหนดสัดส่วนของคุณลักษณะ   มีสัดส่วนของคุณลักษณะ ร้อยละ ๓๐

 

๓. การคิดคะแนนด้านผลงาน   ให้นำคะแนนประเมินที่ได้รับแต่ละรายการคูณด้วยน้ำหนักของแต่ละรายการแล้วหารด้วย ๑๐๐ โดยมีสูตรการคิดคะแนนดังนี้

     

    คะแนนประเมินด้านผลงาน = คะแนนแต่ละรายการ X น้ำหนักแต่ละรายการ

                                                                          ๑๐๐

 

ดังตัวอย่างตามตารางหน้า ๑๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หน้าที่ความรับผิดชอบ

น้ำหนัก

เป้าหมายผลผลิต

ผลการประเมิน

ระดับ  ๓ , ๒, ๑.

เฉลี่ย

๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

๔๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๖๐ คน

 

๒.๓๓

คุณภาพ

ความทันเวลา

๒.การศึกษาเพื่อพัฒนา

     ทักษะชีวิต

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๒๐ คน

 

๒.๓๓

คุณภาพ

ความทันเวลา

๓.การศึกษาเพื่อพัฒนา

     สังคมและชุมชน

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๖๐ คน

 

๒.๐๐

คุณภาพ

ความทันเวลา

๔.การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๒๐ คน

 

๓.๐๐

คุณภาพ

ความทันเวลา

๕. กระบวนการเรียนรู้ตาม

     หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

      พอเพียง

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ  ๑๐๐  คน

 

๑.๖๗

คุณภาพ

ความทันเวลา

๖.กิจกรรมการศึกษา

    ตามอัธยาศัย

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ ๑๐๐  คน

 

๒.๓๓

คุณภาพ

ความทันเวลา

๗.หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับ

     มอบหมาย

 

๑๐

เป้าหมายผู้รับบริการ....๕๐.... คน

 

๒.๖๗

คุณภาพ

ความทันเวลา

รวม

๑๐๐

 ผลการประเมินด้านผลงาน  =   ๒.๓๓

 

 

สรุปคะแนนประเมินด้านผลงาน =  [(๒.๓๓ x๔๐) + (๒.๓๓ x ๑๐) + (๒.๐๐ x ๑๐) + (๓.๐๐ x ๑๐) +

                                                 (๑.๖๗ x ๑๐) + (๒.๓๓ x ๑๐) + (๒.๖๗ x ๑๐) ]  ÷  ๑๐๐

                                          =    ๒๓๓.๒  ÷  ๑๐๐

                                          =    ๒.๓๓

๔. การคิดคะแนนด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน  ให้นำคะแนนด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ให้นำคะแนนที่ประเมินได้รับแต่ละรายการประเมิน คูณ ด้วยน้ำหนักของแต่ละรายการ หารด้วย ๑๐๐  ดังสูตรการคิดคะแนนดังนี้

          คะแนนประเมินด้านคุณลักษณะ = คะแนนแต่ละรายการ X น้ำหนักแต่ละรายการ

                                                                                                    ๑๐๐

ดังตัวอย่างตามตาราง ข้างล่างนี้

รายการประเมินคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน

น้ำหนัก

ผลการประเมิน

  ระดับ ๓,๒,๑

   คะแนนถ่วงน้ำหนัก

๑.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑๐

(๒ × ๑๐) =  ๒๐

๒.การบริการที่ดี

๑๐

(๒ × ๑๐) =  ๒๐

๓.การสั่งสมความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ

(๒ × ๕)   =  ๑๐

๔.จริยธรรม

(๒ × ๕)   =  ๑๐

๕.การทำงานเป็นทีม

๑๐

(๑ × ๑๐)  =  ๑๐

๖. การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร

(๑ × ๕)   = 

๗.ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการเรียนรู้

(๒ × ๕)   =  ๑๐

๘.ความเชื่อถือไว้วางใจและความเอาใจใส่ในงาน

(๒ × ๕)   =  ๑๐

๙.การมาทำงานและการตรงต่อเวลา

(๒ × ๕)   =  ๑๐

๑๐.การปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา

(๓ × ๕)    = ๑๕

๑๑.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(๑ × ๕)    = 

๑๒.การวางแผนการทำงาน

๑๐

(๒ × ๑๐)  =  ๒๐

๑๓.การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน

(๑ × ๕)    = 

๑๔.ความสามารถในการสื่อสาร

๑๐

(๓ × ๑๐)  =  ๓๐

๑๕.ความสามารถในการเป็นผู้นำทีม

(๒ × ๕)   =  ๑๐

                               รวม

๑๐๐

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะฯ  =  ๑.๙๐

 

สรุปผลการประเมินด้านคุณลักษณะฯ  =  [(๒ × ๑๐) +(๒ × ๑๐) +(๒ × ๕) +(๒ × ๕) +(๑ × ๑๐) +

