Logo Webboard ของ soundofstreet
ติดต่อโฆษณา  |  สมัครใช้งานสุดยอดแห่ง Free Webboard ได้แล้ววันนี้ คลิ๊ก !!  | แจ้งบอร์ดไม่เหมาะสม


  POLITICAL SIN

  

  Topic : อุดมการณ์ทางการเมืองในลักษณะต่างๆ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1] 2   Next >>
  สมาชิกพิเศษ
be-endure
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
be_endure@hotmail.com 203.156.71.177

  โพสต์เมื่อ : 11 ก.ค. 2549 21:50 น.

วันนี้เอาอุดมการณ์ทางการเมืองของลัทธิต่างๆมาให้อ่านเรียกน้ำย่อยกันก่อนน่ะ เพราะบทความที่นานะให้มาชั้นยังแปลไม่เส็ดเลย

ช่วงนี้งานยุ่งนิดหน่อยยังไงจะพยายามให้เส็ดในเร็ววันี้น่ะจ้ะ

 

เริ่มด้วยเสรีนิยมเลยล่ะกัน

เสรีนิยม (Liberalism)

คํ าว่าเสรีนิยมไม่ได้ถูกนํ ามาใช้เฉพาะทางการเมืองเท่านั้น แต่มันยังหมายถึงอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องค่านิยมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านลัทธิทหาร และต่อต้านรัฐสวัสดิการ อุดมการณ์เสรีนิยมยังได้ถูกนํ ามาใช้ในความหมายว่าใจกว้าง (Generous) นักปฏิวัติ (Reformist) หรือนักทดลอง(Experimental) อีกด้วยต้นกํ าเนิดของอุดมการณ์เสรีนิยมซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงศตวรรษที่ 17 ในช่วงการการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) เพื่อต่อต้านการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นักคิดคนสํ าคัญในอุดมการณ์นี้คือจอนห์ ล็อค (John Locke) ซึ่งเขาได้สร้างพื้นฐานของแนวความคิดแบบเสรีนิยม ซึ่งยังเป็นที่ใช้การกันอยู่ในปัจจุบันเราสามารถมองแนวความคิดเรื่องเสรีนิยมได้เป็นดังนี้

1. เสรีภาพส่วนบุคคล (Individual Liberty)

เสรีภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งแรกและเป็นสิ่งสํ าคัญที่สุดของพวกเสรีนิยม เสรีภาพส่วนบุคคลหมายถึงเสรีภาพที่คนแต่ละคนมีในตัวเอง สามารถทํ าอะไรก็ได้ด้วยความเต็มใจ โดยไม่มีอํ านาจใด ๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวความคิดเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลนี้มักจะนํ าเข้ามาจากตะวันตก ไม่ได้มีต้นกํ าเนิดในตะวันออก เพราะทางตะวันออกเชื่อว่า หากทุกคนมีเสรีภาพส่วนบุคคลแล้ว สังคมอาจจะเดือดร้อน เพราะแต่ลคนทํ าตามความต้องการของตัวเอง สํ าหรับชาวตะวันออกเชื่อกันว่าบุคคลจะต้องให้ความเคารพต่อสังคมก่อน เมื่อไม่มีใครละเมิดสิทธิของสังคม บุคคลก็จะไม่ได้รับการละเมิดสิทธิ สังคมตะวันออกจึงให้ความสํ าคัญกับสังคมโดยรวม มากกว่าบุคคลนี่เองเป็นึความแตกต่างที่นํ าไปสู่การโต้เถียงอย่างไม่มีวันจบในเรื่องเสรีภาพในคํ าจํ ากัดความของตะวันตกและตะวันออก

2. ธรรมชาติของมนุษย์ (Human Nature)

พวกเสรีนิยมเป็นพวกที่มีทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติของมนุษย์ พวกนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ว่าเกิดมาเป็นคนดีอยู่แล้ว แต่ละคนมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองโดยที่ไม่จํ าเป็นต้องมาอยู่ร่วมกัน การรวมตัวกันเป็นสังคมของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะต้องการให้เกิดรัฐบาลที่จะทํ าสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทํ าเองได้ อาทิเช่นการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ การจัดการศึกษา สุขภาพหรือการสาธารณูปโภค ความเชื่u3629 .ที่ว่า มนุษย์เกิดมาดีอยู่แล้วนี้ ทํ าให้พวกเสรีนิยมเชื่อมั่นในตัวมนุษย์เป็นอย่างมาก

3. เหตุผล (Reason)

