Logo Webboard ของ wuttichaii  ห้องสมุด

  

  Topic : แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

Delete
Admin ลบกระทู้
   Page [1]
  ผู้ชมทั่วไป wut

  61.90.241.112

  โพสต์เมื่อ : 16 ก.ย. 2549 09:49 น.

ข้อมูลโดย www.thaigoodview.com

สาระการเรียนรู้ที่ 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช่วงชั้นที่ 3

 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยครูโกเมศ กุลอุดมโภคากุล โรงเรียนบุญสมวิทยา จันทบุรี
 2. การท่องเที่ยว โดยครูเบญจมาส อุทกศิริ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
 3. การปลูกผักกระเฉด โดยครูอำมรา สุขมีทรัพย์ โรงเรียนวัดหนองปรือ สมุทรปราการ
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 โดยครูอารี จันทร์เกิด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
 5. รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ของครูดาวประกาย ทาธง โรงเรียนวัดหัวคู้ สมุทรปราการ
 6. การติดตั้ง ADSL Home Pack ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 7. การวิเคราะห์ปัญหา Hardware ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 8. เมนูอิ่มอร่อย ของนางสาวนวพร ธนบัตรโชติ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่
 9. บ้านที่น่าอยู่ วิชาการงานอาชีพ  โดยครูสิรภพ ชมสาคร  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
 10. ระบบคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูชมัยพร  ถิ่นสำราญ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย .
 11. การจัดสวน ทุกช่วงชั้น ของครูอนุพูล เทศารินทร์ จ.หนองคาย
 12. การผลิตเสื่อกก ของครูปิยพร ชุมจันทร์ จ.หนองคาย
 13. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษา ของครูอดุล โตเขียว โรงเรียนไพศาลีพิทยา จ.นครสวรรค์
 14. สื่อการใช้งาน Namo Webeditor สำหรับชั้น ช่วงชั้นที่3-4 และผู้สนใจทั่วไปของครูโกวิทย์ อ่วมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 15. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอรมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของครูอโนชา สุรินโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านระเว  อ.พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
 16. คอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ของครูจารุกิตติ์   แจ้งวิถี โรงเรียนวัดมฤคทายวัน  อ.บางซ้าย  จ.พระนครศรีอยุธยา
 17. วิธีการทำอาหารอย่าง่าย ของอริสา เลียงมงคลการ และศศิภา เลิศเพียรเชาวน์
 18. การปลูกพืชผักสวนครัว ของณัฐวดี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล
 19. มารู้จักอาหารกันเถอะ นางสาว สุนิสา วาณิชธัญญะ
 20. โภชนาการ ของเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์
 21. พืชพันธุ์ใกล้ตัว ของหทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล
 22. คู่มือการสอน Linux ของ ครูจีระศักดิ์ สุวรรณโณ
 23. การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Impress ของ OfficeTLE ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 24. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช 0247 ชั้น ม.1 ครูธัญลักษณ์ คงกะเรียน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 25. ฐานข้อมูลเบื้องต้น ของสุวิมล ฟองแก้ว
 26. การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศรุตา กันทะวงค์
 27. Wap คืออะไร ของสุวิมล ฟองแก้ว
 28. เคล็ดลับการใช้อีเมล์ อัญชลี  ไชยวงค์
 29. ห้องเรียนเครือข่าย วิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ช 0247  ของสสวท.
 30. itbrowser เรื่อง การใช้โปรแกรม browser ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 31. ictinternet เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 32. ictchat เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 33. Internet&Networking ของครูสุพร จรัสศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 34. ตัวอย่างการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ที่ผมไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ รวมทั้งทีวี
 35. ธุรกิจนะจ้ะ ของครูละม่อม  ม่วงไหมทอง
 36. สูตรการทำอาหาร ของปรารถนา มาสถิตย์ชัย และอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์
 37. อาหารเพื่อสุขภาพ ของอัญชลี หวลสิริโชติ
 38. แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม ของแม่ครัวสองสาว นุชนภา เลิศด้วยธรรม และอภิชา ชะโรจน์บวร
 39. ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ ของเมธิรา ถาวรสุขศิริ

 

ช่วงชั้นที่ 4   

 1. รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ ของครูดาวประกาย ทาธง โรงเรียนวัดหัวคู้ สมุทรปราการ
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ของครูพิชัย เหลืองอรุณ โรงเรียนศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 3. ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 ของครูสุกานดา พิมพะนิตย์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ของครูพิชัย เหลืองอรุณ โรงเรียนศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 5. ระบบเลขฐานคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 4 ของครูสุกานดา พิมพะนิตย์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 6. การติดตั้ง ADSL Home Pack ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 7. การวิเคราะห์ปัญหา Hardware ของคุณรวีวรรณ ศรีพรหม
 8. เมนูอิ่มอร่อย ของนางสาวนวพร ธนบัตรโชติ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปรับรูปแบบนำเสนอใหม่
 9. วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4 ของครูอดุล  โตเขียว  โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 10. วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล  ช่วงชั้นที่ 4 ของครูศรัณยา ใครบุตร จ.สกลนคร
 11. การจัดสวน ทุกช่วงชั้น ของครูอนุพูล เทศารินทร์ จ.หนองคาย
 12. สื่อการใช้งาน Namo Webeditor ช่วงชั้นที่3-4 และผู้สนใจทั่วไป ของครูโกวิทย์ อ่วมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 13. คอมพิวเตอร์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ของครูจารุกิตติ์   แจ้งวิถี โรงเรียนวัดมฤคทายวัน  อ.บางซ้าย  จ.พระนครศรีอยุธยา
 14. วิธีการทำอาหารอย่าง่าย ของอริสา เลียงมงคลการ และศศิภา เลิศเพียรเชาวน์
 15. การปลูกพืชผักสวนครัว ของณัฐวดี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล
 16. มารู้จักอาหารกันเถอะ นางสาว สุนิสา วาณิชธัญญะ
 17. โภชนาการ ของเกศราภรณ์ มนชัยภูมิวัฒน์
 18. พืชพันธุ์ใกล้ตัว ของหทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล
 19. คู่มือการสอน Linux ของ ครูจีระศักดิ์ สุวรรณโณ
 20. การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Impress ของ OfficeTLE ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 21. ฐานข้อมูลเบื้องต้น ของสุวิมล ฟองแก้ว
 22. การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศรุตา กันทะวงค์
 23. Wap คืออะไร ของสุวิมล ฟองแก้ว
 24. เคล็ดลับการใช้อีเมล์ อัญชลี  ไชยวงค์
 25. itbrowser เรื่อง การใช้โปรแกรม browser ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 26. ictinternet เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 27. ictchat เรื่อง การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 28. Internet&Networking ของครูสุพร จรัสศรี โรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 29. ตัวอย่างการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ที่ผมไปบรรยายตามที่ต่าง ๆ รวมทั้งทีวี
 30. ธุรกิจนะจ้ะ ของครูละม่อม  ม่วงไหมทอง
 31. สูตรการทำอาหาร ของปรารถนา มาสถิตย์ชัย และอรุณโรจน์ อังคณารุ่งรัตน์
 32. อาหารเพื่อสุขภาพ ของอัญชลี หวลสิริโชติ
 33. แฝดสาวหัวป่าก์ หรรษาพาชิม ของแม่ครัวสองสาว นุชนภา เลิศด้วยธรรม และอภิชา ชะโรจน์บวร
 34. ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆ ของเมธิรา ถาวรสุขศิริ

 

ข้อมูลโดย www.thaigoodview   Admin ลบความคิดเห็นนี้