                                                            (๑ × ๕)+(๒ × ๕)+ (๒ × ๕) +(๒ × ๕)+ (๓ × ๕) +  

                                                            (๑ × ๕)+(๒ × ๑๐)+ (๑ × ๕) +(๓ × ๑๐)+ (๒ × ๕) ]  ÷  ๑๐๐

                                                      =   ๑๙๐ ÷  ๑๐๐  

                                                      =   ๑.๙๐ 

 

๕. การคิดคะแนนสรุปทั้ง    ด้าน   การคิดคะแนนสรุปรวมทั้งด้านผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ให้คำนวนโดยคำนึงถึงสัดส่วนน้ำหนักที่กำหนดสำหรับผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

                   ผลการประเมินทั้ง  ๒ ด้าน = [(ผลการประเมินด้านผลงาน x น้ำหนักด้านผลงาน) +  

                                                             (ผลการประเมินด้านคุณลักษณะฯ x น้ำหนักด้านคุณ

                                                                     ลักษณะ)]  ÷ ๑๐๐

 

ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

 


          ผลการประเมินทั้ง ๒ ด้าน         =  ( ๒.๓๓ x ๗๐)  +   ( ๑.๙๐ x ๓๐ )   

                                                                                 ๑๐๐    

 

                                                              =  ๑๖๓.๑  +  ๕๗.๐

                                                                                    ๑๐๐

                                                            

                                                              =  ๒๒๐.๑

๑๐๐

 

                                                             =   ๒.๒๐

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                     

การกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของครูประศูนย์การเรียนชุมชน

 

ระดับ

รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

ต้องปรับปรุง

๑.   การมุ่งผลสัมฤทธิ์  :  ความมุ่งมั่น

กระตือรือร้น กำหนดเป้าหมายและ

      ขั้นตอนในการทำงาน และพัฒนาระบบหรือ  

      วิธีการทำงานได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นที่จะปฎิบัติงาน

มีการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการปฎิบัติราชการ เพื่อให้บรรลุผลหรือมาตรฐานหรือผลสัมฤทธิ์

ที่กำหนดไว้

มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นที่จะปฎิบัติงาน

มีการกำหนดเป้าหมายและขั้นตอนในการ

ปฎิบัติงาน   เพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้

ขาดความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการ

ปฎิบัติงาน ต้องได้รับการกระตุ้นบ่อยครั้ง

๒.  การบริการที่ดี  :  ความตั้งใจและความ

      พยายามที่จะให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรี

      อันดี

ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี ติดตามเรื่อง

และแก้ไขปัญหาหรือ หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และเต็มใจ

ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี ให้คำแนะนำเมื่อผู้รับบริการมีคำถามหรือมีข้อเรียกร้อง

ไม่ตั้งใจให้บริการลูกค้า และอาจมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

๓.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน :

     ความสนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ

     ความรู้ความสามารถของตน รวมทั้งการ

     ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงาน         

     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ตลอดเวลาโดย

การสั่งสมความรู้ใหม่ๆ และนำความรู้นั้นมาพัฒนา

การปฏิบัติงานอยู่เสมอ

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ

สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือนำองค์ความรู้

ใหม่ๆ มาใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่ได้

ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ไม่ดี

เท่าที่ควร

๔. จริยธรรม  :  การครองตนและประพฤติ

     ปฎิบัติถูกต้อง เหมาะสมทั้งตามหลัก

     กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน

     หลักแนวทางในวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์

     ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

     รวมทั้งไม่มีพฤติกรรม การแสวงหาผล

     ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือไม่มีพฤติกรรม

     ที่ก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่นโดยเจตนา

ครองตนและประพฤติปฎิบัติถูกต้อง เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม  ตลอด

จนหลักแนวทางในวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้

ผู้อื่นได้

ประพฤติปฎิบัติถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และหลักแนวทางในวิชาชีพอยู่เสมอไม่ต้องให้คำแนะนำ

ได้รับคำตักเตือนให้ปรับปรุงความประพฤติบ่อยครั้ง  มีพฤติกรรม  การแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือก่อความเสียหายให้ผู้อื่นโดยเจตนา

 

 

ระดับ

รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

ต้องปรับปรุง

๕.  การทำเป็นทีม  :  ความตั้งใจที่จะทำงาน           

      การประสานและให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

มีความตั้งใจที่จะทำงาน ประสานงานและให้ความร่วมมืออย่างดีในการปฎิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

มีการประสานงานและให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามหน้าที่ดี ในสถานการณ์ส่วนมาก

การประสานงานและร่วมมือกับผู้อื่นมักมีปัญหาข้อขัดแย้ง

๖.  การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร  :  การประหยัด

     ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานตลอดจน

      การระวังรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการประหยัดและการระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

ประหยัดและรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างดี สม่ำเสมอ

ไม่คำนึงถึงการประหยัด   ไม่ระวังรักษา

เครื่อง มือเครื่องใช้ แม้จะได้รับการตักเตือนแล้วก็ตาม

๗.  ความรอบรู้ในงาน และความสามารถในการ 

      เรียนรู้  :  ความรู้ ความเข้าใจวิธีปฎิบัติงาน

      ในหน้าที่ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน

      รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้งาน

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่อย่างลึกซึ้ง

สามารถแก้ไขปัญหา เสนอแนะวิธีการดำเนินงานได้

และเรียนรู้งานได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

มีความรู้ความเข้าใจงานในหน้าที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

ต้องให้คำแนะนำอยู่เสมอและเรียนรู้งานได้

ช้ามาก

๘.  ความเชื่อถือไว้วางใจ / ความเอาใจใส่

      ในงาน  :  ความเชื่อถือไว้วางใจในการ

      ทำงาน ความตั้งใจ อุตสาหะกระตือรือร้น

      ในการทำงานและการติดตามงาน

ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง

สมบูรณ์ เป็นที่ไว้วางใจได้เสมอในทุกสถานการณ์

การปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่พอเชื่อถือและไว้วางใจได้แต่ต้องอาศัยการควบคุม  หรือตรวจสอบอยู่บ้าง

ต้องควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

๙.  การมาทำงาน และการตรงต่อเวลา : 

     ความสม่ำเสมอในการมาทำงานตลอดปี

     และการตรงต่อเวลา

มาทำงาน และตรงต่อเวลาสูงกว่ามาตรฐาน

ที่กำหนด

มาทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หรือมาทำงานสายไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด

มาทำงานต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หรือมาสายเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด

 

 

 

 

ระดับ

รายการประเมิน

ดีมาก

ดี

ต้องปรับปรุง

๑๐.  การปฎิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำ

ของผู้บังคับบัญชา  :  ความตั้งใจความ

กระตือรือร้น ความเต็มใจในการปฎิบัติ

ตามคำสั่ง คำแนะนำรวมทั้งความสามารถ

ในการเข้าใจคำสั่ง คำแนะนำนั้น ๆ

สามารถเข้าใจคำสั่ง คำแนะนำได้ดี รวดเร็ว ปฏิบัติ

ตามด้วยความเต็มใจและถูกต้องเสมอ

สามารถเข้าใจคำสั่งแนะนำได้ดีปฎิบัติตามด้วยความเต็มใจ และถูกต้องสม่ำเสมอ

ไม่สนใจหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของผู้บังคับบัญชา ทำให้งานผิดพลาดบ่อย

๑๑.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  : ความคิดริเริ่ม

เกี่ยวกับงานในหน้าที่และงานที่  เกี่ยวข้อง

โดยนำไปใช้ปฏิบัติได้

รู้จักนำเทคนิคหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ  มาใช้ในการทำงาน

รู้จักพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ไม่สนใจการคิดริเริ่ม ไม่มีการพัฒนาปรับปรุง

การทำงานให้ดีกว่าเดิม

๑๒. การวางแผน : ความสามารถในการคาด

       การณ์ การกำหนดเป้าหมายและมาตรฐาน

      การกำหนดวิธีปฏิบัติการวัดผลงานตลอดจน

      การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน

วางแผนได้ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้

วางแผนได้ถูกต้องตามเป้าหมายพอสมควร มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

การวางแผนต้องให้ความช่วยเหลือแนะนำ

อย่างใกล้ชิด

๑๓. การตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน :

       ความสามารถในการตัดสินใจ / แก้ปัญหา

       ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้ดีเยี่ยม มีการ

วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน และสามารถ

แก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

สามารถใช้ความรอบรู้ในงานและสามัญสำนึกได้ดี โดยปกติมักตัดสินใจได้ดี

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในบางครั้งยังไม่

สามารถไว้วางใจ เช่น สรุปเหตุการณ์โดยไม่มี

ความรู้ ไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ มักสับสนต้องเผชิญสถานการณ์ใหม่ ๆ

๑๔. ความสามารถในการสื่อสาร:

       ความสามารถในการสื่อสารความให้ผู้อื่น

       เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน

มีทักษะในการสื่อความได้อย่างกระชับ  ชัดเจน ดีเยี่ยมจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน

โดยปกติสามารถสื่อความได้ชัดเจนแต่บางครั้งต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม

มีปัญหาในการสื่อความในบางครั้ง ต้องได้รับ

คำแนะนำให้ปรับปรุง

๑๕. ความสามารถในการเป็นผู้นำทีม :

     ความสามารถในการวางตน และการ

      โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือ

      และปฏิบัติงานตามที่ต้องการ

มีความสามารถในการเป็นผู้นำได้ดีมาก ผู้ใต้บังคับ

บัญชาทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

มีความสามารถในการเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดี

ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงาน

ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้นำที่ดี ผู้ใต้บังคับ

บัญชาไม่เต็มใจร่วมมือปฏิบัติงาน

    Admin ลบความคิดเห็นนี้