เสรีนิยมให้ความสํ าคัญต่อการใช้เหตุผล และเชื่อมั่นว่าหากมีการใช้เหตุผล ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสงครามผู้ก่อการร้าย ยาเสพติด หรือการแย่งชิงทรัพยากรจะต้องแก้ไขได้ นอกจากนี้พวกเขายังเชื่อว่าสงครามเกิดขึ้นเพราะการเข้าใจผิดหรืออาจะเป็นการใช้เหตุผลไม่เพียงพอ ดังนั้นหากสามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดได้ อาชญากรรมเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคนเลว แต่เป็นเพราะภาวะบีบขึ้นทางสังคมหากสังคมดีก็จะไม่มีอาชญากร

 

 

4. ความก้าวหน้า (Progress)

พวกเสรีนิยมมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความก้าวหน้า พวกเขาเชื่อมั่นว่าหากขยายความรู้และเหตุผลและปรับปรุงเศรษฐกิจ สังคมจะพัฒนาไปด้วยกันเป็นเส้นตรง นอกจากนี้คนเราจะต้องหันหน้าออกจากความเชื่อเหนือธรรมชาติไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

5. ความเท่าเทียมกัน (Equality)

พวกเสรีนิยมสนับสนุนความเท่าเทียมกันของโอกาส (Equality of Opportunities)และมีความเชื่อมั่นว่าหากทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน แต่ละคนจะดึงความสามารถของตัวเองนํ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด

6. ความเป็นสากล (Universalism)

ถึงแม้ว่าพวกเสรีนิยมจะสนับสนุนให้แต่ละคนสามารถคิดได้ด้วยตัวเอง แต่พวกเสรีนิยมกลับไม่ค่อยยอมรับความแตกต่างของแนวความคิดที่ตรงกันข้ามกับพวกเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นพวกเสรีนิยมเชื่อว่าสิทธิมนุษยชนสามารถใช้ได้เหมือนกันทั่วโลก และพยายามกดดันให้ประเทศอื่น ๆ ยอมรับในแนวความคิดของตัวเอง เพราะแนวความคิดของตัวเองใช้การได้ทั่วโลก ตัวอย่างเช่นเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่เป็นที่ถกเถียงกันจนถึงปัจจุบันว่าเป็นสิ่งสากลตามที่บางกลุ่มกล่าวอ้าง หรือเป็นวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

7. ค่านิยมต่อรัฐบาล (Government)

อุดมการณ์เสรีนิยมถูกสถาปนามาด้วยความเชื่อที่ว่า รัฐบาลจะต้องปกปักรักษาซึ่งความมีเสรีภาพของแต่ละบุคคล โทมัส เพนท (Thomas Paine) นักปฏิวัติคนแรก ๆ ของสหรัฐอเมริกา เขียนไว้ในหนังสือชื่อCommon Sense

 ไว้ว่า …Society in every state is a blessing, but government, even in it’s best state, is but a necessary evil… สังคมในทุก ๆ รัฐเป็นสังคมที่ดีอยู่แล้ว แต่แม้กระทั่งรัฐบาลที่ดีที่สุดก็คือปิศาจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

8. เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)

อุดมการณ์แบบเสรีนิยมสนับสนุนการค้าเสรี (Laissez-faire) ในศตวรรษที่ 17 แนวความคิดแบบการค้าเสรีเกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) ซึ่งสนับสนุนการค้าแบบผูกขาดโดยรัฐบาลเสรีนิยมเป็นอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 ซึ่งในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย พวกเสรีนิยมในปัจจุบันจึงรับเอาแนวความคิดของพวกอนุรักษ์นิยมมาปรับโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น พวกเสรีนิยมใหม่ยอมรับ

ความจํ าเป็นที่จะต้องสร้างรัฐที่มีความเข้มแข็งเพื่อชี้นํ าธุรกิจและสร้างรัฐสวัสดิการ นอกจากนี้พวกเขายังสนับสนุนให้รัฐบาลช่วยกํ าจัดสิ่งปฏิกูลของระบบทุนนิยม เช่น ปัญหาสังคม การไร้ที่อยู่อาศัย และการว่างงาน เป็นต้น

    Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
 


  11 ก.ค. 2549 22:05 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  สมาชิกพิเศษ
be-endure
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดจริง
  
be_endure@hotmail.com 203.156.71.177

  

อนุรักษ์นิยม (Conservatism)

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมดูเหมือนว่าจะอยู่คนละขั้วกับพวกเสรีนิยม พวกเสรีนิยมมักจะเรียกพวกอนุรักษ์นิยมว่า

 “Someone who believes nothing should ever be donefor the first time.” หรือ “คนที่ไม่เชื่อว่าจะมีอะไร

ที่ควรทํ าเป็นครั้งแรก” พวกอนุรักษ์นิยมได้รับชื่อว่าเป็นพวกฝ่ายขวา พวกปฏิกริยา (Reactionary) พวกระมัดระวัง (Cautious)ทางสายกลาง (Moderate) และเชื่องช้า (Slow) ตามประวัติศาสตร์ พวกอนุรักษ์นิยมเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นการต่อต้านอิทธิพลของการปฏิวัติฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามรากฐานของอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมสามารถย้อนกลับไปได้ในสมัยกรีกโบราณ โดยเฉพาะแนวปรัชญาทางการเมืองของเพลโต ซึ่งมีความคิดค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมาก เราสามารถวิเคราะห์อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมได้ดังนี้

1. ระเบียบและความมั่นคง (Order and Stability)

พวกอนุรักษ์นิยมเชื่อมั่นว่าระเบียบและความมั่นคงเป็นสิ่งสํ าคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่อง ศาสนา ชาติกํ าเนิด และความรักชาติ ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนไว้มากกว่าสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น

2. ความชั่วร้ายของคน (Wickedness of Man)

เช่นเดียวกับความคิดของโทมัส ฮอบส์ พวกอนุรักษ์นิยมเชื่อว่า มนุษย์เกิดมาพร้อมๆ กับธรรมชาติที่โหดร้าย น่ากลัว ดังนั้นมนุษย์จึงต้องการรัฐบาลมาช่วยทํ าให้สังคมมนุษย์ไร้ซึ่งความวุ่นวายและป่าเถื่อน โดยใช้กฎหมายและศาสนา พวกอนุรักษ์นิยมจึงไม่เชื่อในตัวมนุษย์ ตรงกันข้ามพวกอนุรักษ์นิยมเชื่อในหลักกฎหมายและสถาบันซึ่งมีการวางราก

ฐานมายาวนานและมั่นคง

3. ประสบการณ์ (Experience)

อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมมีแนวคิดที่เชื่อมั่นในประสบการณ์มากกว่าเหตุผล ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพวกนี้จะเป็นผู้ไม่มีเหตุผล หากแต่พวกเขาไม่เชื่อในแบบร่างของการปฏิวัติไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะเขามีความเห็นในแง่ลบต่อธรรมชาติของมนุษย์ ไม่เชื่อว่ามนุษย์จะเป็นผู้ใช้หลักเหตุผลได้อย่างถูกต้อง

4. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน (Gradual Change)

พวกอนุรักษ์นิยมไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นอย่างค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ดังนั้นพวกอนุรักษ์นิยมจึงมีความหวาดกลัวต่อการปฏิวัติเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นการถอนรากถอนโคนระบบสังคมแบบเดิม หากเลือกได้เขาจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ

5. เสรีภาพ (Liberty)

อนุรักษ์นิยมไม่ชอบความเท่าเทียมกัน เพราะมันจะเป็นอันตรายต่อเสรีภาพ โดยเนื้อแท้เขาสนับสนุนรัฐบาลที่มีรากฐานอยู่ที่การเป็นผู้ดี และต่อต้านพวกทุนนิยมที่แสวงหาอํ านาจด้วยความรํ่ ารวย และต่อต้านระบอบประชาธิปไตย เพราะมันอยู่ตรงกันข้ามกับระเบียบและความมั่นคง

6. ความหลากหลาย (Diversity)

พวกอนุรักษ์นิยมไม่เชื่อในความเป็นสากล เขาเชื่อว่าถึงแม้ว่ากฎหมายบางฉบับจะใช้การได้ดีในประเทศหนึ่ง แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้ดีในทุก ๆ ประเทศ ดังนั้นประเทศแต่ละประเทศควรจะมีวิถีการพัฒนาเป็นของตัวเอง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละประเทศ

7. รัฐบาล (Government)

รัฐบาลในความคิดของพวกอนุรักษ์นิยมไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้าย รัฐบาลเป็นสิ่งที่จํ าเป็นที่จะรักษาไว้ซึ่งระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคงในศตวรรษที่ 20 อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างมากถึงแม้ว่าแนวความคิดในเรื่องหลัก ๆ จะยังคงเหมือนเดิม แต่เรื่องแนวคิดเรื่องวิถีทางเศรษฐกิจของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป พวกอนุรักษ์นิยมใหม่ (Neo Conservatism) จะมีแนวคิดคล้ายพวกเสรีนิยมเก่าในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ โดยต้องการให้รัฐบาลถูกจํ ากัด

อํ านาจในการเข้าไปแทรกแซงทางเศรษฐกิจปัจจุบันทั้งพวกอนุรักษ์นิยมใหม่และพวกเสรีนิยมใหม่มีความคาบเกี่ยวกันในหลายด้าน แม้กระทั่งในคน ๆ เดียวกัน ในบางกรณีอาจเป็นอนุรักษ์นิยม ในบางกรณีอาจเป็นเสรี

นิยม อุดมการณ์ทั้ง 2 ประการจึงไม่สามารถถูกเรียกได้ว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดไป มันได้ถูก

นํ ามาใช้อธิบายแนวความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เราไม่จํ าเป็นต้องขังตัวเองอยู่ในอุดมการณ์แบบใดแบบหนึ่ง เพียงแต่เข้าใจว่าแต่ละประเด็นที่กํ าลังวิเคราะห์กันอยู่นั้นเรายืนอยู่บนจุดใดก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

 

ฟาสซิสม์ (Fascism)

คํ าว่าฟาสซิสม์ ถูกนํ ามาใช้หลายครั้งในการศึกษาการเมืองการปกครอง ที่จริงอุดมการณ์นี้เป็นอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่มาก คือในศตวรรษที่ 20 นี้เอง มีต้นกํ าเนิดที่ประเทศอิตาลี (ในการปฏิวัติ Fasci d’azione rivoluzionaria) ในปี 1914-1915 รัฐบาลฟาสซิสม์ถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อนํ าอิตาลีเข้าสู่สงครามภายใต้การนํ าของเบนิโตมุสโสลีนี (Benito Mussolini) ฟาสซิสม์ เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่เพิ่มประสิทธิภาพในทางการผลิตมากที่สุด

ภายในเวลาที่น้อยที่สุด เพราะภายใต้ฟาสซิสม์ สังคมจะดํ าเนินไปพร้อม ๆ กันภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่มีใครคัดค้านการนํ าของผู้นํ าสูงสุด ในแง่หนึ่งฟาสซิสม์จึงเป็นอุดมการณ์ที่อันตราย เพราะไม่มีฝ่ายใดจะช่วยถ่วงดุลการใช้อํ านาจของผู้นํ าไว้ได้เลย ส่วนความหมายของคํ าว่าฟาสซิสม์ (Fascism) นั้นถูกนํ ามาใช้จากศัพท์ลาตินว่า Fasces ซึ่งแปลว่าการผูกไว้ด้วยกัน แต่ใช้ในความหมายว่า อํ านาจที่มาจากความสามัคคี ชาติที่นํ าแนวความคิดแบบฟาสซิสม์มาใช้นอกจากอิตาลีแล้วยังมี ประเทศอื่นที่นํ าไปใช้อีกคือ สเปนภายใต้การนํ าของนายพลฟรังโก (Francisco Franco) และโปรตุเกสภายใต้การนํ าของซาลซาร์ (Antonio Salzar) นอกจากยังมีนายพล ปิโนเช่ (Augusto Pinochet) และปัจจุบันมีคนนอกประเทศสิงคโปร์มักจะพูดกันว่าสิงคโปร์ ภายใต้อิทธิพลของลีกวนยูก็เป็นฟาสซิสม์ในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน แนวความคิดของฟาสซิสม์พอสรุปใจความสํ าคัญได้ดังนี้

1. แนวความคิดเรื่องรัฐ (State)

ฟาสซิสม์มีแนวความคิดว่ารัฐมีความสํ าคัญกว่าปัจเจกบุคคล ซึ่งอยู่คนละขั้วกับเสรีนิยม เพราะเสรีนิยมมองว่าหน้าที่ของรัฐคือการปฏิบัติต่อปัจเจกบุคคล แต่ฟาสซิสม์มองกลับกันคือ ปัจเจกบุคคลจะต้องปฏิบัติรับใช้รัฐ รัฐในความหมายของฟาสซิสม์จึงมีอํ านาจเผด็จการ มุสโสลินีมองประเด็นนี้ว่ารัฐเป็น Corporate State โดยประชาชนและกลุ่มธุรกิจต้องทํ างานเพื่ออุทิศแก่รัฐ รัฐบาลจะเป็นผู้ชี้ขาดและมีอํ านาจสูงสุด ซึ่งต่างกับมาร์กซิสเช่นเดียวกันเพราะเป็นการแบ่งแยกชนชั้นกันชัดเจนระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง นอกจากนี้รัฐบาลของฟาสซิสม์ยังควบคุม

ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การสื่อสาร ห้องสมุด และองค์ความรู้ต่าง ๆท่านคิดว่าในประเทศไทยเคยมีการปกครองแบบฟาสซิสม์หรือเปล่า ?

2. ชาตินิยม (Nationalism)

ฟาสซิสม์มุ่งเน้นความเป็นชาติ ซึ่งตรงกันข้ามกับอุดมการณ์สังคมนิยมที่มุ่งไปสู่ความไร้ซึ่งพรมแดนของรัฐชาติ ความเป็นชาติมีความหมายถึงประชาชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน ลัทธิฟาสซิสม์สนับสนุนให้ประชาชนอุทิศตนเองให้กับชาติเหนือสิ่งใด ๆ ทั้งมวล

3. ต่อต้านเสรีนิยม (Anti-Liberalism)

ฟาสซิสม์ไม่ได้ต่อต้านรัฐที่เป็นเสรีนิยมเท่านั้น แต่ฟาสซิสม์ยังต่อต้านแนวความคิดของพวกเสรีนิยมทุกอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองแบบรัฐสภา ฟาสซิสม์มองว่าไม่มีความจํ าเป็นที่จะต้องมีพรรคฝ่ายค้าน เพราะจะทํ าให้ประเทศพัฒนาไปอย่างเชื่องช้าเพราะมัวแต่ถกเถียงกัน

4. ลัทธิทหารนิยม (Militarianism)

ลัทธิทหารนิยมถูกนํ ามาใช้เพื่อสร้างอํ านาจเด็ดขาดสํ าหรับผู้นํ าของประเทศฟาสซิสม์ ในกรณีของนโยบายระหว่างประเทศ ลัทธิฟาสซิสม์มักจะรุกรานประเทศอื่น ๆ เพื่อดินแดนเพิ่มเติม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อิตาลีรุกรานเอธิโอเปีย เช่นเดียวกับฮิตเลอร์ที่ฉีกสนธิสัญญาแวร์ซายด์และบุกประเทศโปแลนด์ในช่วงเดียวกัน ส่วนภายในประเทศลัทธิทหารนิยมก็จะถูกนํ ามาใช้ปราบปรามผู้ที่มีความเห็นขัดแย้งกับผู้นํ า

5. ความเป็นเผด็จการ (Dictator)

ลักษณะที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งของลัทธิฟาสซิสม์คือความเป็นเผด็จการของผู้นํ าประเทศแต่เพียงผู้เดียว ในลัทธินาซีเยอรมันผู้นํ ามีเพียงคนเดียวคือฮิตเลอร์ นอกจากนี้ยังมีการเชิดชูผู้นํ าหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการติดรูปขนาดใหญ่ การสร้างรูปปั้นของผู้นํ าทั่วประเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความฉลาดสูงสุด และมักจะทํ าอะไรถูกไปหมด

6. ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ (Anti-Communism)

ฟาสซิสม์มักจะต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าฟาสซิสม์จะมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกับลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตาม ด้วยฟาสซิสม์เป็นศัตรูโดยตรงกับลัทธิคอมมิวนิสต์นี่เอง ในช่วงสงครามเย็นประเทศสหรัฐอเมริกาจึงใช้ประเทศเผด็จการทหารแบบฟาสซิสม์เป็นเครื่องมือในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ เช่นในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็นต้นบางครั้งเราอาจได้ยินคํ าว่านาซี (National Socialism หรือ Nazism) ได้ถูกนํ ามาใช้

รวมกับฟาสซิสม์เหมือนกัน นาซีภายใต้การนํ าของฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ถึงแม้ว่านาซีจะมีจุดร่วมเดียวกับฟาสซิสม์ในหลายประเด็น แต่นาซีก็มีความแตกต่างจากฟาสซิสม์เหมือนกัน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเชื้อชาติ (Racism) โดยฮิตเลอร์ได้ชูประเด็นความสูงสุดของเชื้อชาติอารยัน และการต่อต้านคนเชื้อสายยิว ในหนังสืออัตชีวประวัติของฮิตเลอร์ชื่อ MeinKampf (My Struggle) ได้เขียนไว้ว่าเชื้อสายนอร์ดิกอารยัน (Nordic Aryan) เป็นเชื้อสายที่ดีว่าเชื้อสายอื่น ๆ โดยทั่วไป ดังนั้นนโยบายของนาซีก็คือการทํ าให้คนอารยันมีอํ านาจปกครองเหนืออารยธรรมอื่น ๆ ที่ปกครองโดยเชื้อสายอื่น ๆ และต้องทํ าลายเชื้อชาติยิวให้สิ้นซาก เพราะเชื้อชาติยิวเป็นเชื้อชาติของซาตานบนโลกมนุษย์

 แต่ที่สํ าคัญที่สุดก็คือต้องรักษาความบริสุทธิ์ของเชื้อสายอารยันไม่ให้ถูกผสมผสานโดยเชื้อสายอื่น ๆ ที่ตํ่ ากว่า

 

 

 


  25 มิ.ย. 2553 09:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป discount replica watches

 409848980@qq.com 59.55.50.176

   igners who fine jewelry are affiliated or connected silver jewelry keep secret found organizations fine jewelry are hugely ulterior ardent Tiffany Chains Jewelry to their jobs. Brand fine jewelry : effigy entity Watches silver jewelry 13.4m Price : $289.00 wholesale fashion silver jewelry Caseback: self-explanatory for show fine jewelry stores unfolding grant revealing bent fine jewelry direction ? basket besides fine jewelry pump Case regulate evenness :FER00020 Rep

 


  2 ก.ค. 2553 09:36 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ReplicaWatches

 bgdfgyg@126.com 112.239.43.57

   We have a lot of famous brands Such as Rolex Watches, Fake Watches, Replica Watches, our goal is to offer you the most complete, accurate, and useful information on purchasing Rolex, Gucci Watches, D&G Watches, Piaget Watches, Fendi Watches, Fake Rolex Watches, Replica Rolex Watches, you will get the cheapest of Bell&Ross Watches, Jacob&Co Watches, Guess Watches, you can find here cheap and high quality Hugo Boss Watches, Omega Watches, IWC Watches, Fossil Watches, Breguet Watches, Maurice Lacroix Watches, Watch Accessories, Audemars Piguet Watches, We have a lot of famous brands Such as Ferrari Watches, Fortis Watches, Graham Watches, Jaquet Droz Watches, Girard Perregaux Watches, Hamilton Watches, Jaeger-LECoultre Watches, the price are so reasonable that many customers choose our website to buy the watch they like.

 


  25 ม.ค. 2554 11:45 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ความรู้ 3.1

  118.173.145.79

   ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้มากมาย

 


  7 พ.ค. 2554 23:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หน่อย

 chinjungnoi@hotmail.com 110.164.173.77

  

สวัสดีครับพี่ๆ

 


  11 พ.ค. 2554 10:44 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จิต

 tanagron_18@hotmail.co.th 118.175.129.53

  

สวัสดีครับเพื่อน ๆ รัฐศาสตร์ ป.โททุกท่าน วันนี้นักทำนายอนาคตชาวไต้หวันได้ทำนายว่า เกาะไต้หวันจะเกิดแผ่นดิน ขนาดความแรง 14 ริกเตอร์ ในวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.42 ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย และอีก 5 วันจะเกิดคล่นยักษ์ซึนามิความสูง 170 เมตร พัดเข้าฝั่งในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ขณะนี้ได้ผ่านไปหลายนาทีแล้ว คาดว่าคงไม่เกิดเหตุการธรณีพิบัติภัยตามที่หมอดูคาดการณ์ ก็ขอให้เพื่อน ๆ ดำรงชีวิตตามปกติต่อไป ทำรายงานส่งอาจารย์และเตรียมตัวสอบ ข้อสำคัญทำเสร็จแล้วได้โปรดแนบไฟล์ส่งมาที่ อีเมล์ tanagron_18@hotmail.co.th ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่สำบายดี

 


  12 พ.ค. 2554 07:49 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หน่อย

 chinjungnoi@hotmail.com 125.26.239.115

  

ขอบคุณสำหรับพี่จิต ที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

 


  12 พ.ค. 2554 10:59 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จิต

 tanagron_18hotmail.co.th 118.175.129.53

  

           สวัสดีครับ เพื่อน ๆ นักศึกษา ป.โท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม รุ่นที่ 4/2,4/3 ที่รักทุกท่าน วันนี้ไม่ทราบว่ามีท่านใดได้ดูรายการ "คุยข่าวข้น คนข่าวเช้า" ทางช่อง 9 โมเดริน์ไนท์ทีวีหรือเปล่า เพราะในช่วงสัมภาษณ์สดวิทยากรพิเศษ วันนี้ทางรายการได้เชิญ รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร มาเป็นวิทยากรพิเศษของรายการ ในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยในช่วงรัฐบาลรักษาการโดยท่านอาจารย์สมชัย มีมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปไว้ 4 แนวทางดังนี้

           1. กรณีเพื่อไทยได้คณะแนนเสียงข้างมาก และได้คะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งสมารถจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้ แต่เพื่อไทยจะรวบรวมเสียงจากพรรคเล็กพรรคน้อยในการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาล เพื่อความมีเสถียรภาพของรัฐบาล และปรากฎการตามมาก็คือ เสื้อเหลืองจะออกมาปรามนโยบายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมทางการเมือง และการหาทางให้อดีตท่านนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชิณวัตร กลับประเทศไทย

          2. กรณีพรรเพื่อไทยได้คะแนนเสียงมากที่สุด แต่ไม่เกินครึ่งและพรรคประชาธิปัติย์ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่สอง ก็จะเกิดการรวมตัวระหว่างพรรคประชาธปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยและพรรคเล็กพรรคน้อย ในการจัดตั้งรัฐบาล ปรากฎการณ์ต่อมา ก็จะเกิดการเมืองท้องถนนของบรรดาเสื้อแดงที่ออกมาเรียกร้อยเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองและประเพณีทางการเมือง

          3. กรณีพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่ไม่เกินครึ่ง ก็จะเกิดกรณีการรวมตัวของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในการจัดตั้งรัฐบาล และเสถียรภาพของรัฐบาลก็จะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน แต่การเมืองท้องถนนของเสื้อแดงจะเกิดขึนได้ยาก เพราะขาดความชอบธรรมในการที่จะออกมาเรียกร้อง

          4. กรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากและเกินกว่าครึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก รัฐบาลก็จะมาจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำ การเรียกร้องตำแหน่งต่าง ๆ ของพรรคเล็กพรรคน้อยก็จะลดลง การเมืองท้องถนนก็จะลดลง

          สรุปในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด ประเทศไทยก็ยังหาทางออกไม่ได้อยู่ดี ตราบใดที่ชนชั้นผู้ปกครองมองประชาชนเป็นศัตรู มองเสียงข้างน้อยของประชาชนเป็นเสียงที่ไม่มีคุณค่า มองการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจกลุ่มก้อนของตัวเอง โดยที่ประชาชนเจ้าของประเทศไม่ได้ประโยชน์อันใดเลย การเมืองไทยก็จะอยู่ในวังวนอย่างนี้ต่อไป นับตั้งแต่ ปี 2475 จนถึง 2554 สรุปว่าการเมืองไทยเดินทางไปไม่ถึงไหนเลย

 


  12 พ.ค. 2554 19:22 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หน่อย

 chinjungnoi@hotmail.com 180.180.45.47

  

พี่จิตครับ  เวลากี่โมงครับ ผมจะได้ดูย้อนหลัง ครับ

 


  24 พ.ค. 2554 09:07 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปรมินทร์

  125.26.191.12

   หวัดดีครับทุกคน......เป็นจั่งได๋เฮ็ดการบ้านเสร็จรึยัง...วันเสาร์นี่กะสอบแล้ว(หนักใจหนังสือบ่ทันอ่านพอโต)

 


  24 พ.ค. 2554 12:48 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หน่อย

 chinjungnoi@hotmail.com 125.26.234.103

  

พี่ๆทุกๆคนสามารถ โหลด  หลักธรรมาภิบาล ไปทำรายงานได้เลยนะครับ

 


  26 พ.ค. 2554 15:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จิต

  118.175.129.53

  

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ  นักศึกษาทุกท่าน ผ่านวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 The doomsday เป็นวันที่ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเจ้าจะมาพิพากษาโลก หรือวันสิ้นโลกนั่นอะไรประมาณนั้นแหละ คุณปรมินทร์กับผมก็เลยคิดว่าวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม คงไม่ได้สอบแล้วเพราะต้องเตรียมตัวรอรับฟังคำพิพากษาจากพระเจ้า เป็นเหตุให้ไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบกันทั้งสองคน แต่เหลือเวลาอึกตั้ง 2 วันนะ ปรมินทร์ ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วอย่าลืมอ่านเผื่อด้วย ..........สำบายดี

 


  27 พ.ค. 2554 12:08 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป จิราวรรณ

 chiravan_0408@hotmail.com 125.26.184.31

   หวัดดีจ้า! น้องๆ ทุกคน คงสบายดีน๊ะวันสอบค่อยเจอกัน

 


  31 พ.ค. 2554 10:13 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ปรมินทร์

 civic_kai@hotmail.com 125.26.191.62

   555...สอบเสร็จแล้ว  แต่บ่ฮู้ว่าผลสิเป็นจังได๋(ขอแค่ผ่านก็พอแล้ว)....ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีสอบผ่านกันกันทุกคน...เจอกันเทอมหน้า(อาทิตย์หน้านี่หละ)   มีไครได้ไปฟังเวทีสัมนาวันอาทิตย์บ่..เว้าสู่ฟังด้วยนะครับ(ผมบ่ได้ไป)

 


  31 พ.ค. 2554 15:12 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Nop

 nopkonko@hotmail.com 110.49.243.97

  

สวัสดีครับเพื่อนๆ... เห็นหน่อยบอกว่าจะเอาแผนการเรียนเทอมหน้ามาลง แต่ไม่เห็นลงเลย  รอดูอยู่นะ.../นพ

 


  31 พ.ค. 2554 16:30 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป หน่อย

 chinjungnoi@hotmail.com 125.26.233.220

  

ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับ พอดีเน็ตล้ม พึ่งจะเล่นได้วันนี้ เวลานี้เองครับ ขออภัยครับ  ตอนนี้โหลดได้เลยครับ

 


  1 มิ.ย. 2554 11:24 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป p' หนึ่ง

 nuch_m_love_u@hotmail.com 61.19.66.192

  

โหลดแล้วคราบ ขอบคุณมาก

 


  6 มิ.ย. 2554 14:28 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป พี่ที

  113.53.202.117

  

โหลดแล้ว  ขอบใจหน่อยเด้อ

 


  15 มิ.ย. 2554 13:42 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป Watch replica

 ghost@gmail.com 112.122.230.93

   Watch replica replica watch replicas watches watch replicas swiss replica swiss replica watch Swiss replica watches Fake watch Fake watches slendertone slendertone reviews slendertone abs slendertone system abs slendertone system abs slendertone flex slendertone belt slendertone argos slendertone face slendertone pads pandora pandora bracelet bracelet pandora beads pandora pandora jewellery pandora charms pandora uk pandora rings pandora earrings pandora bracelets pandora jewellery pandora beads pandora bracelet pandora charms uk pandora charm pandora online cheap pandora charms pandora bracelets uk pandora jewellery uk

 


  4 ก.ค. 2554 10:04 น. Admin ลบความคิดเห็นนี้ 
  ผู้ชมทั่วไป ธนกร

  118.175.129.53

   สวัสดีครับ เพื่อน ๆ นักศึกษา ป.โท ทุกท่าน ก็ออกมาแล้วนะครับผลการเลือกตั้งทั่วไป  3 ก.ค. 2554 ปรากฎว่าเพื่อไทยได้คะแนนนำเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งก็ไม่คลาดเคลื่อนจาก ธนกรโพล มากนักตามคาดการณ์ไว้ว่า เพื่อไทยจะได้ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ 265 ที่นั่ง บวกลบ 10 และ ร้อยเอ็ดเพื่อไทยยกจังหวัด และต่อไปก็ติดตามการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลว่าจะออกมาในสูตรไหน แต่วันนี้อยากจะยกคำทำนายที่มีมาช้านานให้ได้วิเคาะห์กันอีกครั้ง ความว่า " จะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคทามุ่งสุ่ดาวสร้างความหวัง ผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจ ศิวิไลซ์จะบังเกิดในสยาม หลังฝนคร้ามครั่นครืนจะยืนได้ จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป เปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชา คนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้น แผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหา ประเทศช่าติผ่านวิกฤติด้วยศัทรา ยามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ" และตอนนี้เราก็เริ่มเห็นคำทำนายว่าน่าจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะครับกรณีผู้นำจะเป็นหญิง และจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันไปเรื่อย  ๆ แต่ดู ๆ แล้วตามคำทำนาย ประเทศไทยกำลังจะเก้าเดินไปในทิศทางที่ดี ก็หวังว่าคำทำนายในบทหลัง ๆ จะเป็นจริงเหมือนบทหนึ่งนารีขี่ม้าขาวนะครับ สำบายดี

 


page [1] 2   Next >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น (กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ)
  โพสต์โดย
  Email
  Post ภาพ

ขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 100 kb. เฉพาะไฟล์ jpg, gif หรือ swf เท่านั้น
  Security code:
 กรุณากรอกรหัสที่เห็นเพื่อยืนยันการโพสต์


บริการฟรีเว็บบอร์ดจาก YimWhan.com :: copyrights © 2009-2010